Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-25 [2016/12/29 12:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   25. Nepodmíněný trest odnětí svobody ​   ======
 +
 +  * Tento trest plní preventivní účel tím, že chrání společnost po dobu jeho výkonu a omezuje možnost pachatele páchat další trestnou činnost, po dobu výkonu tohoto trestu je na pachatele systematicky výchovně působeno
 +  * V případě doživotního trestu je zdůrazněna zábranná role trestu, nelze však vzhledem k možné milosti či podmíněného propuštění vyloučit ani funkci výchovnou
 +  * __Trest je možno uložit za každý TČ, který je uveden ve zvláštní části TZ__
 +  * __Trest odnětí svobody má subsidiární povahu__– připadá v úvahu pouze tam, kde nestačí vzhledem ke splnění účelu trestu uložit trest alternativní,​ subsidiární povaha nepodmíněného trestu odnětí svobody je zdůrazněna v § 55(2), podle kterého za TČ, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje pět let, lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Toto ustanovení má zvýšit četnost ukládání alternativních trestů.
 +  * **Maximální délka trestu odnětí svobody**– je dána jednak maximální obecnou horní hranicí 20 let (§ 55(1)) a jednak trestní sazbou danou u té které SPTČ ve zvláštní části TZ. Překročení obecné maximální horní hranice je možné, jsou-li splněny podmínky pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59) či v případě uložení výjimečného trestu (§ 54, trest odnětí svobody v trvání nad 20-30 let či doživotní trest)
 +  * **Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody**(§ 59) - __pachateli,​ který znovu spáchal zvlášť závažný zločin__, ač již byl pro takový nebo jiný zvlášť závažný zločin potrestán, __může (není to obligatorní) soud uložit trest v horní polovině trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoně, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu__, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je vzhledem k takové recidivě a ostatním okolnostem případu vysoká nebo možnost nápravy pachatele je ztížena. __Takto zvýšená hranice trestní sazby může převyšovat 20 let, ale při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí horní hranice převyšovat třicet let__. Příklad: TČ vraždy podle § 140: 10-18 let, zvýšení o třetinu = horní hranice trestní sazby bude 24 let, horní polovina této sazby pak bude 17 (24 + 10, tj. zvýšená horní hranice + dolní hranice : 2) až 24 let
 +  * **Minimální délka trestu odnětí svobody obecně stanovena není**– pokud tedy ve zvláštní části TZ u SPTČ nalezneme např., že pachateli bude uložen trest odnětí svobody až na 3 léta, teoreticky nejnižší možnou výměrou trestu tu bude 24 hodin
 +  * **6 případů, kdy je připuštěno,​ aby soud uložil trest odnětí svobody pod dolní hranici stanovenou u konkrétní SPTČ**(jde zásadně o možnost soudu, nikoli o povinnost):
 +      * Má-li soud vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k poměrům pachatele za to, že by __použití trestní sazby odnětí svobody trestním zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání__, může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby tímto zákonem stanovené (§ 58(1))
 +      * Jestliže odsuzuje __pachatele,​ který napomohl zabránit TČ, jenž jiný připravoval nebo se o něj pokusil__, jestliže vzhledem k poměrům pachatele a povaze jím spáchané trestné činnosti má za to, že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání (§ 58(2)) ​      * __V těchto dvou případech však soud musí respektovat hranice stanovené v § 58(3), pod které nelze trest snížit__: ​
 +        - pod pět let, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň dvanáct let,
 +        - pod tři léta, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň osm let,
 +        - pod jeden rok, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň pět let.
 +      * Soud sníží trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby také __pachateli označenému jako spolupracující obviněný, který splnil stanovené podmínky podle jiného právního předpisu__ (§ 178a TŘ); přitom vezme v úvahu povahu TČ uvedeného v jeho doznání v porovnání se zločinem spáchaným členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jehož dokonání pomohl zabránit anebo k jehož objasnění přispěl, dále význam takového jeho jednání, osobu pachatele a okolnosti případu, zejména zda a jakým způsobem se podílel na takovém zločinu, jehož dokonání pomohl zabránit anebo k jehož objasnění se zavázal, a jaké následky svým jednáním případně způsobil (§58(4)). => __obligatorně sníží__
 +      * Jestliže odsuzuje pachatele __za přípravu__ k TČ nebo __za pokus__ TČ nebo __za pomoc__ k TČ a má vzhledem k povaze a závažnosti přípravy nebo pokusu nebo pomoci za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody tímto zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání (§ 58(5))
 +      * Jestliže pachatel jednal v právním omylu, ale mohl se tohoto omylu vyvarovat (§ 19 odst. 2), spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí,​ aniž byly zcela splněny podmínky krajní nouze (§ 28) nebo nutné obrany (§ 29), anebo překročil meze přípustného rizika (§ 31) nebo meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost. Omezením stanoveným v odstavci 3 přitom není vázán (§ 58(6))
 +      * V případech ukládání trestu pachateli se __zmenšenou příčetností,​ kterou si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem návykové látky__ (§ 40(1)) __a soud má za to, že by bylo možno za současného uložení ochranného léčení (§ 99) dosáhnout možnosti jeho nápravy i trestem kratšího trvání__, pak soud sníží trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby a zároveň uloží ochranné léčení (§ 40(2)) => __obligatorně sníží__
 +  * **Výjimečný trest**– jde o __trest v délce trvání__**nad **__20 až 30 let__ a __trest odnětí svobody na doživotí__;​ úpravu nalezneme zejména v § 54, ale i v ustanoveních § 55-59. Výjimečnost tohoto trestu nespočívá v jeho druhu, ale v tom, že:
 +      * Trvá nad rámec nejvyšší přípustné horní hranice trestu odnětí svobody
 +      * Lze uložit jen za kumulativního splnění taxativně vymezených podmínek § 54
 +      * Pachatel je obligatorně zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou (§ 56(3))
 +  * Výjimečný trest lze uložit pouze za zvlášť závažný zločin, u něhož to TZ dovoluje, ani u jedné SPTČ není výjimečný trest uveden jako trest samostatný nebo jediný možný
 +  * __Trest odnětí svobody na doživotí__je možno uložit pouze pro zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140(3), nebo který při spáchání jednoho z 11 zvlášť závažných zločinů vyjmenovaných v § 54(3) zavinil úmyslně smrt jiného člověka. Dále je pro uložení trestu odnětí svobody na doživotí nutné splnit tyto podmínky:
 +      * Zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k:
 +        * Zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo
 +        * Zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo
 +        * Zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku
 +      * Uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti,​ nebo
 +      * Není naděje, že by pachatele mohl napravit trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let
 +  * __Trest odnětí svobody nad 20 až do 30 let lze uložit dle § 54(2) tehdy, je-li splněno__ **:**
 +      * Závažnost zvlášť závažného zločinu je velmi vysoká, nebo
 +      * Možnost nápravy pachatele je obzvláště ztížena
 +  * **Ukládání trestu odnětí svobody pachateli TČ spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny**- § 108, horní hranice trestní sazby se zde zvyšuje o třetinu a pokud nejsou zároveň dány podmínky pro mimořádné snížení dolní hranice trestní sazby podle § 58, __soud uloží takovému pachateli trest odnětí svobody v horní polovině trestní sazby zvýšené o jednu třetinu__. __V tomto případě horní hranice trestní sazby může převyšovat 20 let, nikoli však již 30 let.__
 +  * **Výkon trestu odnětí svobody se děje ve 4 různých typech věznic: s dohledem, dozorem, ostrahou, zvýšenou ostrahou**
 +
 +=====    Ostatní (alternativní) tresty, pro případ, že by se na ně u zkoušky taky ptali    =====
 +
 +==== Trest propadnutí majetku (§ 66) ====
 +
 +  * Jde o nejpřísnější majetkovou sankci a představuje výjimku z ústavní ochrany nedotknutelnosti majetku (čl. 11 LZPS), s ohledem na tvrdost trestu je možné jej uložit pouze za nejzávažnější TČ za splnění dalších omezujících podmínek
 +  * Soud může __vzhledem k okolnostem spáchaného TČ a poměrům pachatele__ uložit trest propadnutí majetku, **odsuzuje-li pachatele k výjimečnému trestu****anebo odsuzuje-li jej za zvlášť závažný zločin, jímž pachatel pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil získat majetkový prospěch**.
 +  * **Mimo výše uvedené může soud uložit trest propadnutí majetku pouze v případě, že trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný zločin dovoluje**; jako samostatný trest může být trest propadnutí majetku uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného TČ a k osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
 +  * Při ukládání tohoto trestu musí soud zvážit jak okolnosti spáchaného TČ, tak i majetkové a rodinné poměry pachatele, jeho závazky a oprávněné zájmy poškozeného
 +  * Nelze uložit vedle trestu peněžitého
 +  * Mladistvému nelze uložit trestní opatření odpovídající trestu propadnutí majetku (§ 24(1) ZSVM)
 +  * Propadnutí majetku postihuje **celý majetek odsouzeného nebo tu jeho část, kterou soud určí**; propadnutí se však __nevztahuje na prostředky nebo věci, jichž je nezbytně třeba k uspokojení životních potřeb odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen pečovat__
 +  * __Majetek__– souhrn všech majetkových hodnot, tj. věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné hodnoty; trest se nevztahuje na věci, které pachatel nabyl po právní moci rozsudku
 +  * Tímto trestem zaniká společné jmění manželů, do práva odsouzeného manžela vstupuje stát, jenž může uzavřít dohodu o vypořádání s druhým manželem
 +  * Propadlý majetek připadá státu
 +
 +====      Propadnutí věci (§ 70 an.)      ====
 +
 +  * Patří k majetkovým trestům, __hlavním účelem je zneškodnit věc, která by mohla sloužit k dalšímu páchání kriminality,​ ztížit pachateli podmínky pro páchání dalších TČ a též odejmout pachateli prospěch z trestné činnosti__
 +  * Trest spočívá v odnětí vlastnického či jiného majetkového práva odsouzenému okamžikem nabytí právní moci rozsudku, toto právo přechází na stát
 +  * Soud může tento druh trestu uložit, pokud jsou splněny 2 základní podmínky:
 +      * Jde o věc (§ 70(1)):
 +        * které bylo užito k spáchání TČ, jde o tzv. reálná instrumenta sceleris (např. kasařské náčiní, ale i legálně držená zbraň či fotoaparát)
 +        * která byla k spáchání TČ určena, jde o tzv. potencionální instrumenta sceleris (zatím ke spáchání TČ užity nebyly)
 +        * kterou pachatel získal TČ nebo jako odměnu za něj, zde rozlišujeme producta sceleris (byly vyrobeny trestným činem, např. nelegálně vypálený líh) a celere quaesita (co bylo TČ získáno, např. úplatek) nebo
 +        * kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc uvedenou v předchozím bodě, pokud hodnota věci uvedené v předchozím bodě není ve vztahu k hodnotě nabyté věci zanedbatelná. Např. úplatek činil 100 000 Kč a pachatel koupil dům za 8 000 000 Kč.
 +      * Věc **musí náležet pachateli** (§ 70(2)) – věc náleží pachateli, jestliže __ji v době rozhodnutí o ní __vlastní, je součástí jeho majetku nebo s ní fakticky jako vlastník nebo majitel nakládá, aniž je oprávněný vlastník, majitel nebo držitel takové věci znám (§ 135). __Věcí se rozumí ovladatelný hmotný předmět__ a podle § 134(1) i ovladatelná přírodní síla. Ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata, zpracované oddělené části lidského těla, peněžní prostředky na účtu a na cenné papíry, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného. __Podle judikatury musí být věc, které sankce týká, individuálně určená a samostatná__.
 +  * Zákon neomezuje použití tohoto druhu trestu pouze na úmyslné TČ, ale z povahy trestu vyplývá, že jej nelze využít v __případě věci, která byla určena ke spáchání TČ__, u nedbalostních TČ
 +  * Trest opět může být uložen samostatně (vzhledem k povaze závažnosti TČ a osobě a poměrům pachatele) či vedle jiného
 +  * __Soud obligatorně tento trest uloží, pokud pachatel drží v rozporu s jiným právním předpisem věc, ve vztahu k níž je možno uložit propadnutí věci__(§ 70(3)), může jít např. o nelegálně drženou zbraň (v rozporu se zákonem o zbraních)
 +  * Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz zcizení propadlé věci, který zahrnuje i zákaz jiných dispozic směřujících ke zmaření trestu propadnutí věci
 +  * Jestliže pachatel věc, kterou soud mohl prohlásit za propadlou, před uložením trestu propadnutí věci zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí,​ zcizí, učiní neupotřebitelnou,​ odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje,​ nebo jinak její propadnutí zmaří, __může mu soud uložit propadnutí náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci__. Hodnotu věci, kterou lze prohlásit za propadlou, může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku. (§ 71(1)). I tato náhradní propadlá hodnota připadá státu.
 +  * Je-li věc, __byť i jen zčásti, znehodnocena,​ učiněna neupotřebitelnou nebo odstraněna,​ může soud uložit propadnutí náhradní věci vedle propadnutí věci __(§ 71(2))
 +  * Podmínky pro zahlazení odsouzení jsou dány § 105(1)e – soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně 1 roku
 +
 +====      Trest zákazu činnosti (§ 73 an.)      ====
 +
 +  * __Jeho smyslem je přímo zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti, účelem je zamezit pachateli vykonávat činnost, která by mohla vytvořit podmínky pro páchání určité trestné činnosti__
 +  * Trest dočasně vyřazuje pachatele z možnosti zastávat některá zaměstnání,​ povolání, funkce či výkonu činnosti, __k nimž je zapotřebí určitého povolení nebo které jsou upraveny jinými právními předpisy__ (§ 73(3)), nelze tak zakázat činnost, ke které není třeba žádné povolení (např. jízdu na kole)
 +  * __Soud může zakázat pouze činnost, v jejíž souvislosti se pachatel dopustil TČ__(§ 73(1))
 +  * Jde převážně o pachatele, kteří pro vady svého charakteru nejsou způsobilí vykonávat určitou činnost, či jim pro tuto činnost chybí odborná způsobilost
 +  * __Trest může být uložen i pachateli, který neměl příslušné oprávnění__,​ v tomto případě má trest zákazu činnosti ten účinek, že pachatel v určité době nemůže oprávnění získat
 +  * Trest zákazu činnosti se ukládá **nejméně na 1 rok a nejvýše na 10 let**, pro dolní hranici __nelze použít ustanovení § 58 o mimořádném snížení délky trestu__, a to ani pomocí analogie, zmírnit tento trest je možné pouze podmíněným upuštěním od výkonu zbytku trestu (§ 90(1))
 +  * Je zpravidla ukládán vedle dalšího trestu, může však být uložen i jako trest samostatný,​ pak je ale podle § 73(2) kumulativně nutné, aby:
 +      * TZ uložení tohoto trestu dovoloval
 +      * Vzhledem k povaze a závažnosti TČ a osobě a poměrům pachatele nebylo jiného trestu třeba
 +  * Výkon trestu počíná právní moci rozsudku, kterým byl uložen
 +  * Nedodržování trestu zákazu činnosti je postihováno jako TČ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337(1)a
 +  * Byl-li trest zákazu činnosti vykonán, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen
 +
 +====      Zákaz pobytu (§ 75)      ====
 +
 +  * Spolu s trestem vyhoštění zasahuje do svobody pohybu a pobytu zaručené čl. 14 LZPS
 +  * __Jeho hlavní funkci je funkce zábranná, ukládá se, vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob života pachatele a místo spáchání TČ ochrana veřejného pořádku, rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku__
 +  * Spočívá v tom, že se odsouzený nesmí po dobu výkonu tohoto trestu zdržovat na __určitém místě nebo v určitém obvodu__ (§ 75(6)), k přechodnému zdržování se v něm je pak nutné povolení, které uděluje policejní orgán (§ 350a(3) TŘ)
 +  * __Trest se nemůže vztahovat na místo nebo obvod, v němž má odsouzený trvalé bydliště__(§ 75(1))
 +  * Na dobu výkonu trestu může soud odsouzenému uložit přiměřená omezení a povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život (§ 75(3))
 +  * Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých,​ může soud v zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48(4), též některá z výchovných opatření uvedených v ZSVM za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé (§ 75(4))
 +  * Trest zákazu pobytu může být uložen __jako samostatný trest za TČ, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného TČ a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba__ (§ 75(2))
 +  * Výměra trestu je **od 1 roku do 10 let** (§ 75(1)) a __doba výkonu trestu odnětí svobody či doba činné vojenské služby__ se do stanovené doby nezapočítává (§ 75(5), § 350a(4) TŘ)
 +  * V případě nerespektování trestu může být odsouzený stíhán za TČ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337(1)c)
 +
 +====      Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (§ 76 an.)      ====
 +
 +  * __Účelem tohoto trestu je zabránit známým výtržníkům v páchání dalších výtržností na stanovených akcích, zásah do práv je zde cílený konkrétně na oblast, ve které k trestné činnosti dochází__(např. u zákazu pobytu by se vztahoval na větší prostor, než kde se pořádají kulturní, sportovní a jiné společenské akce)
 +  * Obsahem trestu je soudem vyslovený zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až na deset let, dopustil-li se pachatel úmyslného TČ v souvislosti s návštěvou takové akce (§ 76(1)), takové chování se může odehrát nejen na místě, kde se akce koná, ale i v jeho okolí či během přemisťování se na tuto akci, bude-li mít protiprávní chování souvislost s akcí.
 +  * Trest spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu trestu zakazuje účast na stanovených sportovních,​ kulturních či jiných společenských akcích (§ 76(3))
 +  * Jako samostatný trest může být trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba (§ 76(2), § 53(2))
 +  * Odsouzený je při výkonu tohoto trestu povinen spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu stanoví, zejména postupovat podle stanoveného probačního plánu, vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a převýchovy,​ programy psychologického poradenství,​ a __považuje-li to probační úředník za potřebné, dostavovat se podle jeho pokynů v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru Policie ČR__ (§ 77(1))
 +  * Do doby výkonu trestu se doba výkonu trestu odnětí svobody nezapočítává (§ 77(2))
 +  * **Podmíněné opuštění od výkonu zbytku trestu**je upraveno v § 90 (**Pozor! Platí i pro zákaz pobytu a pro zákaz činnosti**):​ __Po výkonu poloviny trestu__ zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce __může soud podmíněně upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba, anebo jestliže soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného__.
 +  * Lhůta k zahlazení trestu je 1 rok (§ 105(1)e)
 +  * Navštíví-li odsouzený akci, na kterou se vztahuje trest, případně jiným způsobem maří účel trestu (např. nespolupracuje s probačním úředníkem),​ spáchá TČ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337(1)d
 +
 +====      Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti (§ 78, 79)      ====
 +
 +  * Jde o trest na osobní cti pachatele, tyto tresty chrání čistotu veřejného života
 +  * V případě trestu ztráty vojenské hodnosti se jedná o ztrátu způsobilosti nosit vojenskou hodnost, jež je výrazem morálních kvalit, vojenských znalostí a zkušeností
 +  * **Jde o výlučně vedlejší tresty**, **nelze je uložit samostatně,​ soud může uložit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání,​ odsuzuje-li pachatele za úmyslný TČ spáchaný ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta** (§ 78(1) a § 79(1))
 +  * Za zvlášť zavrženíhodnou pohnutku je považována např. bezohledná snaha o parazitní způsob života, snaha vyhnout se trestnímu stíhání i za cenu zmaření lidského života
 +  * Trest ztráty vojenské hodnosti však může soud uložit také tehdy, jestliže to vzhledem k povaze spáchaného činu vyžaduje kázeň a pořádek v ozbrojených silách
 +  * Soud tyto tresty obligatorně neukládá nikdy
 +  * __Trest ztráty čestných titulů a vyznamenání__– spočívá v tom, že odsouzený ztrácí vyznamenání,​ čestná uznání a jiné čestné tituly udělené podle vnitrostátních právních předpisů (§ 78(2)), ztráta je trvalá, avšak pachatel neztrácí způsobilost je znovu nabýt
 +  * __Trest ztráty vojenské hodnosti__– spočívá v tom, že se odsouzenému snižuje hodnost v ozbrojených silách na hodnost vojína, trest je omezen pouze na ozbrojené síly
 +====      Vyhoštění (§ 80)      ====
 +
 +  * Představuje zásah do svobody pohybu a pobytu podle čl. 14 LZPS a mez. smluv, čl. 14(5) LZPS však cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.
 +  * Účelem trestu je zabránit cizincům v dalším páchání trestné činnosti na území ČR, vyhoštěním se rozumí odnětí práva cizince k dalšímu pobytu na našem území a jeho fyzické přemístění do jiného státu
 +  * Podle § 80(3) **soud trest vyhoštění neuloží**,​ jestliže:
 +      * a) se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,
 +      * b) pachateli byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného právního předpisu,
 +      * c) pachatel má na území ČR povolen trvalý pobyt, má zde pracovní a sociální zázemí a vyhoštění by bylo v rozporu se zájmem na spojování rodin,
 +      * d) hrozí nebezpečí,​ že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo náboženské smýšlení,​ nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele mučení či jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu,
 +      * e) pachatel je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem bez ohledu na státní příslušnost a má na území ČR povolen trvalý pobyt anebo je cizincem s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR podle jiného právního předpisu, neshledá-li vážné důvody ohrožení bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku,
 +      * f) pachatel je občanem EU a v posledních 10 letech nepřetržitě pobývá na území ČR, neshledá-li vážné důvody ohrožení bezpečnosti státu, nebo
 +      * g) pachatelem je dítě, které je občanem EU, ledaže by vyhoštění bylo v jeho nejlepším zájmu.
 +  * Trest vyhoštění __může být uložen pouze, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo jiný obecný zájem__ (§ 80(1))
 +  * __Trest lze uložit jako samostatný za jakýkoli TČ (§ 53(2)) nebo vedle jiného trestu s výjimkou trestu zákazu pobytu (§ 53(1))__
 +  * Patrně by však nebylo vhodné ukládat jej též vedle trestu obecně prospěšných prací, zákazu činnosti či podmíněného trestu odnětí svobody (s dohledem)
 +  * S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného TČ, možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit trest vyhoštění **ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu neurčitou** (§ 80(2))
 +  * V případě nerespektování trestu může být odsouzený stíhán pro TČ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337(1)b)
 +  * Podle § 105(1)d soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně 3 let
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code