Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-14 [2016/12/29 11:43] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== ​   14. Subjektivní stránka trestného činu    ======
 +
 +=====     ​Subjektivní stránka TČ     =====
 +
 +  * __Obsahuje soubor znaků, které charakterizují psychiku pachatele ve vztahu k TČ__
 +  * **Obligatorní znak = zavinění**(dvě formy = úmysl a nedbalost), souvisí to s jednou ze základních zásad TPH, se __zásadou odpovědnosti za zavinění__,​ tzv. objektivní odpovědnost je vyloučena
 +  * **Fakultativní znaky**– __pohnutka (motiv), cíl (záměr__),​ jsou fakultativní v tom smyslu, že se nemusí vyskytovat v každé SPTČ, pokud ji SPTČ ale obsahuje, jsou obligatorní
 +=====      Zavinění, společné otázky úmyslu a nedbalosti ​     =====
 +
 +  * **Zavinění je vnitřní psychický vztah člověka k určitým skutečnostem,​ jež zakládají TČ, ať již vytvořené pachatelem či objektivně existujícím bez jeho přičinění již v době činu**(např. osoba mladší 15 let při pohlavním zneužívání)
 +  * __Zavinění × vina__= vina označuje v trestním řízení trestní odpovědnost,​ jde o celý souhrn podmínek nutných k tomu, aby šlo o TČ, zavinění je jen jednou z podmínek
 +  * __Složky tvořící zavinění podle § 15 a 16 jsou__: ​    
 +    * **Složka vědění**– zahrnuje __vnímání__ předmětů a jevů pomocí našich smyslů a jejich __představu__ (nevnímáme,​ ale vnímali jsme dříve a docházíme k nim na základě našich úsudků a zkušeností). Je podmínkou, aby si pachatel toto vše uvědomoval v době spáchání činu. Existují různé stupně vědění: ​      
 +      * __Možné skutečnosti__– např. v pokladně bude více než 20 mil. korun
 +      * __Pravděpodobné skutečnosti__– např. že dojde k poškození cizího majetku, že v objektu je více osob
 +      * __Jisté, nutné okolnosti__– že použije násilí proti osobě
 +    * **Složka volní –**vyžaduje,​ aby pachatel uskutečnění určitého skutku převzal do své vůle a rozhodl se pro takové porušení objektu TČ, volní složka zahrnuje __chtění__ nebo __srozumění__
 +  * Platná právní úprava je založena na __bipartici zavinění__,​ při každém TČ musí být dán buď **úmysl, **nebo** nedbalost**
 +  * __Úmysl obsahuje složku vědění i volní, nedbalost obsahuje pouze složku vědění__
 +  * O zavinění nelze hovořit u nepříčetného,​ __nepříčetnost zavinění vylučuje__. Nepříčetnost znamená, že u osoby chybí schopnost rozpoznávací (tedy není možná ani nevědomá nedbalost) či složka ovládací (tedy chybí svobodná vůle, jako předpoklad zavinění),​ __výjimku tvoří případy actio libera in causa dolosa a culposa__
 +  * **Zavinění se musí vztahovat na všechny skutečnosti,​ které jsou znakem SPTČ**(to je vyjádřeno formulací v § 15 a 16, kdy zavinění se vztahuje na „__způsob__ v tomto zákoně uvedený“),​ výjimkou jsou samozřejmě znaky subjektivní stránky TČ. Postačí, že pachatel zná fakta a má laickou představu o hodnotách chráněných trestním zákonem – postačí, když chápe, že přerazil tyčí páteř psa, rozbil hlavu, pes vyl bolestí, nemusí vědět, že utýral zvíře ve smyslu § 302(2) TrZ
 +  * Zavinění se musí vztahovat i na znak SPTČ, který obsahuje právní pojem (pojem vyžadující právní hodnocení),​ právní vztah, institut (tzv. __normativní znaky SPTČ__, ostatní znaky jsou označovány jako __deskriptivní znaky TČ__, tj. popisné znaky), postačí, pokud má pachatel o jejich obsahu alespoň laickou představu – např. TČ zanedbání povinné výživy, pachatel zde nemusí vědět, jaké funkce plní vyživovací povinnost, jaké druhy vyživovacích vztahů existují, stačí, když ví, že má dítě, které není schopno se uživit a má alespoň laickou představu o své vyživovací povinnosti; podobně se znakem „úřední osoba“ – pachatel neví, že policista je úřední osoba, ale ví, že jej napadl kvůli pokutě.
 +  * __Zavinění se musí vztahovat i na objekt TČ, který však mnohdy není ve SPTČ explicitně vyjádřen, stačí tedy, zná-li v tomto případě ostatní znaky v zákoně uvedené, z nichž se objekt dovozuje__. Např. u úvěrového podvodu stačí, že věděl, že chce vylákat úvěr na koupi penzionu, bance předložil nepravdivý podnikatelský záměr, věděl, že nebude mít na splácení úvěru a když mu byl úvěr poskytnut, koupil si auto.
 +  * U TČ, jejichž pojmovým znakem je ohrožení, stačí, zahrnuje-li zavinění možnost poruchy (nebezpečí),​ a není třeba, aby se vztahovalo na poruchu samu, např. při obecném ohrožení způsobeným požárem stačí, zamýšlí-li pachatel požárem vydat lidi v nebezpečí smrti, není třeba, aby je zamýšlel usmrtit (jde o tzv. __úmysl ohrožovací__),​ zavinění ve vztahu k poruše v sobě obsahuje i zavinění k možnosti poruchy.
 +  * **Zavinění se nemusí vztahovat na:**
 +      * __právní posouzení skutku a jeho trestnost__– ignoratia legis non excusat,
 +      * __protiprávnost jakožto rozpor s celým právním řádem__– zavinění se však musí vztahovat na neoprávněnost,​ pokud je výslovně uvedena v dispozici trestněprávní normy (např., „neoprávněně“,​ „v rozporu s jiným právním předpisem, „bez povolení“ apod.)
 +      * __společenskou škodlivost__– zavinění se však musí vztahovat na všechny skutkové okolnosti, ze kterých si pachatel tvoří svůj úsudek o společenské škodlivosti (závažnosti činu pro společnost)
 +      * __objektivní podmínky trestnosti u TČ opilství dle § 360__– zavinění se zde vztahuje jen na uvedení se do stavu nepříčetnosti,​ nikoli už na jednání v tomto stavu učiněné
 +  * **Složka vědění, resp. volní, nemusí odpovídat přesně objektivní realitě**– například při krádeži nelze u zloděje žádat, aby věděl kolik věcí je v tašce, popř. peněz v peněžence,​ to však neznamená, že odcizení obsahu vymykajícího se jeho představě není kryto úmyslným zaviněním,​ odcizí-li pachatel počítač, úmyslným zaviněním bude kryto i odcizení softwaru, protože je obecně známo, že počítač může plnit svou funkci pouze s ním. Jiný příklad, pachatelka odcizila peněženku,​ ve které nebyly žádné peníze, peněženku posléze odhodila. Jejím obsahem však byla celoroční jízdenka poškozeného,​ která měla hodnotu 10 000 Kč, pachatelka odpovídá za úmyslné odcizení všeho, co bylo obsahem peněženky,​ bylo jí jedno, jakou škodu poškozenému způsobí.
 +  * __Pokud se však pachatel mýlí v podstatných znacích (byt jiného považuje za svůj vlastní), není naplněna subjektivní stránka TČ__
 +  * __Zavinění tu musí být v době činu__– např. vrátný uzamknul budovu, ve které byl ještě student, ačkoli se domníval, že student se ještě předtím vzdálil (slyšel kroky, viděl siluetu apod.), přiměřenost důvodů, ze kterých se vrátný spoléhal, že neohrozí objekt TČ, je třeba posuzovat dle situace, jak se mu jevila v době činu, nikoli podle toho, jak později vyšla najevo (pozn. TrZ ovšem nezná omezení osobní svobody z nedbalosti)
 +  * __Zavinění má různou intenzitou__– úmysl je těžší forma zavinění než nedbalost, čím lépe pachatel zná všechny rozhodující okolnosti, tím vyšší stupeň zavinění – např. lékařka, která nožem zasáhne krkavici poškozeného,​ toho pak opustí a nechá vykrvácet.
 +  * __Zavinění je (stejně jako každý znak SPTČ) předmětem dokazování__– vzhledem k tomu, že předmětem dokazování jsou skutečnosti vnitřního života člověka, je přímým důkazem de facto jen výpověď obviněného,​ __mnohdy je však zapotřebí zavinění dovodit z objektivních skutečností__ (povaha nástroje použitého k útoku, způsob jeho použití a intenzita útoku, místo zásahu na těle poškozeného,​ způsob jednání obviněného,​ vztah obviněného k poškozenému apod.). Při zjišťování skutkového stavu není možné dojít k alternativnímu závěru o zavinění, orgány činné v tr. řízení musí přesně zjistit, zda tu zavinění bylo a pokud ano, jakou formu mělo.
 +=====      Úmysl (dolus) ​     =====
 +
 +  * __Obsahuje složku vědění i složku volní__, rozlišujeme **dvě formy** úmyslu:
 +      * **Úmysl přímý (dolus directus)**– pachatel __věděl__,​ že způsobem uvedeným v tr. zákoně poruší nebo ohrozí zájem chráněný takovým zákonem, nebo že jej alespoň může porušit nebo ohrozit, __a chtěl__ takové porušení nebo ohrožení způsobit (§ 15(1)a)
 +      * **Úmysl nepřímý/​eventuální (dolus eventualis)**– pachatel __věděl__,​ že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem, a pro případ, že jej způsobí, s tím byl __srozuměn__ (§ 15(1)b)
 +        * __Srozumění__– legální definice § 15(2): „Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.“ Srozuměním rozumíme, že __pachatel nepočítal se žádnou konkrétní okolností, která by následku tak, jak si jej představoval,​ mohla zabránit__
 +  * __Úmysl přímý představuje za jinak stejných okolností vyšší stupeň zavinění__,​ většinu úmyslných TČ lze spáchat i jen s úmyslem nepřímým,​ výjimečně se však vyžaduje úmysl přímý, což je vyjádřeno výrazem „__s cílem__“ (např. braní rukojmí)
 +  * Rozdíl mezi oběma formami úmyslu spočívá v odstupňování volní složky:
 +      * **U úmyslu přímého**pachatel chtěl způsobit následek, __pokud pachatel považoval určité okolnosti za jisté, pak takové okolnosti také chtěl__. __Emocionální složka není pro posouzení přímého úmyslu podstatná__,​ pachatel mohl něco chtít, i když to neschvaluje (například proto, že to považuje za menší zlo). __Obmysl__ – následek je přímým cílem, účelem jeho jednání (opačnou situací, kdy o obmysl nejde, je například přímý úmysl u neposkytnutí pomoci, jelikož řidič si nechce potřísnit sedadlo v autě krví). __Následek,​ který pachatel zavinil, ovšem může být i pouze mezičlánkem k dosažení cíle__ (usmrcení pokladní, aby se pachatel mohl zmocnit peněz).
 +      * **U nepřímého (eventuálního) úmyslu**je konstrukce založena na prvku __srozumění__. Postačí, aby byl pachatel srozuměn s tím, že způsobí porušení nebo ohrožení chráněného zájmu a ostatní rozhodující skutečnosti. U srozumění pachatel sleduje jiný cíl (ať už trestněprávně relevantní,​ či nikoli), nebo žádný cíl (např. u opomenutí),​ je však srozuměn s tím, že realizace tohoto případného cíle předpokládá způsobení trestněprávního následku. Např. pachatel střílí na poškozeného s vědomím možnosti, že zasáhne také další osobu.
 +  * **Problematika lhostejného vztahu k následku**– teorie zastává názor, že u lhostejnosti pachatel vyjadřuje kladné stanovisko jak k možnosti, že následek nenastane, tak též k té, že nastane. Jde o vztah __eventuálního úmyslu__.
 +=====      Nedbalost (culpa) ​     =====
 +
 +  * Rozlišujeme dvě formy nedbalostního zavinění:
 +      * **Nedbalost vědomá**(§ 16(1)a) – pachatel __věděl__,​ že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale __bez přiměřených důvodů spoléhal__,​ že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí
 +      * **Nedbalost nevědomá**(§ 16(1)b) – pachatel __nevěděl__,​ že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům __vědět měl a mohl__
 +  * U nedbalostního zavinění __chybí volní složka__ (pachatel následek způsobit nechce, ani s tím není srozuměn). Např. řidič automobilu v noci jede jednosměrkou v protisměru předpokládaje,​ že v tuto pozdní hodinu se s nikým nestřetne. Narazil však do protijedoucího vozu – řidič konal to, co konat chtěl (jet jednosměrkou,​ aby si zkrátil cestu), jeho úmysl se však nevztahoval na újmu na zdraví osob v protijedoucím autě.
 +  * __Trestní zákon nestanoví výslovně, co je měřítkem nedbalosti a ponechává toto vymezení nauce a praxi__
 +  * Měřítkem nedbalosti tak je zachování určité míry opatrnosti, nedbalostně jedná ten, kdo:
 +      * **Nedodržuje míru opatrnosti, ke které je v rámci okolností povinen (objektivní vymezení)**,​ a
 +      * **Podle svých subjektivních možností je také schopen ji dodržovat (subjektivní vymezení)**
 +      * => __Měřítkem opatrnosti je tedy spojení objektivního a subjektivního vymezení a jejich vzájemného vztahu. Odpovědnost je dána jejich spojením__
 +  * **Objektivní vymezení**– žádá od každého zpravidla stejnou míru opatrnosti (výjimkou jsou zejména osoby vykonávající určité povolání, např. lékaři, kde však všichni lékaři jsou povinni dodržovat stejně vysoce nastavenou míru opatrnosti). Měřítko náležité opatrnosti je __dáno jednak zvláštními předpisy__ (např. lex artis u lékařů, předpisy upravující silniční provoz apod.), __a jednak obecně__ (lyžař nedbá pravidel při sjezdu na lyžích a srazí se s jiným lyžařem, matka jde na nákup a nechá batole ve vysoké postýlce bez zábran – dítě spadne a těžce se zraní). Mezi porušením povinné opatrnosti a následkem __musí být nejen příčinná souvislost, ale též je zapotřebí,​ aby smyslem bezpečnostního předpisu bylo zabránit právě následkům tohoto druhu__ – ptáme se, zda nedbalostní jednání je zakázáno právě proto, aby nedošlo ke konkrétnímu nedbalostnímu následku. Např. v místě stavby je dopravní značka omezující rychlost na 30 km/h, řidič kolem projel 70 km/h a srazil dělníky – je zde kauzální nexus a značka tu je právě proto, aby je chránila. Opačným příkladem může být situace, kdy řidič na křižovatce projel na červenou a o 200 metrů dále srazil podnapilého chodce s tím, že nehodě nemohl zabránit. Kauzální nexus je dán – kdyby řidič zastavil na křižovatce,​ chodce nesrazí. Semafory však nechrání chodce za křižovatkou,​ nýbrž zajišťují bezpečnost přímo na křižovatce. __Kdo zachoval objektivní míru opatrnosti, nemůže se dopustit nedbalostního TČ, i když dojde k nehodě__.
 +  * **Subjektivní vymezení**– __jde o míru opatrnosti, kterou je schopen vynaložit pachatel v konkrétním případě, jde tedy o individuální hledisko__. Roli zde hrají hlediska, jakými jsou fyzické a psychické vlastnosti pachatele, jeho intelektuální schopnosti i okamžitý stav (inteligence,​ vzdělání,​ výchova pachatele, kvalifikace,​ životní zkušenosti,​ zdravotní stav apod.), přihlížíme i k okolnostem konkrétního případu (místo, čas, viditelnost,​ povětrnostní podmínky apod.). Např. žák v autoškole srazí chodce – jeho jízdu však měl usměrňovat instruktor, žákovi tedy nelze přičítat zavinění k následku. __Při subjektivním vymezení nedbalosti nezohledňujeme zvláštní,​ výjimečné vlastnosti, nadprůměrné pozorovací schopnosti nebo schopnost reagovat__ (např. chirurg v průběhu operace nezpozoruje,​ že pacientovi praskla malá cévka, když si toho všimne později, nelze již poškození pacienta zabránit – je třeba jeho chování posuzovat v rámci lex artis).
 +  * __Odpovědnost za nedbalost je dána spojením objektivního a subjektivního hlediska, platí u nedbalosti vědomé i nevědomé – u nevědomé je to však navíc vyjádřeno v zákoně formulací „vědět měl a mohl“__
 +  * Jak možnost, tak povinnost předvídání se posuzuje vzhledem k okolnostem případu a poměrům pachatele – např. jinak je třeba posuzovat toho, kdo vytrval přes vyčerpání sil na pracovišti,​ jelikož nebylo možné jej vystřídat,​ než osobu svěží (__kdo se však pustil lehkomyslně do práce, na niž nestačí, nemůže se omlouvat nedostatečnými vědomostmi__ – nedbalost je tu již v tom, že se do takové práce pustil – např. ospalý řidič autobusu se ujme svého úkolu).
 +  * Nedbalost není vyloučena spoluzaviněním poškozeného a není možné ji ztotožňovat s opomenutím (nedbalostní jednání může mít formu konání i opomenutí).
 +  * **Hrubá nedbalost (§ 16(2))**– TČ je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé __bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem__. Jde tedy o vyšší stupeň intenzity nedbalosti, ať už vědomé či nevědomé, na základě postoje pachatele k požadavku náležité opatrnosti. Některé TČ lze spáchat jen z hrubé nedbalosti (např. zanedbání péče o zvíře z nedbalosti § 303 či porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti § 221).
 +  * **Rozlišení nedbalosti a úmyslu**– zvlášť obtížné je rozlišení vědomé nedbalosti a nepřímého úmyslu. __Úmysl obsahuje složku volní a vědění, nedbalost pouze složku vědění__. U vědomé nedbalosti pachatel spoléhá, že nezpůsobí následek. Tyto důvody musí být dostatečné. Ačkoli v daném případě nezamezily TČ, za jiných okolností by k tomu způsobilé byly. Naopak nepřímý úmysl je typicky dán, pokud pachatel spoléhá na šťastnou náhodu. Kluci se vsadí, že jeden z nich sestřelí jablko z hlavy další osoby, přestože ví, že je špatný střelec. Pokud sestřelí místo jablka hlavu, půjde o vraždu.
 +=====      Konstrukce skutkových podstat trestných činů z hlediska zavinění ​     =====
 +
 +  * Pro **základní SPTČ** platí, že **k trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti (§ 13(2))**
 +  * __Pokud není v základní SPTČ uvedeno, o jakou formu zavinění jde, musí tu být zavinění úmyslné__,​ přesto však mnohdy v zájmu srozumitelnosti nalezneme v řadě dispozic výslovně znak „úmyslně“,​ nebo „v úmyslu“, zejména tam, kde zákon vedle sebe uvádí TČ úmyslný a TČ z nedbalosti (srov. § 145, 146, 146a a 147).
 +  * __U kulpozních TČ je ve smyslu zásady § 13(2) vždy výslovně vyznačen znak „z nedbalosti“,​ event.. „z hrubé nedbalosti“__,​ formulace __„byť i z nedbalosti__“ znamená, že činu je možné se dopustit jak ve formě úmyslného zavinění, tak i ve formě zavinění nedbalostního. V konkrétním případě je však možná vždy jen jedna forma zavinění, což je třeba ve výroku rozsudku, event. jiného rozhodnutí vyjádřit
 +  * __Ve zvláštní části TrZ se zpravidla nerozlišuje mezi oběma druhy úmyslu__– úmysl přímý je však vyžadován,​ je-li ve SPTČ formulace „s cílem“ (např. § 174)
 +  * Některé TČ lze spáchat jen z hrubé nedbalosti (např. § 303, 232) – nejde o zvláštní kategorii nedbalosti, ale o formu vědomé či nevědomé nedbalosti
 +  * **O okolnostech podmiňujících použití vyšší trestní sazby (§ 17) a o okolnostech přitěžujících (§ 42) platí zásada: není-li stanoveno jinak, stačí zavinění z nedbalosti (§ 17)**
 +  * __K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby a k okolnostem přitěžujícím,​ se podle dikce § 17 přihlédne__:​
 +      - jde-li o __těžší následek__,​ i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné, nebo
 +      - jde-li o __jinou skutečnost__,​ i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.
 +  * Lze tedy dovodit, že naše trestní právo rozlišuje dva základní druhy okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby a případných přitěžujících okolností:
 +      * __Těžší následek__– jde o závažnější ohrožení či porušení primárního objektu trestným činem vyvolané (např. těžká újma na zdraví v § 146(3), značná škoda v § 205(4)c), nebo přistoupení porušení nebo ohrožení sekundárního objektu
 +      * __Jiná skutečnost__– jde o okolnosti blíže určující objekt, objektivní stránku (zejména místo, čas a způsob činu – např. nedovolené ozbrojování za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu či týrání svěřené osoby zvlášť závažným způsobem), subjektivní stránku (např. na „svědkovi,​ znalci či tlumočníkovi pro výkon jejich povinností“) nebo pachatele („jako úřední osoba“ v § 331(3)b).
 +  * __Je však také třeba zkoumat, zda, u dané kvalifikované SPTČ není možné pouze zavinění z nedbalosti__– např. u § 173(4) (způsobení usmrcení při loupeži) je možné pouze nedbalostní zavinění, neb speciální případ pro úmysl s vyšší trestní sazbou nalezneme v § 140(3)j – tzv. loupežná vražda.
 +  * __U těchto okolností podmiňujících užití vyšší trestní sazby uvádí zákon formu zavinění jen tam, kde je třeba zavinění úmyslného__– k tomu lze však někdy dojít i výkladem („pro jeho národnost“,​ „pro jeho rasu“ v § 146(2)e).
 +=====      Fakultativní znaky subjektivní stránky trestného činu      =====
 +
 +  * Jsou jimi **pohnutka** (motiv) a **cíl** (záměr) pachatelova trestního jednání
 +  * __Pohnutka__– jde o vnitřní podnět, který vedl pachatele k rozhodnutí spáchat TČ, většinou není znakem SPTČ. Má však význam pro správné posouzení závažnosti a uplatní se při výměře trestu, může též být okolností polehčující (§ 41,c) či přitěžující (§ 42,a), případně i okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby (§ 146(2)e) a může též odůvodnit snížení trestu podle § 58. Jestliže je pohnutka znakem SPTČ, je její splnění nutné (např. § 325(1)b – „pro výkon pravomoci úřední osoby).
 +  * __Cíl__– též může být znakem SPTČ (§ 174 či 316), z konstrukce dispozic pak vyplývá, že se vyžaduje úmysl přímý
 +  * __Společný záměr, cíl jednání pachatele__je podstatným znakem pokračování v TČ a TČ hromadných jako deliktů sui generis
 +  * Speciálním subjektivním stavem je také rozrušení způsobené porodem u § 142
 +
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code