Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-6 [2016/12/29 11:43] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   6. Skutková podstata trestného činu    ======
 +
 +=====     Pojem skutkové podstaty trestného činu     =====
 +
 +  * Základem trestní odpovědnosti je spáchání TČ, resp. spáchání provinění u mladistvých
 +  * Skutková podstata TČ (dále jen SPTČ) **je****jedním z formálních znaků trestného činu** = jde o právní formu vyjadřující typové znaky TČ uvedené v trestním zákoně. Jde tedy o souhrn objektivních a subjektivních znaků, které určují jednotlivé druhy TČ a odlišují je navzájem. __Následující výklad se vztahuje i na SP provinění.__
 +  * Výběr znaků SPTČ provádí zákonodárce na základě poznání, že ve společnosti se vyskytují určitá typická, pro společnost zvlášť nebezpečná,​ škodlivá jednání, proti nimž je třeba společnost chránit pohrůžkou trestu, ukládáním a výkonem trestu a ochranných opatření.
 +  * Znaky skutkové podstaty jsou vyjádřeny v trestním zákoníku, a to jak v jeho zvláštní,​ tak i v obecné části (např. zkoumání zavinění v § 15-17 TZ)
 +  * SPTČ obsahují znaky činů nedovolených,​ tam, kde by o tom mohly vzniknout pochybnosti,​ zákon výslovně nedovolenost zdůrazňuje v dispozici (např. § 251 – neoprávněné podnikání,​ § 159 – nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné)
 +  * SPTČ obsahuje souhrn znaků, které určují, o jaký TČ jde, tedy, jde-li o SPTČ obecného ohrožení, loupeže, vraždy apod.
 +  * Od SPTČ odlišujeme konkrétní skutkový děj (skutek), který má znaky SPTČ. SPTČ je odrazem skutku, abstrakcí a generalizací jednotlivých skutků vznikl pojem SPTČ, která by měla odrážet všechny podstatné znaky tohoto skutku
 +  * __Od SPTČ odlišujeme dispozici__– ta je souhrnem všech podmínek trestní odpovědnosti,​ včetně těch, které nejsou znaky SPTČ (věk, příčetnost,​ rozumová a mravní vyspělost u mladistvých)
 +  * Význam SPTČ záleží především v přesném vymezení podmínek tr. odpovědnosti,​ které se děje výčtem znaků TČ. Přesné, jasné, určité SPTČ jsou též jednou ze záruk zákonnosti trestněprávního postihu a ovlivňují kvalitu práce orgánů činných v trestním řízení. Naplňují též zásadu NCSL podle čl. 39 Listiny.
 +
 +=====      Znaky skutkové podstaty trestného činu      =====
 +
 +  * **Obligatorními znaky jsou objekt (pouze individuální,​ viz níže), objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka (viz další otázky). Ty jsou zároveň typovými znaky TČ. Nemá-li čin všechny tyto znaky, není dána ani SPTČ**
 +  * **Fakultativní znaky SPTČ**– nemusí být u všech skutkových podstat (např. místo, čas jednání, určitý prostředek spáchání,​ cíl, pohnutka, motiv). Jestliže jej však některá SPTČ obsahuje, potom musí být tento znak splněn, aby byla naplněna.
 +=====      Třídění skutkových podstat trestného činu      =====
 +
 +  * **1) Podle vyjádření v zákoně**- __SP popisná, odkazovací a blanketní__ (rozlišení stejné jako u dispozic)
 +  * **2) Podle závažnosti TČ jimi rozlišených**– __základní,​ kvalifikované a privilegované__
 +  * __1) Základní SP__– uvádějí znaky běžného typu daného TČ a bývají uvedeny zpravidla v prvních odstavcích příslušných ustanovení
 +  * __2) Kvalifikované SP__– jsou tvořeny znaky základní SP a nějakým dalším znakem, který typizuje vyšší stupeň závažnosti činů pro společnost. Ta může spočívat v závažnějším porušení či ohrožení objektu TČ (např. způsobení značné škody u majetkových TČ), nebo ve způsobu provedení TČ (§ 175(2)c – spáchání TČ vydírání se zbraní), ve zvláštním postavení subjektu TČ (srov. § 316(3)b), případně zvláštní pohnutce (srov. § 202(2)b). __Kvalifikovaná SP se bez té základní neobejde, základní SP je vždy součástí kvalifikované SP__.
 +  * Kvalifikovaná SP jen modifikuje základní SP, ale nikoli v jejich podstatných znacích. Pokud ty se mění, jde o novou základní SP, např. znaky objektivní stránky TČ přijetí úplatku podle § 331(1) jsou podstatně změněny v druhém odstavci téhož paragrafu. Jde tedy o dvě samostatné základní SP. Třetí a čtvrtý odstavec § 331 pak je kvalifikovanou SP k odstavci jedna i dvě. Zpravidla však bývají kvalifikované SP uvedeny ve druhém a dalším odstavci příslušného ustanovení zvláštní části.
 +  * __Potřebná forma zavinění u základní a kvalifikované SP__:     * **Základní SP: § 13(2) – úmysl, není-li ve SP výslovně uvedeno, že stačí i nedbalost (např. formulací „byť i z nedbalosti“)**
 +      * **Kvalifikovaná SP: § 17 – stačí i nedbalost, není-li výslovně uveden úmysl**
 +  * __3) Privilegované SP__– charakterizují TČ menší závažnosti než skutkové podstaty základní (jsou zde okolnosti snižující nebezpečnost činu pro společnost). Vyskytují se jen ojediněle, např. vražda novorozeněte matkou (§ 142) je privilegovanou SP k vraždě
 +  * __Kvalifikované a privilegované SP jsou v poměru speciality k základním SP__
 +  * **3) Podle struktury**– jednoduché a složité
 +  * __Jednoduché SP__– neobsahují více znaků stejného druhu, např. ustanovení § 140(1) o vraždě či § 171(1) o omezování osobní svobody
 +  * __Složité SP__– jsou charakterizovány pluralitou znaků ​    * __Složená SP__– vzniká spojením dvou znaků jiných SP jednoduchých,​ např. § 146(2)e zahrnuje zároveň znaky úmyslného ublížení na zdraví (§ 146(1) a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci (§ 352(2)). Jsou speciální v poměru ke skutkovým podstatám, z jejichž znaků se skládají
 +      * __Kumulativní SP__– znaky musí být splněny kumulativně. Např. TČ loupeže podle § 173 má dva objekty (svoboda rozhodování a majetek)
 +      * __Alternativní SP__– některé znaky stejného druhu jsou dány alternativně,​ např. TČ rozvracení republiky podle § 310, je zde vyjádřeno více objektů a stačí, když je jednáním zasažen jen jeden z nich
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code