Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-12 [2016/12/29 14:14]
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-12 [2016/12/29 14:14] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   12.       ​Trestné činy proti majetku: obohacovací -  podvod a zvláštní případy podvodného jednání ​   ======
 +
 +  * V praxi se krom 4 typizovaných podvodů vyskytují i další podvodná jednání (podvod směnečný,​ šekový, počítačový,​ reklamační atd.)
 +
 +=====      Podvod (§ 209)      =====
 +
 +  * **Objekt**– cizí majetek (už nejen vlastnictví) – tj. věci, pohledávky a majetková práva
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel __sebe nebo jiného obohatí__ a __způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (alespoň 5000 Kč)__ tím, že:
 +      * **uvede někoho v omyl,**
 +      * **využije něčího omylu nebo**
 +      * **zamlčí podstatné skutečnosti**
 +  * **Omyl**– rozpor mezi představou a skutečností,​ jde i o situaci, kdy podváděný nemá o důležité okolnosti vůbec žádné informace; __omyl musí být příčinou dispozice podvedené osoby a vzniklé škody__, nejde o podvod, pokud slouží jen k usnadnění přístupu k věci (např. vydávání se za opraváře, aby mohl krást v domácnosti poškozeného => krádež vloupáním),​ nejde o podvod ani v případě, že jde o jednání, které má zakrýt škodu vzniklé z jiné příčiny (např. ze zpronevěry),​ takové zastírací jednání není trestné (jinak by tomu bylo v případě zastíracího jednání jiné osoby, šlo by o TČ nadržování či podílnictví)
 +  * __Uvedení v omyl__– pachatel předstírá něco, co není v souladu s realitou (např. předložení nekrytých šeků v bance či účtování zaměstnavateli soukromé telefonáty jako telefonáty pracovní), může být vyvolán i opominutím (konzumace jídla v restauraci s úmyslem nezaplatit nebo „černá jízda“ ve vlaku)
 +  * __Klamavá reklama__– nejde o podvod, ale o TČ porušení pravidel hospodářské soutěže (§ 246) nebo poškozování spotřebitele (§ 253)
 +  * __Využití omylu__– pachatel k omylu nepřispěl
 +  * __Uvedení někoho v omyl i využití omylu lze provést i prostřednictvím technického zařízení__(viz § 120, např. provedením zásahu do programového vybavení PC)
 +  * **Zamlčení podstatné skutečnosti**– neuvedení skutečnosti,​ která má podstatný vliv na rozhodnutí poškozeného,​ např. informace, že nemovitost stojí v záplavové oblasti
 +  * **Škoda na cizím majetku**– skutečná škoda (zmenšení majetku) i ušlý zisk
 +  * Škoda způsobená uzavřením leasingové smlouvy, kdy pachatel neměl v úmyslu plnit podmínky smlouvy – cena, za kterou se obvykle prodává předmět leasingu, pokud pachatel musel složit při převzetí věci určitou částku, snižuje se o ní škoda
 +  * __Místa činu__– 1) místo, kde pachatel někoho uvedl v omyl, 2) místo vzniku škoda, 3) místo obohacení pachatele či jiného
 +  * **Pachatel**– kdokoli
 +  * Celkem mohou u podvodu figurovat** až 4 osoby (nově NS uvádí dokonce 5 osob):**
 +      * Pachatel
 +      * Oklamaný (např. znalec)
 +      * Poškozený
 +      * Ten, kdo z toho jednání měl prospěch
 +      * (Nově NS přidává i 5. osobu – osoba provádějící v omylu majetkovou dispozici)
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl, musí tu být v době jednání pachatele (rozlišovat podvod × dodatečná neschopnost dodržet smluvní závazek => nejde o podvod)
 +  * **Čin je dokonán neoprávněným obohacením pachatele**;​ nejde o podvod, vylákal-li někdo plnění, na které měl nárok (např. dosáhl zaplacení pohledávky slibem, že zprostředkuje výhodnou koupi)
 +  * **Příprava je trestná**(jen u odst. 5)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Podvodem je vylákání náhrady od ČNB za úmyslně poškozené peníze, pokud bylo předstíráno,​ že k poškození došlo neúmyslně
 +      * Podvodem (a nikoli nepřímým úplatkářstvím) je případ, kdy pachatel příjme úplatek a jen předstírá,​ že bude působit na výkon pravomoci úřední osoby
 +      * Podvodem (a nikoli poškozováním spotřebitele) je případ, kdy pracovník výkupny ovoce při výkupu ovoce od soukromých pěstitelů šidí pěstitele na hmotnosti a získává tak přebytky ovoce
 +      * Podvodem (a nikoli poškozováním spotřebitele) je případ, kdy pachatel fakturuje spotřebiteli nedodané zboží
 +      * Podvodem je případ, kdy lékař příjme úplatu za předstírané přerušení těhotenství,​ ke kterému tedy nedošlo
 +      * Civilní soud nemůže být uváděn v omyl (např. návrhem na vydání směnečného případu opírajícím se o falešnou směnku) => nezpůsobilý předmět útoku
 +      * Ke vztahu podvodu a zatajení věci viz zatajení věci (§ 219)
 +      * __Možný jednočinný souběh např. s:__
 +        * paděláním a pozměněním známek (§ 246) – např. tím, že pachatel tyto známky prodá další osobě
 +        * porušováním autorských práv (§ 270) – pachatel se vydává za autora díla a tím od uživatele inkasuje autorskou odměnu
 +        * paděláním a pozměňováním peněz
 +
 +=====      Pojistný podvod (§ 210), úvěrový podvod (§ 211), dotační podvod (§ 212)      =====
 +
 +  * **Všechny tyto TČ:**
 +      * jsou __ve vztahu speciality vůči podvodu__ podle § 209
 +      * **obsahují 2 základní SP**(a 4 kvalifikované SP), u první z nich se **ne**vyžaduje způsobení škody ani úmysl pachatele škodu způsobit/ sebe nebo jiného obohatit => __je často na místě zvažovat společenskou škodlivost__ (podle § 12(2))
 +      * mají stejný **objekt – **ochranu majetku
 +
 +=====    Pojistný podvod (§ 210)    =====
 +
 +  * **Odst. 1**- pachatel __uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí:__
 +      * a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,
 +      * b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo
 +      * c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění
 +  * __=> předčasně dokonaný TČ__(ve stadiu přípravy)
 +  * **Odst. 2**– pachatel __v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost__, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, __nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje__, a způsobí tak na cizím majetku __škodu nikoli nepatrnou__
 +  * **2 základní formy pojištění:​**
 +      * __Smluvní__(může být předmětem TČ podle odst. 1 i odst. 2), na základě pojistné smlouvy (zákon o pojistné smlouvě) – tj. 2stranného právního jednání, na základě kterého vzniká smluvní pojištění FO či PO
 +      * __Zákonné__(může být předmětem TČ pouze podle odst. 2) - vzniká a trvá automaticky na základě skutečnosti předvídané zákonem
 +  * __Sjednávání pojistné smlouvy__– postup při jejím uzavírání;​ __uplatnění nároku z pojistné smlouvy__ – postup při oznamování pojistné události a nárokování plnění z pojistné smlouvy, __pojistná událost__ – nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě či v právním předpisu, se kterou je spojen vznik povinnosti poskytnout pojistné plnění
 +  * __Pachatel__– kterýkoli z účastníků smlouvy (odst. 1) nebo i osoba, která úmyslně pojistnou událost vyvolá či vyvolaný stav udržuje, třebas i bez dohody s pojištěným
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl
 +  * **Příprava je trestná**(odst. 6)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Pokud pachatel vyvolá pojistnou událost v úmyslu získat pojistné plnění ve výši, kdy by jinému vznikla značná škoda (typicky pojišťovně),​ půjde o TČ pojistného podvodu zčásti dokonaného (§ 210(2)) a zčásti ve formě přípravy (§ 210(5)c), event. zčásti ve stadiu pokusu (pokud by pachatelé svůj neoprávněný nárok alespoň uplatnili)
 +      * Škoda – rozdíl mezi poskytnutým plněním a plněním, které by bylo poskytnuto, pokud by nebyly uvedeny nepravdivé/​zkreslené údaje
 +      * Oznámení fiktivní pojistné události – pojistný podvod podle § 210(1)
 +
 +=====    Úvěrový podvod (§ 211)    =====
 +
 +  * **Odst. 1 –**pachatel __při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru__:
 +      * uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo
 +      * podstatné údaje zamlčí
 +  * __=> předčasně dokonaný TČ__(ve stadiu přípravy)
 +  * **Odst. 2 –**pachatel __bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu (alespoň 25 000 Kč__), použije prostředky získané účelovým úvěrem __na jiný než určený účel__
 +  * **Úvěr**– zpravidla poskytnut bankou, __na základě úvěrové smlouvy__ = závazek věřitele poskytnout dlužníkovi na jeho žádost peněžité prostředky v určité výši a závazek dlužníka tyto prostředky vrátit i s úrokem (dlužník nemusí dojednaný úvěr skutečně čerpat), pokud by byly peněžní prostředky poskytnuty __na základě smlouvy o půjčce či na základě nepojmenované smlouvy__ (leasingová smlouva) __=> podvod dle § 209__
 +  * **Pachatel –**__odst. 1__ **-**kterýkoli z účastníků smlouvy (dlužník, věřitel, zástupce dlužníka či věřitele),​ osoba, která účastníku opatří potřebné nepravdivé podklady, může být účastníkem (pokud pachatel dosáhne alespoň stadia pokusu, jinak by šlo o přípravu a ne o účastenství),​ __odst. 2__ – zásadně dlužník
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl ​    * __Úmysl použití prostředků na jiný účel ještě před uzavřením úvěru__=>​ odst. 1, neboť pachatel uvedl nepravdivé či hrubě zkreslené údaje
 +      * __Úmysl použít prostředky bez souhlasu věřitele na jiný než určený účel__=>​ odst. 2
 +  * **Příprava je trestná**(odst. 6)
 +=====    Dotační podvod (§ 212)    =====
 +
 +  * **Odst. 1 –**pachatel v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku __uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí__
 +  * **Odst. 2 -**pachatel __použije, v nikoli malém rozsahu,__ prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem __na jiný než určený účel__
 +  * **Subjektivní stránka –**úmysl
 +  * **Příprava je trestná**(odst. 6)
 +  * K pojmům dotace, subvence, návratné finanční výpomoci nebo příspěvku viz k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí v otázce k sankcionování PO
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code