Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-b-11 [2016/12/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   11.       ​Trestné činy proti majetku: obohacovací - krádež a zpronevěra ​   ======
 +
 +=====   ​Obecně k TČ proti majetku ​    ​( ​ pro otázky 11 – 16  )   =====
 +
 +  * **Hlava V.**zvláštní části TZ
 +  * 70% všech registrovaných trestných činů (z toho 70% pak tvoří TČ krádeže)
 +  * **Objekt**– různorodý okruh; zejména vlastnictví (např. krádež, zpronevěra),​ majetek jako celek (podvod) či nehmotné statky (neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací)
 +  * __Právo vlastnit majetek__– jako základní právo zakotveno např. ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v dodatkovém protokolu k Úmluvě či v Listině (čl. 11)
 +  * __Majetek__– soubor všech majetkových hodnot, tj. věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot
 +  * **Majetkové zájmy jsou chráněny i v jiných hlavách**– např. TČ proti životnímu prostředí,​ obecně nebezpečné,​ proti svobodě, ale __zejména jde o TČ hospodářské__ (vzájemný vztah s TČ proti majetku je komplikovaný,​ problematické pak je zejména řešení jednočinných souběhů TČ z obou hlav – např. TČ zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby je zpravidla zvláštním případem podvodu); __majetek je také u mnoha trestných činů sekundárním objektem__ (např. u výtržnictví podle § 358)
 +  * **Předmět útoku**– **zpravidla věc, zejména pak věc cizí** (věc vlastní v § 229), podle § 134 se věcí rozumí (a tudíž může být předmětem útoku), pokud zákon neurčí jinak, také:
 +      * ovladatelná přírodní síla – např. jaderná, elektrická či parní energie
 +      * živá zvířata – zákon „určí jinak“ u TČ týrání zvířat
 +      * zpracované oddělené části lidského těla – např. paruka z lidských vlasů
 +      * peněžní prostředky na účtu
 +      * cenné papíry – myšleno zaknihované,​ listinné CP jsou věcí stricto sensu
 +  * **Úpadkové delikty –**jsou jimi chráněna práva věřitelů na uspokojení jejich pohledávek (TČ v § 222-227)
 +  * Objektivní stránka – jednání a následek => **rozsah účinku v § 138(1):**
 +      * **Škoda nikoli nepatrná = nejméně 5 000 Kč**
 +      * **Škodou nikoli malá = nejméně 25 000 Kč**
 +      * **Větší škoda = nejméně 50 000 Kč**
 +      * **Značná škoda = nejméně 500 000 Kč**
 +      * **Škodou velkého rozsahu = nejméně 5 000 000 Kč**
 +  * § 138(1) se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí,​ hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty
 +  * **Určení výše škody (§ 137):**
 +      * __Nejprve__se __vychází z ceny__, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává – např. při nákupu lahve vína v luxusní restauraci je podstatné, kolik tato lahev obvykle stojí; byla-li předmět útoku cizí měna, je rozhodný směnný kurz v době spáchání činu
 +      * __Nelze-li takto výši škody zjistit__, vychází se z __účelně vynaložených nákladů__ na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo __uvedení věci v předešlý stav__. Přiměřeně se postupuje při stanovení výše škody na jiné majetkové hodnotě.
 +  * Rozhodující je, o kolik se majetek poškozeného zmenšil, nikoli obohacení pachatele
 +  * Pachatel – zpravidla kdokoli, ale někde i speciální subjekt (např. zpronevěra podle § 206, 223, 226); u některých TČ se zde uplatní institut jednání za jiného (§ 114(2))
 +  * Subjektivní stránka – většinou úmyslné, 5 nedbalostních,​ 2 jen z hrubé nedbalosti, 2 „byť i z hrubé nedbalosti“ (§ 224(1) a (2))
 +  * Více než jinde se zde uplatní svolení poškozeného (okolnost vylučující protiprávnost)
 +  * **4 skupiny majetkových trestných činů:**
 +      * **Obohacovací**– snaha získat majetkový prospěch (např. krádež, podvod atd.)
 +      * **Poškozovací –**typicky poškozování cizí věci a související trestné činy
 +      * **Furtum usus**– TČ neoprávněné užívání cizí věci a TČ neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru
 +      * **Kořistění z TČ jiné osoby**– podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti
 +
 +=====      Krádež (§ 205)      =====
 +
 +  * **Objekt**– vlastnictví,​ držba a faktická dispozice s věcí
 +  * **Objektivní stránka**– 2 základní skutkové podstaty (odst. 1 a odst. 2):
 +      * **Odst. 1**– __pachatel si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní a současně naplní některý z těchto alternativních znaků__:
 +        * a) způsobí na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,
 +        * b) čin spáchá vloupáním,​
 +        * c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
 +        * d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
 +        * e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob
 +      * __Zmocnění se__– __odejmutí věci z faktického užívání jiného a umožnění dispozice s věcí sobě__; cizí věc je tedy v moci jiného, v moci vlastníka je i např. auto zaparkované na ulici, věci v bytě během dovolené, pes pobíhající po vsi, věci odložené či uschované, na které vlastník dávno zapomněl, pokud k nim ale má přístup, ale také věci zapomenuté či ztracené, pokud vlastník ví, kde je může hledat - např. zapomenutá peněženka v restauraci (pozn.: to má význam u rozlišování krádeže × zatajení věci – viz příslušný text k zatajené věci)
 +      * __Zmocnit věci se pachatel může i použitím nástroje__(např. medvěd v cirkuse vybere od hostů peněženky)
 +      * Nezáleží na tom, zda se pachateli podaří odnést kořist do bezpečí, __je třeba ale hodnotit, kdy se pachatel věci zmocnil__ – např. půjde jen o pokus krádeže, pokud si pachatel v obchodě vloží nenápadně bundu do tašky a ještě v obchodě bude odhalen (pokud by byl odhalen až po opuštění obchodu, půjde o dokonanou krádež)
 +      * __Předmět útoku – věc cizí__(§ 134) = zcela či z části patří někomu jinému (předmětem útoku mohou být i věci ve spoluvlastnictví pachatele) ​      * z povahy TČ vyplývá, že půjde __jen o věci movité__
 +        * také např. peníze uložené na účtu banky
 +        * pokud jde o doklady prokazující pohledávku (např. __vkladní knížky), jejich odcizení je pouze přípravou krádeže__ (trestnou jen v odst. 5), o pokus či dokonaný TČ krádeže půjde teprve při pokusu výběru či při výběru peněz
 +        * cizí věcí není věc pachateli svěřená (=> zpronevěra)
 +      * Pokud pachatel odcizí peněženku,​ její obsah mu zpravidla není znám, ale počítá se s tím, že je srozuměn s tím, že tam bude vysoká částka (tedy nepřímý úmysl vůči obsahu peněženky),​ podobně pachatel odpovídá i za škodu v podobě odcizeného software v PC
 +      * Pokud dojde k odcizení platební karty, půjde o souběh TČ krádeže s TČ neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234)
 +
 +  * K bodům a-e:
 +      * __a) Škoda nikoli nepatrná__– alespoň 5000 Kč, škodou je celá hodnota odcizené věci, i když pachatel místo ní zanechá jinou věc stejného druhu, ale nezastupitelnou;​ taková směna se považuje za snahu o náhradu škody
 +      * __b) Vloupání (§ 121)__- vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly       * __Vniknutí__– nejen vstup, ale i sáhnutí dovnitř rukou či nástrojem, příkladem vniknutí lstí je např., když se pachatel nechá zavřít v obchodě, aby v noci v něm mohl krást, nebo nepravdivá záminka vstupu do bytu
 +        * __Uzavřený prostor__– nejen stavba, ale i ohrazený pozemek, menší třebas i přemístitelné prostory (např. ruční pokladna), uzavření = ochrana proti odcizení (nejde např. o obal věci při přepravě)
 +        * __Uzamčení__– zámek, zástrčka ovládaná jen zevnitř, nejde o uzamčení, je-li v zámku klíč
 +        * __Jiná jistící překážka__– např. mříž, plot, stěna, strop; překážka musí být vždy překonána silou (probourání zdí, stržení plotu, vyražení dveří), ale překážka tím nemusí být poškozena
 +      * __c) Pachatel se bezprostředně po činu pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí__– tyto prostředky nastávají až bezprostředně po odcizení věci, čímž se liší od loupeže (násilí/​pohrůžka bezprostředním násilím je u loupeže před zmocněním se věci); je lhostejné, zda pokus pachatele uchovat si věc byl úspěšný,​ či nikoli
 +      * __d) Čin je spáchán na věci, kterou má poškozený na sobě__(např. šperky) __či při sobě__ (poškozený drží věc v ruce či odloženou ve své bezprostřední blízkosti – např. kabát na věšáku ve svém kupé, ne ale kabát na věšáku v době, kdy si poškozený odskočil na WC)
 +      * e) __Čin je spáchán na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob__ – problematické,​ jelikož mnohdy tím zároveň bude naplněna okolnost podmiňující použití trestní sazby podle odst. 4,b – spáchání činu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek
 +  * **Odst. 2 –**__pachatel si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán__
 +  * __Recidiva__– je dána, jestliže výkon trestu za takový čin se uskutečnil,​ byť jen z části v posledních 3 letech před spácháním krádeže anebo byl pachatel v této době odsouzen. Neplatí, hledí-li se na něj, jako by nebyl odsouzen. __Počítá se i předchozí odsouzení/​potrestání za loupež. __
 +
 +  * __Účastenství k odst. 2__– účastníkův úmysl se musí vztahovat i na recidivu pachatele
 +
 +  * **Subjektivní stránka – úmysl k přisvojení si věci**= __trvalé vyloučení poškozeného z dispozice s věcí__ (tím se liší od případů furtum usus), zloděj však nemusí mít v úmyslu věc užívat, o krádež půjde i tehdy, kdy si pachatel věc přisvojí, aby ji posléze zničil či daroval
 +  * **Příprava je trestná**(jen v odst. 5)
 +  * **Judikatura:​**
 +      * Vytrhnutí věci z ruky => § 205(1)d, cloumání s věci držené v ruce => loupež
 +      * Pokud pachatel v prodejně převezme zboží a na výzvu prodavače u pokladen, aby zboží zaplatil, reaguje tím, že použije proti prodavači slzný sprej a uteče => loupež
 +
 +===== Zpronevěra (§ 206) =====
 +
 +  * **Objekt**– vlastnictví věci
 +  * **Předmět útoku**– __svěřená cizí věc__ ​    * __Svěřená věc__– věc odevzdána do výlučné faktické kontroly jiného, svěřitel nemusí být vlastníkem,​ věc je určena osobě k nějakému nakládání => pokud si např. vysavač k prodeji přisvojí hlídač obchodu, jde o krádež (s danou věcí nebyl oprávněn nijak nakládat) × u prodavače by šlo o zpronevěru (může vysavač předvádět zákazníkům atd.)
 +      * __Např.__peníze,​ které má posel doručit, záloha poskytnuta na základě smlouvy o obstarání věci, zavazadlo v úschovně, auto dané do opravy, vybavení pronajatého pokoje
 +      * __U peněz__je důležité rozlišovat,​ kdy vlastnictví k penězům přechází svěřením a kdy vlastnictví svěřením nepřechází (např. smlouva o běžném účtu či vkladu)
 +      * Předmětem zpronevěry není věc, která je sice ve faktické moci jiného, ale moc dosavadního držitele je zachována (např. věc svěřená pracovníkovi na pracovišti,​ kde pracuje i vlastník věci), šlo by o krádež
 +  * **Objektivní stránka**– pachatel si __přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou__ ​    * Zničení svěřené věci je trestné jako poškození cizí věci
 +      * Na rozdíl od krádeže zde má pachatel věc již předem ve své moci
 +  * **Pachatel – speciální subjekt**– pouze ten, jemuž byla věc svěřena
 +  * **Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby**– recidiva, pachatelem je člen organizované skupiny, pachatelem osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného (např. advokát, hlídač), spáchání za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, značná škodu, škoda velkého rozsahu nebo spáchání v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312)
 +  * **Subjektivní stránka**– úmysl (vzniká zpravidla až po svěření věci)
 +  * **Příprava je trestná**(jen v odst. 5)
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code