Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-13 [2016/12/29 14:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   13.       ​Trestné činy proti majetku: obohacovací - zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek ​   ======
 +
 +=====     ​Zatajení věci (§ 219)     =====
 +
 +  * **Objekt**– vlastnictví
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel si __přisvojí cizí věc__ (z povahy věci jen věci movité) nebo jiná majetková hodnota __nikoli nepatrné hodnoty__, která se dostala do moci pachatele:
 +      * __nálezem__– ztracené věci, které jsou mimo dosah pachatele, předmětem útoku mohou být i věci opuštěné a skryté, které jsou z dosahu vlastníka (v obou případech vlastnictví totiž podle OZ přechází na stát)
 +      * __omylem__– __od podvodu se tato situace liší, že pachatel v době, kdy se věc dostává do jeho moci, neví, že jde o omyl__, o tomto omylu se dozví teprve později (např. poštou doručená věc, kdy teprve po upozornění pachatel zjistí, že mu tato věc byla doručena omylem)
 +      * __nebo jinak bez přivolení osoby oprávněné__(není tím míněna zpronevěra,​ krádež a podvod) – např. zatoulané zvíře, připlavená věc či věc přinesená dítětem
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, musí se vztahovat i ke způsobu, jak se věc k pachateli dostala (např., že jde o věc nalezenou)
 +  * **Zatajení věci × krádež –**důležité je, zda pachatel při nálezu věci ví, komu daná věc patří a uvědomuje si, že ji tím odjímá z jeho dispozice, či nikoli:
 +      * __Krádež__- pachatel ví, že peněženka patří poškozenému a ví, že je v jeho dosahu (tj., domnívá se, že ji krade), a poškozený ví, kde zhruba má svou peněženku hledat (tj., nepokládá ji za ztracenou)
 +      * __Pokus krádeže__- pachatel ví, že peněženka patří poškozenému a ví, že je v jeho dosahu (tj., domnívá se, že ji krade), ale z pohledu poškozeného jde o věc ztracenou (poškozený neví, kde ji hledat)
 +      * __Zatajení věci__– pachatel se domnívá, že jde o věc ztracenou a objektivně o zatajenou věc opravdu jde (vlastník neví, kde ji hledat)
 +      * __Pokus zatajení věci__– pachatel se domnívá, že jde o věc ztracenou, ale poškozený ví, kde zhruba věc hledat, tj. věc ve skutečnosti ztracená není
 +  * **Judikatura**:​
 +      * Pachatel nalezl tiket, který předložil ve Sportce s tím, že chce vyplatit výhru, ale tiket byl již prošlý => pokus zatajení věci
 +      * Pachatelé po odcizení auta v tomto nalezli kufřík s penězi => krádež, jelikož si museli být vědomi, vzhledem k tomu, že v autě bývají obvykle odložené i věci uživatelů auta, že mohou způsobit podstatně větší škodu, navíc bylo cílem pachatelů získat co možná největší majetkový prospěch
 +      * __Podílnictví × zatajení věci__– pachatel převezme věc od osoby mladší 15 let, kterou tato získala činem jinak trestným, a pachatel si je toho vědom => zatajení věci; podílnictví počítá s tím, že věc byla získána trestným činem, o ten zde však nešlo, šlo o čin jinak trestný; jinak by tomu bylo v případě, že by trestně neodpovědná osoba jednala na návod osoby trestně odpovědné
 +
 +=====      Lichva (§ 218)      =====
 +
 +  * **Objekt**– majetek a možnost správného rozhodnutí v majetkových záležitostech
 +  * **Objektivní stránka**– dvě formy jednání (alinea 1 a 2):
 +      * **Alinea 1**– pachatel dá __sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění__, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění __v hrubém nepoměru__ zneužívaje něčí:
 +        * __rozumové slabosti__– neschopnost rozpoznat hodnotu vzájemných plnění
 +        * __tísně__– situace poškozeného mimořádné povahy, která je vyvolána naléhavou potřebou, jejíž uspokojení není v momentálních možnostech poškozeného (např. nebezpečí ztráty majetku v důsledku splatné pohledávky),​ je lhostejné, zda je poškozený v této situaci zaviněně
 +        * __nezkušenosti__– nezkušenost při vyřizování majetkových záležitostí
 +        * __lehkomyslnosti__nebo
 +        * __něčího rozrušení__– prudké hnutí mysli jakožto reakce na bezprostředně předcházející událost
 +      * Hrubý nepoměr se posuzuje podle stejných zásad, jako se určuje škoda
 +      * **Alinea 2**– pachatel pohledávku podle alinea 1 __uplatní__ nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe __převede__ (tzv. __palichva__)
 +      * __Uplatnění lichvářské pohledávky__– např. vymáháním žalobou na plnění, upomínkou či přijetím plnění z takové smlouvy
 +      * __Převedení pohledávky__– právní jednání, které má za následek, že pachatel se stane věřitelem
 +  * **Pachatel:​**
 +      * Alinea 1 – kdokoli
 +      * Alinea 2 – kdokoli mimo osobu, která smlouvu podle alinea 1 sjednala
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl (musí se vztahovat i na tíseň, rozumovou slabost atd., ale také na lichvářskou povahu pohledávky)
 +=====      Provozování nepoctivých sázek a her (§ 213)      =====
 +
 +  * TČ od r. 1991 jakožto reakce na rozvoj tzv. řetězových her či skořápek; tento TČ má poměrně blízko k podvodu
 +  * **Objekt:**
 +      * __primární__– zájem na poctivém a rovném provozování peněžních nebo jiných her a sázek
 +      * __sekundární__– cizí majetek
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __provozuje peněžní nebo jinou podobnou hru nebo sázku__, jejíž pravidla __nezaručují rovné možnosti výhry__ všem účastníkům
 +  * __Sázka__– příslib plnění pod podmínkou, že dojde k určité události nebo že se určité tvrzení ukáže jako pravdivé
 +  * __Hra__– druh sázky, plnění je závislé na výsledku hry, jež má svá pravidla
 +  * __Peněžní hra__– tzv. řetězové hry, jde o hry, jejich počet účastníků geometrickou řadou roste a dříve zapojení účastníci mají získat mnohonásobek svého vkladu na úkor později zapojených účastníků;​ o podvod (§ 209) zde většinou nejde, jelikož účastníci jsou s pravidly seznámeni, ovšem neuvědomí si, že nemají naději na výhru
 +  * Nepatří sem hazardní hry
 +  * Pokud by došlo k vyvolání či zneužití omylu, šlo by o podvod
 +  * Recidiva je znakem kvalifikované SP
 +  * **Pachatel**– jen provozovatel hry
 +  * **Judikatura**:​
 +      * Skořápky – účastník hry zpravidla není schopen sledovat a zaznamenat průběh manipulace se skořápkami,​ tudíž jen hádá, pod kterou z nich je ukrytá kulička => pokud jsou skořápky 3, je šance na výhru jen 33,3 %, naopak provozovatel má šanci na výhru dvakrát vyšší, tudíž zde není dána rovná možnost výhry
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code