Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-3 [2016/12/25 22:33]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-3 [2016/12/29 11:43] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​   3. Internacionalizace a europeizace trestního práva ​   ======+====== 3. Internacionalizace a europeizace trestního práva ======
  
-=====     ​Internacionalizace trestního práva ​    ​=====+===== Internacionalizace trestního práva =====
  
-  * Proces internacionalizace trestního práva souvisí s globalizací a __projevuje se především ve dvou směrech__: ​    ​* Vznik mezinárodního práva trestního v 20. a 21. století+  * Proces internacionalizace trestního práva souvisí s globalizací a __projevuje se především ve dvou směrech__: * Vznik mezinárodního práva trestního v 20. a 21. století
       * Vliv mezinárodního práva veřejného na vnitrostátní trestní právo       * Vliv mezinárodního práva veřejného na vnitrostátní trestní právo
   * Klasické MP neznalo žádnou trestní odpovědnost jednotlivých osob za spáchaný zločin. Teprve zločiny státních činitelů ve 20. století podnítily vývoj MP, který umožnil, aby po WW2 pobíhaly procesy s válečnými zločinci před vojenskými tribunály v Norimberku a Tokiu   * Klasické MP neznalo žádnou trestní odpovědnost jednotlivých osob za spáchaný zločin. Teprve zločiny státních činitelů ve 20. století podnítily vývoj MP, který umožnil, aby po WW2 pobíhaly procesy s válečnými zločinci před vojenskými tribunály v Norimberku a Tokiu
-  * **Statut Mezinárodního vojenského trestního tribunálu v Norimberku obsahoval****3 kategorie zločinů podle MP**:     ​* __Zločiny proti míru__– plánování,​ příprava, zahájení či vedení útočné války+  * **Statut Mezinárodního vojenského trestního tribunálu v Norimberku obsahoval****3 kategorie zločinů podle MP**: * __Zločiny proti míru__– plánování,​ příprava, zahájení či vedení útočné války
       * __Válečné zločiny__– závažné porušení mezinárodního válečného práva, např. vraždění válečných zajatců, plenění apod.       * __Válečné zločiny__– závažné porušení mezinárodního válečného práva, např. vraždění válečných zajatců, plenění apod.
       * __Zločiny proti lidskosti__– zločiny proti civilnímu obyvatelstvu       * __Zločiny proti lidskosti__– zločiny proti civilnímu obyvatelstvu
-  * Snaha o kodifikaci zločinů podle MP => __návrh Kodexu zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva__ – dosud neschválen,​ vypracován Komisí OSN pro MP, ačkoli nebyl přijat, rozhodla již v minulosti Rada bezpečnosti o zřízení ad hoc trestních tribunálů (Mezinárodní trestní tribunál pro býv. Jugoslávii,​ Rwandu)+  * Snaha o kodifikaci zločinů podle MP ⇒ __návrh Kodexu zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva__ ​ – dosud neschválen,​ vypracován Komisí OSN pro MP, ačkoli nebyl přijat, rozhodla již v minulosti Rada bezpečnosti o zřízení ad hoc trestních tribunálů (Mezinárodní trestní tribunál pro býv. Jugoslávii,​ Rwandu)
   * **Mezinárodní trestní soud**   * **Mezinárodní trestní soud**
-      * Zřízen __Římským statutem v r. 2002__ (ČR podepsala v r. 2009)+      * Zřízen __Římským statutem v r. 2002__ ​ (ČR podepsala v r. 2009)
       * Sídlo v Haagu       * Sídlo v Haagu
       * __Příslušný pro nejzávažnější zločiny dle MP:__       * __Příslušný pro nejzávažnější zločiny dle MP:__
Řádek 20: Řádek 20:
       * Nelze stíhat činy spáchané v době před platností Římského statutu       * Nelze stíhat činy spáchané v době před platností Římského statutu
       * Imunity podle vnitrostátního či mez. práva nebrání výkonu jurisdikce       * Imunity podle vnitrostátního či mez. práva nebrání výkonu jurisdikce
-      * Statut založen na __zásadě komplementarity__ – předpokladem jurisdikce soudu je, že stát nechce nebo není schopen zločin stíhat sám+      * Statut založen na __zásadě komplementarity__ ​ – předpokladem jurisdikce soudu je, že stát nechce nebo není schopen zločin stíhat sám
   * Velký vliv multilaterálních smluv, které stanoví pro smluvní státy povinnost vybrané činy kriminalizovat,​ na právo těchto států – jde o úmluvy o odstranění diskriminace,​ proti obchodu s lidmi, o postihu pirátství,​ korupce atd. Některé úmluvy mají pouze regionální povahu (např. úmluvy o boji s korupcí uzavřené na půdě RE). Tyto normy musí být recipovány do práva státu, neboť nejsou přímo aplikovatelné (jsou neúplné, chybí konkrétní sankce)   * Velký vliv multilaterálních smluv, které stanoví pro smluvní státy povinnost vybrané činy kriminalizovat,​ na právo těchto států – jde o úmluvy o odstranění diskriminace,​ proti obchodu s lidmi, o postihu pirátství,​ korupce atd. Některé úmluvy mají pouze regionální povahu (např. úmluvy o boji s korupcí uzavřené na půdě RE). Tyto normy musí být recipovány do práva státu, neboť nejsou přímo aplikovatelné (jsou neúplné, chybí konkrétní sankce)
   * Naopak u mezinárodních smluv o lidských právech (Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Úmluva o ochraně lidských práv a svobod atd.) jde o normy aplikovatelné přímo (např. lidské jednání s úctou k přirozené lidské důstojnosti)   * Naopak u mezinárodních smluv o lidských právech (Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Úmluva o ochraně lidských práv a svobod atd.) jde o normy aplikovatelné přímo (např. lidské jednání s úctou k přirozené lidské důstojnosti)
  
-=====      Europeizace trestního práva – Rada Evropy ​     =====+===== Europeizace trestního práva – Rada Evropy =====
  
   * Evropské trestní právo v pravém slova smyslu neexistuje, vnitrostátní právo států je však ovlivňováno aktivitami RE a EU   * Evropské trestní právo v pravém slova smyslu neexistuje, vnitrostátní právo států je však ovlivňováno aktivitami RE a EU
-  * RE působí především prostřednictvím dvou základních vzájemně propojených aktivit: ​    ​* __Mezivládní aktivity__– státy na nich pracují společně (např. vypracování a přijímání smluv)+  * RE působí především prostřednictvím dvou základních vzájemně propojených aktivit: * __Mezivládní aktivity__– státy na nich pracují společně (např. vypracování a přijímání smluv)
       * __Kooperační aktivity__– zejména podpora institucionálních a legislativních reforem v členských zemích       * __Kooperační aktivity__– zejména podpora institucionálních a legislativních reforem v členských zemích
   * Tyto aktivity řídí __Generální ředitelství právních záležitostí__   * Tyto aktivity řídí __Generální ředitelství právních záležitostí__
   * Přijaté právní dokumenty jsou __převážně rámcové povahy__, stanoví často pouze mantinely, často obecné definice (aby bylo dosaženo konsenzu stran), možné výhrady   * Přijaté právní dokumenty jsou __převážně rámcové povahy__, stanoví často pouze mantinely, často obecné definice (aby bylo dosaženo konsenzu stran), možné výhrady
-  * **Evropský výbor pro trestněprávní problematiku**– stálý výbor při RE, má plnit tyto funkce: ​    ​* Podpora realizace a harmonizace společných akcí členských států v oblasti trestního práva+  * **Evropský výbor pro trestněprávní problematiku**– stálý výbor při RE, má plnit tyto funkce: * Podpora realizace a harmonizace společných akcí členských států v oblasti trestního práva
       * Přezkum trestněprávní politiky v Evropě       * Přezkum trestněprávní politiky v Evropě
       * Podpora kriminologického výzkumu (skrze konference apod.)       * Podpora kriminologického výzkumu (skrze konference apod.)
Řádek 37: Řádek 37:
       * Rozvíjení spolupráce v oblasti trestního práva (také vůči EU)       * Rozvíjení spolupráce v oblasti trestního práva (také vůči EU)
       * Spolupráce se stálými a ad hoc výbory při Radě ministrů       * Spolupráce se stálými a ad hoc výbory při Radě ministrů
-  * __Právní instrumenty__: ​    ​* Smlouvy+  * __Právní instrumenty__:​ * Smlouvy
       * Rezoluce       * Rezoluce
       * Doporučení       * Doporučení
-  * **Ve hmotněprávní rovině pozornost zaměřena na**:     ​* __boj s korupcí a s organizovaným zločinem__– Trestněprávní úmluva o korupci, Úmluva o praní, vyhledávání,​ zadržování a konfiskací výnosů ze zločinu; aktivita prostřednictvím skupiny GRECO (Skupina států proti korupci)+  * **Ve hmotněprávní rovině pozornost zaměřena na**: * __boj s korupcí a s organizovaným zločinem__– Trestněprávní úmluva o korupci, Úmluva o praní, vyhledávání,​ zadržování a konfiskací výnosů ze zločinu; aktivita prostřednictvím skupiny GRECO (Skupina států proti korupci)
       * __boj proti praní špinavých peněz__– sestaven výbor expertů, který má za úkol navrhnout účinná opatření v boji s tímto fenoménem, úzká spolupráce s EU       * __boj proti praní špinavých peněz__– sestaven výbor expertů, který má za úkol navrhnout účinná opatření v boji s tímto fenoménem, úzká spolupráce s EU
-      * __boj proti počítačové kriminalitě__– typický přeshraniční delikt, Úmluva o boji proti počítačové kriminalitě vymezuje 4 skupiny deliktů: ​      ​* skutky proti důvěrnosti,​ integritě a dosažitelnosti PC dat a systémů+      * __boj proti počítačové kriminalitě__– typický přeshraniční delikt, Úmluva o boji proti počítačové kriminalitě vymezuje 4 skupiny deliktů: * skutky proti důvěrnosti,​ integritě a dosažitelnosti PC dat a systémů
         * zločiny se vztahem k počítači         * zločiny se vztahem k počítači
         * zločiny se vztahem k obsahu počítače         * zločiny se vztahem k obsahu počítače
Řádek 51: Řádek 51:
   * Posledních 30 let také iniciativy o vytvoření __Evropského modelového trestního zákona__   * Posledních 30 let také iniciativy o vytvoření __Evropského modelového trestního zákona__
  
-=====      Europeizace trestního práva – EU      =====+===== Europeizace trestního práva – EU =====
  
-  * V 90. letech došlo k tzv. __europeizaci kriminality__ – společný vnitřní trh v rámci EU a zrušení přeshraničních kontrol vedly k řadě změn projevujících se zejména v oblasti hospodářské a organizované kriminality a ilegálního přistěhovalectví;​ to vyvolává potřebu europeizace trestního práva hmotného a procesního či alespoň harmonizace národních úprav+  * V 90. letech došlo k tzv. __europeizaci kriminality__ ​ – společný vnitřní trh v rámci EU a zrušení přeshraničních kontrol vedly k řadě změn projevujících se zejména v oblasti hospodářské a organizované kriminality a ilegálního přistěhovalectví;​ to vyvolává potřebu europeizace trestního práva hmotného a procesního či alespoň harmonizace národních úprav
   * **Maastrichská smlouva (1992)**– nově vytvořený třetí pilíř, který spočíval v rozvoji úzké spolupráce v oblasti justice a vnitra   * **Maastrichská smlouva (1992)**– nově vytvořený třetí pilíř, který spočíval v rozvoji úzké spolupráce v oblasti justice a vnitra
   * **Amsterdamská smlouva (1999)**   * **Amsterdamská smlouva (1999)**
Řádek 60: Řádek 60:
       * Třetí pilíř byl zredukován tak, že některé jeho části (kontrola hranic, azyl, migrace, justiční spolupráce v civilních věcech s mezinárodním prvkem) přešly do prvního pilíře.       * Třetí pilíř byl zredukován tak, že některé jeho části (kontrola hranic, azyl, migrace, justiční spolupráce v civilních věcech s mezinárodním prvkem) přešly do prvního pilíře.
       * Ve třetím pilíři zůstávají policejní a justiční spolupráce v trestních věcech a k těmto účinností AS byl přičleněn ještě boj proti rasismu a xenofobii       * Ve třetím pilíři zůstávají policejní a justiční spolupráce v trestních věcech a k těmto účinností AS byl přičleněn ještě boj proti rasismu a xenofobii
-      * Třetí pilíř stále součástí unijního, nikoli komunitárního práva ​=> nemožnost vydávat normy s bezprostředními účinky +      * Třetí pilíř stále součástí unijního, nikoli komunitárního práva ​⇒ nemožnost vydávat normy s bezprostředními účinky 
-      * __Právní prostředky k regulaci třetího pilíře__= společné postoje, rámcová rozhodnutí (sloužila ke sblížení norem, byla závazná co do výsledku), rozhodnutí,​ opatření a mezinárodní smlouvy+      * __Právní prostředky k regulaci třetího pilíře__ = společné postoje, rámcová rozhodnutí (sloužila ke sblížení norem, byla závazná co do výsledku), rozhodnutí,​ opatření a mezinárodní smlouvy
       * __Boj proti rasismu a xenofobii__– Rámcové rozhodnutí Rady definuje oba fenomény, snaha stanovit v EU účinné tresty pro takto motivované TČ       * __Boj proti rasismu a xenofobii__– Rámcové rozhodnutí Rady definuje oba fenomény, snaha stanovit v EU účinné tresty pro takto motivované TČ
       * __Boj proti terorismu__       * __Boj proti terorismu__
-        * Rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu (2002), definice některých SPTČ majících vztah k terorismu (např. vydírání). __Teroristické TČ__ = závažné TČ, které mohou závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo,​ protiprávně přinutit vládu či mez. organizaci k určitému jednání nebo destabilizovat ústavní, hospodářské,​ politické či sociální struktury země+        * Rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu (2002), definice některých SPTČ majících vztah k terorismu (např. vydírání). __Teroristické TČ__  = závažné TČ, které mohou závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo,​ protiprávně přinutit vládu či mez. organizaci k určitému jednání nebo destabilizovat ústavní, hospodářské,​ politické či sociální struktury země
         * Rámcové rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu (2008) – zavádí nově podněcování ke spáchání teroristického TČ, nábory a výcviku teroristů         * Rámcové rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu (2008) – zavádí nově podněcování ke spáchání teroristického TČ, nábory a výcviku teroristů
         * V roce 2004 do TZ začleněn TČ teroristického útoku (§ 311), který je v souladu s obsahem rámcového rozhodnutí         * V roce 2004 do TZ začleněn TČ teroristického útoku (§ 311), který je v souladu s obsahem rámcového rozhodnutí
       * __Boj proti organizovanému zločinu__       * __Boj proti organizovanému zločinu__
-        * Zejména Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti organizované trestné činnosti – definice organizované zločinecké skupiny = strukturované sdružení více než dvou osob, existuje po delší dobu, jedná ve shodě s cílem páchat protiprávní jednání, za která lze uložit tresty s horní hranicí trestní sazby alespoň 4 roky, za účelem přímého či nepřímého získání finanční či jiné výhody ​=> majetkový prospěch odlišuje organizovaný zločin od terorismu+        * Zejména Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti organizované trestné činnosti – definice organizované zločinecké skupiny = strukturované sdružení více než dvou osob, existuje po delší dobu, jedná ve shodě s cílem páchat protiprávní jednání, za která lze uložit tresty s horní hranicí trestní sazby alespoň 4 roky, za účelem přímého či nepřímého získání finanční či jiné výhody ​⇒ majetkový prospěch odlišuje organizovaný zločin od terorismu
       * __Boj proti obchodování s lidmi a proti kriminalitě páchané na dětech__       * __Boj proti obchodování s lidmi a proti kriminalitě páchané na dětech__
         * Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti obchodování s lidmi (2002) – počítá s trestní odpovědností PO         * Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti obchodování s lidmi (2002) – počítá s trestní odpovědností PO
         * TČ obchodování s lidmi (§ 168) rozšířen v nynějším TZ tak, aby odpovídal tomuto rozhodnutí         * TČ obchodování s lidmi (§ 168) rozšířen v nynějším TZ tak, aby odpovídal tomuto rozhodnutí
         * Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii – také upravena odpovědnost PO; na základě toho upraveny SPTČ sexuálního nátlaku, pohlavního zneužití, šíření pornografie,​ výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie         * Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii – také upravena odpovědnost PO; na základě toho upraveny SPTČ sexuálního nátlaku, pohlavního zneužití, šíření pornografie,​ výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie
-      * __Boj proti korupci a podvodům__– původně pouze korupce a podvody vůči EU       ​* Úmluva o ochraně finančních zájmů ES (neboli Úmluva o podvodech, 1995) => TČ poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260)+      * __Boj proti korupci a podvodům__– původně pouze korupce a podvody vůči EU * Úmluva o ochraně finančních zájmů ES (neboli Úmluva o podvodech, 1995) ⇒ TČ poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260)
         * Úmluva o boji proti korupci úředníků ES nebo členských států EU (1997)         * Úmluva o boji proti korupci úředníků ES nebo členských států EU (1997)
-        * Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti podvodům a padělání v oblasti bezhotovostních platebních prostředků ​=> TZ 2009 nová SPTČ neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku+        * Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti podvodům a padělání v oblasti bezhotovostních platebních prostředků ​⇒ TZ 2009 nová SPTČ neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
       * __Boj s praním špinavých peněz__       * __Boj s praním špinavých peněz__
         * Směrnice praní peněz a financování terorismu (2005) – u TČ podílnictví (§ 214) a legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216) by měl zákon stanovit horní hranici trestní sazby nejméně 4 roky či, spáchá-li pachatel takový čin ve vztahu k věci, která pochází z TČ, na který zákon stanoví trest mírnější,​ bude potrestán tímto trestem mírnějším         * Směrnice praní peněz a financování terorismu (2005) – u TČ podílnictví (§ 214) a legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216) by měl zákon stanovit horní hranici trestní sazby nejméně 4 roky či, spáchá-li pachatel takový čin ve vztahu k věci, která pochází z TČ, na který zákon stanoví trest mírnější,​ bude potrestán tímto trestem mírnějším
Řádek 86: Řádek 86:
       * __Boj s obchodováním s drogami__       * __Boj s obchodováním s drogami__
       * __Trestněprávní ochrana životního prostředí__       * __Trestněprávní ochrana životního prostředí__
-        * Rámcové rozhodnutí Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí ​=> v souladu s tímto rozhodnutím byl přijat zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin+        * Rámcové rozhodnutí Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí ​⇒ v souladu s tímto rozhodnutím byl přijat zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
         * TČ neoprávněného vypuštění znečišťujících látek (§ 297) zařazen nově do TZ jakožto reakce na směrnici 2005/35/ES         * TČ neoprávněného vypuštění znečišťujících látek (§ 297) zařazen nově do TZ jakožto reakce na směrnici 2005/35/ES
   * **Corpus Juris**   * **Corpus Juris**
       * = Návrh trestního kodexu k zajištění ochrany finančních zájmů EU, jenž měl představovat základ evropského trestního práva       * = Návrh trestního kodexu k zajištění ochrany finančních zájmů EU, jenž měl představovat základ evropského trestního práva
       * Ojedinělý pokus o komplexní úpravu evropského trestního práva       * Ojedinělý pokus o komplexní úpravu evropského trestního práva
-      * __Cíl__= usnadnění přeshraniční právní pomoci, vyšetřování a trestního stíhání ve vztahu k 8 základním skutkovým podstatám definovaným v Corpus Juris +      * __Cíl__ = usnadnění přeshraniční právní pomoci, vyšetřování a trestního stíhání ve vztahu k 8 základním skutkovým podstatám definovaným v Corpus Juris 
-      * Rozdělen na 2 části: ​      ​* __hmotná__– obsahuje výčet 8 skutkových podstat (podvod proti rozpočtu Společenství,​ podvod ve sféře volné soutěže, korupce, zneužití úřední povinnosti, zpronevěra,​ vyzrazení služebního tajemství, praní a přechovávání majetkových hodnot získaných z nepoctivých zdrojů a zločinné spolčení),​ obsaženy také sankce (max. 5 letý nepodmíněný trest či peněžitý trest do výše 1 mil. Eur), trestní odpovědnost PO +      * Rozdělen na 2 části: * __hmotná__– obsahuje výčet 8 skutkových podstat (podvod proti rozpočtu Společenství,​ podvod ve sféře volné soutěže, korupce, zneužití úřední povinnosti, zpronevěra,​ vyzrazení služebního tajemství, praní a přechovávání majetkových hodnot získaných z nepoctivých zdrojů a zločinné spolčení),​ obsaženy také sankce (max. 5 letý nepodmíněný trest či peněžitý trest do výše 1 mil. Eur), trestní odpovědnost PO 
-        * __procesní__- zřizuje úřad __Evropského veřejného prokurátora__ s vlastní vyšetřovací pravomocí ve všech členských státech+        * __procesní__- zřizuje úřad __Evropského veřejného prokurátora__ ​ s vlastní vyšetřovací pravomocí ve všech členských státech
       * Návrh byl po zveřejnění podroben kritice zejména v Evropském parlamentu       * Návrh byl po zveřejnění podroben kritice zejména v Evropském parlamentu
   * **Lisabonská smlouva**   * **Lisabonská smlouva**
Řádek 99: Řádek 99:
       * Oblast justiční a policejní spolupráce přechází do prvního pilíře       * Oblast justiční a policejní spolupráce přechází do prvního pilíře
       * Jednotlivé politiky justice a vnitra sloučeny do 5. hlavy SFEU „prostor svobody, bezpečnosti a práva“ – opatření dle této hlavy budou podrobeny řádné legislativní proceduře       * Jednotlivé politiky justice a vnitra sloučeny do 5. hlavy SFEU „prostor svobody, bezpečnosti a práva“ – opatření dle této hlavy budou podrobeny řádné legislativní proceduře
-      * __SFEU již nepočítá s institutem rámcového rozhodnutí__(účinky již přijatých rámcových rozhodnutí jsou ovšem zachovány)+      * __SFEU již nepočítá s institutem rámcového rozhodnutí__ (účinky již přijatých rámcových rozhodnutí jsou ovšem zachovány)
       * Oblast justiční spolupráce ve věcech trestních bude upravována prostřednictvím nařízení,​ směrnic a rozhodnutí       * Oblast justiční spolupráce ve věcech trestních bude upravována prostřednictvím nařízení,​ směrnic a rozhodnutí
       * Oblast harmonizace trestního práva hmotného a procesního bude upravována směrnicemi přijatými řádným legislativním procesem Radou a EP       * Oblast harmonizace trestního práva hmotného a procesního bude upravována směrnicemi přijatými řádným legislativním procesem Radou a EP
-      * **Harmonizace trestního práva procesního**(čl. 82(2) SFEU) - EP a Rada mohou řádným legislativním postupem ve vymezených přeshraničních oblastech přijímat harmonizační pravidla. Jde o tyto oblasti: ​      ​* vzájemná přípustnost důkazů mezi členskými státy;+      * **Harmonizace trestního práva procesního** (čl. 82(2) SFEU) - EP a Rada mohou řádným legislativním postupem ve vymezených přeshraničních oblastech přijímat harmonizační pravidla. Jde o tyto oblasti: * vzájemná přípustnost důkazů mezi členskými státy;
         * práva osob v trestním řízení;         * práva osob v trestním řízení;
         * práva obětí TČ;         * práva obětí TČ;
         * tento výčet je možné rozšířit jednomyslným rozhodnutím Rady po konzultaci s EP         * tento výčet je možné rozšířit jednomyslným rozhodnutím Rady po konzultaci s EP
-      * **Harmonizace trestního práva hmotného**(čl. 83 SFEU) – EP a Rada mohou řádným legislativním postupem ve vymezených přeshraničních oblastech přijímat harmonizační pravidla. Jde o tyto oblasti: ​      ​* terorismus,+      * **Harmonizace trestního práva hmotného** (čl. 83 SFEU) – EP a Rada mohou řádným legislativním postupem ve vymezených přeshraničních oblastech přijímat harmonizační pravidla. Jde o tyto oblasti: * terorismus,
         * obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí,         * obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí,
         * nedovolený obchod s drogami,         * nedovolený obchod s drogami,
Řádek 117: Řádek 117:
         * tento výčet je možné rozšířit jednomyslným rozhodnutím Rady po konzultaci s EP         * tento výčet je možné rozšířit jednomyslným rozhodnutím Rady po konzultaci s EP
       * __Emergency break__- pokud se člen Rady domnívá, že by se návrh směrnice dotkl základních aspektů jeho systému trestního soudnictví,​ může požádat, aby se návrhem zabývala Evropská rada. V takovém případě se řádný legislativní postup pozastaví. Po projednání,​ a pokud bylo dosaženo konsensu, Evropská rada do 4 měsíců od tohoto pozastavení vrátí návrh zpět Radě, která ukončí pozastavení řádného legislativního postupu.       * __Emergency break__- pokud se člen Rady domnívá, že by se návrh směrnice dotkl základních aspektů jeho systému trestního soudnictví,​ může požádat, aby se návrhem zabývala Evropská rada. V takovém případě se řádný legislativní postup pozastaví. Po projednání,​ a pokud bylo dosaženo konsensu, Evropská rada do 4 měsíců od tohoto pozastavení vrátí návrh zpět Radě, která ukončí pozastavení řádného legislativního postupu.
-      * __V případě nedohody na harmonizaci ​=> možnost posílené spolupráce__- není-li dohody dosaženo a pokud si alespoň devět členských států přeje navázat posílenou spolupráci na základě dotčeného návrhu směrnice, oznámí to ve stejné lhůtě EP, Radě a Komisi. V takovém případě se povolení k zavedení posílené spolupráce podle čl. 20 odst. 2 SEU a čl. 329 odst. 1 této smlouvy považuje za udělené a použijí se ustanovení o posílené spolupráci. +      * __V případě nedohody na harmonizaci ​⇒ možnost posílené spolupráce__- není-li dohody dosaženo a pokud si alespoň devět členských států přeje navázat posílenou spolupráci na základě dotčeného návrhu směrnice, oznámí to ve stejné lhůtě EP, Radě a Komisi. V takovém případě se povolení k zavedení posílené spolupráce podle čl. 20 odst. 2 SEU a čl. 329 odst. 1 této smlouvy považuje za udělené a použijí se ustanovení o posílené spolupráci. 
-      * LS počítá s posílením role __Eurojustu__ ​      ​* Formou nařízení má být vymezena její struktura, fungování a oblast činnosti+      * LS počítá s posílením role __Eurojustu__ ​ * Formou nařízení má být vymezena její struktura, fungování a oblast činnosti
         * Nové úkoly mohou spočívat v zahájení vyšetřování a navrhování trestních stíhání, která vedou příslušné vnitrostátní orgány, zejména pokud jde o TČ proti finančním zájmům EU         * Nové úkoly mohou spočívat v zahájení vyšetřování a navrhování trestních stíhání, která vedou příslušné vnitrostátní orgány, zejména pokud jde o TČ proti finančním zájmům EU
       * **Úřad Evropského veřejného žalobce z Eurojustu**       * **Úřad Evropského veřejného žalobce z Eurojustu**
Řádek 125: Řádek 125:
         * Evropský veřejný žalobce by měl mít v budoucnu před příslušnými národními soudy členských států pro vymezený okruh trestné činnosti pravomoc vykonávat úkony, které jsou doposud vykonávány příslušnými národními státními zastupitelstvími         * Evropský veřejný žalobce by měl mít v budoucnu před příslušnými národními soudy členských států pro vymezený okruh trestné činnosti pravomoc vykonávat úkony, které jsou doposud vykonávány příslušnými národními státními zastupitelstvími
  
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code