Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


12. Trestné činy proti majetku: obohacovací - podvod a zvláštní případy podvodného jednání

 • V praxi se krom 4 typizovaných podvodů vyskytují i další podvodná jednání (podvod směnečný, šekový, počítačový, reklamační atd.)

Podvod (§ 209)

 • Objekt– cizí majetek (už nejen vlastnictví) – tj. věci, pohledávky a majetková práva
 • Objektivní stránka– pachatel sebe nebo jiného obohatí a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (alespoň 5000 Kč) tím, že:
  • uvede někoho v omyl,
  • využije něčího omylu nebo
  • zamlčí podstatné skutečnosti
 • Omyl– rozpor mezi představou a skutečností, jde i o situaci, kdy podváděný nemá o důležité okolnosti vůbec žádné informace; omyl musí být příčinou dispozice podvedené osoby a vzniklé škody, nejde o podvod, pokud slouží jen k usnadnění přístupu k věci (např. vydávání se za opraváře, aby mohl krást v domácnosti poškozeného ⇒ krádež vloupáním), nejde o podvod ani v případě, že jde o jednání, které má zakrýt škodu vzniklé z jiné příčiny (např. ze zpronevěry), takové zastírací jednání není trestné (jinak by tomu bylo v případě zastíracího jednání jiné osoby, šlo by o TČ nadržování či podílnictví)
 • Uvedení v omyl– pachatel předstírá něco, co není v souladu s realitou (např. předložení nekrytých šeků v bance či účtování zaměstnavateli soukromé telefonáty jako telefonáty pracovní), může být vyvolán i opominutím (konzumace jídla v restauraci s úmyslem nezaplatit nebo „černá jízda“ ve vlaku)
 • Klamavá reklama– nejde o podvod, ale o TČ porušení pravidel hospodářské soutěže (§ 246) nebo poškozování spotřebitele (§ 253)
 • Využití omylu– pachatel k omylu nepřispěl
 • Uvedení někoho v omyl i využití omylu lze provést i prostřednictvím technického zařízení(viz § 120, např. provedením zásahu do programového vybavení PC)
 • Zamlčení podstatné skutečnosti– neuvedení skutečnosti, která má podstatný vliv na rozhodnutí poškozeného, např. informace, že nemovitost stojí v záplavové oblasti
 • Škoda na cizím majetku– skutečná škoda (zmenšení majetku) i ušlý zisk
 • Škoda způsobená uzavřením leasingové smlouvy, kdy pachatel neměl v úmyslu plnit podmínky smlouvy – cena, za kterou se obvykle prodává předmět leasingu, pokud pachatel musel složit při převzetí věci určitou částku, snižuje se o ní škoda
 • Místa činu– 1) místo, kde pachatel někoho uvedl v omyl, 2) místo vzniku škoda, 3) místo obohacení pachatele či jiného
 • Pachatel– kdokoli
 • Celkem mohou u podvodu figurovat až 4 osoby (nově NS uvádí dokonce 5 osob):
  • Pachatel
  • Oklamaný (např. znalec)
  • Poškozený
  • Ten, kdo z toho jednání měl prospěch
  • (Nově NS přidává i 5. osobu – osoba provádějící v omylu majetkovou dispozici)
 • Subjektivní stránka– úmysl, musí tu být v době jednání pachatele (rozlišovat podvod × dodatečná neschopnost dodržet smluvní závazek ⇒ nejde o podvod)
 • Čin je dokonán neoprávněným obohacením pachatele; nejde o podvod, vylákal-li někdo plnění, na které měl nárok (např. dosáhl zaplacení pohledávky slibem, že zprostředkuje výhodnou koupi)
 • Příprava je trestná(jen u odst. 5)
 • Judikatura:
  • Podvodem je vylákání náhrady od ČNB za úmyslně poškozené peníze, pokud bylo předstíráno, že k poškození došlo neúmyslně
  • Podvodem (a nikoli nepřímým úplatkářstvím) je případ, kdy pachatel příjme úplatek a jen předstírá, že bude působit na výkon pravomoci úřední osoby
  • Podvodem (a nikoli poškozováním spotřebitele) je případ, kdy pracovník výkupny ovoce při výkupu ovoce od soukromých pěstitelů šidí pěstitele na hmotnosti a získává tak přebytky ovoce
  • Podvodem (a nikoli poškozováním spotřebitele) je případ, kdy pachatel fakturuje spotřebiteli nedodané zboží
  • Podvodem je případ, kdy lékař příjme úplatu za předstírané přerušení těhotenství, ke kterému tedy nedošlo
  • Civilní soud nemůže být uváděn v omyl (např. návrhem na vydání směnečného případu opírajícím se o falešnou směnku) ⇒ nezpůsobilý předmět útoku
  • Ke vztahu podvodu a zatajení věci viz zatajení věci (§ 219)
  • Možný jednočinný souběh např. s:
   • paděláním a pozměněním známek (§ 246) – např. tím, že pachatel tyto známky prodá další osobě
   • porušováním autorských práv (§ 270) – pachatel se vydává za autora díla a tím od uživatele inkasuje autorskou odměnu
   • paděláním a pozměňováním peněz

Pojistný podvod (§ 210), úvěrový podvod (§ 211), dotační podvod (§ 212)

 • Všechny tyto TČ:
  • jsou ve vztahu speciality vůči podvodu podle § 209
  • obsahují 2 základní SP(a 4 kvalifikované SP), u první z nich se nevyžaduje způsobení škody ani úmysl pachatele škodu způsobit/ sebe nebo jiného obohatit ⇒ je často na místě zvažovat společenskou škodlivost (podle § 12(2))
  • mají stejný objekt – ochranu majetku

Pojistný podvod (§ 210)

 • Odst. 1- pachatel uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí:
  • a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,
  • b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo
  • c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění
 • ⇒ předčasně dokonaný TČ(ve stadiu přípravy)
 • Odst. 2– pachatel v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou
 • 2 základní formy pojištění:
  • Smluvní(může být předmětem TČ podle odst. 1 i odst. 2), na základě pojistné smlouvy (zákon o pojistné smlouvě) – tj. 2stranného právního jednání, na základě kterého vzniká smluvní pojištění FO či PO
  • Zákonné(může být předmětem TČ pouze podle odst. 2) - vzniká a trvá automaticky na základě skutečnosti předvídané zákonem
 • Sjednávání pojistné smlouvy– postup při jejím uzavírání; uplatnění nároku z pojistné smlouvy – postup při oznamování pojistné události a nárokování plnění z pojistné smlouvy, pojistná událost – nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě či v právním předpisu, se kterou je spojen vznik povinnosti poskytnout pojistné plnění
 • Pachatel– kterýkoli z účastníků smlouvy (odst. 1) nebo i osoba, která úmyslně pojistnou událost vyvolá či vyvolaný stav udržuje, třebas i bez dohody s pojištěným
 • Subjektivní stránka –úmysl
 • Příprava je trestná(odst. 6)
 • Judikatura:
  • Pokud pachatel vyvolá pojistnou událost v úmyslu získat pojistné plnění ve výši, kdy by jinému vznikla značná škoda (typicky pojišťovně), půjde o TČ pojistného podvodu zčásti dokonaného (§ 210(2)) a zčásti ve formě přípravy (§ 210(5)c), event. zčásti ve stadiu pokusu (pokud by pachatelé svůj neoprávněný nárok alespoň uplatnili)
  • Škoda – rozdíl mezi poskytnutým plněním a plněním, které by bylo poskytnuto, pokud by nebyly uvedeny nepravdivé/zkreslené údaje
  • Oznámení fiktivní pojistné události – pojistný podvod podle § 210(1)

Úvěrový podvod (§ 211)

 • Odst. 1 –pachatel při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru:
  • uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo
  • podstatné údaje zamlčí
 • ⇒ předčasně dokonaný TČ(ve stadiu přípravy)
 • Odst. 2 –pachatel bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu (alespoň 25 000 Kč), použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel
 • Úvěr– zpravidla poskytnut bankou, na základě úvěrové smlouvy = závazek věřitele poskytnout dlužníkovi na jeho žádost peněžité prostředky v určité výši a závazek dlužníka tyto prostředky vrátit i s úrokem (dlužník nemusí dojednaný úvěr skutečně čerpat), pokud by byly peněžní prostředky poskytnuty na základě smlouvy o půjčce či na základě nepojmenované smlouvy (leasingová smlouva) ⇒ podvod dle § 209
 • Pachatel –odst. 1 -kterýkoli z účastníků smlouvy (dlužník, věřitel, zástupce dlužníka či věřitele), osoba, která účastníku opatří potřebné nepravdivé podklady, může být účastníkem (pokud pachatel dosáhne alespoň stadia pokusu, jinak by šlo o přípravu a ne o účastenství), odst. 2 – zásadně dlužník
 • Subjektivní stránka –úmysl * Úmysl použití prostředků na jiný účel ještě před uzavřením úvěru⇒ odst. 1, neboť pachatel uvedl nepravdivé či hrubě zkreslené údaje
  • Úmysl použít prostředky bez souhlasu věřitele na jiný než určený účel⇒ odst. 2
 • Příprava je trestná(odst. 6)

Dotační podvod (§ 212)

 • Odst. 1 –pachatel v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí
 • Odst. 2 -pachatel použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel
 • Subjektivní stránka –úmysl
 • Příprava je trestná(odst. 6)
 • K pojmům dotace, subvence, návratné finanční výpomoci nebo příspěvku viz k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí v otázce k sankcionování PO

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code