Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-19 [2016/12/29 11:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   19. Nepřímý pachatel, spolupachatelství ​   ======
 +
 +=====     ​Nepřímé pachatelství ​    =====
 +
 +  * Jde o zvláštní formu trestné součinnosti,​ nepřímým pachatelem TČ je podle (§ 22(2) i ten, kdo __úmyslně užije ke spáchání svého trestného činu jinou osobu jako živý nástroj, který není trestně odpovědný nebo je odpovědný jen omezeně__ pro tyto **taxativně vymezené případy**:​
 +      * __Nedostatek věku či nepříčetnost__– živý nástroj je zde absolutně trestně neodpovědný,​ např. rodiče pošlou své desetileté dítě do obchodu krást; pachatel přivede osobu s násilnými sklony do nepříčetnosti,​ aby napadla jiného
 +      * __Omyl__– živý nástroj jedná obvykle v negativním skutkovém omylu, živý nástroj nebude odpovědný vůbec nebo bude odpovědný za nevědomou nedbalost, např. pachatel požádá nosiče, aby mu odnesl kufr do auta, nosič neví, že kufr nepatří pachateli
 +      * __Okolnost vylučující protiprávnost__– typicky vis compulsiva (nepřímý pachatel znásilnění donutí pod pohrůžkou usmrcení živý nástroj k souloži s obětí) a půjde o jednání v krajní nouzi či např. zneužití práva udílet rozkazy, kdy ten, komu byl rozkaz uložen, byl povinen jej uposlechnout
 +      * __Nejednání dotyčné osoby__– chybí vůle či její projev, vis absoluta, např. osoba stojí u výlohy, strčím do ní a ona rozbije výlohu
 +      * __Nezaviněné jednání, popř. nejednání z pohnutky či zvláštního úmyslu předpokládaného zákonem__– např. pronajímatel vědom si špatného postupu pracovníků při osazování plynového spotřebiče pronajme byt osobě, kterou chce usmrtit. Pronajímatel může být odpovědný za vraždu, pracovníci pak za nedbalostní TČ proti životu a zdraví, popř. za obecné ohrožení z nedbalosti
 +  * __Nepřímý pachatel je odpovědný za úmyslný TČ, živý nástroj není odpovědný vůbec či jen omezeně (například pro kulpózní TČ)__
 +  * Znakem nepřímého pachatelství je úmysl spáchat TČ prostřednictvím jiného, __úmysl též musí zahrnovat, že daná osoba nebude jednat zaviněně či v požadované formě zavinění či nebude jednat vůbec__. __Úmysl se pak se musí krýt s objektivní skutečností__,​ tj. že živý nástroj je např. opravdu neodpovědný pro věk. Omyl v tomto směru se pak posuzuje podle obecných zásad, tedy ve výsledku může jít např. u TČ krádeže o:
 +      * __Nepřímé pachatelství__– dítěti je 13 let, pachatel se domnívá, že dítěti je 13 let
 +      * __Návod__– osobě je 16 let, pachatel se domnívá, že jí je 16 let
 +      * __Pokus nepřímého pachatelství__– osobě je 16 let, ale pachatel se domnívá, že jí je jen 13 let
 +      * __Pokus návodu__– dítěti je 13 let, ale pachatel se domnívá, že jí je 16 let. Tento případ __posuzujeme jako přípravu k TČ__ (z důvodu akcesority účastenství viz níže – není-li tr. odpovědný živý nástroj, nemáme účastníka,​ tedy nemůže jít o pokus), která je ale trestná jen u zvlášť závažných zločinů.
 +  * U TČ zvláštních je zapotřebí,​ aby nepřímý pachatel měl onu specifickou vlastnost, postavení či způsobilost,​ živý nástroj tento požadavek splňovat nemusí
 +  * Nepřímé pachatelství u vlastnoručních deliktů je vyloučeno
 +
 +=====      Spolupachatelství ​     =====
 +
 +  * **TČ je spáchán úmyslným společným jednáním dvou či více osob, každá z nich pak odpovídá, jako by TČ spáchala sama**
 +  * § 23 tak rozlišuje **dva znaky spolupachatelství** – __spáchání TČ společným jednáním__ dvou či více osob (objektivní podmínka) a __úmysl k tomu směřující__ (subjektivní podmínka)
 +  * O **společné jednání** jde v těchto případech:​
 +      * __Každý ze spolupachatelů naplnil svým jednáním všechny znaky SPTČ__– např. jeden ze spolupachatelů zasadí ránu nožem do srdce, druhý poškozeného dobije rozdrcením hlavy kladivem
 +      * __U TČ s dvěma jednáními – jeden spolupachatel vykoná jedno jednání, druhý pak to druhé__– např. u znásilnění jeden poškozenou sváže, druhý s ní souloží; SPTČ je naplněna až spojením obou jednání
 +      * __Spolupachatelé vykonávají určitou činnost, která teprve jako celek tvoří jednání vyžadované SPTČ__– na rozdíl od případu výše SPTČ vyžaduje jen jedno jednání, např. A vytipuje byt k vloupání, odveze ostatní k němu automobilem,​ vypáčí zámek u dveří, B ukazuje v bytě, které věci odcizit, C odnáší věci do auta.
 +  * Spolupachatelství musí u všech spolupachatelů tvořit SP **téhož** TČ
 +  * U vlastnoručních deliktů (např. TČ dvojího manželství) je spolupachatelství vyloučeno, hovořit se zde ale dá o tzv. __souběžném pachatelství__,​ kdy každý z pachatelů naplní sám znaky svého TČ (např. křivá výpověď dvou svědků)
 +  * __U pravých zvláštních__deliktů může být spolupachatelem jen ten, kdo může být pachatelem, __u nepravých zvláštních deliktů__ je osoba se zvláštní vlastností,​ postavením přísněji trestná než spolupachatel,​ kterému daná vlastnost či postavení chybí
 +  * Spolupachatelství je typické pro materiální TČ, které lze spáchat jak konáním, tak i opomenutím zvláštní povinnosti konat (§ 112, jde o nepravé omisivní TČ), spolupachatelství je však výjimečně možné i u TČ formálních (nevyžadují způsobení výsledku, pravé omisivní a čistě komisivní TČ, např. dva jednatelé s.r.o. u neoprávněného podnikání).
 +  * Jestliže zákon stanoví, že pachatel musí být nositelem zvláštní vlastnosti, způsobilosti či postavení, stačí, že je toto dáno u PO, jejímž jménem pachatel jedná – **jednání za jiného** (§ 114(2))
 +  * __Je-li TČ spáchán s osobou nepříčetnou či nedostatečného věku, nejde o spolupachatelství,​ ale o spáchání TČ jediným pachatelem__
 +  * __Postupné (sukcesivní) pachatelství__– osoba se k provádění TČ připojí teprve v jeho průběhu, např. A vidí, jak B drží ženu a C s ní souloží, poté, co C skončí, tak A „nastoupí na jeho místo“, pokud před tím bylo ženě ublíženo na zdraví, A za tento TČ neodpovídá. Trestně odpovědná bude osoba za následky dosažené před přistoupením,​ pokud je využila k dokonání TČ.
 +  * **Úmysl spáchat TČ****společným jednáním** – subjektivní podmínka spolupachatelství,​ případný další subjektivní znak (např. pohnutka) musí být dán u všech spolupachatelů,​ pokud je znakem SPTČ
 +  * **Ke spolupachatelství dochází na základě předchozí dohody, byť konkludentní**
 +  * **Souběžné pachatelství**– __nejde o spolupachatelství__,​ pokud několik pachatelů útočí souběžně proti témuž předmětu útoku, ale každý z nich sleduje jiný záměr (např. u rabování, pokud mezi lidmi není dohoda), jednotliví pachatelé se posuzují samostatně
 +  * Spolupachatelství je možné jen u úmyslných trestných činů
 +  * __Spolupachatelé odpovídají za celý následek společného jednání bez ohledu na intenzitu jednání toho kterého spolupachatele a bez ohledu na to, který konkrétní účinek byl konkrétním dílčím útokem způsoben__
 +  * **Exces z dohody spolupachatelů**– vybočí-li některý ze spolupachatelů ze společné dohody, bude odpovědný za to, co sám způsobil a zavinil, ostatní odpovídají za trestnou činnost, která byla obsahem dohody. Např. A a B se dohodnou, že dají C pár facek za urážku A s tím, že A bude C držet a B mu v té chvíli dá jednu zleva zprava. A tedy držel C, ale B místo facky začal do C brutálně kopat a způsobil mu těžké ublížení na zdraví. A i B budou jako spolupachatelé trestně odpovědní za TČ výtržnictví podle § 358(1), B bude navíc odpovídat v jednočinném souběhu za TČ těžkého ublížení na zdraví
 +  * __Pokud jde o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby (§ 17), zkoumáme její naplnění v požadované formě zavinění individuálně u každého spolupachatele__– A a B se dohodli, že donutí dlužníka, aby jim zaplatil svůj dluh s tím, že jej zbijí a pak mu dají ještě jeden čas na zaplacení dluhu s tím, že jinak budou následky horší. A držel poškozeného,​ B do něj mlátil pěstí, na které měl tzv. boxera – B bude trestně odpovědný za TČ vydírání se zbraní (§ 175(1)(2)c). A bude odpovědný podle toho, zda o boxeru věděl, či nikoli (pokud ne, tak TČ vydírání podle § 175(1)).
 +  * __Případné současné organizátorství (§ 42o) či návod (§ 42i) mohou být přitěžující okolností__
 +  * **Trestání spolupachatelů**– __každý z nich odpovídá, jako by TČ spáchal sám, to platí pro rozhodování o vině, ale také pro rozhodování o trestu. Proto se u každého ze spolupachatelů použije trestní sazba stanovená za TČ, jenž byl spolupachateli spáchán. § 39(6)a stanoví specifikum__;​ soud přihlédne při stanovení druhu trestu a jeho výměry k tomu, jakou měrou jednání každého ze spolupachatelů přispělo k spáchání TČ
 +
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code