Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-29 [2016/12/29 13:08] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   29. Ochranná opatření ​   ======
 +
 +  * **Trestněprávní sankce TČ a činu jinak trestného. Na rozdíl od trestu může být ukládán nejen pachatelům TČ, ale také pachatelům činu jinak trestného i jiným osobám**(některé případy zabrání věci)
 +  * **Společné znaky ochranných opatření a trestů**:
 +      * Představují právní následek TČ
 +      * Jde o opatření státního donucení, mohou je tedy ukládat pouze soudy
 +      * Jsou vymahatelná státní mocí
 +      * Jsou ukládána pouze na základě zákona (zásady NCSL a NPSL)
 +      * Při ukládání je třeba respektovat princip přiměřenosti a subsidiarity (§ 39(1), (2))
 +  * **Odlišné znaky ochranných opatření a trestů**:
 +      * Ochranná opatření lze ukládat i za čin jinak trestný
 +      * Při ukládání ochranných opatření je méně zohledňována závažnost TČ
 +      * Uložení ochranného opatření nevyjadřuje negativní hodnocení osoby pachatele
 +      * Újma způsobena ochranným opatřením je jen jeho průvodním jevem (ačkoli někdy může být i citelnější než trest – např. v případě časově neomezené zabezpečovací detence) a nikoli jeho podstatným znakem
 +      * Ochranná opatření jsou zásadně prostředky speciální prevence (ochranné léčení), výjimečně působí ve smyslu generální prevence (některé případy zabrání věci)
 +  * **Soud může v konkrétní věci**:
 +      * __Uložit ochranné opatření samostatně__– např. uložení ochranného léčení jako jediného prostředku k dosažení účelu trestního zákoníku v případě nepříčetného pachatele podle § 99(1) či případy podle § 101(1)c
 +      * __Kombinovat tresty a ochranná opatření__– např. uložení ochranného léčení za současného uložení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby (§ 40(2) a § 99(1))
 +      * __Nahradit tresty ochranným opatřením__– např. upuštění od potrestání za současného uložení ochranného léčení (§ 47(1) a § 99(1))
 +  * O ochranném opatření se rozhodne vždy podle zákona účinného v době, kdy se o ochranném opatření rozhoduje (§ 3(2))
 +  * __Z hlediska výkonu ochranného opatření, které bylo uloženo v kombinaci s trestem, platí, že přednostně je vykonán trest, ochranné opatření až posléze__. Toto však platí de facto pouze ve vztahu uloženého trestu odnětí svobody společně se zabezpečovací detencí či částečně i s ochranným léčením. V případě zabrání věci dochází k výkonu opatření právní mocí příslušného rozhodnutí,​ ústavní forma ochranného léčení je vykonávána v případě současně uloženého trestu odnětí svobody ve věznici; pokud to však není možné a splní se tím lépe účel léčení, je možné vykonání ještě před nástupem do vězení.
 +  * __Výkon ochranných opatření se nepromlčuje__
 +  * __Uložení ochranného opatření nemá povahu odsouzení__=>​ nelze zahladit a nelze ani amnestovat či omilostnit rozhodnutím prezidenta
 +  * § 98(1) – 4 druhy ochranných opatření: __ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci a ochranná výchova__ (ta je upravena v ZSVM)
 +  * **1) Ochranné léčení (§ 99)**
 +      * Smyslem je terapeutické působení na pachatele TČ či činu jinak trestného a do jisté míry i ochrana společnosti před některými nepříčetnými/​zmenšeně příčetnými pachateli či pachateli, kteří svůj čin spáchali pod vlivem návykových látek či v souvislosti s jejich zneužíváním
 +      * __3 varianty obligatorního uložení ochranného léčení__:​
 +        * Pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný (§ 99(1)) – nebezpečnost se posuzuje zejména posudkem z oboru psychiatrie
 +        * Jestliže jde o pachatele, jenž spáchal svůj čin ve stavu zmenšené příčetnosti či ve stavu vyvolaném duševní poruchou a soud dospěje k závěru, že lze upustit od potrestání,​ neboť ochranné léčení zajistí nápravu pachatele a ochranu společnosti lépe než trest (§ 47(1), § 99(1))
 +        * Spáchá-li pachatel TČ ve stavu zmenšené příčetnosti,​ který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem návykové látky a má-li soud za to, že by vzhledem k jeho zdravotnímu stavu bylo možno za současného uložení ochranného léčení dosáhnout možnosti jeho nápravy i trestem kratšího trvání, sníží trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby, přičemž není vázán omezením uvedeným v § 58(3), a uloží zároveň ochranné léčení (§ 40(2) a § 99(1))
 +      * __2 varianty fakultativního uložení ochranného léčení__:​
 +        * Pachatel TČ spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou (§ 123, ale i případy zmenšené příčetnosti) a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný (§ 99(2)a) – soud ukládá společně s trestem podle zákonné trestní sazby
 +        * Pachatel, který zneužívá návykovou látku, spáchal TČ pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním;​ ochranné léčení však neuloží, je-li vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout (§ 99(2)b) – např. TČ spáchaný za účelem získání peněz k nákupu alkoholu; __zneužívání návykové látky musí být trvalejšího rázu__. Pokud se během léčení zjistí, že účelu nelze dosáhnout, soud může léčení ukončit a v případě, že hrozí, že by odsouzený spáchal další TČ, vysloví nad odsouzeným dohled, a to až na dobu 5 let.
 +      * Soud musí ve výroku, kterým se ukládá ochranné léčení, uvést její **formu**:
 +        * __Ambulantní__– pachatel je na svobodě a podle pokynů zdravotních pracovníků se podrobuje léčbě
 +        * __Ústavní__– ochranné léčení je vykonáváno v léčebném ústavu
 +      * __Ústavní léčení může soud změnit dodatečně na léčení ambulantní a naopak__. Ústavní ochranné léčení může soud změnit za podmínek § 100(1) nebo (2) na zabezpečovací detenci. Bez těchto podmínek může soud změnit ústavní ochranné léčení na zabezpečovací detenci, jestliže:
 +        * uložené a vykonávané ochranné léčení neplní svůj účel nebo
 +        * nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti,​ zejména v případě, že pachatel utekl ze zdravotnického zařízení,​ užil násilí vůči zaměstnancům zdravotnického zařízení nebo jiným osobám ve výkonu ochranného léčení nebo opakovaně odmítl vyšetřovací nebo léčebné výkony či jinak projevil negativní postoj k ochrannému léčení (§ 99(5))
 +      * __Ochranné léčení trvá, dokud to vyžaduje jeho účel__, maximální doba trvání ochranného léčení však je 2 roky, soud může před skončením této lhůty ochranné léčení prodloužit,​ maximálně opět o 2 roky, a to i opakovaně. __Absolutní délka ochranného léčení tak není zákonem stanovena__.
 +      * Pokud ještě před započetím výkonu pominou důvody ochranného léčení, soud od jeho výkonu upustí
 +      * Pokud během léčení pominou důvody pro jeho výkon, informuje o tom léčebný ústav soud – __pouze soud může o propuštění z léčení rozhodnout__
 +      * __Právní úprava ochranného léčení se uplatní též vůči mladistvým__(§ 21 ZSVM)
 +      * Závažné jednání směřující k zmaření účelu ochranného léčení či jiné podstatné ztížení jeho výkonu (včetně útěku) => maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337(1)i)
 +  * **Zabezpečovací detence (§ 100)**
 +      * Účelem je léčebné působení na osoby, které vzhledem ke své duševní poruše mohou být pro své okolí i společnost velmi nebezpečné. Na rozdíl od ochranného léčení je zabezpečovací detence charakteristická svými intenzivními opatřeními pro zajištění ochrany detenčních zařízení,​ jelikož zabezpečovací detence __je určena jedincům extrémně nebezpečným__ (např. s těžkými duševními poruchami či nebezpečnými sexuálními deviacemi)
 +      * Institut zaveden až nynějším TZ
 +      * **2 varianty obligatorního uložení**zabezpečovací detence soudem (§ 100(1)):
 +        * Jestliže __pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky zločinu, není pro nepříčetnost trestně odpovědný,​ jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení__ s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele __vedlo k dostatečné ochraně společnosti__ – je zde mj. vyjádřena subsidiarita zabezpečovací detence vůči ochrannému léčení
 +        * Jestliže pachatel __spáchal zločin ve stavu zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou, soud upustí od jeho potrestání a nelze přitom očekávat, že by uložené ochranné léčení__ s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele __vedlo k dostatečné ochraně společnosti,​ a soud má za to, že zabezpečovací detence, kterou pachateli zároveň ukládá, zajistí ochranu společnosti lépe než trest__ (§ 47(2) a § 100(1))
 +        * V obou případech je vyjádřena subsidiarita zabezpečovací detence vůči ochrannému léčení
 +      * **2 varianty fakultativního uložení zabezpečovací detence soudem **, kdy ji ukládá též vzhledem k osobě pachatele s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a jeho poměrům (§ 100(2)):
 +        * Pachatel spáchal __zločin ve stavu vyvolaném duševní poruchou, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení__ s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele __vedlo k dostatečné ochraně společnosti__ – detence ukládána vedle trestu
 +        * Pachatel, který se __oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal zločin, ač již byl pro zločin spáchaný pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta__, a nelze očekávat, že by bylo možné dosáhnout uložením ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti,​ a to i s přihlédnutím k již projevenému postoji pachatele k ochrannému léčení – „oddává“ = nikoli jednorázově
 +        * Opět vyjádřena subsidiarita zabezpečovací detence vůči ochrannému léčení, v druhém případě se navíc přihlíží i k postoji pachatele k ochrannému léčení
 +      * Výkon zabezpečovací detence se vykonává v ústavu pro výkon zabezpečovací detence se zvláštní ostrahou (vykonává vězeňská služba) a je upraven v § 354 an. TŘ a v zákoně č. 128/2008 Sb. o výkonu zabezpečovací detence
 +      * Zabezpečovací detence trvá, dokud to vyžaduje ochrana společnosti. __Soud nejméně jednou za dvanáct měsíců a u mladistvých jednou za šest měsíců přezkoumá,​ zda důvody pro její další pokračování ještě trvají__.
 +      * Od výkonu zabezpečovací detence soud __upustí__,​ pominou-li před jejím započetím okolnosti, pro něž byla uložena
 +      * Zabezpečovací detenci může soud změnit dodatečně na ústavní ochranné léčení, pominou-li důvody, pro něž byla uložena, a jsou současně splněny podmínky pro ústavní ochranné léčení
 +      * Předseda senátu požádá zdravotnické zařízení,​ aby okresnímu soudu, v jehož obvodě se ochranné léčení vykonává, podalo neprodleně zprávu, jestliže pominou důvody pro další trvání ochranného léčení (§ 351(4) TŘ)
 +      * __Právní úprava ochranného léčení se uplatní též vůči mladistvým__(§ 21 ZSVM)
 +      * Závažné jednání směřující k zmaření účelu detence či jiné podstatné ztížení jejího výkonu (včetně útěku) => maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337(1)h)
 +  * **Zabrání věci (§ 101) **
 +      * Předmětem zabrání je věc, která by mohla být dle § 70(1) předmětem trestu propadnutí věci, avšak tento trest nebyl pachateli uložen – vůči trestu propadnutí věci jde o opatření subsidiární
 +      * Ukládá se v zásadě (až na dvě výjimky) fakultativně
 +      * **Předpokladem pro uložení tohoto opatření je, že jde o věc**(§ 70(1)):
 +        * a) které bylo užito k spáchání TČ,
 +        * b) která byla k spáchání TČ určena,
 +        * c) kterou pachatel získal TČ nebo jako odměnu za něj, nebo
 +        * d) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc uvedenou pod písmenem c), pokud hodnota věci uvedené pod písmenem c) není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná.
 +      * **Jestliže se o takovou věc, může soud rozhodnout o jejím zabrání, pokud **
 +        * náleží pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit (např. z důvodu udělení milosti či promlčení)
 +        * náleží pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo
 +        * ohrožuje bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti,​ anebo hrozí nebezpečí,​ že bude sloužit ke spáchání zločinu – věc nemusí náležet pachateli, vlastníkem může být i osoba, která s TČ nemá nic společného;​ nejčastěji půjde o zbraně, jedy, výbušniny apod.
 +      * Mimo tři výše uvedené případy může soud uložit zabrání věci __pouze v případě, že je, byť nikoli bezprostředním,​ výnosem TČ__, zejména (=> demonstrativní výčet):
 +        * byla-li věc hodnota získána TČ nebo jako odměna za něj a nenáleží- li pachateli
 +        * byla-li věc nabyta jinou osobou než pachatelem, byť jen zčásti, za věc, která byla získána TČ nebo jako odměna za něj, pokud hodnota věci, která byla získána TČ nebo jako odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná – např. pachatel odcizil 50 000 Kč, předal 30 000 své přítelkyni,​ která o původu peněz nevěděla a koupila si za ně prsten, tento prsten může být zabrán
 +        * byla-li věc nabyta jinou osobou než pachatelem, byť jen zčásti, za věc, kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc, která byla získána TČ nebo jako odměna za něj, pokud hodnota věci, která byla získána TČ nebo jako odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná – např. pachatel odcizil počítač, prodal jej, z prodeje vytěžil 30 000 Kč, které dal přítelkyni a ta si za ně koupila prsten, ten opět může být zabrán
 +        * V posledních dvou případech je tak věc zabrána vždy osobě odlišné od pachatele
 +      * Drží-li pachatel nebo jiná osoba v rozporu se zvláštním předpisem věc, ve vztahu k níž je možno uložit zabrání věci, uloží mu soud __vždy__ toto ochranné opatření
 +      * __Místo zabrání věci soud může, v případě, že by to postačovalo k naplnění účelu tohoto ochranného opatření, uložit některou z těchto povinností__:​
 +        * pozměnit věc tak, aby jí nebylo možné použít ke společensky nebezpečnému účelu – např. úkryt v autě pro uprchlíky
 +        * odstranit určité zařízení – např. samostříl chránící nemovitost
 +        * odstranit její označení nebo provést její změnu – např. logo ne-výrobce
 +        * omezit dispozice s věcí
 +        * K povinnosti soud určí přiměřenou lhůtu, nebude-li stanovená povinnost v této lhůtě splněna, rozhodne soud o zabrání věci
 +      * __Zabrání náhradní hodnoty__– jestliže ten, komu náleží věc, která by mohla být zabrána podle § 101(1) nebo (2), ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí,​ zcizí, učiní neupotřebitelnou,​ odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje,​ nebo jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty jednáním porušujícím zákaz podle § 70(4), popřípadě zmaří zabrání věci jednáním porušujícím zákaz podle § 104(2), může mu soud uložit zabrání náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud uložit, může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku (§ 102)
 +      * **Zabrání spisů a zařízení**(§ 103) – zvláštní případ zabrání věci       * Spis (§ 136) – datové, zvukové a obrazové záznamy, vyobrazení a jiná znázornění,​ nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného
 +        * Zabrání se může týkat spisů s takovým obsahem, jejichž úmyslné rozšiřování při znalosti jejich obsahu by naplňovalo znaky některého TČ podle trestního zákona (např. pornografické spisy či spisy hanobící rasu)
 +        * Tyto spisy se obligatorně podle § 101(1) zaberou, jestliže nejméně jeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen nebo připravován. Současně se zabere i zařízení použité nebo určené ke zhotovení takových spisů, zejména tiskárna, deska, forma, sazba, štoček, negativ, matrice, počítačový program nebo kopírovací zařízení;​ ustanovení § 101(4) a (5) se užijí obdobně
 +        * Zabrání se vztahuje jen na kus nebo kusy spisu, které jsou v držení osob spolupůsobících při jejich rozšiřování nebo při jejich přípravě k rozšiřování,​ nebo byly zveřejněny vystavením,​ plakátováním,​ předváděním nebo jiným obdobným způsobem, anebo při zásilkovém rozšiřování ještě nebyly doručeny příjemci – zabrání se tedy nevztahuje na spisy či kus spisu, který je v držení pouhého uživatele
 +      * Vlastníkem zabrané věci atd. se stává vždy stát
 +      * __Právní úprava se uplatní též vůči mladistvým__
 +  * **Ochranná výchova – viz sankcionování mládeže**
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code