Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-1 [2016/12/25 22:24]
Michal Tuláček
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-1 [2016/12/29 11:43] (aktuální)
Řádek 7: Řádek 7:
   * **Trestněprocesní vztah**– __vztah mezi orgány činnými v tr. řízení a osobou, proti níž se řízení vede__. Tento vztah je založen usnesením o zahájení tr. stíhání, __jeho obsahem jsou práva a povinnosti__ ​ (orgánů činných v tr. řízení: provádět proti obviněnému či obžalovanému tr. řízení a dle potřeby proti němu užít opatření přípustná dle tr. řádu; povinnost obviněného se jim podrobit a jeho právo, aby proti němu bylo postupováno způsobem stanoveným tr. řádem, a aby mohl pro svou obhajobu využít všechny zákonné prostředky).   * **Trestněprocesní vztah**– __vztah mezi orgány činnými v tr. řízení a osobou, proti níž se řízení vede__. Tento vztah je založen usnesením o zahájení tr. stíhání, __jeho obsahem jsou práva a povinnosti__ ​ (orgánů činných v tr. řízení: provádět proti obviněnému či obžalovanému tr. řízení a dle potřeby proti němu užít opatření přípustná dle tr. řádu; povinnost obviněného se jim podrobit a jeho právo, aby proti němu bylo postupováno způsobem stanoveným tr. řádem, a aby mohl pro svou obhajobu využít všechny zákonné prostředky).
   * **Trestněprávní vztah**– __mezi orgánem činným v tr. řízení (státem) a pachatelem__ ​ (!) – tento vztah má hmotněprávní charakter, je __užší než trestněprocesní vztah__ ​ (neboť řízení může být vedeno např. proti 3 osobám, z nichž pouze jeden je pachatelem). Jeho obsahem je oprávnění či častěji povinnost státu uložit pachateli tresty/​ochranná opatření či u mladistvých výchovná/​ochranná/​trestní opatření; povinnost pachatele se jim podrobit a jeho oprávnění,​ aby jeho čin a osoba byly hodnoceny výlučně podle ustanovení tr. zákona (ve smyslu § 110 = tr. zákoník, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o tr. odpovědnosti PO a řízení proti nim). __Uskutečňuje se prostřednictvím trestněprocesního vztahu__.   * **Trestněprávní vztah**– __mezi orgánem činným v tr. řízení (státem) a pachatelem__ ​ (!) – tento vztah má hmotněprávní charakter, je __užší než trestněprocesní vztah__ ​ (neboť řízení může být vedeno např. proti 3 osobám, z nichž pouze jeden je pachatelem). Jeho obsahem je oprávnění či častěji povinnost státu uložit pachateli tresty/​ochranná opatření či u mladistvých výchovná/​ochranná/​trestní opatření; povinnost pachatele se jim podrobit a jeho oprávnění,​ aby jeho čin a osoba byly hodnoceny výlučně podle ustanovení tr. zákona (ve smyslu § 110 = tr. zákoník, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o tr. odpovědnosti PO a řízení proti nim). __Uskutečňuje se prostřednictvím trestněprocesního vztahu__.
-  * __Je-li pachatelem FO, jsou tyto vztahy osobní__ (zemře pachatel, vztah skončí), je-li jím PO, přechází tr. odpovědnost na právní nástupce (§ 10(1) ZoTOPO).+  * __Je-li pachatelem FO, jsou tyto vztahy osobní__ ​ (zemře pachatel, vztah skončí), je-li jím PO, přechází tr. odpovědnost na právní nástupce (§ 10(1) ZoTOPO).
 **__Účel a funkce TPH__  ** **__Účel a funkce TPH__  **
  
Řádek 20: Řádek 20:
   * __Vycházejí z účelu a fcí TP, jde o určité pr. principy, vůdčí ideje, na kterých je založeno TPH__. Vycházejí z principu právního státu. Trestní zákoník je (až na výjimky) nevyjmenovává (§ 1 – zákaz retroaktivity,​ § 12 – zásada zákonnosti a subsidiarity tr. represe) a nepodává jejich výčet na rozdíl od TŘ. Některé zásady TPH jsou též uvedeny v § 3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.   * __Vycházejí z účelu a fcí TP, jde o určité pr. principy, vůdčí ideje, na kterých je založeno TPH__. Vycházejí z principu právního státu. Trestní zákoník je (až na výjimky) nevyjmenovává (§ 1 – zákaz retroaktivity,​ § 12 – zásada zákonnosti a subsidiarity tr. represe) a nepodává jejich výčet na rozdíl od TŘ. Některé zásady TPH jsou též uvedeny v § 3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
   * **Význam základních zásad**:   * **Význam základních zásad**:
-      * __Poznávací__ – umožňují pochopit smysl, podstatu a cíle TP, kterých má být aplikací trestněprávních norem dosaženo+      * __Poznávací__ ​ – umožňují pochopit smysl, podstatu a cíle TP, kterých má být aplikací trestněprávních norem dosaženo
       * __Interpretační__– jsou dobrým vodítkem pro interpretaci,​ převážně u sporných otázek       * __Interpretační__– jsou dobrým vodítkem pro interpretaci,​ převážně u sporných otázek
-      * __Aplikační__ – zákl. zásady slouží jako důležité vodítko pro aplikaci při řešení sporných otázek TPH +      * __Aplikační__ ​ – zákl. zásady slouží jako důležité vodítko pro aplikaci při řešení sporných otázek TPH 
-      * __Pro tvorbu práva__ – je obecným požadavkem,​ aby jednotlivé instituty z těchto zásad vycházely+      * __Pro tvorbu práva__ ​ – je obecným požadavkem,​ aby jednotlivé instituty z těchto zásad vycházely
   * Některé zásady představují pravidla ústavní úrovně, některé jsou rovněž uvedeny v mez. smlouvách (nullum crimen sine lege např. ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Mez. paktu o občanských a pol. právech či v Úmluvě o ochraně lidských práv a zákl. svobod).   * Některé zásady představují pravidla ústavní úrovně, některé jsou rovněž uvedeny v mez. smlouvách (nullum crimen sine lege např. ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Mez. paktu o občanských a pol. právech či v Úmluvě o ochraně lidských práv a zákl. svobod).
   * **Zásada nullum crimen sine lege**– je obsažena v čl. 39 LZPS („Jen zákon stanoví, které jednání je TČ a jaký trest, jakož i jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit“) a v čl. 40(6) LZPS („Trestnost činu se posuzuje a trest ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl TČ spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.“). Trestní zákoník tuto zásadu vyjadřuje v § 12(1) a § 2(1). Tuto zásadu konkretizují 4 požadavky:   * **Zásada nullum crimen sine lege**– je obsažena v čl. 39 LZPS („Jen zákon stanoví, které jednání je TČ a jaký trest, jakož i jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit“) a v čl. 40(6) LZPS („Trestnost činu se posuzuje a trest ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl TČ spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.“). Trestní zákoník tuto zásadu vyjadřuje v § 12(1) a § 2(1). Tuto zásadu konkretizují 4 požadavky:
Řádek 35: Řádek 35:
   * **Zásada souběžné nezávislé tr. odpovědnosti fyzických a právnických osob**– tr. odpovědnost FO a PO jsou na sobě nezávislé,​ není zde akcesorita, __zásada individuální odpovědnosti fyzických osob__ ​ (která samostatně existovala do přijetí ZoTOPO) se však stále uplatňuje tam, kde tr. odpovědnost PO není možná (§ 7 ZoTOPO podává taxativní výčet TČ, kterých se může PO dopustit).   * **Zásada souběžné nezávislé tr. odpovědnosti fyzických a právnických osob**– tr. odpovědnost FO a PO jsou na sobě nezávislé,​ není zde akcesorita, __zásada individuální odpovědnosti fyzických osob__ ​ (která samostatně existovala do přijetí ZoTOPO) se však stále uplatňuje tam, kde tr. odpovědnost PO není možná (§ 7 ZoTOPO podává taxativní výčet TČ, kterých se může PO dopustit).
   * **Zásada odpovědnosti za zavinění**:​ trestní odpovědnost závisí mj. na existenci určitého psychického vztahu ke skutečnostem,​ které zakládají TČ. Tento vztah __určuje subjektivní stránku TČ__  a v závislosti na jeho obsahu mluvíme o úmyslu či nedbalosti. Nezaviněné následky se nepřičítají (výjimkou je ustanovení o TČ opilství - § 360 TrZ)   * **Zásada odpovědnosti za zavinění**:​ trestní odpovědnost závisí mj. na existenci určitého psychického vztahu ke skutečnostem,​ které zakládají TČ. Tento vztah __určuje subjektivní stránku TČ__  a v závislosti na jeho obsahu mluvíme o úmyslu či nedbalosti. Nezaviněné následky se nepřičítají (výjimkou je ustanovení o TČ opilství - § 360 TrZ)
-  * **Zásada přechodu trestní odpovědnosti pachatele-PO na právního nástupce** (podle § 10 ZoTOPO).+  * **Zásada přechodu trestní odpovědnosti pachatele-PO na právního nástupce** ​ (podle § 10 ZoTOPO).
 **__Trestní právo hmotné a jiná odvětví práva__ ​ ** **__Trestní právo hmotné a jiná odvětví práva__ ​ **
  
Řádek 46: Řádek 46:
   * **Neprávní obory důležité pro TP:​**kriminologie (nauka o zločinnosti,​ jejích pachatelích,​ obětech a kontrole), viktimologie (nauka o obětech zločinu), penologie (nauka o trestech, jejich výkonu a účincích),​ kriminalistika (nauka zkoumající zákonitosti vzniku, trvání a zániku stop a jiných relevantních informací o spáchaných TČ, jakož i o zákonitosti vyhledávání,​ zkoumání a zajišťování stop) a forenzní disciplíny (soudní lékařství,​ soudní psychiatrie,​ soudní sexuologie apod.).   * **Neprávní obory důležité pro TP:​**kriminologie (nauka o zločinnosti,​ jejích pachatelích,​ obětech a kontrole), viktimologie (nauka o obětech zločinu), penologie (nauka o trestech, jejich výkonu a účincích),​ kriminalistika (nauka zkoumající zákonitosti vzniku, trvání a zániku stop a jiných relevantních informací o spáchaných TČ, jakož i o zákonitosti vyhledávání,​ zkoumání a zajišťování stop) a forenzní disciplíny (soudní lékařství,​ soudní psychiatrie,​ soudní sexuologie apod.).
  
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code