Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-8 [2016/12/29 11:43]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-8 [2017/11/19 17:21] (aktuální)
62.24.76.90 formát
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​   8. Objekt trestného činu    ======+====== 8. Objekt trestného činu ======
  
-=====     ​Pojem objektu trestného činu     ​=====+===== Pojem objektu trestného činu =====
  
   * __Spolu s objektivní stránkou, subjektem a subjektivní stránkou TČ tvoří obligatorní znaky SPTČ (typové znaky TČ)__   * __Spolu s objektivní stránkou, subjektem a subjektivní stránkou TČ tvoří obligatorní znaky SPTČ (typové znaky TČ)__
Řádek 10: Řádek 10:
   * TP chrání společenské hodnoty a vztahy, upravené jinými právními odvětvími (zejména právem ústavním, občanským,​ rodinným a správním). TP tak má v těchto případech druhotný charakter (např. § 196 – zanedbání povinné výživy).   * TP chrání společenské hodnoty a vztahy, upravené jinými právními odvětvími (zejména právem ústavním, občanským,​ rodinným a správním). TP tak má v těchto případech druhotný charakter (např. § 196 – zanedbání povinné výživy).
   * __TP vztahy a hodnoty chrání jen za zvláštních podmínek__– před spácháním TČ, a používá jinou metodu ochrany než jiná odvětví; pohrůžku tresty, ukládání a výkon trestů a ochranných opatření u dospělých (u mladistvých pak opatření)   * __TP vztahy a hodnoty chrání jen za zvláštních podmínek__– před spácháním TČ, a používá jinou metodu ochrany než jiná odvětví; pohrůžku tresty, ukládání a výkon trestů a ochranných opatření u dospělých (u mladistvých pak opatření)
-=====      Třídění objektů trestných činů ​     =====+===== Třídění objektů trestných činů =====
  
-  * **Podle stupně obecnosti**: ​    ​+  * **Podle stupně obecnosti**:​
       * __Obecný (rodový) objekt__– souhrn nejdůležitějších vztahů, zájmů a hodnot, které chrání trestní zákon. Shrnuje všechny zájmy, které je třeba chránit. Je obecný ke skupinovému i individuálnímu objektu       * __Obecný (rodový) objekt__– souhrn nejdůležitějších vztahů, zájmů a hodnot, které chrání trestní zákon. Shrnuje všechny zájmy, které je třeba chránit. Je obecný ke skupinovému i individuálnímu objektu
       * __Skupinový (druhový) objekt__– je vyjádřen společnými druhovými rysy individuálních objektů jednotlivých TČ. Obvykle je seskupen do jedné hlavy či jednoho dílu zvláštní části TrZ. Některé hlavy zvláštní části TrZ vyjadřují jeden druhový objekt (hlava 9. – TČ proti majetku), v jiných hlavách pak je vyjádřeno druhových objektů více (hlava první – TČ proti životu a zdraví, hlava čtvrtá – TČ proti rodině a dětem). __Význam skupinového objektu tedy spočívá v systematickém rozdělení TČ ve zvláštní části, která je systematizována do 13 hlav hierarchicky__. Tak se s novým TrZ z r. 2009 dostal do popředí trestněprávní ochrany člověk, jeho život, zdraví, tělesná integrita, nedotknutelnost,​ důstojnost,​ vážnost, ochrana jeho soukromí, obydlí majetku apod. TrZ 1961 kladl naopak do popředí zájmy celospolečenské.       * __Skupinový (druhový) objekt__– je vyjádřen společnými druhovými rysy individuálních objektů jednotlivých TČ. Obvykle je seskupen do jedné hlavy či jednoho dílu zvláštní části TrZ. Některé hlavy zvláštní části TrZ vyjadřují jeden druhový objekt (hlava 9. – TČ proti majetku), v jiných hlavách pak je vyjádřeno druhových objektů více (hlava první – TČ proti životu a zdraví, hlava čtvrtá – TČ proti rodině a dětem). __Význam skupinového objektu tedy spočívá v systematickém rozdělení TČ ve zvláštní části, která je systematizována do 13 hlav hierarchicky__. Tak se s novým TrZ z r. 2009 dostal do popředí trestněprávní ochrany člověk, jeho život, zdraví, tělesná integrita, nedotknutelnost,​ důstojnost,​ vážnost, ochrana jeho soukromí, obydlí majetku apod. TrZ 1961 kladl naopak do popředí zájmy celospolečenské.
-      * __Individuální objekt__– jednotlivý zájem, k jehož ochraně je to které ustanovení zvláštní části TrZ určeno. Tak například individuální objekt TČ krádeže podle § 205 je zájem na ochraně vlastnictví. __Jen individuální objekt je nezbytně znakem SPTČ__. Jeho určení je nezbytnou podmínkou pro správnou kvalifikaci TČ a pro určení povahy a stupně závažnosti každého konkrétního TČ pro společnost. V ustanoveních zvláštní části je vyjádřen jen někdy (př. § 310 – TČ rozvracení republiky – ústavní zřízení aj.). Mnohdy však vyjádřen není a musíme ho dovodit zejména rozborem ostatních znaků skutkové podstaty. O individuálním objektu můžeme hovořit ve 2 rovinách: ​      ​* __Obecné__– máme tím na mysli znak SPTČ, tedy výseč společenských vztahů určitého druhu+      * __Individuální objekt__– jednotlivý zájem, k jehož ochraně je to které ustanovení zvláštní části TrZ určeno. Tak například individuální objekt TČ krádeže podle § 205 je zájem na ochraně vlastnictví. __Jen individuální objekt je nezbytně znakem SPTČ__. Jeho určení je nezbytnou podmínkou pro správnou kvalifikaci TČ a pro určení povahy a stupně závažnosti každého konkrétního TČ pro společnost. V ustanoveních zvláštní části je vyjádřen jen někdy (př. § 310 – TČ rozvracení republiky – ústavní zřízení aj.). Mnohdy však vyjádřen není a musíme ho dovodit zejména rozborem ostatních znaků skutkové podstaty. O individuálním objektu můžeme hovořit ve 2 rovinách: 
 +        ​* __Obecné__– máme tím na mysli znak SPTČ, tedy výseč společenských vztahů určitého druhu
         * __Konkrétní__– míníme tím jedinečný,​ konkrétní zájem, který byl TČ narušen, nepatří však k obligatorním znakům a může chybět (viz. pokus na nezpůsobilém předmětu)         * __Konkrétní__– míníme tím jedinečný,​ konkrétní zájem, který byl TČ narušen, nepatří však k obligatorním znakům a může chybět (viz. pokus na nezpůsobilém předmětu)
   * **Objekt hlavní (primární) a vedlejší (sekundární)**   * **Objekt hlavní (primární) a vedlejší (sekundární)**
Řádek 21: Řádek 22:
       * __Objekt vedlejší__– společenské vztahy (zájmy) postižené nepřímo (např. výživa rodiny poškozeného u podvodu), není možné je dovodit rozborem příslušných ustanovení (jsou pokaždé jiné) a jsou irelevantní z hlediska viny, je však možné je zohlednit při individualizaci trestu.       * __Objekt vedlejší__– společenské vztahy (zájmy) postižené nepřímo (např. výživa rodiny poškozeného u podvodu), není možné je dovodit rozborem příslušných ustanovení (jsou pokaždé jiné) a jsou irelevantní z hlediska viny, je však možné je zohlednit při individualizaci trestu.
   * __Následek = ohrožení nebo porušení objektu TČ__   * __Následek = ohrožení nebo porušení objektu TČ__
-  * Některé TČ nemají jeden objekt TČ, nýbrž dva či více objektů. Podobně jako SPTČ pak tedy rozlišujeme objekty vyjádřeny __kumulativně__ (TČ loupeže – svoboda rozhodování a zájem na ochraně majetku, musí být porušeny oba současně) a __alternativně__ (TČ rozvracení republiky – objektem jsou územní celistvost, ústavní zřízení, obranyschopnost či samostatnost republiky), kdy stačí zasažení pouze jednoho z těchto individuálních objektů TČ k trestní odpovědnosti. Od objektu je třeba odlišit:+  * Některé TČ nemají jeden objekt TČ, nýbrž dva či více objektů. Podobně jako SPTČ pak tedy rozlišujeme objekty vyjádřeny __kumulativně__ ​ (TČ loupeže – svoboda rozhodování a zájem na ochraně majetku, musí být porušeny oba současně) a __alternativně__ ​ (TČ rozvracení republiky – objektem jsou územní celistvost, ústavní zřízení, obranyschopnost či samostatnost republiky), kdy stačí zasažení pouze jednoho z těchto individuálních objektů TČ k trestní odpovědnosti. Od objektu je třeba odlišit:
  
-=====      Předmět útoku ​     =====+===== Předmět útoku =====
  
   * Je **fakultativním znakem SPTČ**, pakliže je v ní ale obsažen, musí být naplněn   * Je **fakultativním znakem SPTČ**, pakliže je v ní ale obsažen, musí být naplněn
-  * Rozlišujeme __hmotný předmět útoku__ (např. lidé v § 140, cizí věc v § 205) a __nehmotný předmět útoku__ (např. pohledávka u TČ podílnictví) +  * Rozlišujeme __hmotný předmět útoku__ ​ (např. lidé v § 140, cizí věc v § 205) a __nehmotný předmět útoku__ ​ (např. pohledávka u TČ podílnictví) 
-  * Jde tedy o __lidi či věci, na které pachatel bezprostředně útočí, a tím zasahuje objekt TČ__     ​ +  * Jde tedy o __lidi či věci, na které pachatel bezprostředně útočí, a tím zasahuje objekt TČ__ 
-    * Bezprostředně – předmětem útoku u TČ vraždy nejsou všichni lidé, ale pouze konkrétní jedinec, kterého chce pachatel usmrtit+      * Bezprostředně – předmětem útoku u TČ vraždy nejsou všichni lidé, ale pouze konkrétní jedinec, kterého chce pachatel usmrtit
   * __Není podstatným znakem objektu TČ__, necharakterizuje jej, nedává možnost poznat a rozlišit zájmy, které jsou objektem různých TČ. Např. násilné jednání proti člověku může směřovat proti různým společenským zájmům (proti životu člověka, proti zdraví člověka, proti jeho svobodnému rozhodování apod.)   * __Není podstatným znakem objektu TČ__, necharakterizuje jej, nedává možnost poznat a rozlišit zájmy, které jsou objektem různých TČ. Např. násilné jednání proti člověku může směřovat proti různým společenským zájmům (proti životu člověka, proti zdraví člověka, proti jeho svobodnému rozhodování apod.)
   * Některé TČ tedy nemají předmět útoku, typicky TČ formální, a to čistě činnostní (např. neoprávněné podnikání,​ zběhnutí),​ anebo pravé omisivní (neposkytnutí pomoci)   * Některé TČ tedy nemají předmět útoku, typicky TČ formální, a to čistě činnostní (např. neoprávněné podnikání,​ zběhnutí),​ anebo pravé omisivní (neposkytnutí pomoci)
Řádek 34: Řádek 35:
   * __Pro právní kvalifikaci má klíčový význam objekt TČ, předmět útoku může mít význam jako přitěžující okolnost (např. § 42k – pachatel způsobil TČ vyšší škodu)__   * __Pro právní kvalifikaci má klíčový význam objekt TČ, předmět útoku může mít význam jako přitěžující okolnost (např. § 42k – pachatel způsobil TČ vyšší škodu)__
   * Předmět útoku má značný význam pro trestní řízení – umožňuje v obžalobě, návrhu na potrestání a rozsudku individualizovat a konkretizovat TČ, aby nebyl zaměněn s jiným   * Předmět útoku má značný význam pro trestní řízení – umožňuje v obžalobě, návrhu na potrestání a rozsudku individualizovat a konkretizovat TČ, aby nebyl zaměněn s jiným
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
- 
-{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}} 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code