Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-30 [2016/12/29 13:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   30. Trestní odpovědnost mladistvých ​   ======
 +
 +  * Nižší rozumová a mravní vyspělost a nezralost mladistvých => speciální úprava podmínek jejich trestní odpovědnosti a řešení důsledků jejich deliktu
 +  * U mladistvého je větší šance jeho výchovu a budoucí život ovlivnit, aby se tento do budoucna trestné činnosti již vyvaroval
 +  * Do 2003 řešeno v rámci trestního zákona jakožto výjimka z úpravy obecné
 +  * S účinnosti od 1.1.2004 – **zákon č. 218/2003 Sb**., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (**zákon o soudnictví ve věcech mládeže**),​ __vedlejší trestní zákon__ a lex specialis zejména vůči TZ, k TŘ, OSŘ či OZ; __mládež = děti do 15 let a mladiství__
 +  * **Mladistvý**– osoba, která v době spáchání provinění dovršila 15. rok věku a nepřekročila 18. rok svého věku (§2,odst. 1,c). Podle ustanovení o počítání času (§139) lze osobu považovat za mladistvou až dnem po jejich 15. narozeninách,​ v době narozenin je osoba ještě trestně neodpovědná;​ naopak ve dne 18. narozenin je osoba ještě pokládána za mladistvou.
 +  * **Provinění**– trestný čin, který spáchal mladistvý; nejde o samostatnou kategorii TČ, ale jen o jiné označení, vzhledem k souhrnnému označení nelze u mladistvých používat termíny přečin, zločin, zvlášť závažný zločin.
 +  * **Účel opatření ukládaných mladistvým (§ 9 ZSVM)**– především vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem,​ k rodinné výchově a k prostředí mladistvého,​ z něhož pochází, i jeho ochrana před škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění;​ __prioritním účelem je tedy individuálně preventivní účel a ochrana mladistvého před škodlivými vlivy; tento obecně vyjádřený účel je u jednotlivých opatření konkretizován__ (např. § 15(4), § 21(1), § 24(2))
 +  * **§ 109 TZ**: Trestní odpovědnost mladistvých a sankce jim ukládané upravuje ZSVM. Pokud ZSVM nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona (= TZ)
 +  * **Na § 109 navazuje i § 1(3) ZSVM**: Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době spáchání činu nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních předpisů
 +  * => **3 varianty vzájemného vztahu TZ a ZSVM**:
 +      * __TZ upravuje určitou oblast, kterou ZSVM neupravuje vůbec__(např. ochranné léčení či zabrání věci) – použije se ustanovení TZ, jejichž užití musí respektovat účel sankcí podle § 9 ZSVM
 +      * __ZSVM upravuje komplexně institut, který TZ nezná__(např. ochranná výchova či peněžité opatření s podmíněným odkladem) – použije se ZSVM a TZ jen, pokud jde o obecné zásady ukládání trestních sankcí
 +      * __ZSVM upravuje speciálně některé dílčí otázky sankcionování mladistvých,​ ve zbytku se užije TZ__(např. ukládání trestních opatření zákazu činnosti a obecně prospěšných prací, kde jsou upraveny oproti TZ jinak některé předpoklady jejich uložení i horní hranice jejich trestní sazby)
 +  * Trestní právo mládeže se obecně __nekoncentruje pouze na mladistvé, ale i na děti mladší 15 let (3. hlava ZSVM, viz sankcionování mladistvých) nebo na tzv. mladé dospělé __(od 18 do dovršení 21 let, tak tomu je např. v Německu; v ČR tuto kategorii obsahovala osnova ZSVM, ale nakonec byla vypuštěna)
 +  * **Rozumová a mravní vyspělost u mladistvého**– mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti,​ aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný (§ 5(1) ZSVM); __jde o tzv. podmíněnou příčetnost (relativní trestní odpovědnost__),​ podle některých autorů jde o speciální důvod nepříčetnosti. Pojem rozumové a mravní vyspělosti je třeba vykládat ve vztahu k obvyklému vývoji mladistvých ve věku 15 – 18 let.  Nedostatečná rozumová a mravní vyspělost není projevem chorobného stavu, ale důsledkem neukončeného procesu dospívání. Tento proces je individuální a neprobíhá u každého dítěte stejně. V případě pochybností o rozumové a mravní vyspělosti řeší tuto otázku dva znalci – psychiatr, odvětví dětská psychiatrie a psycholog, odvětví dětská psychologie. Zákon zde tedy pojímá případy, kdy si mladistvý není vědom toho, že dělá něco špatného, takto tomu zpravidla nebude např. u vraždy či loupeže, ale naopak např. u výtržnictví,​ neoprávněného užívání cizí věci či omezování osobní svobody. Nezralost mladistvého přitom musí být podstatná.
 +  * Doba mládí se tedy rozděluje na 3 období:
 +      * **období úplné trestní neodpovědnosti**– dítě mladší 15 let, předpoklad naprosté nezpůsobilosti rozpoznávací a určovací
 +      * **období relativní trestní neodpovědnosti –**trestní odpovědnost podmíněna dosažením potřebného stupně rozumové a mravní vyspělosti
 +      * **období úplné trestní odpovědnosti**- po překročení 18. roku věku, u osob ve věku blízkém věku mladistvých se uplatní některá ustanovení TZ (§41,f; §42,i; 48(5); §60(5); 63(3); 75(4); 82(3); 85(3))
 +  * **Samotná nezralost nezbavuje mladistvého trestní zodpovědnosti,​ musí k tomu ještě jako důsledek přistoupit buď nedostatek schopnosti rozpoznávací,​ určovací nebo obou; je třeba zkoumat, zda tyto schopnosti zde byly dány v době činu**
 +      * schopnost rozpoznávací – mladistvý nedokázal rozpoznat protiprávnost činu
 +      * schopnost určovací – mladistvý nebyl schopen ovládat své jednání
 +
 +=====    Zánik trestní odpovědnosti mladistvého ​   =====
 +
 +  * **Účinná lítost (§ 7 ZSVM**):
 +      * __Účinná lítost je možná jen u provinění,​ na které TZ stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nepřevyšující 5 let__; zvláštní případy účinné lítosti ve zvláštní části TZ platí i pro mladistvé, pokud ovšem z povahy věci vůbec v úvahu mohou připadat
 +      * __Provinění bylo dokonáno__
 +      * __Pachatel dobrovolně způsobený následek TČ odstranil či se o to pokusil__, zejména nahradil způsobenou škodu, učinil opatření potřebná k její náhradě nebo se jinak pokusil odčinit způsobené následky => postačí i pokus o dobrovolné odstranění či napravení způsobeného následku, přičemž se nemusí jednat o „škodlivý“ následek
 +      * __Pachatel svým chováním projevil účinnou snahu po nápravě__
 +      * __Čin neměl trvale nepříznivých následků pro poškozeného nebo pro společnost__
 +      * K zániku trestnosti dojde, i když pachatel splnil všechny podmínky teprve po dovršení osmnáctého roku věku, protože i poté je z hlediska spáchaného činu považován za mladistvého
 +  * **Promlčení**– promlčecí lhůty jsou o mnoho kratší než u dospělých (v závislosti na trestní sazbě podle TZ jde o dobu 3 až 10 let)
 +  * **Pozn.: někteří zkoušející se ptají u této otázky na další věkové hranice (kromě 15 a 18), které ZSVM uvádí – 12 let a 19 let, viz další otázka**
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code