Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací

Poškození cizí věci (§ 228)

 • Objekt– vlastnictví
 • Předmět útoku– cizí věc (i nemovitá; cizí věcí není věc v SJM, neboť je zcela ve vlastnictví každého z manželů)
 • Objektivní stránka – 2 základní SP:
  • Odst. 1- pachatel zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou
  • Odst. 2– pachatel poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou (zde se poškození škody nevyžaduje, škoda je jen znakem kvalifikovaných SP)
 • Zničení a poškození– porušení hmotné podstaty věci, mající za následek ať už částečné znehodnocení věci (poškození) či úplné znehodnocení (např. smrt zvířete)
 • Učinění věci neupotřebitelnou– není porušením hmotné podstaty, posuzuje se podle účelu věci (např. vylitá kapalina na zem, barvou potřísněné šaty)
 • Judikatura:
  • Možný souběh mj. s krádeží vloupáním a porušováním domovní svobody
  • Při spáchání činu na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti (odst. 3,a) se nevyžaduje, aby šlo o věc v jejich vlastnictví, stačí, že jde o věc v jejich faktickém držení (např. věc svěřená zaměstnavatelem)

Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220)/ z nedbalosti (§ 221)

 • Objekt– cizí majetek
 • Uplatní se tam, kde se osobám, jimž bylo svěřeno opatrování či správa cizího majetku, nedá prokázat, že by ve své funkci obohatily sebe či jiného, ale prokáže se jen způsobení škody na opatrovaném či cizím majetku ⇒ subsidiarita vůči zpronevěře
 • Objektivní stránka– pachatel poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou (alespoň 25 000 Kč, i ušlý zisk)
 • Zákonem uložená povinnost:
  • Povinnost vyplývající přímo ze zákona (např. rodiče vůči dětem, člen statutárního orgánu)
  • Povinnost uložená na základě zákona výrokem státního orgánu (např. ustanovení opatrovníka, správce konkurzní podstaty)
 • Smluvně převzatá povinnost– advokát, notář či např. příslušný zaměstnanec na základě pracovní smlouvy či na základě dohody o odpovědnosti
 • Pachatel – speciální subjekt– ten, kdo má povinnost spravovat záležitosti jiných, má-li povinnost pečovat o jejich majetek či nakládat s ním; může se uplatnit institut jednání za jiného
 • Subjektivní stránka– úmysl jak k porušení povinnosti, tak i ke způsobení škody
 • Nedbalostní alternativa:
  • pachatel z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu (alespoň 500 000)
 • Judikatura:
  • Poškozování věřitele je speciálním TČ vůči § 220 ⇒ 1činný souběh vyloučen
  • Možný jednočinný souběh s porušením předpisů o pravidlech hospodářské soutěže – např. poskytnutím plnění z majetku PO jiné osobě-konkurentovi a zároveň uzavření s ním dohody o určení ceny/rozdělení trhu
  • Důležitou povinností podle § 221 je povinnost, jejíž porušení je s ohledem na její charakter zpravidla spojeno s nebezpečím vzniku značné škody

Poškození věřitele (§ 222), zvýhodnění věřitele (§ 223) a způsobení úpadku (§ 224)

 • Tzv. úpadkové delikty
 • Souvislost s insolvenčním řízením (zák. č. 182/2006 Sb. - insolvenční zákon) – soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a jeho řešení

Poškození věřitele (§ 222)

 • Objekt -právo věřitele na uspokojení pohledávky vůči dlužníkovi
 • Odst. 1– pachatel byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele některým ze zákonem vyjmenovaných způsobů; pachatel – jen dlužník
 • Odst. 2– pachatel byť i jen částečně, zmaří uspokojení cizího věřitele některým ze zákonem vyjmenovaných způsobů; pachatel – kdokoli mimo dlužníka
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Judikatura:
  • Možný jednočinný souběh např. se zpronevěrou, pokud je úmysl poškodit věřitele součástí zpronevěřujícího jednání
  • Jednání pachatele směřující ke zmaření uspokojení věřitele až v době existence závazku, a nikoli v době jeho vzniku, je poškozením věřitele, ne podvodem

Zvýhodnění věřitele (§ 223)

 • Objekt- právo věřitele na uspokojení odpovídající zásadám insolvenčního řízení
 • Objektivní stránka– pachatel zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou
 • Předpoklademtrestní odpovědnosti zde je úpadek dlužníka:
  • Platební neschopnost– dlužník má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po splatnosti a není schopen tyto závazky plnit
  • Předlužení– dlužníkem PO nebo FO-podnikatel; dlužník má více věřitelů a souhrn jeho závazků je větší než souhrn jeho majetku
 • Pokud dlužník uspokojí pohledávky jednoho z více věřitelů s odůvodněným předpokladem získání prostředků pro uspokojení dalších věřitelů, nejde o TČ, neboť schází úmysl (např. dlužník uhradí pohledávky za elektřinu, aby mohl pokračovat ve výrobě výrobků, z jejichž prodeje očekává výtěžek)
 • Pachateldlužník v úpadku
 • Zvýhodněný věřitel může být trestně odpovědný jako návodce
 • Subjektivní stránka– úmysl

Způsobení úpadku (§ 224)

 • Objekt- ochrana věřitele při podnikatelské činnosti před jednáním pachatele, který by vyvoláním úpadku znemožnil uhrazení pohledávek věřitele (§ 224)
 • Objektivní stránka– 2 základní SP:
  • Odst. 1 –pachatel si, byť i z hrubé nedbalosti, přivodí úpadek tím, že:
   • a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,
   • b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,
   • c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem,
   • d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo
   • e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům
  • Odst. 2– pachatel byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ač ví, že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů
 • Pachatelosoba v úpadku
 • Subjektivní stránka – úmysl i hrubá nedbalost

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225)

 • Objekt– zájem na řádném průběhu insolvenčního řízení a také řádný výkon insolvenčního správce
 • Objektivní stránka– pachatel v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení
 • Maření výkonu– usilování o znemožnění výkonu funkce v době, kdy má být vykonávána × ztěžování výkonu – v důsledku jednání pachatele bud muset insolvenční správce vynaložit více úsilí, prostředků, energie a času pro plnění úkolů
 • Ohrožovací TČ
 • Pachatel– kdokoli
 • Subjektivní stránka– úmysl

Pletichy v insolvenčním řízení (§ 226)

 • Objekt- zájem na řádném průběhu insolvenčního řízení
 • Objektivní stránka3 základní SP, jednání záleží v úplatkářství (v souvislosti s hlasováním podle insolvenčního zákona – odst. 1 a 2 × v souvislosti s autoritativním postavením účastníka insolvenčního řízení – odst. 3):
  • Odst. 1 – pasivní úplatkářství- věřitel si dá slíbit či příjme v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch; pachatel = jen věřitel uplatňující své nároky v insolvenčním řízení
  • Odst. 2 – aktivní úplatkářství– věřitelovi je slíben, nabídnut či poskytnut v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch; pachatel = kdokoli mimo věřitele
  • Odst. 3 – pasivní úplatkářství ke škodě věřitelů- insolvenční správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší; pachatel = výše zmíněné osoby
 • Subjektivní stránka– úmysl
 • Neuplatní se úplatkářské TČ podle § 331-333, neboť zde věřitel vykonává své právo

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227)

 • Objekt– zájem na dodržování povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku
 • Týká se prohlášení o majetku v rámci podle OSŘ, kdy věřitel s vykonatelným rozhodnutím navrhne před podáním návrhu na výkon rozhodnutí, aby předvolal povinného k prohlášení o majetku
 • Objektivní stránka– pachatel před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje
 • Pachatel –ten, koho stíhá zákonná povinnost podle OSŘ učinit prohlášení o majetku
 • Subjektivní stránka– úmysl

Zneužívání vlastnictví (§ 229)

 • Objekt– důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo životního prostředí
 • Objektivní stránka– pachatel poškodí důležitý zájem kulturní, vědecký, na ochraně přírody, krajiny nebo životního prostředí, chráněný jiným právním předpisem, tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí vlastní věc větší hodnoty, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu (např. zákon o státní památkové péči, o ochraně přírody, o životním prostředí či zákon o ochraně přírody a krajiny)
 • Pachatel– vlastník věci
 • Subjektivní stránka– úmysl (vztahující se vůči zničení atd., i vůči tomu, že jde o věc chráněnou zvláštním předpisem)

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231), poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232)

 • § 230 a 231 nově v TZ na základě Úmluvy o počítačové kriminalitě (2001)
 • Objekt– zájem na ochraně dat uložených na nosiči informací proti jejich neoprávněnému použití, změnám, poškození, zničení, učinění neupotřebitelnými a ochrana počítače nebo jiného telekomunikačního zařízení či jiného nosiče informací před neoprávněnými zásahy
 • Předmět útoku– nosič informací
 • 3 kazuistické SP zahrnující rozličné způsoby spáchání daných trestných činů
 • Subjektivní stránka- úmysl, u § 232 i hrubá nedbalost

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code