Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


6. Skutková podstata trestného činu

Pojem skutkové podstaty trestného činu

 • Základem trestní odpovědnosti je spáchání TČ, resp. spáchání provinění u mladistvých
 • Skutková podstata TČ (dále jen SPTČ) jejedním z formálních znaků trestného činu = jde o právní formu vyjadřující typové znaky TČ uvedené v trestním zákoně. Jde tedy o souhrn objektivních a subjektivních znaků, které určují jednotlivé druhy TČ a odlišují je navzájem. Následující výklad se vztahuje i na SP provinění.
 • Výběr znaků SPTČ provádí zákonodárce na základě poznání, že ve společnosti se vyskytují určitá typická, pro společnost zvlášť nebezpečná, škodlivá jednání, proti nimž je třeba společnost chránit pohrůžkou trestu, ukládáním a výkonem trestu a ochranných opatření.
 • Znaky skutkové podstaty jsou vyjádřeny v trestním zákoníku, a to jak v jeho zvláštní, tak i v obecné části (např. zkoumání zavinění v § 15-17 TZ)
 • SPTČ obsahují znaky činů nedovolených, tam, kde by o tom mohly vzniknout pochybnosti, zákon výslovně nedovolenost zdůrazňuje v dispozici (např. § 251 – neoprávněné podnikání, § 159 – nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné)
 • SPTČ obsahuje souhrn znaků, které určují, o jaký TČ jde, tedy, jde-li o SPTČ obecného ohrožení, loupeže, vraždy apod.
 • Od SPTČ odlišujeme konkrétní skutkový děj (skutek), který má znaky SPTČ. SPTČ je odrazem skutku, abstrakcí a generalizací jednotlivých skutků vznikl pojem SPTČ, která by měla odrážet všechny podstatné znaky tohoto skutku
 • Od SPTČ odlišujeme dispozici– ta je souhrnem všech podmínek trestní odpovědnosti, včetně těch, které nejsou znaky SPTČ (věk, příčetnost, rozumová a mravní vyspělost u mladistvých)
 • Význam SPTČ záleží především v přesném vymezení podmínek tr. odpovědnosti, které se děje výčtem znaků TČ. Přesné, jasné, určité SPTČ jsou též jednou ze záruk zákonnosti trestněprávního postihu a ovlivňují kvalitu práce orgánů činných v trestním řízení. Naplňují též zásadu NCSL podle čl. 39 Listiny.

Znaky skutkové podstaty trestného činu

 • Obligatorními znaky jsou objekt (pouze individuální, viz níže), objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka (viz další otázky). Ty jsou zároveň typovými znaky TČ. Nemá-li čin všechny tyto znaky, není dána ani SPTČ
 • Fakultativní znaky SPTČ– nemusí být u všech skutkových podstat (např. místo, čas jednání, určitý prostředek spáchání, cíl, pohnutka, motiv). Jestliže jej však některá SPTČ obsahuje, potom musí být tento znak splněn, aby byla naplněna.

Třídění skutkových podstat trestného činu

 • 1) Podle vyjádření v zákoně- SP popisná, odkazovací a blanketní (rozlišení stejné jako u dispozic)
 • 2) Podle závažnosti TČ jimi rozlišenýchzákladní, kvalifikované a privilegované
 • 1) Základní SP– uvádějí znaky běžného typu daného TČ a bývají uvedeny zpravidla v prvních odstavcích příslušných ustanovení
 • 2) Kvalifikované SP– jsou tvořeny znaky základní SP a nějakým dalším znakem, který typizuje vyšší stupeň závažnosti činů pro společnost. Ta může spočívat v závažnějším porušení či ohrožení objektu TČ (např. způsobení značné škody u majetkových TČ), nebo ve způsobu provedení TČ (§ 175(2)c – spáchání TČ vydírání se zbraní), ve zvláštním postavení subjektu TČ (srov. § 316(3)b), případně zvláštní pohnutce (srov. § 202(2)b). Kvalifikovaná SP se bez té základní neobejde, základní SP je vždy součástí kvalifikované SP.
 • Kvalifikovaná SP jen modifikuje základní SP, ale nikoli v jejich podstatných znacích. Pokud ty se mění, jde o novou základní SP, např. znaky objektivní stránky TČ přijetí úplatku podle § 331(1) jsou podstatně změněny v druhém odstavci téhož paragrafu. Jde tedy o dvě samostatné základní SP. Třetí a čtvrtý odstavec § 331 pak je kvalifikovanou SP k odstavci jedna i dvě. Zpravidla však bývají kvalifikované SP uvedeny ve druhém a dalším odstavci příslušného ustanovení zvláštní části.
 • Potřebná forma zavinění u základní a kvalifikované SP: * Základní SP: § 13(2) – úmysl, není-li ve SP výslovně uvedeno, že stačí i nedbalost (např. formulací „byť i z nedbalosti“)
  • Kvalifikovaná SP: § 17 – stačí i nedbalost, není-li výslovně uveden úmysl
 • 3) Privilegované SP– charakterizují TČ menší závažnosti než skutkové podstaty základní (jsou zde okolnosti snižující nebezpečnost činu pro společnost). Vyskytují se jen ojediněle, např. vražda novorozeněte matkou (§ 142) je privilegovanou SP k vraždě
 • Kvalifikované a privilegované SP jsou v poměru speciality k základním SP
 • 3) Podle struktury– jednoduché a složité
 • Jednoduché SP– neobsahují více znaků stejného druhu, např. ustanovení § 140(1) o vraždě či § 171(1) o omezování osobní svobody
 • Složité SP– jsou charakterizovány pluralitou znaků * Složená SP– vzniká spojením dvou znaků jiných SP jednoduchých, např. § 146(2)e zahrnuje zároveň znaky úmyslného ublížení na zdraví (§ 146(1) a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci (§ 352(2)). Jsou speciální v poměru ke skutkovým podstatám, z jejichž znaků se skládají
  • Kumulativní SP– znaky musí být splněny kumulativně. Např. TČ loupeže podle § 173 má dva objekty (svoboda rozhodování a majetek)
  • Alternativní SP– některé znaky stejného druhu jsou dány alternativně, např. TČ rozvracení republiky podle § 310, je zde vyjádřeno více objektů a stačí, když je jednáním zasažen jen jeden z nich

Navigace

Skupina A.

1. Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní zásady | 2. Prameny trestního práva, výklad trestních zákonů a analogie | 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva | 4. Působnost trestních zákonů | 5. Pojem trestného činu a jeho znaky | 6. Skutková podstata trestného činu | 7. Pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné a trestné činy trvající | 8. Objekt trestného činu | 9. Objektivní stránka trestného činu | 10. Pachatel trestného činu | 11. Příčetnost | 12. Trestní odpovědnost právnických osob | 13. Sankcionování právnických osob | 14. Subjektivní stránka trestného činu | 15. Omyl v trestním právu | 16. Okolnosti vylučující protiprávnost | 17. Vývojová stadia trestné činnosti | 18. Trestná součinnost a účastenství | 19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství | 20. Souběh trestných činů a recidiva | 21. Zánik trestní odpovědnosti | 22. Pojem a účel trestu, systém trestů | 23. Alternativní tresty: peněžitý trest, obecně prospěšné práce, domácí vězení | 24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem | 25. Nepodmíněný trest odnětí svobody | 26. Zásady ukládání trestů dospělým | 27. Ukládání trestu při souběhu, recidivě a u pokračování v trestném činu | 28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení | 29. Ochranná opatření | 30. Trestní odpovědnost mladistvých | 31. Sankcionování mladistvých

Skupina B.

1. Trestné činy proti životu | 2. Trestné činy proti zdraví | 3. Neposkytnutí pomoci a další trestné činy ohrožující život nebo zdraví | 4. Trestné činy proti těhotenství ženy | 5. Trestné činy proti svobodě I: obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, svěření dítěte do moci jiného, zavlečení | 6. Trestné činy proti svobodě II: loupež, vydírání a navazující trestné činy | 7. Trestné činy proti svobodě III: porušování domovní svobody, porušování svobody sdružování a shromažďování, omezování svobody vyznání | 8. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství | 9. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | 10. Trestné činy proti rodině a dětem | 11. Trestné činy proti majetku: obohacovací – krádež a zpronevěra | 12. Trestné činy proti majetku: obohacovací – podvod a zvláštní případy podvodného jednání | 13. Trestné činy proti majetku: obohacovací – zatajení věci, lichva, provozování nepoctivých her a sázek | 14. Trestné činy proti majetku: tzv. trestné činy poškozovací | 15. Trestné činy proti majetku: neoprávněné užívání (tzv. furtum usus) | 16. Trestné činy proti majetku: podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti | 17. Trestné činy hospodářské | 18. Trestné činy obecně nebezpečné I: obecné ohrožení a navazující trestné činy | 19. Trestné činy obecně nebezpečné II: tzv. drogové delikty | 20. Trestné činy proti životnímu prostředí | 21. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a další trestné činy znamenající rušení činnosti orgánu veřejné moci | 25. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy narušující soužití lidí | 26. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: výtržnictví a jiná rušení veřejného pořádku | 27. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: opilství | 28. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: organizovaná zločinecká skupina | 29. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: nadržování, nepřekažení a neoznámení trestného činu a další formy trestné součinnosti | 30. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské | 31. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Skupina C.

1. Trestněprocesní zákony, jejich výklad a ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod v trestním řízení | 2. Předmět trestního řízení, předběžné otázky | 3. Systém základních zásad trestního řízení, jejich význam, jednotlivé základní zásady | 4. Subjekty trestního řízení a strany, soudy | 5. Podezřelý, obviněný, obhájce | 6. Poškozený a zúčastněná osoba v trestním řízení | 7. Státní zastupitelství a policie | 8. Dokazování, základní zásady dokazování, rozdělení důkazů | 9. Jednotlivé důkazní prostředky | 10. Zajištění osob a věcí v trestním řízení | 11. Postup před zahájením trestního stíhání, zahájení trestního stíhání | 12. Přípravné řízení včetně zkráceného přípravného řízení, rozhodnutí v přípravném řízení | 13. Předběžné projednání obžaloby, veřejné a neveřejné zasedání | 14. Rozhodnutí v trestních věcech, právní moc a vykonatelnost | 15. Hlavní líčení | 16. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých | 17. Opravné prostředky obecně, zásady opravného řízení | 18. Řádné opravné prostředky | 19. Mimořádné opravné prostředky | 20. Vykonávací řízení | 21. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code