Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-13 [2016/12/29 10:58]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-13 [2016/12/29 11:43] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​   13. Sankcionování právnických osob    ======+====== 13. Sankcionování právnických osob ======
  
   * Mezinárodní dokumenty zpravidla neobsahují kategorický požadavek na zavedení trestní odpovědnosti PO stricto sensu, požadují povětšinou zavedení účinných,​ přiměřených a odstrašujících sankcí   * Mezinárodní dokumenty zpravidla neobsahují kategorický požadavek na zavedení trestní odpovědnosti PO stricto sensu, požadují povětšinou zavedení účinných,​ přiměřených a odstrašujících sankcí
Řádek 5: Řádek 5:
   * Právní úprava trestních sankcí, které je možné ukládat PO, je obsažena v § 14-26 ZoTOPO, výkon sankcí upraven v § 38-41; plus podle § 1(2) – nestanoví-li ZoTOPO, použije se subsidiárně TZ a TŘ   * Právní úprava trestních sankcí, které je možné ukládat PO, je obsažena v § 14-26 ZoTOPO, výkon sankcí upraven v § 38-41; plus podle § 1(2) – nestanoví-li ZoTOPO, použije se subsidiárně TZ a TŘ
   * Ochranná a represivní složka trestu posílena, naopak resocializační oslabena   * Ochranná a represivní složka trestu posílena, naopak resocializační oslabena
-  * **Systém trestních sankcí**= výčet sankcí, jejich uspořádání a vyjádření jejich vzájemných vztahů. PO je možné uložit **tresty a ochranná opatření **(dualismus sankcí) ​    ​* Zatímco u trestu představuje újma jeho funkční složku, u ochranného opatření je újma jeho nevyhnutelným následkem;+  * **Systém trestních sankcí** = výčet sankcí, jejich uspořádání a vyjádření jejich vzájemných vztahů. PO je možné uložit **tresty a ochranná opatření ** (dualismus sankcí) * Zatímco u trestu představuje újma jeho funkční složku, u ochranného opatření je újma jeho nevyhnutelným následkem;
       * Trest na rozdíl od preventivního opatření v sobě zahrnuje taktéž morálně-politický odsudek       * Trest na rozdíl od preventivního opatření v sobě zahrnuje taktéž morálně-politický odsudek
-      * Lze uložit trest a ochranné opatření __samostatně či vedle sebe__ s výjimkou: ​      ​* Nelze uložit peněžitý trest vedle propadnutí majetku a+      * Lze uložit trest a ochranné opatření __samostatně či vedle sebe__ ​ s výjimkou: * Nelze uložit peněžitý trest vedle propadnutí majetku a
         * Trest propadnutí věci vedle zabrání téže věci         * Trest propadnutí věci vedle zabrání téže věci
  
-=====      Zásady ukládání sankcí právnickým osobám ​     =====+===== Zásady ukládání sankcí právnickým osobám =====
  
-  * __Hlediska vztahující se k přiměřenosti trestu a ochranného ​opatření__jsou stanovena přímo v ZoTOPO (__specifická hlediska__ – vztahují se jen k PO) nebo v TZ (na základě § 1(2), __obecná hlediska__ – vztahují se jak k FO, tak i k PO) +  * __Hlediska vztahující se k přiměřenosti trestu a ochranného ​____opatření__jsou stanovena přímo v ZoTOPO (__specifická hlediska__ ​ – vztahují se jen k PO) nebo v TZ (na základě § 1(2), __obecná hlediska__ ​ – vztahují se jak k FO, tak i k PO) 
-  * Jelikož PO vstupují do širších a početnějších vztahů než FO => při ukládání trestních sankcí __soud přihlédne i k důsledkům,​ které může mít jejich uložení na 3. osoby, zejména__ přihlédne k právem chráněným zájmům osob __poškozených__ TČ __a věřitelů PO__, jejichž pohledávky vůči trestně odpovědné PO vznikly v dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí s TČ (§ 14(3)). +  * Jelikož PO vstupují do širších a početnějších vztahů než FO ⇒ při ukládání trestních sankcí __soud přihlédne i k důsledkům,​ které může mít jejich uložení na 3. osoby, zejména__ ​ přihlédne k právem chráněným zájmům osob __poškozených__ ​ TČ __a věřitelů PO__, jejichž pohledávky vůči trestně odpovědné PO vznikly v dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí s TČ (§ 14(3)). 
-  * **Základní vodítko pro výběr vhodného trestu**= účel trestu; tedy výběr takového trestu, kdy se PO vzdá páchání trestné činnosti pro futuro+  * **Základní vodítko pro výběr vhodného trestu** = účel trestu; tedy výběr takového trestu, kdy se PO vzdá páchání trestné činnosti pro futuro
   * **Hlediska, z kterých soud vychází při ukládání přiměřeného trestu (§ 14(1)):**   * **Hlediska, z kterých soud vychází při ukládání přiměřeného trestu (§ 14(1)):**
       * povaha a závažnosti spáchaného TČ       * povaha a závažnosti spáchaného TČ
Řádek 24: Řádek 24:
  
   - **Povaha a závažnosti spáchaného TČ**– posuzuje se s přihlédnutím k demonstrativnímu výčtu § 39(2) TZ   - **Povaha a závažnosti spáchaného TČ**– posuzuje se s přihlédnutím k demonstrativnímu výčtu § 39(2) TZ
-  - **Poměry PO**– okolnosti týkající se PO, ale nesouvisí přímo se spácháním TČ. Charakterizují PO jakožto objekt trestu, jde o poměry v době rozhodování o trestu a nikoli o poměry v době spáchání činu: ​    - __majetkové poměry__(např. stav obchodního majetku, výše vlastního kapitálu, hotovost na bankovních účtech apod.) – zákon je zdůrazňuje,​ neboť právě majetku se sankce přímo či nepřímo dotýkají nejvíce +  - **Poměry PO**– okolnosti týkající se PO, ale nesouvisí přímo se spácháním TČ. Charakterizují PO jakožto objekt trestu, jde o poměry v době rozhodování o trestu a nikoli o poměry v době spáchání činu: 
-      ​__jiné poměry__– např. personální situace, počet partnerů PO+      * __majetkové poměry__ (např. stav obchodního majetku, výše vlastního kapitálu, hotovost na bankovních účtech apod.) – zákon je zdůrazňuje,​ neboť právě majetku se sankce přímo či nepřímo dotýkají nejvíce 
 +      ​__jiné poměry__– např. personální situace, počet partnerů PO
   - **Dosavadní činnost PO**– jde de facto o další kritérium hodnotící poměry PO, hodnotí se zde vystupování PO v rámci její působnosti (např. jako obchodní společnosti,​ družstva, nadace atd.), které zásadně předchází spáchanému činu. Soud bude zejména posuzovat, zda dosavadní činnost PO byla v souladu s právními normami a zvyklostmi v dané oblasti, nepáchala TČ ani správní delikty a plnila své povinnosti a lze tedy její činnost označit za řádnou.   - **Dosavadní činnost PO**– jde de facto o další kritérium hodnotící poměry PO, hodnotí se zde vystupování PO v rámci její působnosti (např. jako obchodní společnosti,​ družstva, nadace atd.), které zásadně předchází spáchanému činu. Soud bude zejména posuzovat, zda dosavadní činnost PO byla v souladu s právními normami a zvyklostmi v dané oblasti, nepáchala TČ ani správní delikty a plnila své povinnosti a lze tedy její činnost označit za řádnou.
-  - **Okolnost, zda PO vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství,​ obranu nebo bezpečnost** ​    - Problematické hledisko ze dvou důvodů: ​      - velmi široce vymezeno, což by mohlo být v rozporu se zásadou NCSL certa, +  - **Okolnost, zda PO vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství,​ obranu nebo bezpečnost** 
-        ​patrně jde o také o porušení principu rovnosti před zákonem, který platí též pro PO +      * Problematické hledisko ze dvou důvodů: 
-      ​__Veřejný ​zájem__– zájem, jehož povaha a význam spočívá mimo soukromé zájmy FO a PO, je obecně prospěšný a týká se širšího okruhu předem nevymezených subjektů; podle ZoTOPO musí jít o zájem, který má +        * velmi široce vymezeno, což by mohlo být v rozporu se zásadou NCSL certa, 
-      ​- ​__Strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství,​ obranu nebo bezpečnost__– PO musí v těchto oblastech: ​      - mít __zásadní význam__ pro poskytování určitých nezbytných potřeb ve veřejném zájmu (např. zásobování podniků a obyvatelstva vodou, potravinami,​ surovinami, energiemi apod.) nebo +        ​patrně jde o také o porušení principu rovnosti před zákonem, který platí též pro PO 
-        ​- ​__být nenahraditelná nebo být nahraditelná s velkými obtížemi__– v těchto případech půjde o PO, která je monopolním či rozhodujícím poskytovatelem určitých služeb (surovin, paliv, potravin apod.)+      ​__Veřejný ​zájem __– zájem, jehož povaha a význam spočívá mimo soukromé zájmy FO a PO, je obecně prospěšný a týká se širšího okruhu předem nevymezených subjektů; podle ZoTOPO musí jít o zájem, který má 
 +        ​* ​__Strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství,​ obranu nebo bezpečnost__– PO musí v těchto oblastech: 
 +          * mít __zásadní význam__ ​ pro poskytování určitých nezbytných potřeb ve veřejném zájmu (např. zásobování podniků a obyvatelstva vodou, potravinami,​ surovinami, energiemi apod.) nebo 
 +          ​* ​__být nenahraditelná nebo být nahraditelná s velkými obtížemi__– v těchto případech půjde o PO, která je monopolním či rozhodujícím poskytovatelem určitých služeb (surovin, paliv, potravin apod.)
   - **Působení PO po činu**- __zejména se přihlédne k její případné účinné snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu__, v rámci tohoto hlediska je možné přihlédnout k projevené lítosti nad spácháním TČ, ke snaze odstranit příčiny, které k tomu vedly, nebo naopak k odhodlání pokračovat v trestné činnosti   - **Působení PO po činu**- __zejména se přihlédne k její případné účinné snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu__, v rámci tohoto hlediska je možné přihlédnout k projevené lítosti nad spácháním TČ, ke snaze odstranit příčiny, které k tomu vedly, nebo naopak k odhodlání pokračovat v trestné činnosti
   - **Účinky a důsledky, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost PO**   - **Účinky a důsledky, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost PO**
   * **Tento výčet je doplněn v ustanovení § 10(2):​**Přešla-li trestní odpovědnost na více právních nástupců PO, přihlédne soud při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného opatření i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného TČ, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán TČ   * **Tento výčet je doplněn v ustanovení § 10(2):​**Přešla-li trestní odpovědnost na více právních nástupců PO, přihlédne soud při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného opatření i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného TČ, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán TČ
-  * Vedle těchto hledisek platí vzhledem k § 1(2) __i některé obecné zásady vymezené v TZ, jež lze vztáhnout taktéž na PO__ – __zákonnost trestání __(§ 37 TZ)__ a individualizace trestu__ (§ 38 TZ). Trest má tedy odpovídat všem zvláštnostem případu a osoby pachatele-PO,​ jejím poměrům, možnostem nápravy apod. (individualizace trestu). Soud je proto povinen z hlediska povahy a závažnosti TČ přihlédnout zejména: ​    ​* u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání každého z nich přispělo ke spáchání TČ (§ 39(6)a TZ)+  * Vedle těchto hledisek platí vzhledem k § 1(2) __i některé obecné zásady vymezené v TZ, jež lze vztáhnout taktéž na PO__  – __zákonnost trestání __ (§ 37 TZ)__ a individualizace trestu__ ​ (§ 38 TZ). Trest má tedy odpovídat všem zvláštnostem případu a osoby pachatele-PO,​ jejím poměrům, možnostem nápravy apod. (individualizace trestu). Soud je proto povinen z hlediska povahy a závažnosti TČ přihlédnout zejména: * u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání každého z nich přispělo ke spáchání TČ (§ 39(6)a TZ)
       * u organizátora,​ návodce a pomocníka též k významu a povaze jejich účasti na spáchání TČ (§ 39(6)b TZ)       * u organizátora,​ návodce a pomocníka též k významu a povaze jejich účasti na spáchání TČ (§ 39(6)b TZ)
       * u přípravy k zvlášť závažnému zločinu a u pokusu TČ též k tomu, do jaké míry se jednání pachatele k dokonání TČ přiblížilo,​ jakož i k okolnostem a k důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo (§ 39(6)c TZ)       * u přípravy k zvlášť závažnému zločinu a u pokusu TČ též k tomu, do jaké míry se jednání pachatele k dokonání TČ přiblížilo,​ jakož i k okolnostem a k důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo (§ 39(6)c TZ)
Řádek 45: Řádek 49:
       * __ZoTOPO § 10(2)__– přešla-li trestní odpovědnost na více právních nástupců PO, přihlédne soud při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného opatření i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného TČ, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán TČ       * __ZoTOPO § 10(2)__– přešla-li trestní odpovědnost na více právních nástupců PO, přihlédne soud při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného opatření i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného TČ, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán TČ
       * __TZ (§ 96(2))__– újma způsobená uloženým a vykonávaným ochranným opatřením nesmí být větší, než je nezbytné k dosažení jeho účelu       * __TZ (§ 96(2))__– újma způsobená uloženým a vykonávaným ochranným opatřením nesmí být větší, než je nezbytné k dosažení jeho účelu
-=====      Tresty ​     =====+===== Tresty =====
  
   * Taxativní výčet trestů, které lze uložit PO, je obsažen v § 15   * Taxativní výčet trestů, které lze uložit PO, je obsažen v § 15
-  * **Specifické druhy trestů, které lze uložit jen PO a nikoli FO**:     ​* zrušení právnické osoby+  * **Specifické druhy trestů, které lze uložit jen PO a nikoli FO**: * zrušení právnické osoby
       * zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži       * zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži
       * zákaz přijímání dotací a subvencí       * zákaz přijímání dotací a subvencí
       * uveřejnění rozsudku       * uveřejnění rozsudku
-  * **Stejné druhy trestů jako u FO**:     ​* propadnutí majetku+  * **Stejné druhy trestů jako u FO**: * propadnutí majetku
       * peněžitý trest       * peněžitý trest
       * propadnutí věci       * propadnutí věci
Řádek 58: Řádek 62:
   * **Zrušení právnické osoby (§ 16)**   * **Zrušení právnické osoby (§ 16)**
       * Nejpřísnější trest, který lze PO uložit       * Nejpřísnější trest, který lze PO uložit
-      * Podmínky pro uložení, které musí být __kumulativně__ splněny: ​      ​* __sídlo v ČR__+      * Podmínky pro uložení, které musí být __kumulativně__ ​ splněny: * __sídlo v ČR__
         * __činnost PO spočívala zcela nebo převážně (= více než 50% činnosti) v páchání TČ__– důležitá je faktická činnost, nikoli deklarovaná)         * __činnost PO spočívala zcela nebo převážně (= více než 50% činnosti) v páchání TČ__– důležitá je faktická činnost, nikoli deklarovaná)
         * __nelze uložit, vylučuje-li to povaha PO__– zejména jde o PO založené zákonem, které lze zrušit opět pouze zákonem (např. ČD, ČNB, VZP), o obce a kraje, PO monopolně zajišťující strategické dodávky zboží a služeb, některé příspěvkové organizace či PO, jejichž existence je vázána na existenci určité právní skutečnosti (např. společenství vlastníků bytových jednotek)         * __nelze uložit, vylučuje-li to povaha PO__– zejména jde o PO založené zákonem, které lze zrušit opět pouze zákonem (např. ČD, ČNB, VZP), o obce a kraje, PO monopolně zajišťující strategické dodávky zboží a služeb, některé příspěvkové organizace či PO, jejichž existence je vázána na existenci určité právní skutečnosti (např. společenství vlastníků bytových jednotek)
-        * __v případě PO vyjmenovaných v § 16(2) je zapotřebí vyjádření ČNB či jiného příslušného orgánu státní správy ohledně možností a důsledků uložení trestu zrušení PO, k tomuto vyjádření soud přihlédne__. Důvodem je, že jde o PO, jejichž zrušení se dotkne celé řady jiných PO či FO. Od vyjádření by se měl soud odchýlit pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. ​        ​* Vyjádření ČNB – ohledně bank, pojišťoven,​ obchodníků s CP, penzijních fondů apod.+        * __v případě PO vyjmenovaných v § 16(2) je zapotřebí vyjádření ČNB či jiného příslušného orgánu státní správy ohledně možností a důsledků uložení trestu zrušení PO, k tomuto vyjádření soud přihlédne__. Důvodem je, že jde o PO, jejichž zrušení se dotkne celé řady jiných PO či FO. Od vyjádření by se měl soud odchýlit pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. * Vyjádření ČNB – ohledně bank, pojišťoven,​ obchodníků s CP, penzijních fondů apod.
           * Vyjádření jiného příslušného orgánu státní správy – komoditní burzy (příslušné Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo zemědělství,​ pokud burza organizuje prodej zboží pocházející ze zemědělské či lesní výroby)           * Vyjádření jiného příslušného orgánu státní správy – komoditní burzy (příslušné Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo zemědělství,​ pokud burza organizuje prodej zboží pocházející ze zemědělské či lesní výroby)
       * __Právní mocí rozhodnutí vstupuje PO do likvidace__,​ která je specifická tím, že pohledávky věřitelů PO mohou být uspokojeni z majetku této PO s výjimkou majetku, u kterého to je vzhledem k jeho povaze, charakteru či povaze TČ vyloučeno (např. drogy, zbraně, radioaktivní materiál atd.)       * __Právní mocí rozhodnutí vstupuje PO do likvidace__,​ která je specifická tím, že pohledávky věřitelů PO mohou být uspokojeni z majetku této PO s výjimkou majetku, u kterého to je vzhledem k jeho povaze, charakteru či povaze TČ vyloučeno (např. drogy, zbraně, radioaktivní materiál atd.)
Řádek 67: Řádek 71:
   * **Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (§ 21)**   * **Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (§ 21)**
       * __1 podmínka__– PO se dopustila TČ v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení o veřejných zakázkách,​ koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži       * __1 podmínka__– PO se dopustila TČ v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení o veřejných zakázkách,​ koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži
-      * __Výměra__= 1 rok až 20 let+      * __Výměra__ = 1 rok až 20 let
       * Trest spočívá v tom, že se PO po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje v soudem stanoveném rozsahu uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek, účastnit se zadávacího řízení o veřejných zakázkách,​ koncesního řízení nebo veřejné soutěže podle jiných právních předpisů. Jde tedy o omezení aktivit, které by vedly ke zvýšení majetku společnosti.       * Trest spočívá v tom, že se PO po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje v soudem stanoveném rozsahu uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek, účastnit se zadávacího řízení o veřejných zakázkách,​ koncesního řízení nebo veřejné soutěže podle jiných právních předpisů. Jde tedy o omezení aktivit, které by vedly ke zvýšení majetku společnosti.
-      * Zákaz plnění veřejných zakázek – zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách. __Veřejná zakázka__ = jakákoli zakázka financována z veřejných prostředků,​ která je realizována na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli a jejímž předmětem je poskytnutí určitých služeb, dodávek či úplatné provedení stavebních prací+      * Zákaz plnění veřejných zakázek – zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách. __Veřejná zakázka__ ​ = jakákoli zakázka financována z veřejných prostředků,​ která je realizována na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli a jejímž předmětem je poskytnutí určitých služeb, dodávek či úplatné provedení stavebních prací
       * __Koncesní řízení__– zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon; zákon upravuje podmínky a postup veřejného zadavatele při uzavírání koncesních smluv v rámci spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jinými subjekty. Trest spočívající v zákazu účasti v koncesním řízení pak znamená, že PO nemůže podávat žádosti o účast či činit nabídky v koncesním řízení ani se stát dodavatelem či koncesionářem       * __Koncesní řízení__– zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon; zákon upravuje podmínky a postup veřejného zadavatele při uzavírání koncesních smluv v rámci spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jinými subjekty. Trest spočívající v zákazu účasti v koncesním řízení pak znamená, že PO nemůže podávat žádosti o účast či činit nabídky v koncesním řízení ani se stát dodavatelem či koncesionářem
       * __Veřejná soutěž__– jde obecně o jednostranný a neadresovaný právní úkon, kterým FO či PO vyhlašuje soutěž na určité dílo, výkon či nejlepší nabídku- Jde o jakoukoli soutěž splňující dvě podmínky: 1) veřejné vyhlášení a 2) možnost účasti předem neomezeného okruhu zájemců. Zákaz účasti ve veřejné soutěži spočívá v tom, že PO nesmí podávat návrhy na provedení určitého díla, výkonu či návrh na uzavření smlouvy a ani je provádět       * __Veřejná soutěž__– jde obecně o jednostranný a neadresovaný právní úkon, kterým FO či PO vyhlašuje soutěž na určité dílo, výkon či nejlepší nabídku- Jde o jakoukoli soutěž splňující dvě podmínky: 1) veřejné vyhlášení a 2) možnost účasti předem neomezeného okruhu zájemců. Zákaz účasti ve veřejné soutěži spočívá v tom, že PO nesmí podávat návrhy na provedení určitého díla, výkonu či návrh na uzavření smlouvy a ani je provádět
-      * Soud v rozsudku musí vymezit: ​      ​* rozsah – kterých oblastí se zákaz týká, zda jen některých či všech+      * Soud v rozsudku musí vymezit: * rozsah – kterých oblastí se zákaz týká, zda jen některých či všech
         * výměru – rozmezí od 1 – 20 let         * výměru – rozmezí od 1 – 20 let
       * Jako trest samostatný může soud tento trest uložit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného TČ uložení jiného trestu není třeba       * Jako trest samostatný může soud tento trest uložit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného TČ uložení jiného trestu není třeba
   * **Zákaz přijímání dotací a subvencí (§ 22)**   * **Zákaz přijímání dotací a subvencí (§ 22)**
       * __1 podmínka__– PO se dopustila TČ v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc nebo příspěvek,​ s jejich poskytováním nebo využíváním,​ anebo s poskytováním nebo využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory       * __1 podmínka__– PO se dopustila TČ v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc nebo příspěvek,​ s jejich poskytováním nebo využíváním,​ anebo s poskytováním nebo využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory
-      * __Výměra__= 1 rok až 20 let+      * __Výměra__ = 1 rok až 20 let
       * Poskytování dotací, subvencí, návratné finanční výpomoci či veřejných podpor upravuje zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.       * Poskytování dotací, subvencí, návratné finanční výpomoci či veřejných podpor upravuje zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
       * __Dotace__– poskytování peněžních prostředků bez právního nároku, o přidělení dotace rozhoduje příslušný orgán, často na doporučení pro tento účel založeného poradního orgánu.       * __Dotace__– poskytování peněžních prostředků bez právního nároku, o přidělení dotace rozhoduje příslušný orgán, často na doporučení pro tento účel založeného poradního orgánu.
Řádek 85: Řádek 89:
       * __Příspěvek__– jednorázová finanční pomoc z veřejných rozpočtů zásadně účelově vázána, např. na konkrétní bytovou výstavbu       * __Příspěvek__– jednorázová finanční pomoc z veřejných rozpočtů zásadně účelově vázána, např. na konkrétní bytovou výstavbu
       * Trest spočívá v tom, že se PO po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje v soudem stanoveném rozsahu ucházet se o veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory podle jiných právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory přijímat       * Trest spočívá v tom, že se PO po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje v soudem stanoveném rozsahu ucházet se o veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory podle jiných právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory přijímat
-      * Soud v rozsudku musí vymezit: ​      ​* rozsah+      * Soud v rozsudku musí vymezit: * rozsah
         * výměru – rozmezí od 1 – 20 let         * výměru – rozmezí od 1 – 20 let
       * Jako trest samostatný může soud tento trest uložit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného TČ uložení jiného trestu není třeba       * Jako trest samostatný může soud tento trest uložit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného TČ uložení jiného trestu není třeba
       * Výkon trestu viz § 40       * Výkon trestu viz § 40
   * **Uveřejnění rozsudku (§ 23)**   * **Uveřejnění rozsudku (§ 23)**
-      * 1 podmínka – __je-li třeba veřejnost seznámit s odsuzujícím rozsudkem__,​ zejména: ​      ​* vzhledem k povaze a závažnosti TČ,+      * 1 podmínka – __je-li třeba veřejnost seznámit s odsuzujícím rozsudkem__,​ zejména: * vzhledem k povaze a závažnosti TČ,
         * anebo vyžaduje-li to zájem na ochraně bezpečnosti lidí nebo majetku, popřípadě společnosti (typicky půjde o TČ obecně nebezpečné či TČ proti životnímu prostředí)         * anebo vyžaduje-li to zájem na ochraně bezpečnosti lidí nebo majetku, popřípadě společnosti (typicky půjde o TČ obecně nebezpečné či TČ proti životnímu prostředí)
-      * Trest spočívá v tom, že odsouzená PO __nechá na své náklady pravomocný odsuzující rozsudek nebo jeho vymezené části uveřejnit__ v soudem určeném druhu veřejného sdělovacího prostředku,​ a to s uvedením údajů obchodní firmy nebo názvu PO a jejího sídla. Údaje umožňující identifikaci FO nebo PO, která je odlišná od odsouzené PO, uvedené ve výroku rozsudku a v jeho odůvodnění musí být před uveřejněním anonymizovány. +      * Trest spočívá v tom, že odsouzená PO __nechá na své náklady pravomocný odsuzující rozsudek nebo jeho vymezené části uveřejnit__ ​ v soudem určeném druhu veřejného sdělovacího prostředku,​ a to s uvedením údajů obchodní firmy nebo názvu PO a jejího sídla. Údaje umožňující identifikaci FO nebo PO, která je odlišná od odsouzené PO, uvedené ve výroku rozsudku a v jeho odůvodnění musí být před uveřejněním anonymizovány. 
-      * __Soud v rozsudku určí__: ​      ​* druh veřejného sdělovacího prostředku,​ ve kterém má být rozsudek uveřejněn – např. celostátní noviny, časopis, televizní vysílání+      * __Soud v rozsudku určí__: * druh veřejného sdělovacího prostředku,​ ve kterém má být rozsudek uveřejněn – např. celostátní noviny, časopis, televizní vysílání
         * rozsah jeho uveřejnění         * rozsah jeho uveřejnění
         * lhůtu určenou PO k uveřejnění rozsudku – délka by měla být co nejkratší         * lhůtu určenou PO k uveřejnění rozsudku – délka by měla být co nejkratší
Řádek 100: Řádek 104:
   * **Propadnutí majetku (§ 17)**   * **Propadnutí majetku (§ 17)**
       * Druhá nejpřísnější sankce       * Druhá nejpřísnější sankce
-      * Soud může trest propadnutí majetku uložit: ​      ​* odsuzuje-li PO za __zvlášť závažný zločin__, kterým __pro sebe nebo jiného získala nebo se snažila získat majetkový prospěch__ – zde se tedy nevyžaduje,​ aby trest propadnutí majetku byl výslovně uveden jako sankce ve zvláštní části TZ+      * Soud může trest propadnutí majetku uložit: * odsuzuje-li PO za __zvlášť závažný zločin__, kterým __pro sebe nebo jiného získala nebo se snažila získat majetkový prospěch__ ​ – zde se tedy nevyžaduje,​ aby trest propadnutí majetku byl výslovně uveden jako sankce ve zvláštní části TZ
         * umožňuje-li to zvláštní část TZ         * umožňuje-li to zvláštní část TZ
       * Výjimka z ústavní ochrany nedotknutelnosti majetku (čl. 11 Listiny)       * Výjimka z ústavní ochrany nedotknutelnosti majetku (čl. 11 Listiny)
-      * Je-li PO __banka nebo zahraniční banka__, jejíž pobočka vykonává činnost na území ČR na základě bankovní licence udělené ČNB nebo na základě principu jednotné licence podle jiného právního předpisu, může soud uložit trest propadnutí majetku __až po vyjádření ČNB k možnostem a důsledkům__ jeho uložení. __Podobně se postupuje v případě__ pojišťovny,​ zajišťovny,​ penzijního,​ investičního fondu, obchodníka s CP atp.+      * Je-li PO __banka nebo zahraniční banka__, jejíž pobočka vykonává činnost na území ČR na základě bankovní licence udělené ČNB nebo na základě principu jednotné licence podle jiného právního předpisu, může soud uložit trest propadnutí majetku __až po vyjádření ČNB k možnostem a důsledkům__ ​ jeho uložení. __Podobně se postupuje v případě__ ​ pojišťovny,​ zajišťovny,​ penzijního,​ investičního fondu, obchodníka s CP atp.
       * Nelze uložit vedle peněžitého trestu       * Nelze uložit vedle peněžitého trestu
-      * __Majetek__= souhrn všech věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot+      * __Majetek__ = souhrn všech věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot
       * Lze postihnout __celý majetek nebo jen jeho určitou část__       * Lze postihnout __celý majetek nebo jen jeho určitou část__
       * Dnem PM odsuzujícího rozsudku __přechází majetek na stát__       * Dnem PM odsuzujícího rozsudku __přechází majetek na stát__
Řádek 112: Řádek 116:
   * **Peněžitý trest (§ 18)**   * **Peněžitý trest (§ 18)**
       * Soud může uložit PO peněžitý trest, odsuzuje-li ji __za úmyslný TČ nebo TČ spáchaný z nedbalosti__       * Soud může uložit PO peněžitý trest, odsuzuje-li ji __za úmyslný TČ nebo TČ spáchaný z nedbalosti__
-      * => **Ne**vyžaduje se tedy snaha PO získat pro sebe či jiného majetkový prospěch, není ani nezbytné, aby PO dosáhla jakéhokoli prospěchu ​=> jde v podstatě o __univerzální druh sankce vůči PO__+      * ⇒ **Ne**vyžaduje se tedy snaha PO získat pro sebe či jiného majetkový prospěch, není ani nezbytné, aby PO dosáhla jakéhokoli prospěchu ​⇒ jde v podstatě o __univerzální druh sankce vůči PO__
       * Uplatní se ovšem i zde § 39(7) TZ – získal-li nebo snažil-li se získat pachatel trestným činem majetkový prospěch, přihlédne k tomu soud při stanovení druhu trestu a jeho výměry; jestliže to nevylučují jeho majetkové nebo osobní poměry, uloží mu (__obligatorně__) s přihlédnutím k výši takového majetkového prospěchu některý z trestů, který ho postihne na majetku       * Uplatní se ovšem i zde § 39(7) TZ – získal-li nebo snažil-li se získat pachatel trestným činem majetkový prospěch, přihlédne k tomu soud při stanovení druhu trestu a jeho výměry; jestliže to nevylučují jeho majetkové nebo osobní poměry, uloží mu (__obligatorně__) s přihlédnutím k výši takového majetkového prospěchu některý z trestů, který ho postihne na majetku
       * __Uložení nesmí být na újmu práv poškozeného__– v opačném případě tento trest nebude uložen či nebude uložen v takové výši       * __Uložení nesmí být na újmu práv poškozeného__– v opačném případě tento trest nebude uložen či nebude uložen v takové výši
-      * Taktéž platí __podmínka předchozího vyjádření ČNB__ v případě uložení trestu některým PO (bankám apod.)+      * Taktéž platí __podmínka předchozího vyjádření ČNB__ ​ v případě uložení trestu některým PO (bankám apod.)
       * Vzhledem k § 15(3), podle kterého lze ukládat všechny druhy trestů samostatně,​ neuplatní se omezení podle § 67(3) TZ, neboť v tomto případě ZoTOPO „stanoví jinak“       * Vzhledem k § 15(3), podle kterého lze ukládat všechny druhy trestů samostatně,​ neuplatní se omezení podle § 67(3) TZ, neboť v tomto případě ZoTOPO „stanoví jinak“
       * __Založeno na systému denních plateb__– výše jedné denní sazby činí __od 1000 Kč do 2 000 000 Kč__, konkrétní výše závisí na majetkových poměrech PO       * __Založeno na systému denních plateb__– výše jedné denní sazby činí __od 1000 Kč do 2 000 000 Kč__, konkrétní výše závisí na majetkových poměrech PO
-      * __Počet denních ​sazeb__ZoTOPO ​nestanoví, použije se tedy TZ – __20 až 730__, přesný počet se stanoví podle povahy a závažnosti TČ+      * __Počet denních ​____sazeb__ZoTOPO ​nestanoví, použije se tedy TZ – __20 až 730__, přesný počet se stanoví podle povahy a závažnosti TČ
       * Nejméně tak v případě tohoto trestu PO zaplatí 20 000 Kč, nejvíce pak 1,46 mld.       * Nejméně tak v případě tohoto trestu PO zaplatí 20 000 Kč, nejvíce pak 1,46 mld.
       * Nepřipadá v úvahu uložení náhradního trestu odnětí svobody či uplatnění fikce neodsouzení (ta je upravena odlišně v §27)       * Nepřipadá v úvahu uložení náhradního trestu odnětí svobody či uplatnění fikce neodsouzení (ta je upravena odlišně v §27)
Řádek 125: Řádek 129:
   * **Trest propadnutí věci (§ 19)**   * **Trest propadnutí věci (§ 19)**
       * __Za podmínek stanovených TZ__       * __Za podmínek stanovených TZ__
-      * Nelze uložit trest propadnutí věci vedle: ​      ​* zabrání téže věci (§ 15(3))+      * Nelze uložit trest propadnutí věci vedle: * zabrání téže věci (§ 15(3))
         * propadnutí majetku, pokud by zahrnovalo takovou věc         * propadnutí majetku, pokud by zahrnovalo takovou věc
       * Vzhledem k § 15(3), podle kterého lze ukládat všechny druhy trestů samostatně,​ neuplatní se omezení podle § 72 TZ, neboť v tomto případě ZoTOPO „stanoví jinak“       * Vzhledem k § 15(3), podle kterého lze ukládat všechny druhy trestů samostatně,​ neuplatní se omezení podle § 72 TZ, neboť v tomto případě ZoTOPO „stanoví jinak“
Řádek 132: Řádek 136:
   * **Zákaz činnosti (§ 20)**   * **Zákaz činnosti (§ 20)**
       * Účelem trestu je přímo zabránit PO v páchání další trestné činnosti       * Účelem trestu je přímo zabránit PO v páchání další trestné činnosti
-      * Soud může uložit, __spáchala-li PO trestný čin v souvislosti se svou činností __=> __tato činnost posléze vymezuje obsah zákazu__ +      * Soud může uložit, __spáchala-li PO trestný čin v souvislosti se svou činností __⇒ __tato činnost posléze vymezuje obsah zákazu__ 
-      * Souvislost tu bude __například __v případě, kdy:       ​* PO spáchala TČ přímo při výkonu činnosti+      * Souvislost tu bude __například __v případě, kdy: * PO spáchala TČ přímo při výkonu činnosti
         * činnost poskytla příležitost ke spáchání TČ         * činnost poskytla příležitost ke spáchání TČ
         * činnost usnadnila spáchání TČ         * činnost usnadnila spáchání TČ
       * Souvislost tu naopak nebude, pokud by PO projevila spácháním TČ pouze svůj odbornou či morální nezpůsobilost k výkonu určité činnosti, avšak přitom by TČ nespáchala v souvislosti s touto činností       * Souvislost tu naopak nebude, pokud by PO projevila spácháním TČ pouze svůj odbornou či morální nezpůsobilost k výkonu určité činnosti, avšak přitom by TČ nespáchala v souvislosti s touto činností
       * Vzhledem k § 15(3), podle kterého lze ukládat všechny druhy trestů samostatně,​ neuplatní se omezení podle § 73(2) TZ, neboť v tomto případě ZoTOPO „stanoví jinak“       * Vzhledem k § 15(3), podle kterého lze ukládat všechny druhy trestů samostatně,​ neuplatní se omezení podle § 73(2) TZ, neboť v tomto případě ZoTOPO „stanoví jinak“
-      * __Činnost, kterou je možné zakázat__§ 73(3) – po dobu výkonu tohoto trestu se zakazuje výkon určitého zaměstnání,​ povolání nebo funkce (=> u PO nemožné) __nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis__.+      * __Činnost, kterou je možné zakázat__§ 73(3) – po dobu výkonu tohoto trestu se zakazuje výkon určitého zaměstnání,​ povolání nebo funkce (⇒ u PO nemožné) __nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis__.
       * Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu podle § 90 a 91 TZ       * Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu podle § 90 a 91 TZ
       * Soud musí __v rozsudku přesně vymezit druh a rozsah zakázané činnosti__       * Soud musí __v rozsudku přesně vymezit druh a rozsah zakázané činnosti__
  
-=====      Ochranné opatření ​     =====+===== Ochranné opatření =====
  
   * Pouze jediné =** zabrání věci (§ 26)**   * Pouze jediné =** zabrání věci (§ 26)**
-  * ZoTOPO zde zcela odkazuje na TZ, pouze zdůrazňuje,​ že se to týká nejen     ​* vlastního zabrání věci , ale i+  * ZoTOPO zde zcela odkazuje na TZ, pouze zdůrazňuje,​ že se to týká nejen * vlastního zabrání věci , ale i
       * zabrání náhradní hodnoty       * zabrání náhradní hodnoty
       * zabrání spisů a zařízení       * zabrání spisů a zařízení
Řádek 151: Řádek 155:
   * Zabraná věc, náhradní hodnota či spis a zařízení připadá státu   * Zabraná věc, náhradní hodnota či spis a zařízení připadá státu
  
-=====      Zánik výkonu trestu a zánik účinků odsouzení ​     =====+===== Zánik výkonu trestu a zánik účinků odsouzení =====
  
   * Důvody zániku výkonu trestu nastávají až po právní moci odsuzujícího rozsudku   * Důvody zániku výkonu trestu nastávají až po právní moci odsuzujícího rozsudku
-  * __Odlišit od__:     ​* důvodů zániku trestní odpovědnosti (§ 11, 12; uplatní se dříve, než bylo ve věci pravomocně rozhodnuto)+  * __Odlišit od__: * důvodů zániku trestní odpovědnosti (§ 11, 12; uplatní se dříve, než bylo ve věci pravomocně rozhodnuto)
       * okolností vylučujících protiprávnost (čin není již od počátku trestným)       * okolností vylučujících protiprávnost (čin není již od počátku trestným)
-  * **Důvody zániku výkonu trestu u PO**:     ​* __Promlčení výkonu trestu__(§ 24, 25) – jediný upravený důvod v ZoTOPO, po uplynutí doby, která je podle druhu a výše uloženého trestu podobně jako u FO odstupňována od 5 do 30 let,  nelze trest vykonat. Promlčení je vyloučeno u TČ teroristického útoku (§ 311), zakládá-li válečný zločin či zločin proti lidskosti. Nelze použít u ochranného opatření. Podle § 350k TŘ je nezbytné, aby o promlčení rozhodl soud usnesením. ​      ​* __Stavení promlčecí doby__– není možné, ZoTOPO neupravuje a důvody v TZ (§ 94(3)) lze svou povahou vztáhnout pouze na FO +  * **Důvody zániku výkonu trestu u PO**: * __Promlčení výkonu trestu__ (§ 24, 25) – jediný upravený důvod v ZoTOPO, po uplynutí doby, která je podle druhu a výše uloženého trestu podobně jako u FO odstupňována od 5 do 30 let, nelze trest vykonat. Promlčení je vyloučeno u TČ teroristického útoku (§ 311), zakládá-li válečný zločin či zločin proti lidskosti. Nelze použít u ochranného opatření. Podle § 350k TŘ je nezbytné, aby o promlčení rozhodl soud usnesením. * __Stavení promlčecí doby__– není možné, ZoTOPO neupravuje a důvody v TZ (§ 94(3)) lze svou povahou vztáhnout pouze na FO 
-        * __Přerušení promlčecí doby__(promlčecí doba počíná běžet od počátku): ​        ​* Učiní-li soud opatření směřující k výkonu trestu, o jehož promlčení jde – např. výzva k zaplacení peněžitého trestu, výzva k uveřejnění odsuzujícího rozsudku či pořádková pokuta za jeho dosavadní neuveřejnění +      * __Přerušení promlčecí doby__ (promlčecí doba počíná běžet od počátku): * Učiní-li soud opatření směřující k výkonu trestu, o jehož promlčení jde – např. výzva k zaplacení peněžitého trestu, výzva k uveřejnění odsuzujícího rozsudku či pořádková pokuta za jeho dosavadní neuveřejnění 
-          * Spáchala-li PO v promlčecí době TČ, za který trestní zákon stanoví trest stejný či přísnější – vychází se ze srovnání trestů uvedených v trestním zákoně u TČ vyjmenovaných v § 7, nikoli ze srovnání trestů, které by byly konkrétně uloženy +        * Spáchala-li PO v promlčecí době TČ, za který trestní zákon stanoví trest stejný či přísnější – vychází se ze srovnání trestů uvedených v trestním zákoně u TČ vyjmenovaných v § 7, nikoli ze srovnání trestů, které by byly konkrétně uloženy 
-      * __Zrušení nebo zánik PO bez právního nástupce__(srov. § 10)+  * __Zrušení nebo zánik PO bez právního nástupce__ (srov. § 10)
       * __Udělení milosti či vyhlášení amnestie__       * __Udělení milosti či vyhlášení amnestie__
       * __Výkon trestu, včetně upuštění od výkonu trestu či jeho zbytku__       * __Výkon trestu, včetně upuštění od výkonu trestu či jeho zbytku__
   * **Zánik účinků odsouzení**   * **Zánik účinků odsouzení**
       * V evidenci Rejstříku trestů se i po výkonu trestu uvádí každé odsouzení PO. __U PO jsou navíc tyto údaje veřejné__       * V evidenci Rejstříku trestů se i po výkonu trestu uvádí každé odsouzení PO. __U PO jsou navíc tyto údaje veřejné__
-      * __Fikce neodsouzení § 27__: Na odsouzenou PO se hledí, jako by nebyla odsouzena, __jestliže od právní moci odsuzujícího rozsudku uplynula doba uvedená v § 24__ => pro vznik fikce jsou tedy rozhodné doby pro promlčení výkonu trestu+      * __Fikce neodsouzení § 27__: Na odsouzenou PO se hledí, jako by nebyla odsouzena, __jestliže od právní moci odsuzujícího rozsudku uplynula doba uvedená v § 24__  ​⇒ ​pro vznik fikce jsou tedy rozhodné doby pro promlčení výkonu trestu
       * Pokud bylo uloženo více druhů trestu, dojde k zániku účinků odsouzení uplynutím promlčecí doby za nejpřísnější z nich       * Pokud bylo uloženo více druhů trestu, dojde k zániku účinků odsouzení uplynutím promlčecí doby za nejpřísnější z nich
  
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code