Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-22 [2016/12/29 12:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-22 [2016/12/29 12:16] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​  ​22. ​   Pojem a účel trestních sankcí, systém trestních sankcí ​  ​======
  
 +=====     Pojem a účel trestu ​    =====
  
-**22.** **Pojem a účel trestních sankcí, systém trestních sankcí** 
- 
-**__Pojem a účel trestu__ ** 
   * **Trest**– zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání, spočívá v právní újmě a ta je pachatelem činu pociťována jako zlo a podle vůle zákonodárce má být i takto přijímána   * **Trest**– zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání, spočívá v právní újmě a ta je pachatelem činu pociťována jako zlo a podle vůle zákonodárce má být i takto přijímána
   * Existují dvě historické koncepce o pojetí smyslu trestu, důvodů a účelů trestání:   * Existují dvě historické koncepce o pojetí smyslu trestu, důvodů a účelů trestání:
-      * **Teorie absolutní**– trestá se proto, že bylo spácháno zlo; jde o teorii historicky starší, přesto však ne zcela překonanou,​ tato teorie je reprezentována __teorií odplaty (retributivní)__ – jejími zastánci byli např. Aristoteles,​ Kant, Hegel či Akvinský. Vycházejí z indeterminismu,​ pachatel se sám rozhodne, že spáchá TČ a proto přistupuje i na své pozdější potrestání. Dle Aristotela trest vyrovná bezpráví a odplatou znovu nastupuje spravedlnost,​ Hegel zase tvrdí, že pachatele může se společností a spravedlností smířit pouze spravedlivý trest. V současnosti je absolutní teorie zastupována __teorií spravedlivé odměny__, která zahrnuje odplatu, mstu a odvetu, tresty se ukládají, protože si je pachatel zasluhuje +      * **Teorie absolutní**– trestá se proto, že bylo spácháno zlo; jde o teorii historicky starší, přesto však ne zcela překonanou,​ tato teorie je reprezentována __teorií odplaty (retributivní)__ ​ – jejími zastánci byli např. Aristoteles,​ Kant, Hegel či Akvinský. Vycházejí z indeterminismu,​ pachatel se sám rozhodne, že spáchá TČ a proto přistupuje i na své pozdější potrestání. Dle Aristotela trest vyrovná bezpráví a odplatou znovu nastupuje spravedlnost,​ Hegel zase tvrdí, že pachatele může se společností a spravedlností smířit pouze spravedlivý trest. V současnosti je absolutní teorie zastupována __teorií spravedlivé odměny__, která zahrnuje odplatu, mstu a odvetu, tresty se ukládají, protože si je pachatel zasluhuje 
-      * **Teorie relativní**– trestá se proto, aby nebylo pácháno zlo; tato teorie je reprezentována __teorií prevence__ – např. F. von Liszt či Lombroso; trest je léčení, které zabraňuje budoucímu páchání TČ+      * **Teorie relativní**– trestá se proto, aby nebylo pácháno zlo; tato teorie je reprezentována __teorií prevence__ ​ – např. F. von Liszt či Lombroso; trest je léčení, které zabraňuje budoucímu páchání TČ
       * **Teorie smíšené**– smyslem trestu je odplata i náprava pachatele       * **Teorie smíšené**– smyslem trestu je odplata i náprava pachatele
   * __V našem TP je trest prostředkem státního donucení, který stát užívá k ochraně zájmů chráněných trestním zákonem, ochraně společnosti před TČ a jejich pachateli. Jedná se o újmu na svobodě, majetkových nebo jiných právech odsouzeného,​ které může pachateli činu uložit pouze soud__.   * __V našem TP je trest prostředkem státního donucení, který stát užívá k ochraně zájmů chráněných trestním zákonem, ochraně společnosti před TČ a jejich pachateli. Jedná se o újmu na svobodě, majetkových nebo jiných právech odsouzeného,​ které může pachateli činu uložit pouze soud__.
Řádek 34: Řádek 33:
       * __Výchovné působení na ostatní členy společnosti (generální prevence__) – zabránění páchání kriminality prostřednictvím trestu má vliv jak na labilní občany, které tato skutečnost upozorní na nevyhnutelnost trestu, tak i na ostatní členy společnosti,​ u kterých to podporuje pocit právní jistoty a autority práva.       * __Výchovné působení na ostatní členy společnosti (generální prevence__) – zabránění páchání kriminality prostřednictvím trestu má vliv jak na labilní občany, které tato skutečnost upozorní na nevyhnutelnost trestu, tak i na ostatní členy společnosti,​ u kterých to podporuje pocit právní jistoty a autority práva.
   * __S účelem trestu úzce souvisí otázka jeho spravedlivosti__– pokud trest není adekvátní,​ má to vliv i na jeho účinnost, účelu trestu může být dosaženo pouze v případě, že ten je spravedlivý a nikoli přísnější či mírnější.   * __S účelem trestu úzce souvisí otázka jeho spravedlivosti__– pokud trest není adekvátní,​ má to vliv i na jeho účinnost, účelu trestu může být dosaženo pouze v případě, že ten je spravedlivý a nikoli přísnější či mírnější.
-**__Systém ​trestů__ **+=====     ​Systém ​trestů ​    ===== 
   * Jde o uspořádání jednotlivých druhů trestů podle závažnosti,​ postihovaných zájmů a jejich vzájemných vztahů   * Jde o uspořádání jednotlivých druhů trestů podle závažnosti,​ postihovaných zájmů a jejich vzájemných vztahů
   * Do systému trestů se promítají zásady nullum crimen / nulla poena sine lege a zásada humanismu   * Do systému trestů se promítají zásady nullum crimen / nulla poena sine lege a zásada humanismu
-  * Reakci na zásadu nulla poena sine lege nalezneme **__v § 52__**__, kde najdeme taxativní výčet trestů, nad rámec tohoto ustanovení lze ještě uložit výjimečný trest__ (trest odnětí svobody v délce nad 20-30 let a trest odnětí svobody na doživotí) upravený v § 54+  * Reakci na zásadu nulla poena sine lege nalezneme **__v § 52__ **__, kde najdeme taxativní výčet trestů, nad rámec tohoto ustanovení lze ještě uložit výjimečný trest__ ​ (trest odnětí svobody v délce nad 20-30 let a trest odnětí svobody na doživotí) upravený v § 54
   * **TZ v § 52 umožňuje uložit tyto následující tresty**:   * **TZ v § 52 umožňuje uložit tyto následující tresty**:
       - **odnětí svobody,**       - **odnětí svobody,**
Řádek 52: Řádek 52:
       - **vyhoštění**       - **vyhoštění**
   * __Za samostatný trest bývá považováno i podmíněné odsouzení__,​ což je podpořeno i tím, že v ZSVM je podmíněné odsouzení uvedeno jako samostatný druh trestního opatření (§ 24 ZSVM)   * __Za samostatný trest bývá považováno i podmíněné odsouzení__,​ což je podpořeno i tím, že v ZSVM je podmíněné odsouzení uvedeno jako samostatný druh trestního opatření (§ 24 ZSVM)
-  * __V systému trestů se odráží i zásada humanismu__– trestní represe má být represí rozumnou, státní orgány by se k pachateli TČ měli chovat lidsky, bez diskriminace,​ čl. 7(2) Listiny je odražen v § 37(2) TZ, podle kterého pachateli nelze uložit kruté a nepřiměřené trestní sankce. Výkonem trestní sankce nesmí být ponížena lidská důstojnost. __Zásada humanismu byla zdůrazněna zejména novelou v roce 1990, která zrušila trest smrti__ a nahradila jej trestem odnětí svobody na doživotí s možností podmíněného propuštění +  * __V systému trestů se odráží i zásada humanismu__– trestní represe má být represí rozumnou, státní orgány by se k pachateli TČ měli chovat lidsky, bez diskriminace,​ čl. 7(2) Listiny je odražen v § 37(2) TZ, podle kterého pachateli nelze uložit kruté a nepřiměřené trestní sankce. Výkonem trestní sankce nesmí být ponížena lidská důstojnost. __Zásada humanismu byla zdůrazněna zejména novelou v roce 1990, která zrušila trest smrti__ ​ a nahradila jej trestem odnětí svobody na doživotí s možností podmíněného propuštění 
-  * **Alternativní tresty**– všechny tresty nespojené s trestem odnětí svobody, jejich výhoda spočívá v tom, že nejsou spojovány s negativními důsledky trestu odnětí svobody (izolace odsouzeného,​ jeho citové vazby a negativní dopad na jeho rodinu), jsou méně nákladné a lépe umožňují začlenění pachatele do společnosti. __Nynější TZ přišel s dvěma novými alternativními tresty__ – trest domácího vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Dále rozšířil možnosti uložení peněžitého trestu a jeho výměry z dosavadních 5 mil. na nynějších 36,5 mil. Problémem je, že cílem alternativních trestů je nahrazovat nepodmíněné tresty odnětí svobody, k čemuž však velmi často nedochází a jsou ukládány spíše namísto alternativních trestů dosavadních. De lege ferenda lze ještě uvažovat o přidání trestu víkendového odnětí svobody.+  * **Alternativní tresty**– všechny tresty nespojené s trestem odnětí svobody, jejich výhoda spočívá v tom, že nejsou spojovány s negativními důsledky trestu odnětí svobody (izolace odsouzeného,​ jeho citové vazby a negativní dopad na jeho rodinu), jsou méně nákladné a lépe umožňují začlenění pachatele do společnosti. __Nynější TZ přišel s dvěma novými alternativními tresty__ ​ – trest domácího vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Dále rozšířil možnosti uložení peněžitého trestu a jeho výměry z dosavadních 5 mil. na nynějších 36,5 mil. Problémem je, že cílem alternativních trestů je nahrazovat nepodmíněné tresty odnětí svobody, k čemuž však velmi často nedochází a jsou ukládány spíše namísto alternativních trestů dosavadních. De lege ferenda lze ještě uvažovat o přidání trestu víkendového odnětí svobody.
   * Tresty lze třídit podle několika kategorií:   * Tresty lze třídit podle několika kategorií:
       * **Podle zájmů odsouzeného,​ které tresty postihují**       * **Podle zájmů odsouzeného,​ které tresty postihují**
Řádek 60: Řádek 60:
         * __Tresty na cti__– ztráta čestných titulů a vyznamenání,​ ztráta vojenské hodnosti         * __Tresty na cti__– ztráta čestných titulů a vyznamenání,​ ztráta vojenské hodnosti
       * **Podle toho, zda lze trest uložit samostatně nebo jen vedle jiného trestu**       * **Podle toho, zda lze trest uložit samostatně nebo jen vedle jiného trestu**
-        * __Tresty samostatné__– lze je uložit jak samostatně,​ tak i s jiným trestem; v odsuzujícím rozsudku musí být vždy některý z těchto trestů uložen s výjimkou případů upuštění od potrestání. __Domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vyhoštění a zákaz pobytu lze uložit samostatně,​ i když TZ na některý TČ takový trest nestanoví__ (§ 53). __Některé tresty však kombinovat nelze__, TZ výslovně vylučuje kombinaci domácího vězení s trestem odnětí svobody či trestem obecně prospěšných prací, obecně prospěšných prací s trestem odnětí svobody, peněžitého trestu a propadnutí majetku, vyhoštění a zákaz pobytu (§ 53(1))+        * __Tresty samostatné__– lze je uložit jak samostatně,​ tak i s jiným trestem; v odsuzujícím rozsudku musí být vždy některý z těchto trestů uložen s výjimkou případů upuštění od potrestání. __Domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vyhoštění a zákaz pobytu lze uložit samostatně,​ i když TZ na některý TČ takový trest nestanoví__ ​ (§ 53). __Některé tresty však kombinovat nelze__, TZ výslovně vylučuje kombinaci domácího vězení s trestem odnětí svobody či trestem obecně prospěšných prací, obecně prospěšných prací s trestem odnětí svobody, peněžitého trestu a propadnutí majetku, vyhoštění a zákaz pobytu (§ 53(1))
         * __Tresty vedlejší__– lze je uložit pouze vedle jiného trestu, jde o trest ztráty čestných titulů a vyznamenání a trest ztráty vojenské hodnosti         * __Tresty vedlejší__– lze je uložit pouze vedle jiného trestu, jde o trest ztráty čestných titulů a vyznamenání a trest ztráty vojenské hodnosti
       * **Podle určitosti trestní sankce**       * **Podle určitosti trestní sankce**
Řádek 73: Řádek 73:
         * Mladistvému lze uložit trestní opatření uvedené v § 24 ZSVM         * Mladistvému lze uložit trestní opatření uvedené v § 24 ZSVM
  
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
- 
-{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}} 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code