Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


6. Skutková podstata trestného činu

Pojem skutkové podstaty trestného činu

 • Základem trestní odpovědnosti je spáchání TČ, resp. spáchání provinění u mladistvých
 • Skutková podstata TČ (dále jen SPTČ) jejedním z formálních znaků trestného činu = jde o právní formu vyjadřující typové znaky TČ uvedené v trestním zákoně. Jde tedy o souhrn objektivních a subjektivních znaků, které určují jednotlivé druhy TČ a odlišují je navzájem. Následující výklad se vztahuje i na SP provinění.
 • Výběr znaků SPTČ provádí zákonodárce na základě poznání, že ve společnosti se vyskytují určitá typická, pro společnost zvlášť nebezpečná, škodlivá jednání, proti nimž je třeba společnost chránit pohrůžkou trestu, ukládáním a výkonem trestu a ochranných opatření.
 • Znaky skutkové podstaty jsou vyjádřeny v trestním zákoníku, a to jak v jeho zvláštní, tak i v obecné části (např. zkoumání zavinění v § 15-17 TZ)
 • SPTČ obsahují znaky činů nedovolených, tam, kde by o tom mohly vzniknout pochybnosti, zákon výslovně nedovolenost zdůrazňuje v dispozici (např. § 251 – neoprávněné podnikání, § 159 – nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné)
 • SPTČ obsahuje souhrn znaků, které určují, o jaký TČ jde, tedy, jde-li o SPTČ obecného ohrožení, loupeže, vraždy apod.
 • Od SPTČ odlišujeme konkrétní skutkový děj (skutek), který má znaky SPTČ. SPTČ je odrazem skutku, abstrakcí a generalizací jednotlivých skutků vznikl pojem SPTČ, která by měla odrážet všechny podstatné znaky tohoto skutku
 • Od SPTČ odlišujeme dispozici– ta je souhrnem všech podmínek trestní odpovědnosti, včetně těch, které nejsou znaky SPTČ (věk, příčetnost, rozumová a mravní vyspělost u mladistvých)
 • Význam SPTČ záleží především v přesném vymezení podmínek tr. odpovědnosti, které se děje výčtem znaků TČ. Přesné, jasné, určité SPTČ jsou též jednou ze záruk zákonnosti trestněprávního postihu a ovlivňují kvalitu práce orgánů činných v trestním řízení. Naplňují též zásadu NCSL podle čl. 39 Listiny.

Znaky skutkové podstaty trestného činu

 • Obligatorními znaky jsou objekt (pouze individuální, viz níže), objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka (viz další otázky). Ty jsou zároveň typovými znaky TČ. Nemá-li čin všechny tyto znaky, není dána ani SPTČ
 • Fakultativní znaky SPTČ– nemusí být u všech skutkových podstat (např. místo, čas jednání, určitý prostředek spáchání, cíl, pohnutka, motiv). Jestliže jej však některá SPTČ obsahuje, potom musí být tento znak splněn, aby byla naplněna.

Třídění skutkových podstat trestného činu

 • 1) Podle vyjádření v zákoně- SP popisná, odkazovací a blanketní (rozlišení stejné jako u dispozic)
 • 2) Podle závažnosti TČ jimi rozlišenýchzákladní, kvalifikované a privilegované
 • 1) Základní SP– uvádějí znaky běžného typu daného TČ a bývají uvedeny zpravidla v prvních odstavcích příslušných ustanovení
 • 2) Kvalifikované SP– jsou tvořeny znaky základní SP a nějakým dalším znakem, který typizuje vyšší stupeň závažnosti činů pro společnost. Ta může spočívat v závažnějším porušení či ohrožení objektu TČ (např. způsobení značné škody u majetkových TČ), nebo ve způsobu provedení TČ (§ 175(2)c – spáchání TČ vydírání se zbraní), ve zvláštním postavení subjektu TČ (srov. § 316(3)b), případně zvláštní pohnutce (srov. § 202(2)b). Kvalifikovaná SP se bez té základní neobejde, základní SP je vždy součástí kvalifikované SP.
 • Kvalifikovaná SP jen modifikuje základní SP, ale nikoli v jejich podstatných znacích. Pokud ty se mění, jde o novou základní SP, např. znaky objektivní stránky TČ přijetí úplatku podle § 331(1) jsou podstatně změněny v druhém odstavci téhož paragrafu. Jde tedy o dvě samostatné základní SP. Třetí a čtvrtý odstavec § 331 pak je kvalifikovanou SP k odstavci jedna i dvě. Zpravidla však bývají kvalifikované SP uvedeny ve druhém a dalším odstavci příslušného ustanovení zvláštní části.
 • Potřebná forma zavinění u základní a kvalifikované SP: * Základní SP: § 13(2) – úmysl, není-li ve SP výslovně uvedeno, že stačí i nedbalost (např. formulací „byť i z nedbalosti“)
  • Kvalifikovaná SP: § 17 – stačí i nedbalost, není-li výslovně uveden úmysl
 • 3) Privilegované SP– charakterizují TČ menší závažnosti než skutkové podstaty základní (jsou zde okolnosti snižující nebezpečnost činu pro společnost). Vyskytují se jen ojediněle, např. vražda novorozeněte matkou (§ 142) je privilegovanou SP k vraždě
 • Kvalifikované a privilegované SP jsou v poměru speciality k základním SP
 • 3) Podle struktury– jednoduché a složité
 • Jednoduché SP– neobsahují více znaků stejného druhu, např. ustanovení § 140(1) o vraždě či § 171(1) o omezování osobní svobody
 • Složité SP– jsou charakterizovány pluralitou znaků * Složená SP– vzniká spojením dvou znaků jiných SP jednoduchých, např. § 146(2)e zahrnuje zároveň znaky úmyslného ublížení na zdraví (§ 146(1) a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci (§ 352(2)). Jsou speciální v poměru ke skutkovým podstatám, z jejichž znaků se skládají
  • Kumulativní SP– znaky musí být splněny kumulativně. Např. TČ loupeže podle § 173 má dva objekty (svoboda rozhodování a majetek)
  • Alternativní SP– některé znaky stejného druhu jsou dány alternativně, např. TČ rozvracení republiky podle § 310, je zde vyjádřeno více objektů a stačí, když je jednáním zasažen jen jeden z nich

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:navigace

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code