Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-24 [2016/12/29 12:46] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   24. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem ​   ======
 +
 +  * Většina odborníků má za to, že u podmíněného odsouzení se jedná o __samostatný druh sankce__, což bylo potvrzeno přijetím ZSVM, který v § 24(1)g a h) uvádí podmíněné odsouzení, resp. podmíněné odsouzení s dohledem jako samostatný druh trestního opatření
 +  * **Podstata spočívá v tom, že soud vynese odsuzující rozsudek, ve kterém uloží trest odnětí svobody, ale jeho výkon odloží pod podmínkou, že se odsouzený bude během zkušební doby řádně chovat a vyhoví stanoveným podmínkám**
 +  * Vychází z předpokladu,​ že již samotné trestní stíhání, řízení a vynesení rozsudku spolu s hrozbou event. výkonu trestu mohou mít preventivní účinky
 +  * __Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšující 3 léta, a to za podmínky, že vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí,​ ve kterém žije, pracuje a okolnostem případu, má soud důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu__(§ 81(1))
 +  * __Nepřevyšující 3 léta__= nevychází se z rozmezí trestní sazby za daný čin, ale z toho, jaký konkrétní trest by byl v konkrétním případě uložen (význam tu tedy může mít i např. uvažované snížení trestu pod dolní hranici trestní sazby, pokud by byl takto trest snížen na 3 roky a méně, je možné podmíněné odsouzení, tedy teoreticky i za vraždu)
 +  * Je možné podle soudní praxe podmíněně odsoudit i recidivisty – je ale třeba zohlednit povahu a časový odstup předchozího TČ, jeho pohnutku a celkový způsob života pachatele
 +  * Podmíněný odklad se týká pouze trestu odnětí svobody
 +  * **Zkušební doba je 1 rok až 5 let**(§ 82(1)), zpravidla se stanovuje v celých měsících a počíná běžet právní mocí rozsudku
 +  * __Ve zkušební době mohou být uloženy přiměřené povinnosti a omezení směřující k tomu, aby pachatel vedl řádný život__. **Tyto povinnosti jsou demonstrativně uvedeny v § 48(4)**:
 +      - podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace,​
 +      - podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy,​
 +      - podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením podle tohoto zákona,
 +      - podrobit se vhodným programům psychologického poradenství,​
 +      - zdržet se návštěv nevhodného prostředí,​ sportovních,​ kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami,
 +      - zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob,
 +      - zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek,
 +      - zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek,
 +      - uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku,
 +      - veřejně se osobně omluvit poškozenému,​ nebo
 +      - poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění.
 +  * __Nesmí však být uloženy ty zákazy, které jsou předmětem jiného trestu__(např. zákaz činnosti), byla-li TČ způsobena škoda, může soud uložit, aby pachatel uhradil způsobenou škodu – jde však o výchovný účel, který nelze použít jako exekuční titul.
 +  * Jde-li o pachatele ve věku blízkém věku mladistvých,​ může soud v zájmu využití výchovného působení rodiny, školy a dalších subjektů uložit, a to samostatně nebo vedle přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48(4), též některá z výchovných opatření uvedených v ZSVM za obdobného užití podmínek stanovených pro mladistvé (§ 82(3)).
 +  * Pomoc při plnění uložených povinností poskytuje __Probační a mediační služba__, převýchovy se může účastnit i zájmové sdružení občanů (§ 3(2) TŘ), to může soudu navrhnout záruku za převýchovu odsouzeného. Zájmové sdružení občanů činné na pracovišti odsouzeného nebo v jeho bydlišti může předseda senátu požádat o výchovné spolupůsobení,​ pokud nabídlo záruku za převýchovu odsouzeného (§ 329(3) TŘ).
 +  * __Kontrolu nad chováním odsouzeného provádí min. jednou za 6 měsíců soud__, pokud je to pro povahu uložených omezení a způsob kontroly nutné, pověří soud kontrolou __probačního úředníka__ (§ 329 TŘ)
 +  * Doba, po kterou podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám,​ se započítává do zkušební doby nově stanovené při podmíněném odsouzení pro týž skutek nebo do zkušební doby stanovené při uložení úhrnného nebo souhrnného trestu (viz kapitola Sankcionování dospělých) nebo společného trestu za pokračování v TČ (§ 82(4)).
 +  * § 83(1): __Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám,​ vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná.____Výjimečně__ může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a:
 +      - stanovit nad odsouzeným dohled,
 +      - přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit maximální možné trvání zkušební doby
 +      - stanovit dosud neuložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48(4) směřující k tomu, aby vedl řádný život.
 +  * Při posuzování,​ zda se odsouzený osvědčil, závisí rozhodnutí pouze na chování odsouzeného ve zkušební době
 +  * __Neučinil-li soud do 1 roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí__o tom, že se odsouzený osvědčil nebo že se trest vykoná, __aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu__ (vina tu např. je, když je pachatel stíhán pro nový TČ spáchaný ve zkušební době, vinu by v tomto případě nenesl, pokud by došlo k závažným průtahům ze strany orgánů činných v trestním řízení) __má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil__.
 +  * Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený __osvědčil__,​ anebo má-li se za to, že se osvědčil, **hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen**.
 +  * **Podmíněné odsouzení s dohledem**– trest, kdy se vyslovením podmíněného odkladu nad pachatelem stanoví dohled. Jde o přísnější alternativu k podmíněnému odsouzení, dohled lze podle § 84 vyslovit __pouze tehdy__, kdy __je třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování pachatele a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve zkušební době__.
 +  * Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem je možné za stejných podmínek, které jsou vyžadovány k uložení podmíněného trestu podle § 81(1)
 +  * **Dohled**(§ 49) – __pravidelný osobní kontakt pachatele s probačním úředníkem,​ spolupráce při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu ve zkušební době a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem nebo vyplývajících ze zákona. Povinnosti vyplývající ze zákona__ (§ 50):
 +      -  spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví, a plnit probační plán dohledu,
 +      -  dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu probační úředník stanoví,
 +      -  informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích obživy, dodržování soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem,​
 +      -  umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje.
 +  * __V § 51 nalezneme povinnosti a oprávnění probačního úředníka__:​
 +      * (1) Probační úředník je povinen vykonávat dohled nad pachatelem v souladu s vytvořeným probačním plánem, být mu nápomocen v jeho záležitostech a plnit pokyny předsedy senátu směřující k výkonu dohledu a k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Probační úředník je povinen probační plán pravidelně aktualizovat s přihlédnutím k výsledkům dohledu a k osobním, rodinným a jiným poměrům pachatele.
 +      * (2) Poruší-li pachatel, kterému byl uložen dohled, závažným způsobem nebo opakovaně podmínky dohledu, probační plán nebo přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, informuje o tom probační úředník bez zbytečného odkladu předsedu senátu soudu, který dohled uložil. Při méně závažném porušení stanovených podmínek, probačního plánu nebo přiměřených omezení a přiměřených povinností probační úředník upozorní pachatele na zjištěné nedostatky a dá mu poučení, že v případě opakování nebo závažnějšího porušení stanovených podmínek, probačního plánu nebo přiměřených omezení a přiměřených povinností bude o tom informovat předsedu senátu.
 +      * (3) Nestanoví-li předseda senátu jinak, zpracuje probační úředník nejméně jednou za šest měsíců zprávu, ve které informuje předsedu senátu soudu, který dohled uložil, o průběhu výkonu dohledu nad pachatelem, o dodržování stanovených podmínek, probačního plánu a přiměřených omezení a přiměřených povinností pachatelem a o jeho poměrech.
 +  * **Probační plán dohledu**(dříve probační program, ten je však stále používán v ZSVM jako označení zvláštního druhu výchovného opatření) – souhrn léčebných a výchovných postupů orientovaných na změnu životních postojů odsouzeného a na odstraňování rizikových faktorů v jeho chování.
 +  * I u podmíněného odsouzení s dohledem činí zkušební doba jeden rok až pět let; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku (§ 85(1)) a lze též uložit přiměřená omezení či povinnosti
 +  * § 86: Jestliže podmíněně odsouzený, ohledně něhož byl vysloven dohled, vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám,​ vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení s dohledem v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu – tato otázka je upravena stejně jako u prostého podmíněného odsouzení (soud může místo stanovení dohledu, který tu již stanoven je, tento rozšířit o další povinnosti).
 +  * Započtení doby tu funguje též
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code