Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-18 [2016/12/29 11:43] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   18.       ​Trestná součinnost a účastenství ​   ======
 +
 +=====     ​Součinnost a účastenství ​    =====
 +
 +  * **Trestná součinnost**– TZ pojem „trestná součinnost“ nezná, __na TČ se podílí více spolupachatelů či vedle pachatele (spolupachatelů) i jiné osoby__, zejména tím, že:
 +      * TČ pachatele či spolupachatelů úmyslně zosnují, řídí, vyvolávají nebo takový čin umožňují či alespoň usnadňují,​ nebo
 +      * Zužitkují výnosy z TČ, nebo
 +      * Pachateli či spolupachatelům TČ nebo osobám na něm zúčastněným usnadňují uniknout trestnímu stíhání či trestu
 +  * Skupinová kriminalita je pro společnost závažnější než TČ spáchaný jedním pachatelem, navíc mnohdy bývá spojena s nejnebezpečnějšími formami kriminality
 +  * __Formami trestné součinnosti podle TZ jsou__: ​    * **Účastenství**– kvalifikovaná forma trestné součinnosti dvou či více osob, jde o úmyslnou formu účasti na TČ, směřuje proti témuž určitě konkrétnímu objektu a sleduje stejný následek. Jednotlivé formy účastenství jsou obecnou formou TČ, trestají se podle téže sazby jako pachatelství. § 111 jasně stanoví, že TČ se zásadně rozumí i organizátorství,​ návod a pomoc. Rozlišujeme účastenství: ​      * __V užším slova smyslu__- § 24, organizátorství,​ návod a pomoc
 +        * __V širším slova smyslu__- § 23 spolupachatelství (viz ot. 19) a § 24 organizátorství,​ návod a pomoc
 +      * **Některé formy přípravy**– srocení a spolčení (viz kapitola o přípravě k TČ)
 +      * **Formy trestné součinnosti obsažené ve zvláštní části TZ**– např. § 214 podílnictví,​ § 216 legalizace výnosů z trestné činnosti a všechny TČ obsažené v 8. dílu 10. hlavy (§ 364-368)
 +      * **Organizovaná zločinecká skupina**- § 129 a § 361, relativně stálé společenství osob (nejméně 3 trestně odpovědné osoby) s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. Od organizované zločinecké skupiny je přitom třeba odlišovat následující pojem:
 +      * **Organizovaná skupina**- některé SPTČ obsahují znak, že pachatel spáchal TČ jako člen organizované skupiny (§ 205(4)a). Jde o sdružení nejméně tří trestně odpovědných osob, v němž je provedena určitá dělba úkolů mezi jednotlivé členy sdružení a jehož činnost se v důsledku toho vyznačuje plánovitostí a koordinovaností,​ což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného provedení trestného činu, a tím i jeho nebezpečnost pro společnost. Příkladem je banda kapsářů. Na rozdíl od OZS se typicky nevyznačuje:​
 +        * relativní stálostí,
 +        * vnitřní organizační strukturou s rozdělením funkcí.
 +        * soustavným pácháním úmyslné trestné činnosti
 +      * Některé SPTČ obsahují znak, že pachatel spáchal TČ „__nejméně se dvěma osobami__“ (§ 240(2)a)
 +  * **Všechny formy trestné součinnosti směřují k úmyslnému trestnému činu**
 +  * Otázka právnických osob – spolupachatelem či účastníkem může být jak PO, tak i FO
 +  * __Méně závažné formy trestní součinnosti jsou subsidiární ve vztahu k závažnějším formám, méně závažné formy se tedy pak nepřičítají – spolupachatelství už v sobě zahrnuje organizátorství,​ návod a pomoc; organizátorství zahrnuje návod a pomoc atd.__
 +
 +=====      Pachatelství ​     =====
 +
 +  * Základní formou pachatelství je samostatné pachatelství,​ __pachatelem trestného činu je trestně odpovědná osoba, která bezprostředně spáchala TČ__. „Bezprostředně“ znamená, že pachatelem je i ten, kdo při páchání činu měl účastníka v užším slova smyslu. Pachatelem je i pachatel pokusu či přípravy, je-li trestná (§ 22(1)).
 +  * Pachatelem zvláštních deliktů může být jen osoba, která má požadovanou vlastnost, postavení či způsobilost (konkrétní a speciální subjekt)
 +
 +=====      Organizátorství,​ návod a pomoc      =====
 +
 +  * __Účastníkem v užším smyslu na dokonaném TČ nebo jeho pokusu je organizátor,​ návodce a pomocník__
 +  * Ani jeden z nich nepáchá vlastní TČ, ale nesou odpovědnost za účast na TČ spáchaným pachatelem
 +  * **Jejich odpovědnost je odvislá od spáchání činu hlavního pachatele, není účastníka bez pachatele**
 +  * Ustanovení o účastenství rozšiřuje dosah SPTČ také na jednání uvedena v § 24 (srov. § 111)
 +  * **Organizátor**– ten, kdo spáchání činu zosnoval nebo řídil, pokud není spolupachatelem (subsidiarita jednotlivých forem trestné součinnosti). Organizátorství __směřuje ke spáchání individuálně určitému TČ__
 +  * __Zosnování__– iniciace dohody o spáchání TČ, vyhledávání osob, tvorba plánu, rozdělení úloh apod.
 +  * __Řízení__– vydávání pokynů, rozkazů osobám, jejich kontrola apod.
 +  * Např. A vymyslí postup, jak uzavírat finanční leasing na nákup spotřebního zboží, najde několik bezdomovců,​ kteří za malou úplatu uzavřou leasingovou smlouvu. A pak od nich zboží vybere a prodá spřízněné osobě. Bezdomovci spáchali TČ podvodu (§ 209(1)), A bude trestně odpovědný jako organizátor.
 +  * __Organizátor je odpovědný za všechny činy, které řídil nebo zosnoval, za případný exces hlavního pachatele odpovídat nebude__
 +  * **Návodce**– ten, kdo v jiném úmyslně vzbudí rozhodnutí spáchat TČ
 +  * Na rozdíl od organizátorství prostředky návodu v zákoně uvedeny nejsou, __musí ale jít o konání__ (např. přemlouvání,​ radu, poučení apod.), např. neposkytnutí pomoci není návod, ale v případě zavrtění hlavou, aby ostatní také nepomáhali,​ již o návod půjde
 +  * __Naváděná osoba však nesmí jednat nesvobodně__,​ jinak by šlo z její strany o krajní nouzi a o případ nepřímého pachatelství
 +  * Různé formy návodu mohou mít různý vliv na stupeň spol. škodlivosti (srov. §42i)
 +  * __Návod musí směřovat vůči určité osobě a k individuálně určitému TČ__(vytvoření provokační situace, např. dovedení osoby do hotelu, kde je jeho žena s milencem, návodem není – nesměřuje k individuálně určitému TČ). Čin, ke kterému je naváděno, musí být dostatečně určitý nebo dostatečně určitelný v hlavních rysech (např. okolnostmi místa, času, předmětu útoku, popisem útoku apod.), __návodce svůj návod nemusí individualizovat vyčerpávající formou__
 +  * __Návod nadbytečný__– osoba je již rozhodnuta čin spáchat, o čemž ale návodce neví; formálně jde o pokus návodu (postihován v rámci přípravy, která je ale trestná jen u zvlášť závažných zločinů), proto se tento případ mnohdy posuzuje jako psychická pomoc (viz níže)
 +  * __Návod k závažnějšímu činu pachatele, jenž je již rozhodnut spáchat čin méně závažný__– pachatel je např. rozhodnut spáchat kapesní krádež, ale návodce jej navádí k loupeži. Návodce je odpovědný za návod k TČ loupeže (ať už o předchozím rozhodnutí pachatele věděl či nikoli)
 +  * __Návod k méně závažnému činu pachatele, jenž je rozhodnut spáchat čin závažnější__– pokud o předchozím rozhodnutí pachatele věděl, tak bude odpovědný za psychickou pomoc, pokud nevěděl, tak za návod k tomuto méně závažnému činu
 +  * __Bezvýsledný návod a neúspěšný návod__– v prvním případě byl samotný návod materiálně úspěšný,​ ale pachatel se nakonec o čin ani nepokusil (byl zadržen ještě před tím, upustil od přípravy),​ v druhém případě pachatel návodu odolal. V obou případech nedošel čin ani do stadia pokusu, půjde tedy případně o odpovědnost za přípravu.
 +  * __Objektivní stránka trestní odpovědnosti návodce__– nutný kauzální nexus mezi jeho činností a TČ pachatele
 +  * __Subjektivní stránka trestní odpovědnosti návodce__– vyžaduje se tzv. __dvojí úmysl__, úmysl navést k úmyslnému TČ. Je též třeba, aby návod směřoval i k dokonání TČ.
 +  * __Otázka trestnosti agenta provokatéra__– agent je trestně odpovědný za návod, popř. přípravu (pokud nedošlo alespoň k pokusu), podle ÚS a ESLP není přípustná státem řízená provokace. Hranice použití agenta záleží v tom, že musí být zadokumentováno,​ že dotyčná osoba má opravdu v úmyslu daný TČ spáchat
 +  * __Exces navedeného__: ​    * Pachatel spáchá kvalitativně odlišný závažnější čin (např. místo těžkého ublížení na zdraví vraždu podle § 140(2)) – návodce odpovídá za návod k méně závažnému TČ
 +      * Návod k základní SPTČ, ale pachatel spáchá trestný čin za okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby (např. návod k vydírání,​ dokonání TČ vydírání se zbraní) – návodce bude odpovídat podle zavinění k takové okolnosti podle § 17
 +  * „Návod“ k neurčitému TČ či k neurčitým osobám může být TČ podněcování (§ 364), pohnutí jiného k sebevraždě je TČ samostatným (§ 144)
 +  * **Pomocník**– __ten, kdo jinému úmyslně umožní či usnadní spáchání TČ__. Pomocí je každá kauzální podpora při páchání TČ. Zákon uvádí __demonstrativní__ výčet forem pomoci: opatření prostředků nezbytných ke spáchání TČ, odstranění překážek bránicích spáchání TČ, rada, utvrzování pachatele v předsevzetí spáchat TČ, slib přispět po TČ, vylákání poškozeného na místo (volavka) a hlídání při činu (dělání zdi).
 +  * Pokud se např. dvojice domluví na krádeži vloupáním do vozidla, nepůjde o pokračující TČ (a škody se nebudou sčítat), pokud v prvním případě se první z dvojice vloupe do vozidla a druhý „dělá zeď“ a v druhém případě si role obrátí.
 +  * Pomoc může mít __i podobu opomenutí__,​ které spočívá v opominutí zvláštní povinnosti konat (hlídač skladu je domluven s pachatelem, že v momentě, kdy pachatel bude chtít krást ve skladu, hlídač neuskuteční rutinní obhlídku).
 +  * Pomoc může být spáchána před spácháním TČ, při něm, ale připadá v úvahu i po formálním dokonání TČ (před ukončením TČ). Po ukončení činu může podpora pachatele naplňovat znaky SPTČ, např. neoznámení TČ (§ 368), podílnictví (§ 214, 215), nadržování (§ 366) či legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216, 217).
 +  * __Podle forem pomoci rozlišujeme:​__
 +      * __Pomoc fyzickou__– opatření prostředků,​ odstranění překážek,​ hlídání při činu, vylákání poškozeného na místo činu atd.
 +      * __Pomoc psychickou__– rady, utvrzování v předsevzetí spáchat TČ, slib přispět po spáchání TČ atd. Od návodu se odlišuje tím, že návod vyvolává rozhodnutí spáchat TČ, psychická pomoc toto rozhodnutí utvrzuje
 +  * Po objektivní stránce je pro tr. odpovědnost pomocníka nutná příčinná souvislost mezi jeho činností a počínáním pachatele, po subjektivní stránce se pak žádá úmysl, např. pomocník půjčí vrahovi zbraň vědom si možnosti, že ji může využít k vraždě jiného (nepřímý úmysl), pachatel o tomto záměru pomocníka ani vědět nemusí
 +  * __Pomoc × spolupachatelství__– kritériem je jednání popsané v dané SPTČ, spolupachatel se bezprostředně podílí na jednání popsaném v SPTČ, jeho jednání je součástí útoku přímo směřujícího ke spáchání TČ. Pomocníkovo jednání není součástí útoku bezprostředně směřujícího ke spáchání TČ.
 +
 +=====      Zásada akcesority účastenství a ostatní zásady platné pro organizátorství,​ návod a pomoc      =====
 +
 +  * **Zásada akcesority účastenství**– závislost trestní odpovědnosti účastníka na trestní odpovědnosti hlavního pachatele (jejím opakem je zásada osamostatnění účastenství),​ obecně rozlišujeme:​
 +      * **Akcesoritu kvalitativní**– __závislost trestnosti účastníka na „právní kvalitě“ hlavního činu__ (čin protiprávní,​ zaviněný, tr. odpovědného pachatele, trestný atd.). Čím nižší nároky na hlvní trestný čin, tím nižší nároky na účastenství a naopak. Podle našeho TZ je účastenství v rovině kvalitativní závislé na **spáchání TČ či jeho pokusu hlavním (trestně odpovědným) pachatelem**
 +      * **Akcesorita kvantitativní**– __závislost trestnosti účastníka na stadiu činu hlavního pachatele__,​ u nás se organizátorství,​ návod a pomoc posuzuje jako **účastenství podle § 24 pouze, dospěl-li hlavní pachatel alespoň do stadia pokusu. V opačném případě může být organizátor,​ návodce či pomocník odpovědný za přípravu**.
 +  * __Zánik trestnosti hlavního pachatele účinnou lítostí, promlčením či dobrovolným upuštěním od dokonání TČ nemění účastenství na přípravu, stále tu účastenství bude__.
 +  * __Podmínkou účastenství je příčinný vztah mezi činem účastníka a trestným činem hlavního pachatele__,​ pokud např. pachatel nevyužil nástroje poskytnutého pomocníkem,​ nelze z důvodu chybějící příčinné souvislosti postihnout pomocníka za pomoc k TČ pachatele, ledaže by tato zároveň nepůsobila jako pomoc psychická. V opačném případě je možné podle okolností takové počínání trestat v rámci přípravy.
 +  * __Účastenství je možné jen vůči trestnému činu__, jelikož sebevražda není TČ, musela být trestnost „účastenství“ na sebevraždě dána zvláštní SPTČ (§ 144), obdobně u pomoci těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství (§ 161) či šíření toxikomanie (§ 287).
 +  * __Jednání účastníka musí být úmyslné__(postačí i nepřímý úmysl) a to k úmyslnému TČ hlavního pachatele (__dvojí úmysl__), úmysl musí zahrnovat čin hlavního pachatele alespoň v hrubých rysech a také zahrnovat skutečnost,​ že se účastní na činu trestně odpovědného pachatele
 +  * **Řešení případů excesů, kdy se představa účastníka neshoduje s pozdějším reálným průběhem činu**:
 +      * __Pachatel naplní místo účastníkem předpokládané základní SP kvalifikovanou SP__– trestní odpovědnost účastníka ke kvalifikované SP bude záviset na formě jeho zavinění k ní (§ 17)
 +      * __Pachatel spáchá typově závažnější TČ než k němuž směřovala vůle účastníka__- např. místo těžkého ublížení na zdraví vražda, účastník bude odpovídat za účastenství na méně závažném deliktu, pokud ten je v onom závažnějším obsažen (tedy zde za účastenství na TČ těžkého ublížení na zdraví)
 +      * __Hlavní pachatel spáchá čin zcela odlišný__– např. místo vydírání vraždu, účastník bude případně (půjde-li o zvlášť závažný zločin, kde je příprava trestná) trestně odpovědný za přípravu
 +      * __Pachatel spáchá méně závažný čin, než ke kterému účastenství směřovalo__– např. pachatel je naváděn k loupeži a spáchá krádež. Odpovědnost za přípravu, je-li trestná. Není-li, tak patrně za účastenství na dokonaném TČ pachatele, pokud jsou oba činy stejného druhu (tak tomu bude vždy, směřovala-li vůle účastníka ke kvalifikované SP a naplněna pachatelem byla jen základní SP).
 +      * Příklady: **1)** Návodce naváděl pachatele k vydírání se zbraní podle § 175(1), (2)c, pachatel se rozhodl, že bude vydírat beze zbraně. Jde o pokus návodu k § 175(1), (2)c, jde tedy o přípravu. Zde však příprava trestná není, návodce tak bude postižen za návod k § 175(1) tedy k tomu, co pachatel dokonal. **2)** Návodce navádí k loupeži, ale pachatel spáchá krádež. Krádež je v TČ loupeže zahrnuta. Jde o pokus návodu k loupeži, kde je trestná i příprava; návodce tedy bude odpovědný za přípravu k TČ loupeži podle § 20. **3)** organizátor zosnoval provedení kapesní krádeže skupinkou čtyř lidí, poškozený si ale svou tašku uhlídal, a tak se pachatelé rozhodli použít k ukořistění tašky násilí (tj. TČ loupeže podle § 173(1), (2)a), org. bude odpovědný za účastenství v podobě organizátorství k TČ krádeže dle § 205(1)d,​(4)a,​ krádež je v loupeži zahrnuta.
 +  * **Pokud na straně pachatele došlo k omylu a ten by se o TČ, k němuž účastenství směřovalo,​ pokusil či jej dokonal, tak pokud jde o**:     * __Omyl v předmětu útoku a aberace__– bez významu pro odpovědnost účastníka
 +      * __Omyl, který má za následek tr. neodpovědnost pachatele__– z důvodu akcesority zde nebude ani účastenství (možnost trestnosti za přípravu)
 +      * __Omyl, se kterým účastník počítal__– nepřímé pachatelství
 +      * __Omyl v (právní) kvalitě subjektu__– pachatel je trestně neodpovědný (dítě, nepříčetný);​ pokud to pachatel nevěděl, může být trestný v rámci přípravy, pokud věděl, jde o nepřímé pachatelství
 +  * U zvláštních trestných činů postačí, když pachatel má onu speciální vlastnost, způsobilost či postavení (speciální subjekt), __od účastníka se to nevyžaduje__
 +  * **Nemůže být trestný ten účastník,​ k jehož ochraně je příslušné ustanovení určeno**– unesený není účastníkem zavlečení (§ 172), těhotná žena, která jinému dovolí, aby jí přerušil těhotenství nedovoleným způsobem, není účastníkem na žádném z TČ proti těhotenství ženy (§ 159-162), sebevrah není návodce k účasti na sebevraždě apod.
 +  * __Má-li jednání znaky několika forem účastenství na tomtéž skutku, posoudí se jen jako případ nejzávažnější__(pořadí:​ spolupachatelství,​ organizátorství,​ návod a pomoc)
 +  * Pokračování v účastenství na trestné činnosti je možné, ale pouze, pokud jeden hlavní pachatel pokračuje v trestné činnosti ve smyslu § 116. Pokračování v účastenství na trestné činnosti různých pachatelů možné není.
 +  * **Účastenství zaniká**(§ 24(3),(4)) podobně jako příprava či pokus:
 +      * Účastník dobrovolně upustí od dalšího účastenství na činu
 +      * A __zároveň__ účastník buď:
 +        * Odstraní nebezpečí,​ které vzniklo zájmu chráněného trestním zákonem z podniknutého účastenství (např. odebrání poskytnutého nástroje)
 +        * Učiní o účastenství na TČ oznámení státnímu zástupci, policejnímu orgánu (či voják svému nadřízenému) v době, kdy nebezpečí,​ které vzniklo zájmu chráněného TZ, ještě mohlo být odstraněno
 +  * Zániku tr. odpovědnosti nebrání, je-li čin spáchán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho včasné oznámení (§ 24(4)), tedy i bezvýsledná snaha účastníka zabránit činu může vést k zániku jeho tr. odpovědnosti.
 +
 +=====      Trestání účastenství ​      =====
 +
 +  * **Pro trestání účastníků (organizátor,​ návodce, pomocník) se použije zásadně (pokud zákon nestanoví něco jiného) ustanovení o trestnosti pachatele (§ 24(2))**
 +  * __Je ale možné, že účastenství bude posuzováno podle odlišné trestní sazby než u pachatele__,​ např. z důvodu excesu či např. recidiva účastníka podle § 59
 +  * Pro výměru trestu není rozhodné, zda účastenství bylo spácháno ve formě organizátorství,​ návodu či pomoci, __platí zde rovnost forem účastenství__,​ avšak u __pomocníka je možné mimořádné snížení trestu odnětí svobody vzhledem k povaze a závažnosti pomoci k TČ__ (§ 58(5))
 +  * **Je nerozhodné,​ zda a jak byl potrestán pachatel**– je totiž třeba __odlišovat podmínky trestní odpovědnosti a trestnost__;​ trestní odpovědnost je závislá na TČ hlavního pachatele, ovšem trestnost není závislá na potrestání pachatele (např. pachatel před vynesením rozsudku zemře, účastník přesto bude odsouzen)
 +  * **U účastníků soud přihlédne též k významu a povaze jejich účasti na spáchání TČ**– např. u __pomocníka__ budeme posuzovat zejména míru, kterou přispěl k výsledku, míru jeho zavinění či jeho osobnost (pomoc poskytnuta recidivistou),​ u __návodu__ to bude podobné, zde navíc je přitěžující okolností svedení mladistvého či osoby ve věku blízkém věku mladistvých,​ naopak jednání navedeného pod vlivem hrozby nebo nátlaku je pro navedeného polehčující okolností, byl-li __spolupachatel zároveň organizátorem__,​ je to přitěžující okolností (jinak o přitěžující okolnost nejde kvůli zákazu dvojího přičítání – pro organizátora není přitěžující okolností, že byl organizátorem).
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code