Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-21 [2016/12/29 12:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   21. Zánik trestní odpovědnosti ​   ======
 +
 +=====     ​Úvod ​    =====
 +
 +  * **Důvody zániku trestní odpovědnosti (trestnosti**) – okolnosti, které nastaly po spáchání TČ, ale dříve, než je o něm pravomocně rozhodnuto, a které způsobují jednou pro vždy zánik práva státu na potrestání pachatele. Způsobují,​ že není možné zahájit trestní stíhání pro daný TČ, a jestliže již bylo stíhání zahájeno, není možné v něm pokračovat.
 +  * __Přihlíží se k nim z úřední povinnosti__
 +  * Vedou k zániku trestněprávního vztahu
 +  * Někdy se tyto důvody označují též jako __negativní podmínky trestnosti__ (trestnost závisí na tom, že tyto důvody nenastaly)
 +  * __Důvody zániku trestnosti × okolnosti vylučující protiprávnost × důvody zániku práva státu na výkon již vysloveného trestu__– u okolností vylučujících protiprávnost o TČ nešlo již od počátku, u důvodů zániku trestnosti byl TČ spáchán, jeho trestnost však zanikla dodatečně.
 +  * **Rozlišení důvodů zániku trestnosti**:​
 +      * __Obecné podle TZ__– účinná lítost, promlčení trestního stíhání
 +      * __Obecné podle ZSVM__– účinná lítost, promlčení trestního stíhání
 +      * __Zvláštní případy__– zánik trestnosti přípravy a pokusu, zánik trestnosti účastenství,​ smrt pachatele (v zákoně není uvedeno), milost prezidenta, případy zániku trestnosti uvedené ve zvláštní části TZ (např. § 197, 242, 362)
 +  * **Milost prezidenta republiky**: ​    * Podle čl. 62 písm. g) Ústavy prezident odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení (agraciace a rehabilitace);​ jde o důvod zániku práva na výkon trestu; jde o rozhodnutí __bez kontrasignace__
 +        * __Agraciace__– udělení milosti prominutím nebo zmírněním trestu
 +        * __Rehabilitace__– prominutí nebo zmírnění následků odsouzení
 +      * Podle čl. 63 písm. j) prezident nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo,​ a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (__abolice__);​ __kontrasignované rozhodnutí__,​ jde také o trestněprávní (a nikoli procesněprávní) institut, neb zaniká trestnost činu se všemi důsledky, ne pouze stíhatelnost (ta zaniká právě na hmotněprávním základě)
 +  * __Pachatele činu, jehož trestnost zanikla, nelze považovat za recidivistu,​ čin však může mít vliv na hodnocení osobnosti pachatele__
 +  * __Institut zániku trestnosti má i procesní důsledky vyplývající ze zániku samotné trestní odpovědnosti__– trestní stíhání se nezahájí a věc se odloží, popř. se stíhání zastaví; výjimkou je účinná lítost, zánik trestnosti přípravy a pokusu, účastenství a případy zániku trestnosti ve zvláštní části TZ – zde v hlavním líčení či v odvolacím řízení nedochází k zastavení trestního stíhání, ale ke zproštění obžaloby (§ 226e TŘ)
 +  * __V případě abolice a promlčení trestního stíhání má obviněný právo trvat na projednání věci (§ 11(3) TŘ)__
 +=====      Účinná lítost ​     =====
 +
 +  * Důvod zániku trestnosti u dospělých (§ 33) i u mladistvých (§ 7 ZSVM)
 +  * **U dospělých pachatelů musí být splněny tři podmínky**:​
 +      * __Účinná lítost je možná jen u taxativně vyjmenovaných TČ uvedených v § 33__, ve zvláštní části TZ (§ 197, 242 a 362) ještě nalezneme zvláštní případy účinné lítosti, jež jsou vázány na splnění zvláštních podmínek
 +      * __TČ byl dokonán__– zánik trestnosti přípravy, pokusu a účastenství jsou speciálními případy k ustanovení o účinné lítosti podle § 33
 +      * __Pachatel dobrovolně__:​
 +        * škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo
 +        * učinil o TČ oznámení v době, kdy škodlivému následku TČ mohlo být ještě zabráněno;​ oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému
 +  * __Pachatel musí jednat dobrovolně__– z vlastní vůle, s vědomím možnosti uskutečnit TČ. Na pohnutce jeho jednání nezáleží,​ o dobrovolnosti více v kapitole o zániku trestnosti přípravy a pokusu
 +  * __Škodlivý následek__– vzniká dokonaným TČ, zahrnuje i event. těžší následek a všechny další i nezaviněné škody, tomuto následku musí pachatel __zamezit__ (zabránění jeho vzniku) či jej __napravit__ (odstranění již způsobených změn). Pokud byl škodlivý následek napraven bez přičinění pachatele působením jiných osob či sil, o účinnou lítost podle § 33 nepůjde
 +  * Při účasti více osob na TČ se podmínky účinné lítosti posuzují u každého ze zúčastněných odděleně
 +  * **Podmínky účinné lítosti u mladistvých (§ 7 ZSVM**):
 +      * __Účinná lítost je možná jen u provinění,​ na které TZ stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nepřevyšující 5 let__; zvláštní případy účinné lítosti ve zvláštní části TZ platí i pro mladistvé, pokud ovšem z povahy věci vůbec v úvahu mohou připadat
 +      * __Provinění bylo dokonáno__
 +      * __Pachatel dobrovolně způsobený následek TČ odstranil či se o to pokusil__, zejména nahradil způsobenou škodu, učinil opatření potřebná k její náhradě nebo se jinak pokusil odčinit způsobené následky => postačí i pokus o dobrovolné odstranění či napravení způsobeného následku, přičemž se nemusí jednat o „škodlivý“ následek
 +      * __Pachatel svým chováním projevil účinnou snahu po nápravě__
 +      * __Čin neměl trvale nepříznivých následků pro poškozeného nebo pro společnost__
 +  * K zániku trestnosti dojde, i když pachatel splnil všechny podmínky teprve po dovršení osmnáctého roku věku, protože i poté je z hlediska spáchaného činu považován za mladistvého
 +
 +=====      Promlčení trestního stíhání ​     =====
 +
 +  * __Při promlčení trestního stíhání zaniká trestnost uplynutím doby stanovené zákonem__
 +  * Ustanovení o promlčení se vztahuje na všechny TČ s výjimkou těch uvedených v § 35
 +  * __Důvody promlčení jsou převážně hmotněprávní__– uplynutím času postupně slábne potřeba trestněprávní reakce na TČ, jak z hlediska generální prevence (nebezpečnost činu se zmenšuje), tak z hlediska prevence individuální (u pachatele, který nespáchal další TČ stejně či přísněji trestný, lze vyslovit domněnku, že se během běhu doby polepšil); trest dosahuje svého účelu, následuje-li co nejdříve po spáchání činu
 +  * __Máme však i důvody procesní__– oslabuje se postupně síla důkazů, které pozbývají spolehlivosti či je nemožné je již opatřit
 +  * __Jde o institut hmotněprávní__– nezaniká totiž jen stíhatelnost,​ ale i sama trestnost
 +  * Promlčecí doba je odstupňována podle závažnosti TČ vyjádřené druhem a výši trestu v sazbě za daný čin; podle toho **doba činí 3, 5, 10, 15 nebo 20 let **(§ 34(1))
 +  * __U mladistvých__je také rozhodná základní trestní sazby ve zvláštní části TZ, promlčecí doba pro ně činí __3, 5 a 10 let__
 +  * Počátek běhu promlčecí doby (§ 34(2)) – od okamžiku dokonání TČ, resp. od ukončení trestné činnosti (u pokračování v TČ, TČ hromadném a trvajícím)
 +  * __Rozhodná je zásadně doba ukončení jednání, pokud ale znakem TČ je účinek či těžší účinek, počíná lhůta plynout až od tohoto těžšího účinku__(např. od smrti člověka u vraždy)
 +  * U účastenství počíná běh promlčecí doby ukončením jednání hlavního pachatele
 +  * U přípravy a pokusu začíná běh od ukončení jednání
 +  * Dopustí-li se pachatel dvou či více TČ (provinění),​ počíná u každého z nich běžet promlčecí doba samostatně
 +  * __Promlčecí doba počíná běžet následujícího dne po události, která je významná pro její začátek__,​ vyplývá to z dikce § 139
 +  * **Stavení promlčení trestního stíhání**– existuje překážka,​ pro kterou promlčení neběží a doba, která plyne při stavení promlčení,​ se do promlčecí doby nezapočítává. Po odpadnutí překážky promlčecí doba pokračuje. Do promlčecí doby se nezapočítává:​
 +      * __Doba, po kterou nebylo možné pachatele postavit před soud pro zákonnou překážku__– např. imunita diplomata, poslance, senátora či soudce ÚS; ale i pravomocné rozhodnutí o skutku (překážka ne bis in idem), pokud nebylo pravomocné rozhodnutí cestou mimořádného opravného prostředku zrušeno
 +      * __Doba, po kterou bylo trestní stíhání přerušeno__– doba od rozhodnutí státního zástupce o přerušení trestního stíhání až do pokračování v trestním stíhání. Toto rozhodnutí může být odůvodněno např. nepřítomností obviněného,​ jeho duševní poruchou, pro kterou není schopen chápat smysl trestního stíhání či pro vážnou nemoc obviněného
 +      * __Doba, po kterou oběť TČ obchodování s lidmi (§ 168) nebo některého TČ uvedeného v hlavě třetí zvláštní části TZ o TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti byla mladší 18 let__– promlčecí doba začne běžet až od okamžiku zletilosti oběti, úprava navazuje na Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním zneužíváním a vykořisťováním
 +      * __Zkušební doba podmíněného zastavení trestního stíhání__– podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 TŘ) je rozhodnutím mezitimním,​ nezastavuje stíhání definitivně,​ za určitých podmínek je možné v něm pokračovat,​ promlčecí doba neběží od právní moci usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání
 +      * __Zkušební doba podmíněného odložení podání návrhu na potrestání__(viz § 179g TŘ)
 +      * Doba, po kterou nebylo možné pachatele v České republice trestně stíhat, jde-li o čin, jehož trestnost se posuzuje podle zákona České republiky na základě § 8 odst. 1; doba od vydání příkazu k zadržení do jeho odvolání nebo do pozbytí jeho platnosti z jiného důvodu; doba, po kterou bylo dočasně upuštěno od některých úkonů trestního řízení podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 +      * __Doba od 25. 2. 1948 do 29. 12. 1989__, pokud z politických důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby (v zákoně o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu)
 +  * **Přerušení promlčení**– dosud uběhnuvší promlčecí doba ztrácí svůj význam a začíná běžet promlčecí doba nová. Promlčecí doba se přerušuje (§ 34(4)):
 +  *        * Zahájením tr. stíhání pro TČ, o jehož promlčení jde, jakož i po něm následujícím vzetím do vazby, vydáním příkazu k zatčení, zatýkacího rozkazu nebo evropského zatýkacího rozkazu, podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, návrhu na potrestání,​ vyhlášením odsuzujícího rozsudku pro tento TČ nebo doručením tr. příkazu pro takový TČ obviněnému
 +      * __Spáchal-li pachatel v promlčecí době TČ nový, na který trestní zákon stanoví trest stejný nebo přísnější__– nový TČ je spáchán v promlčecí době, jestliže do té doby spadá alespoň část jednání, která je znakem dané SPTČ
 +  * **Výjimky z jinak obecně platného institutu promlčení (§ 35**) – uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost:​
 +      * __Za TČ uvedené v hlavě třinácté zvláštní části tohoto zákona, s výjimkou__TČ založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403), projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404), popírání,​ zpochybňování,​ schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405), a to i pokud byly v minulosti spáchány činy, které by nyní měly znaky těchto trestných činů
 +      * __Za TČ rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311) a teroru (§ 312), pokud byly spáchány za takových okolností, že zakládají válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů mezinárodního práva__,
 +      * Za jiné TČ spáchané v době __od 25. února 1948 do 29. prosince 1989__, u nichž horní __hranice trestní sazby odnětí svobody činí nejméně deset let__, pokud __z důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby__,​ a které byly spáchány veřejnými činiteli anebo byly spáchány v souvislosti s pronásledováním jednotlivce nebo skupiny osob z důvodů politických,​ rasových či náboženských.
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code