Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-28 [2016/12/29 13:05] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   28. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení ​   ======
 +
 +=====     ​Předpoklady a důvody zániku trestněprávních sankcí ​    =====
 +
 +  * TZ výslovně pojednává pouze o promlčení výkonu trestu jako o způsobu zániku trestněprávní sankce (§ 94, 95), důvody zániku ochranných opatření také nezmiňuje
 +  * Problematika zániku u mladistvých – viz sankcionování mladistvých
 +  * Důvody zániku trestněprávních sankcí spočívají v okolnostech,​ jež se vyskytly teprve po právní moci rozhodnutí,​ jimž byl uložen trest či ochranné opatření, a které způsobují,​ že pravomocně uloženou trestněprávní sankci nelze vykonat
 +  * Důležité odlišit od důvodů zániku trestnosti činu – ty lze uplatnit jen do doby uložení trestu, např. promlčení trestního stíhání
 +  * Důsledky zániku trestněprávní sankce:
 +      * Zánik práva státu na výkon trestněprávní sankce
 +      * Zánik povinnosti odsouzeného podrobit se výkonu trestněprávní sankce
 +  * K zániku trestu a ochranných opatření musí soud přihlédnout ex offo
 +  * Důvody zániku trestněprávní sankce:
 +      * **Smrt odsouzeného**– smrt tedy musí nastat až po pravomocném uložení trestněprávní sankce
 +      * **Vykonání trestu či ochranného opatření**
 +      * **Rozhodnutí o upuštění od výkonu****trestněprávní sankce** (srov. § 99(7) či § 100(7) TZ, § 327 TŘ, § 22(4) ZSVM)
 +      * **Promlčení výkonu trestu**(§94) – __nelze použít u ochranných opatření!!__
 +        * = po uplynutí v zákoně stanovené doby již nelze trest vykonat
 +        * Vychází z myšlenky, že pouze včasný výkon trestu může splnit svůj účel a lze dovodit, že pokud odsouzený v promlčecí lhůtě nespáchal nový TČ, resp. ne přinejmenším stejně závažný jako pro který byl odsouzen, tak že se napravil
 +        * __Nepromlčují se TČ uvedené v § 35__(§ 95)
 +        * Delší promlčecí lhůty než u zániku trestnosti, jelikož byl pachatel již pravomocně odsouzen a k výkonu sankce nedošlo, protože stát své právo včas nezrealizoval,​ promlčecí doba je pravena podle druhu a výše uloženého trestu:
 +          * 30 let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu
 +          * 20 let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu 10 let
 +          * 10 let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nejméně na 5 let
 +          * 5 let při odsouzení k jinému trestu
 +        * __Promlčecí doba počíná právní mocí rozsudku__a při podmíněném odsouzení nebo podmíněném propuštění právní mocí rozhodnutí,​ že se trest (= trest odnětí svobody) vykoná
 +        * Pokud byl trest zmírněn milostí či amnestií, je pro délku promlčecí doby určující trest již zmírněný
 +        * __Stavení promlčení__– do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno trest vykonat proto, že se odsouzený:
 +          * zdržoval v cizině,
 +          * vykonával ochranné léčení ústavní nebo zabezpečovací detenci
 +          * byl na něm vykonáván jiný trest odnětí svobody
 +          * pokud jde o peněžitý trest, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a vyhoštění,​ do promlčecí doby se nezapočítává též doba, po kterou byl na odsouzeném vykonáván trest odnětí svobody
 +        * __Přerušení promlčecí doby__(= promlčecí doba začne běžet od počátku) nastává:
 +          * učinil-li soud opatření směřující k výkonu trestu, o jehož promlčení jde (např. předseda senátu vydá příkaz k dodání odsouzeného do výkonu trestu)
 +          * spáchal-li odsouzený v promlčecí době TČ nový, na který trestní zákon stanoví trest stejný nebo přísnější
 +      * **Udělení milosti (agraciace)**– __také se nevztahuje na výkon ochranných opatření!__ ​      * = Prezident republiky svým rozhodnutím promine nebo zmírní dosud nevykonaný trest uložený pravomocným rozsudkem
 +        * Může být prominut celý trest či jen část trestu, může prominout jen některý z uložených trestů, zmírnit přísnější trest v trest mírnější (např. nepodmíněné odnětí svobody v podmíněné) a může též vázat prominutí trestu na splnění určitých podmínek (viz § 369 TŘ)
 +      * Na rozdíl od abolice se nemůže odsouzený domáhat vykonání prominutého trestu (§ 11(3) TŘ), také nemůže odmítnout ani rehabilitační účinky milosti
 +
 +=====      Odstranění právních důsledků odsouzení (zahlazení odsouzení) ​     =====
 +
 +  * Nelze použít u ochranných opatření
 +  * __Smyslem je odstranění nepříznivých právních následků odsouzení__,​ a to buď:
 +      * přímo na základě skutečností předpokládaných zákonem, nebo
 +      * na základě rozhodnutí soudu
 +  * V důsledku vzniká **právní fikce neodsouzení** – na pachatele se hledí jako by nebyl odsouzen
 +  * Odsouzení i po odpykání trestu evidováno v rejstříku trestů, což ztěžuje odsouzenému jeho reintegraci do společnosti,​ jeho osobní a pracovní život
 +  * K zahlazení odsouzení může dojít:
 +      * __Přímo ze zákona (ex lege)__
 +        * Vykonáním některých druhů trestu (obecně prospěšné práce, zákaz činnosti a peněžitý trest, byl-li uložen za nedbalostní přečin)
 +        * Osvědčením se odsouzeného ve zkušební době (podmíněné odsouzení (s dohledem) či podmíněné upuštění od potrestání s dohledem)
 +        * Nabytím právní moci rozsudku při upuštění od potrestání
 +      * __Rozhodnutím prezidenta republiky v rámci individuální či hromadné milosti__(rehabilitační rozhodnutí)
 +      * __Rozhodnutím soudu o zahlazení odsouzení__(§ 105 a 106)
 +        * Podmínky: ​
 +          - uložený trest byl vykonán zcela, nebo byl jeho výkon prominut či promlčen,
 +          - odsouzený poté vedl řádný život nepřetržitě po dobu stanovenou v zákoně (od 1 do 15 let dle druhu a délky sankce)
 +        * Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo promlčení jeho výkonu svým velmi dobrým chováním, že se napravil, může soud s přihlédnutím k zájmům chráněným trestním zákonem zahladit odsouzení na žádost odsouzeného nebo toho, kdo je oprávněn nabídnout záruku za dovršení nápravy odsouzeného,​ __i před uplynutím doby__
 +        * Jde-li o odsouzení k ztrátě čestných titulů nebo vyznamenání nebo k ztrátě vojenské hodnosti, řídí se doba podle délky trestu odnětí svobody, vedle něhož byl uvedený trest uložen
 +        * Naopak __i po uplynutí doby__ uvedené podle § 105(1) nelze odsouzení zahladit, nebylo-li dosud vykonáno nebo jinak ukončeno uložené ochranné opatření; __toto ustanovení se přiměřeně použije i tam, kde trestní zákon stanoví, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen__ (případy ex lege zahlazení – např. trest obecně prospěšných prací a vedle toho i ochranné opatření => odsouzení nelze zahladit, dokud není ochranné opatření vykonáno)
 +        * Bylo-li pachateli uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsouzení zahladit, pokud neuplyne doba pro zahlazení toho trestu, k jehož zahlazení tento zákon stanoví dobu nejdelší
 +        * => vyjádření toho, že __odsouzení se zahlazuje jako celek__
 +        * Zahlazení se může týkat i odsouzení zahraničními soudy, pokud bylo příslušným soudem rozhodnuto o jejich uznání (§449 n. TŘ), popř. Nejvyšším soudem rozhodnuto o jejich zaznamenání do rejstříků trestů. Takovéto zahlazení pak má pouze vnitrostátní účinky.
 +  * I po zahlazení odsuzující rozsudek dál právně existuje, lze provádět výkon jeho výroků ohledně ochranných opatření a náhrady škody, uplatňovat vůči němu mimořádné opravné prostředky atd.
 +  * V důsledku fikce neodsouzení zanikají důsledky vyplývající z právní skutečnosti odsouzení pachatele – jde o důsledky trestněprávní (recidiva), ale i v jiných odvětvích (bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona)
 +  * __Výpis z rejstříku trestů__– zahlazené odsouzení vykazováno není
 +  * __Opis z rejstříku trestů__– zahlazené odsouzení v něm vykazováno stále je; vydává se za účelem trestního řízení orgánům činným v trestním řízení, ministerstvu spravedlnosti a jiným osobám, stanoví-li to zvláštní zákon
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code