Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-4 [2016/12/25 22:47]
Michal Tuláček
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-4 [2016/12/29 11:43] (aktuální)
Řádek 21: Řádek 21:
  
   * __Vymezuje území, na kterém trestní zákon působí svými účinky__   * __Vymezuje území, na kterém trestní zákon působí svými účinky__
-  * **Zásada teritoriality** (§ 4) – základní princip, který ovládá místní působnost TrZ +  * **Zásada teritoriality** ​ (§ 4) – základní princip, který ovládá místní působnost TrZ 
-      * __Podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území__ (§ 4(1)). Státní příslušnost pachatele zde nehraje roli.+      * __Podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území__ ​ (§ 4(1)). Státní příslušnost pachatele zde nehraje roli.
       * Postihuje i __distanční delikty__ ​ (§ 4(2)) – 1) Jednání, kterého se pachatel dopustil na území republiky, ale následek nastal nebo měl zcela či zčásti nastat v cizině; 2) Jednání, kterého se pachatel dopustil v cizině, ale následek nastal nebo měl zcela či zčásti nastat na území republiky. Obě možnosti se týkají i účastníka (§ 4(3)), jednal-li účastník na území ČR, užije se na účastenství zákona ČR bez ohledu na to, zda je čin pachatele v cizině trestný (§ 4(4)) – např. organizování nedovoleného přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy za hranicemi státu, kde je možné přerušit těhotenství i v jeho pokročilejším stadiu.       * Postihuje i __distanční delikty__ ​ (§ 4(2)) – 1) Jednání, kterého se pachatel dopustil na území republiky, ale následek nastal nebo měl zcela či zčásti nastat v cizině; 2) Jednání, kterého se pachatel dopustil v cizině, ale následek nastal nebo měl zcela či zčásti nastat na území republiky. Obě možnosti se týkají i účastníka (§ 4(3)), jednal-li účastník na území ČR, užije se na účastenství zákona ČR bez ohledu na to, zda je čin pachatele v cizině trestný (§ 4(4)) – např. organizování nedovoleného přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy za hranicemi státu, kde je možné přerušit těhotenství i v jeho pokročilejším stadiu.
       * Z místní působnosti trestního zákona __nejsou vyňata tzv. exteritoriální místa__ ​ (sídla velvyslanectví a mez. organizací),​ ta zůstávají součástí území státu, kde se nacházejí. Pravomoc státu je však omezena řadou privilegií,​ které byly kodifikovány Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích a Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích. Není proto přípustné,​ aby zde naše orgány prováděly procesní úkony bez souhlasu dotčeného státu.       * Z místní působnosti trestního zákona __nejsou vyňata tzv. exteritoriální místa__ ​ (sídla velvyslanectví a mez. organizací),​ ta zůstávají součástí území státu, kde se nacházejí. Pravomoc státu je však omezena řadou privilegií,​ které byly kodifikovány Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích a Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích. Není proto přípustné,​ aby zde naše orgány prováděly procesní úkony bez souhlasu dotčeného státu.
Řádek 52: Řádek 52:
   * Stát, který žádá = __strana dožadující__;​ stát, na jehož území se pachatel nachází = strana __dožádaná__   * Stát, který žádá = __strana dožadující__;​ stát, na jehož území se pachatel nachází = strana __dožádaná__
   * Účelem je zamezit úniku pachatele před trestem či tr. stíháním,​ zároveň však tyto mechanismy reagují na internacionalizaci zločinu   * Účelem je zamezit úniku pachatele před trestem či tr. stíháním,​ zároveň však tyto mechanismy reagují na internacionalizaci zločinu
-  * Vnitrostátní právní úpravu extradice nalezneme v **zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních ** (dále jen „ZMJS“)+  * Vnitrostátní právní úpravu extradice nalezneme v **zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních **  (dále jen „ZMJS“)
   * **Podmínky klasické extradice**:​   * **Podmínky klasické extradice**:​
       * __Stát zásadně nevydává své vlastní státní příslušníky__,​ ČR nevydává ani azylanty. Jde o navazující ustanovení na čl. 14 LZPS. Možné je vydání pouze se souhlasem. Určující je státní občanství v okamžiku extradičního řízení, nikoli v době činu.       * __Stát zásadně nevydává své vlastní státní příslušníky__,​ ČR nevydává ani azylanty. Jde o navazující ustanovení na čl. 14 LZPS. Možné je vydání pouze se souhlasem. Určující je státní občanství v okamžiku extradičního řízení, nikoli v době činu.
Řádek 74: Řádek 74:
   * Příkaz k zatčení vydaný cizím členským státem je __automaticky podkladem pro předání osoby__, samotné předání je však vázáno na __rozhodnutí krajského soudu__ ​ vydaného na návrh státního zástupce (§202 ZMJS). Ten je však vázán zásadou obligatorního předání osoby.   * Příkaz k zatčení vydaný cizím členským státem je __automaticky podkladem pro předání osoby__, samotné předání je však vázáno na __rozhodnutí krajského soudu__ ​ vydaného na návrh státního zástupce (§202 ZMJS). Ten je však vázán zásadou obligatorního předání osoby.
   * Předání je možné i u politických a vojenských deliktů   * Předání je možné i u politických a vojenských deliktů
-  * **Možné je i předání vlastních občanů** (výjimka z obecné zásady jejich nevydávání).+  * **Možné je i předání vlastních občanů** ​ (výjimka z obecné zásady jejich nevydávání).
   * **Zásada přímého kontaktu mezi justičními orgány**   * **Zásada přímého kontaktu mezi justičními orgány**
   * **Zásada speciality –**osoba nemůže být zbavena svobody, nemůže být proti ní vedeno tr. stíhání nebo nemůže být vykonán trest pro jiný skutek spáchaný před předáním,​ než pro který byla osoba vydána   * **Zásada speciality –**osoba nemůže být zbavena svobody, nemůže být proti ní vedeno tr. stíhání nebo nemůže být vykonán trest pro jiný skutek spáchaný před předáním,​ než pro který byla osoba vydána
Řádek 86: Řádek 86:
   * __Výkon cizího rozsudku je zásadně vyloučen v § 11 TrZ__, nestanoví-li MS něco jiného, __výjimku představuje pravomocné odsouzení soudem jiného členského státu EU v trestním řízení__,​ kdy se pro účely trestního řízení hledí jako na odsouzení soudem ČR, pokud bylo vydáno pro čin trestný i podle práva ČR a je-li dána vzájemnost. Výkon rozhodnutí ne-členských států EU je podmíněn postupem, kdy cizí stát požádá ministerstvo spravedlnosti,​ které předloží věc soudu, jenž o uznání výkonu cizího rozhodnutí může rozhodnout (§ 118 a násl. ZMJS).   * __Výkon cizího rozsudku je zásadně vyloučen v § 11 TrZ__, nestanoví-li MS něco jiného, __výjimku představuje pravomocné odsouzení soudem jiného členského státu EU v trestním řízení__,​ kdy se pro účely trestního řízení hledí jako na odsouzení soudem ČR, pokud bylo vydáno pro čin trestný i podle práva ČR a je-li dána vzájemnost. Výkon rozhodnutí ne-členských států EU je podmíněn postupem, kdy cizí stát požádá ministerstvo spravedlnosti,​ které předloží věc soudu, jenž o uznání výkonu cizího rozhodnutí může rozhodnout (§ 118 a násl. ZMJS).
  
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code