Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-12 [2016/12/29 10:47]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
trestni-pravo:pfuk:trest:zkouska:otazka-a-12 [2016/12/29 11:43] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​   12. Trestní odpovědnost právnických osob    ======+====== 12. Trestní odpovědnost právnických osob ======
  
   * Dlouhodobá debata o právní úpravě trestní odpovědnosti PO, první návrh zákona byl v r. 2004 poslaneckou sněmovnou zamítnut   * Dlouhodobá debata o právní úpravě trestní odpovědnosti PO, první návrh zákona byl v r. 2004 poslaneckou sněmovnou zamítnut
Řádek 5: Řádek 5:
   * Žádná mezinárodní smlouva však nevyžaduje přímo trestní odpovědnost PO   * Žádná mezinárodní smlouva však nevyžaduje přímo trestní odpovědnost PO
   * Úprava trestní odpovědnosti PO je v kontinentální Evropě fenoménem asi posledních 30 let, v angloamerické právní kultuře jde o tradiční institut   * Úprava trestní odpovědnosti PO je v kontinentální Evropě fenoménem asi posledních 30 let, v angloamerické právní kultuře jde o tradiční institut
-  * **Argumenty pro přijetí zákona**: ​    ​* rozvoj ekonomiky a činnosti PO, kdy PO se intenzivně účastní porušování trestního práva (ohrožování živ. prostředí apod.)+  * **Argumenty pro přijetí zákona**: 
 +      ​* rozvoj ekonomiky a činnosti PO, kdy PO se intenzivně účastní porušování trestního práva (ohrožování živ. prostředí apod.)
       * mezinárodní závazky a doporučení (ČR pomalu posledním státem EU, kde trestní odpovědnost PO nebyla zavedena) – nebylo možné vyhovět žádostem z jiných členských států EU o uznání a výkon rozhodnutí proti PO a narůstala tak hrozba, že zahraniční osoby budou páchat kriminalitu v ČR a budou sem své majetky přemisťovat       * mezinárodní závazky a doporučení (ČR pomalu posledním státem EU, kde trestní odpovědnost PO nebyla zavedena) – nebylo možné vyhovět žádostem z jiných členských států EU o uznání a výkon rozhodnutí proti PO a narůstala tak hrozba, že zahraniční osoby budou páchat kriminalitu v ČR a budou sem své majetky přemisťovat
       * požadavek rovnováhy práv a povinností FO a PO,       * požadavek rovnováhy práv a povinností FO a PO,
Řádek 11: Řádek 12:
       * nepropracovanost mimotrestních možností       * nepropracovanost mimotrestních možností
       * vhodnost zejména z důvodu možnosti uložení citelné sankce u těch PO, kde je porušování zákonů běžným standardem při jejich činnosti       * vhodnost zejména z důvodu možnosti uložení citelné sankce u těch PO, kde je porušování zákonů běžným standardem při jejich činnosti
-  * **Argumenty proti přijetí zákona**: ​    ​* PO je fikcí, není způsobilá jednat, není způsobilá jednat zaviněně+  * **Argumenty proti přijetí zákona**: 
 +      ​* PO je fikcí, není způsobilá jednat, není způsobilá jednat zaviněně
       * trestněprávní sankce postihují i nevinné členy       * trestněprávní sankce postihují i nevinné členy
       * lze řešit i jinými než trestněprávními prostředky (správní právo)       * lze řešit i jinými než trestněprávními prostředky (správní právo)
-  * 3 obecné varianty postihu PO:     ​* **Pravá trestní odpovědnost PO**– právní úprava, která vymezuje v trestním zákoníku, popř. v samostatném trestním zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob vztah pachatele-FO na straně jedné a PO na straně druhé jako odpovědnost PO za TČ. V takovém případě je v právní úpravě výslovně uvedeno, že PO odpovídá za TČ nebo že TČ je spáchán PO. Sankce jí stanovené se výslovně označují jako tresty. Ve většině zemí EU, __včetně ČR__.+  * 3 obecné varianty postihu PO: 
 +      ​* **Pravá trestní odpovědnost PO**– právní úprava, která vymezuje v trestním zákoníku, popř. v samostatném trestním zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob vztah pachatele-FO na straně jedné a PO na straně druhé jako odpovědnost PO za TČ. V takovém případě je v právní úpravě výslovně uvedeno, že PO odpovídá za TČ nebo že TČ je spáchán PO. Sankce jí stanovené se výslovně označují jako tresty. Ve většině zemí EU, __včetně ČR__.
       * **Nepravá trestní odpovědnost PO**– v TZ ani jiném zákoně není vztah FO osoby jako pachatele TČ a PO vyjádřen jako odpovědnost PO za TČ nebo jako spáchání TČ právnickou osobou, odpovědnost PO se považuje za odpovědnost nepravou a stanovené sankce za netrestní, resp. sankce quasitrestní. PO nese odpovědnost za jednání __konkrétní __FO, jejíž odpovědnost za TČ je dána tím, že jednala jménem PO. Problematické zde také je, že opatření vůči PO nastupuje typicky až po odsouzení FO, kdy PO už nemusí mít žádný postižitelný majetek. Např. na Slovensku.       * **Nepravá trestní odpovědnost PO**– v TZ ani jiném zákoně není vztah FO osoby jako pachatele TČ a PO vyjádřen jako odpovědnost PO za TČ nebo jako spáchání TČ právnickou osobou, odpovědnost PO se považuje za odpovědnost nepravou a stanovené sankce za netrestní, resp. sankce quasitrestní. PO nese odpovědnost za jednání __konkrétní __FO, jejíž odpovědnost za TČ je dána tím, že jednala jménem PO. Problematické zde také je, že opatření vůči PO nastupuje typicky až po odsouzení FO, kdy PO už nemusí mít žádný postižitelný majetek. Např. na Slovensku.
       * **PO sankcionována v rámci správního práva**– typicky Německo       * **PO sankcionována v rámci správního práva**– typicky Německo
  
   * 1.1.2012 nabyl účinnosti **zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim**   * 1.1.2012 nabyl účinnosti **zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim**
-  * Jedná se o __vedlejší trestní zákon (spolu se ZSVM)__ = je pro něj typické, že obsahuje jak hmotněprávní,​ tak i procesněprávní ustanovení,​ lex specialis vůči obecným trestním předpisům,​ TZ a TŘ se použijí, pokud: ​    ​* ZoTOPO nestanoví jinak+  * Jedná se o __vedlejší trestní zákon (spolu se ZSVM)__ = je pro něj typické, že obsahuje jak hmotněprávní,​ tak i procesněprávní ustanovení,​ lex specialis vůči obecným trestním předpisům,​ TZ a TŘ se použijí, pokud: 
 +      ​* ZoTOPO nestanoví jinak
       * to není z povahy věci vyloučeno       * to není z povahy věci vyloučeno
   * ZoTOPO upravuje v některých případech celou problematiku vztahující se k určitému institutu či pojmu, které obecné předpisy vůbec neznají (např. trest zrušení PO), nebo jenž je speciálně upraven (např. účinná lítost podle § 11 ZoTOPO), v jiných případech pak pouze některou dílčí otázku (např. sazbu u trestu zákazu činnosti)   * ZoTOPO upravuje v některých případech celou problematiku vztahující se k určitému institutu či pojmu, které obecné předpisy vůbec neznají (např. trest zrušení PO), nebo jenž je speciálně upraven (např. účinná lítost podle § 11 ZoTOPO), v jiných případech pak pouze některou dílčí otázku (např. sazbu u trestu zákazu činnosti)
  
-  * **Zákon upravuje (§ 1(1) ZoTOPO**): ​    ​* podmínky trestní odpovědnosti PO,+  * **Zákon upravuje (§ 1(1) ZoTOPO**): 
 +      ​* podmínky trestní odpovědnosti PO,
       * tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených TČ právnickým osobám uložit, a       * tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených TČ právnickým osobám uložit, a
       * postup v řízení proti PO       * postup v řízení proti PO
   * Přijetím ZoTOPO byla dokončena hmotněprávní rekodifikace trestního práva   * Přijetím ZoTOPO byla dokončena hmotněprávní rekodifikace trestního práva
-  * __Funkce TP z pohledu trestní odpovědnosti PO__:     ​* Ochrana před kriminalitou – doplněna o ochranu před kriminalitou PO+  * __Funkce TP z pohledu trestní odpovědnosti PO__: 
 +      ​* Ochrana před kriminalitou – doplněna o ochranu před kriminalitou PO
       * Prevence – stanovením TČ, za které jsou PO trestně odpovědné (§ 7); individuální prevence skrze trest (ten ovlivňuje činnost korporace), stejně jako generální prevence, kdy trest slouží jako odstrašující příklad pro ostatní PO       * Prevence – stanovením TČ, za které jsou PO trestně odpovědné (§ 7); individuální prevence skrze trest (ten ovlivňuje činnost korporace), stejně jako generální prevence, kdy trest slouží jako odstrašující příklad pro ostatní PO
       * Represe – uplatňování trestní odpovědnosti vůči pachatelům,​ kterými mohou nyní být i PO u TČ uvedených v § 7 a jejich sankcionování       * Represe – uplatňování trestní odpovědnosti vůči pachatelům,​ kterými mohou nyní být i PO u TČ uvedených v § 7 a jejich sankcionování
   * **Základní účel ZoTOPO**– ochrana nejdůležitějších právních statků naší společnosti,​ zejména pak práva a oprávněné zájmy FO a PO, ústavní zřízení ČR před TČ taxativně vypočtenými v § 7 spáchanými trestně odpovědnými právnickými osobami   * **Základní účel ZoTOPO**– ochrana nejdůležitějších právních statků naší společnosti,​ zejména pak práva a oprávněné zájmy FO a PO, ústavní zřízení ČR před TČ taxativně vypočtenými v § 7 spáchanými trestně odpovědnými právnickými osobami
-=====      Působnost ZoTOPO ​     =====+ 
 +===== Působnost ZoTOPO =====
  
   * **Časová působnost**– podle TZ   * **Časová působnost**– podle TZ
-  * **Místní působnost**(§ 2)     ​* __Zásada teritoriality__– podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu spáchaného na území ČR právnickou osobou, která má alternativně: ​      * sídlo v ČR nebo+  * **Místní působnost** (§ 2) 
 +      ​* __Zásada teritoriality__– podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu spáchaného na území ČR právnickou osobou, která má alternativně: ​      * sídlo v ČR nebo
         * má na území ČR umístěn podnik nebo organizační složku, anebo         * má na území ČR umístěn podnik nebo organizační složku, anebo
         * zde alespoň vykonává svoji činnost         * zde alespoň vykonává svoji činnost
Řádek 44: Řádek 52:
       * __Subsidiární zásada univerzality__(§ 4(2)) – podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině právnickou osobou, která nemá sídlo v ČR, též tehdy, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na území ČR sídlo       * __Subsidiární zásada univerzality__(§ 4(2)) – podle zákona ČR se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině právnickou osobou, která nemá sídlo v ČR, též tehdy, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na území ČR sídlo
   * **Působnost stanovena mezinárodní smlouvou**(§ 5) – podle zákona ČR se posuzuje také trestnost činu, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu a naopak - § 2-4 se neužijí, jestliže to mezinárodní smlouva nepřipouští   * **Působnost stanovena mezinárodní smlouvou**(§ 5) – podle zákona ČR se posuzuje také trestnost činu, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu a naopak - § 2-4 se neužijí, jestliže to mezinárodní smlouva nepřipouští
-  * **Osobní působnost**(§ 6) – trestně odpovědné **nejsou**: ​    ​* __ČR__+  * **Osobní působnost**(§ 6) – trestně odpovědné **nejsou**: 
 +      ​* __ČR__
         * vyloučena absolutně         * vyloučena absolutně
         * vyloučeny i její organizační složky (a to už jen z toho důvodu, že nejsou PO, nemají pr. subjektivitu)         * vyloučeny i její organizační složky (a to už jen z toho důvodu, že nejsou PO, nemají pr. subjektivitu)
Řádek 54: Řádek 63:
         * nikoli absolutně, pouze při výkonu veřejné moci = moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať už přímo či zprostředkovaně         * nikoli absolutně, pouze při výkonu veřejné moci = moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať už přímo či zprostředkovaně
         * opět z trestní odpovědnosti vyloučeny i organizační složky         * opět z trestní odpovědnosti vyloučeny i organizační složky
-  ​* (Pozn.: majetková účast ČR a územních samosprávných celků na právnické osobě **nevylučuje** její trestní odpovědnost (ČR: např. ČD, Česká pošta; ÚSC: většinou dopravní podniky, divadla, knihovny apod.))+      ​* (Pozn.: majetková účast ČR a územních samosprávných celků na právnické osobě **nevylučuje** její trestní odpovědnost (ČR: např. ČD, Česká pošta; ÚSC: většinou dopravní podniky, divadla, knihovny apod.))
  
   * **Věcná působnost**– trestní odpovědnost omezena na **taxativně vypočtené trestné činy v § 7** (pozn. odpovědnost za všechny TČ například v Rakousku) zde je 84 skutkových podstat; žádný TČ z hlavy I., TČ proti životu a zdraví (problematické třeba z ohledu, že je vyloučena tr. odpovědnost nemocnic za újmu na zdraví), na druhou stranu jsou tam SPTČ, které obsahují újmu na zdraví jakožto okolnost zvlášť přitěžující. V § 7 nalezneme přečiny, zločiny i zvlášť závažné zločiny, bohatě zastoupeny TČ proti životnímu prostředí   * **Věcná působnost**– trestní odpovědnost omezena na **taxativně vypočtené trestné činy v § 7** (pozn. odpovědnost za všechny TČ například v Rakousku) zde je 84 skutkových podstat; žádný TČ z hlavy I., TČ proti životu a zdraví (problematické třeba z ohledu, že je vyloučena tr. odpovědnost nemocnic za újmu na zdraví), na druhou stranu jsou tam SPTČ, které obsahují újmu na zdraví jakožto okolnost zvlášť přitěžující. V § 7 nalezneme přečiny, zločiny i zvlášť závažné zločiny, bohatě zastoupeny TČ proti životnímu prostředí
-=====      Trestní odpovědnost právnické osoby založena na přičitatelnosti trestného činu      =====+ 
 +===== Trestní odpovědnost právnické osoby založena na přičitatelnosti trestného činu =====
  
   * ZoTOPO upravuje jednání PO, které jim lze z hlediska jejich trestní odpovědnosti za TČ uvedené v § 7 **přičítat**   * ZoTOPO upravuje jednání PO, které jim lze z hlediska jejich trestní odpovědnosti za TČ uvedené v § 7 **přičítat**
Řádek 69: Řádek 79:
         * v rámci činnosti PO         * v rámci činnosti PO
       * **takto jednal (alternativně):​ **       * **takto jednal (alternativně):​ **
-        ​* **a)  **statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za PO jednat, +        ​statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za PO jednat, 
-        ​* **b)  **ten, kdo u této PO vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a), +        ​ten, kdo u této PO vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a), 
-        ​* **c)  **ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této PO, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo +        ​ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této PO, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo 
-        ​* **d)  **zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), +        ​zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), 
-      * **čin musí být přičitatelný právnické osobě ​ **podle § 8(2), (3), popř. (4)+      * **čin musí být přičitatelný právnické osobě **podle § 8(2), (3), popř. (4)
   * Osoby a) až d) mohou každá spáchat čin samostatně,​ ale i společným jednáním, a to současně či postupně. Např. několik členů statutárního orgánu uloží svým rozhodnutím uzavřít určitou smlouvu či provést operaci, kterou pak realizuje určený ředitel a několik zaměstnanců.   * Osoby a) až d) mohou každá spáchat čin samostatně,​ ale i společným jednáním, a to současně či postupně. Např. několik členů statutárního orgánu uloží svým rozhodnutím uzavřít určitou smlouvu či provést operaci, kterou pak realizuje určený ředitel a několik zaměstnanců.
   * Trestní odpovědnosti PO nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní FO jednala způsobem uvedeným § 8(1) a (2). Musí však být nepochybné,​ že k takovému jednání neztotožněné osoby opravdu došlo.   * Trestní odpovědnosti PO nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní FO jednala způsobem uvedeným § 8(1) a (2). Musí však být nepochybné,​ že k takovému jednání neztotožněné osoby opravdu došlo.
   * Trestní odpovědnost PO není vyloučena ani v případě, kdy FO pro daný TČ, jenž zakládá trestní odpovědnost PO, trestně odpovědná nebude (např. pro nepříčetnost či promlčení)   * Trestní odpovědnost PO není vyloučena ani v případě, kdy FO pro daný TČ, jenž zakládá trestní odpovědnost PO, trestně odpovědná nebude (např. pro nepříčetnost či promlčení)
-  * K jednotlivým pojmům: ​    ​* **Protiprávnost**– vyvozuje se z celého právního řádu+  * K jednotlivým pojmům: 
 +      ​* **Protiprávnost**– vyvozuje se z celého právního řádu
       * **Jménem PO, v jejím zájmu či v rámci její činnosti**– jde o __znaky objektivní povahy__, nebude se zkoumat vůči nim zavinění. Mělo by být vykládáno spíše restriktivně,​ neboť si lze představit případy, kdy jednající osoba spáchá protiprávní čin sice fakticky jménem PO či v rámci její činnosti, ovšem tento čin bude spáchán na úkor PO a event. tato ještě bude odpovídat za škodu, tedy bude i poškozenou.       * **Jménem PO, v jejím zájmu či v rámci její činnosti**– jde o __znaky objektivní povahy__, nebude se zkoumat vůči nim zavinění. Mělo by být vykládáno spíše restriktivně,​ neboť si lze představit případy, kdy jednající osoba spáchá protiprávní čin sice fakticky jménem PO či v rámci její činnosti, ovšem tento čin bude spáchán na úkor PO a event. tato ještě bude odpovídat za škodu, tedy bude i poškozenou.
       * **Statutární orgán**– podle __ObchZ__ prostřednictvím jeho jedná PO (jde přímo o jednání PO), podle __NOZ__ jím je PO zastupována. Ovšem u některých PO není statutární orgán vůbec koncipován (např. obec zastupuje starosta, kraj hejtman)       * **Statutární orgán**– podle __ObchZ__ prostřednictvím jeho jedná PO (jde přímo o jednání PO), podle __NOZ__ jím je PO zastupována. Ovšem u některých PO není statutární orgán vůbec koncipován (např. obec zastupuje starosta, kraj hejtman)
Řádek 90: Řádek 101:
       * **Zaměstnanec**– FO, která je v pracovněprávním vztahu k trestně odpovědné PO a která vykonává závislou práci v pracovněprávním vztahu, a to v rámci pracovního poměru či na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr       * **Zaměstnanec**– FO, která je v pracovněprávním vztahu k trestně odpovědné PO a která vykonává závislou práci v pracovněprávním vztahu, a to v rámci pracovního poměru či na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
       * **Osoba v obdobném postavení jako zaměstnanec**– např. člen družstva s pracovním vztahem k družstvu, zaměstnanec agentury práce pracující pro uživatele na základě dohody o dočasném přidělení;​       * **Osoba v obdobném postavení jako zaměstnanec**– např. člen družstva s pracovním vztahem k družstvu, zaměstnanec agentury práce pracující pro uživatele na základě dohody o dočasném přidělení;​
-      * **=>**__zaměstnanec či osoba v obdobném postavení jako zaměstnanec se musí dopustit protiprávního činu při plnění pracovních úkolů__.+      * ****__zaměstnanec či osoba v obdobném postavení jako zaměstnanec se musí dopustit protiprávního činu při plnění pracovních úkolů__.
   * **§ 8(2): právnické osobě přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7, jestliže byl spáchán**(alternativně)**:​** ​    * **jednáním orgánů PO nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c**), __a to ve všech případech jejich jednání podle § 8(1),__ včetně toho, že musí jít o jednání jménem, v zájmu či v rámci činnosti PO) nebo   * **§ 8(2): právnické osobě přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7, jestliže byl spáchán**(alternativně)**:​** ​    * **jednáním orgánů PO nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c**), __a to ve všech případech jejich jednání podle § 8(1),__ včetně toho, že musí jít o jednání jménem, v zájmu či v rámci činnosti PO) nebo
-      * **jednáním zaměstnance**uvedeným v § 8(1)d, které je **omezeno korektivem**,​ že k němu musí dojít na podkladě rozhodnutí,​ schválení nebo pokynu orgánů PO nebo osob uvedených v § 8(1)a-c anebo proto, že orgány PO nebo osoby uvedené v § 8(1)a-c neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny,​ anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu (__ve všech těchto případech opomenutí je třeba i zkoumat příčinnou souvislost__).+      * **jednáním** **zaměstnance**uvedenýmv ​§ 8(1)d, které je **omezeno korektivem**,​ že k němu musí dojít na podkladě rozhodnutí,​ schválení nebo pokynu orgánů PO nebo osob uvedených v § 8(1)a-c anebo proto, že orgány PO nebo osoby uvedené v § 8(1)a-c neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny,​ anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu (__ve všech těchto případech opomenutí je třeba i zkoumat příčinnou souvislost__).
   * Z druhého bodu (§ 8(2)b) vyplývá **možnost vyvinění se** PO z trestní odpovědnosti – PO __podnikla veškerá preventivní opatření__,​ jež vyžadují právní předpisy či kterých bylo možno od ní spravedlivě požadovat. Základní povinnosti zaměstnanců vyplývají ze ZPr, k jejich konkretizaci dochází pracovní smlouvou, obdobnou dohodou nebo pracovním řádem. Bude samozřejmě také __nutné, aby tato opatření PO fakticky naplňovala__,​ vynucovala a vyvozovala z nich odpovědnost.   * Z druhého bodu (§ 8(2)b) vyplývá **možnost vyvinění se** PO z trestní odpovědnosti – PO __podnikla veškerá preventivní opatření__,​ jež vyžadují právní předpisy či kterých bylo možno od ní spravedlivě požadovat. Základní povinnosti zaměstnanců vyplývají ze ZPr, k jejich konkretizaci dochází pracovní smlouvou, obdobnou dohodou nebo pracovním řádem. Bude samozřejmě také __nutné, aby tato opatření PO fakticky naplňovala__,​ vynucovala a vyvozovala z nich odpovědnost.
   * **§ 8(4): Za splnění podmínek podle §8(1) a (2) lze vyvodit trestní odpovědnost PO také, jestliže:​**   * **§ 8(4): Za splnění podmínek podle §8(1) a (2) lze vyvodit trestní odpovědnost PO také, jestliže:​**
-      ​* a) __k jednání uvedenému v odstavcích 1 a 2 došlo před vznikem PO__ – vychází se z ObčZ/NOZu; ten, kdo jedná jménem PO před jejím vznikem, je z tohoto jednání vázán, jedná-li více osob, jsou vázány společně a nerozdílně +      ​__k jednání uvedenému v odstavcích 1 a 2 došlo před vznikem PO__ – vychází se z ObčZ/NOZu; ten, kdo jedná jménem PO před jejím vznikem, je z tohoto jednání vázán, jedná-li více osob, jsou vázány společně a nerozdílně 
-      ​* b) __právnická osoba vznikla, ale soud rozhodl o neplatnosti PO__ – PO odpovídá i za čin spáchaný v době, kdy vznikla a existovala +      ​__právnická osoba vznikla, ale soud rozhodl o neplatnosti PO__ – PO odpovídá i za čin spáchaný v době, kdy vznikla a existovala 
-      ​* c) __právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za PO, je neplatný nebo neúčinný__,​ nebo +      ​__právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za PO, je neplatný nebo neúčinný__,​ nebo 
-      ​* d) __jednající fyzická osoba není za takový TČ trestně odpovědná__+      ​__jednající fyzická osoba není za takový TČ trestně odpovědná__
   * **Zavinění PO ve vztahu k některému z TČ podle § 7 je vyvozováno ze zavinění jednající FO.**Jedná-li tedy FO úmyslně, bude PO odpovědná taktéž za úmyslný TČ. Zavinění je třeba posuzovat podle jednání osoby uvedené v § 8(1) a nevztahuje se k přičitatelnosti podle § 8(1) a (2); pokud tedy bude PO přičítáno jednání zaměstnance,​ které naplnilo znaky úmyslného TČ, půjde o úmyslný TČ i ze strany PO, nezajímá nás, že PO nedbalostně neprovedla potřebná opatření, která měla spáchání tohoto úmyslného činu zabránit.   * **Zavinění PO ve vztahu k některému z TČ podle § 7 je vyvozováno ze zavinění jednající FO.**Jedná-li tedy FO úmyslně, bude PO odpovědná taktéž za úmyslný TČ. Zavinění je třeba posuzovat podle jednání osoby uvedené v § 8(1) a nevztahuje se k přičitatelnosti podle § 8(1) a (2); pokud tedy bude PO přičítáno jednání zaměstnance,​ které naplnilo znaky úmyslného TČ, půjde o úmyslný TČ i ze strany PO, nezajímá nás, že PO nedbalostně neprovedla potřebná opatření, která měla spáchání tohoto úmyslného činu zabránit.
-  * **Ryzí excesy zaměstnanců**– řešeno pomocí návětí § 8(1), nebude se jednat o čin spáchanýjménem ​PO, v zájmu PO nebo v rámci činnosti PO+  * **Ryzí excesy zaměstnanců**– řešeno pomocí návětí § 8(1), nebude se jednat o činspáchanýjménem ​PO, v zájmu PO nebo v rámci činnosti PO
   * Odpovědnost PO založené na přičitatelnost = **zvláštní subjektivní odpovědnost PO** – navazuje totiž na zavinění některé FO uvedené v § 8(1), ale je v principu odlišná od pojmu viny u FO. Nejde ale o odpovědnost objektivní.   * Odpovědnost PO založené na přičitatelnost = **zvláštní subjektivní odpovědnost PO** – navazuje totiž na zavinění některé FO uvedené v § 8(1), ale je v principu odlišná od pojmu viny u FO. Nejde ale o odpovědnost objektivní.
   * ZoTOPO zná ve vztahu k PO také pojmy pachatele, nepřímého pachatele a účastníka ​    * Pachatel – PO, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného TZ způsobem uvedeným v tomto zákoně (§ 9(1))   * ZoTOPO zná ve vztahu k PO také pojmy pachatele, nepřímého pachatele a účastníka ​    * Pachatel – PO, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného TZ způsobem uvedeným v tomto zákoně (§ 9(1))
Řádek 107: Řádek 118:
   * Byl-li TČ spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je PO, odpovídá každá z nich, jako by TČ spáchala sama (§ 9(3)). __Vyvozením trestní odpovědnosti PO tedy není dotčena trestní odpovědnost FO__, jde o projev __zásady souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob.__   * Byl-li TČ spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je PO, odpovídá každá z nich, jako by TČ spáchala sama (§ 9(3)). __Vyvozením trestní odpovědnosti PO tedy není dotčena trestní odpovědnost FO__, jde o projev __zásady souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob.__
  
-=====      Trestní odpovědnost právního nástupce PO      =====+===== Trestní odpovědnost právního nástupce PO =====
  
   * § 10(1): __Trestní odpovědnost PO přechází na všechny její právní nástupce__   * § 10(1): __Trestní odpovědnost PO přechází na všechny její právní nástupce__
   * Přešla-li trestní odpovědnost na více právních nástupců, přihlédne soud při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného opatření i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného TČ, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán TČ (§ 10(2))   * Přešla-li trestní odpovědnost na více právních nástupců, přihlédne soud při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného opatření i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného TČ, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán TČ (§ 10(2))
   * Na ukládání úhrnného, souhrnného a společného trestu právnímu nástupci se obdobně užijí ustanovení TZ; nepřichází-li takový postup v úvahu vzhledem k povaze právního nástupnictví nebo z jiných důvodů, soud uloží samostatný trest (§ 10(3))   * Na ukládání úhrnného, souhrnného a společného trestu právnímu nástupci se obdobně užijí ustanovení TZ; nepřichází-li takový postup v úvahu vzhledem k povaze právního nástupnictví nebo z jiných důvodů, soud uloží samostatný trest (§ 10(3))
-  * Přechází na všechny právní nástupce ​=> i na pr. nástupce bezprostředního pr. nástupce+  * Přechází na všechny právní nástupce ​⇒ i na pr. nástupce bezprostředního pr. nástupce
   * ZoTOPO nevyžaduje,​ aby v souvislosti s přechodem práv a povinností trestněprávně odpovědné PO tato trestněprávně odpovědná PO zanikla   * ZoTOPO nevyžaduje,​ aby v souvislosti s přechodem práv a povinností trestněprávně odpovědné PO tato trestněprávně odpovědná PO zanikla
-  * Otázka, zda přechod trestní odpovědnosti postihuje i případy, kdy jde o právní nástupnictví ve vztahu i jen k jednotlivé majetkové hodnotě (singulární sukcese) ​=> inspirací úpravy § 10(1) byla rakouská právní úprava, ta vychází __zásadně z univerzálního nástupnictví__. V opačném případě by každý, kdo by od trestně odpovědné PO nabyl jakoukoli věc, právo, dluh apod. byl trestně odpovědným taktéž, což by porušovalo princip proporcionality a zásadu subsidiarity trestní represe.+  * Otázka, zda přechod trestní odpovědnosti postihuje i případy, kdy jde o právní nástupnictví ve vztahu i jen k jednotlivé majetkové hodnotě (singulární sukcese) ​⇒ inspirací úpravy § 10(1) byla rakouská právní úprava, ta vychází __zásadně z univerzálního nástupnictví__. V opačném případě by každý, kdo by od trestně odpovědné PO nabyl jakoukoli věc, právo, dluh apod. byl trestně odpovědným taktéž, což by porušovalo princip proporcionality a zásadu subsidiarity trestní represe.
   * __K přechodu trestní odpovědnosti dochází objektivně__– je bezvýznamné,​ zda nástupce o TČ předchozí PO věděl či mohl vědět či zda na něj přešly užitky či jiné výhody z trestné činnosti; __případné tvrdosti této úpravy třeba řešit přes subsidiaritu trestní represe__   * __K přechodu trestní odpovědnosti dochází objektivně__– je bezvýznamné,​ zda nástupce o TČ předchozí PO věděl či mohl vědět či zda na něj přešly užitky či jiné výhody z trestné činnosti; __případné tvrdosti této úpravy třeba řešit přes subsidiaritu trestní represe__
-  * K zániku PO s přechodem jmění na právního nástupce může dojít: ​    ​* fúzí (sloučení nebo splynutí)+  * K zániku PO s přechodem jmění na právního nástupce může dojít: 
 +      ​* fúzí (sloučení nebo splynutí)
       * rozdělením (rozštěpením)       * rozdělením (rozštěpením)
       * převodem jmění na právního nástupce       * převodem jmění na právního nástupce
   * PO nezaniká např. rozdělením odštěpením,​ mohou tedy nastat např. situace, kdy členové statutárního orgánu budou trestně odpovědní s původní PO, ale i s PO, která je jejím právním nástupcem (srov. § 9(3)) a mohou s nimi být trestně stíhaní ve společném trestním řízení.   * PO nezaniká např. rozdělením odštěpením,​ mohou tedy nastat např. situace, kdy členové statutárního orgánu budou trestně odpovědní s původní PO, ale i s PO, která je jejím právním nástupcem (srov. § 9(3)) a mohou s nimi být trestně stíhaní ve společném trestním řízení.
   * K právnímu nástupnictví nedochází při změně právní formy a při přeshraničním přemístění sídla PO   * K právnímu nástupnictví nedochází při změně právní formy a při přeshraničním přemístění sídla PO
-  * __Trestní odpovědnost PO nemůže přejít na FO__, neboť tr. odpovědnost FO se řídí výlučně TZ. **Pozor!** Pokud by však jmění, které FO nabyla od trestně odpovědné PO, přešlo z této FO dále na PO, přejde na tuto PO i trestní odpovědnost původní PO (FO tak bude jen „mezičlánkem“,​ „kurýrem“ ​trestní odpovědnostiJ)+  * __Trestní odpovědnost PO nemůže přejít na FO__, neboť tr. odpovědnost FO se řídí výlučně TZ. **Pozor!** Pokud by však jmění, které FO nabyla od trestně odpovědné PO, přešlo z této FO dále na PO, přejde na tuto PO i trestní odpovědnost původní PO (FO tak bude jen „mezičlánkem“,​ „kurýrem“ ​trestníodpovědnostiJ)
   * Obdobně (podle § 10(1-3)) bude soud postupovat v případě, že dojde ke zrušení PO po pravomocném skončení trestního stíhání = __úprava právního nástupnictví ve vykonávacím řízení__ – předpoklad nového rozhodnutí podle § 32. Přechod při zániku PO s právním nástupcem se týká výkonu trestů vykonávaných odsouzenou PO, přičemž je třeba, aby soud nařídil dosud nevykonané zbytky uložených trestů právnímu nástupci zrušené PO.   * Obdobně (podle § 10(1-3)) bude soud postupovat v případě, že dojde ke zrušení PO po pravomocném skončení trestního stíhání = __úprava právního nástupnictví ve vykonávacím řízení__ – předpoklad nového rozhodnutí podle § 32. Přechod při zániku PO s právním nástupcem se týká výkonu trestů vykonávaných odsouzenou PO, přičemž je třeba, aby soud nařídil dosud nevykonané zbytky uložených trestů právnímu nástupci zrušené PO.
  
-=====      Zánik trestní odpovědnosti PO      =====+===== Zánik trestní odpovědnosti PO =====
  
   * Důvody zániku trestní odpovědnosti – okolnosti, které nastaly po spáchání TČ, ovšem dříve, než o něm bylo pravomocně rozhodnuto; přihlíží se k nim ex offo   * Důvody zániku trestní odpovědnosti – okolnosti, které nastaly po spáchání TČ, ovšem dříve, než o něm bylo pravomocně rozhodnuto; přihlíží se k nim ex offo
   * Způsobují jednou pro vždy zánik práva státu na potrestání PO, mají za následek, že nelze zahájit trestní stíhání a pokud již bylo toto zahájeno, není možné v něm pokračovat   * Způsobují jednou pro vždy zánik práva státu na potrestání PO, mají za následek, že nelze zahájit trestní stíhání a pokud již bylo toto zahájeno, není možné v něm pokračovat
-  * **2 typizované důvody zániku trestní odpovědnosti PO**(§ 11-13) ​    ​* Účinná lítost+  * **2 typizované důvody zániku trestní odpovědnosti PO**(§ 11-13) 
 +      ​* Účinná lítost
       * Promlčení trestní odpovědnosti       * Promlčení trestní odpovědnosti
-  * **Další důvody zániku trestní odpovědnosti PO**:     ​* Zvláštní případy účinné lítosti – PO se týkají zvláštní ustanovení o účinné lítosti podle § 242 a § 362 TZ+  * **Další důvody zániku trestní odpovědnosti PO**: 
 +      ​* Zvláštní případy účinné lítosti – PO se týkají zvláštní ustanovení o účinné lítosti podle § 242 a § 362 TZ
       * Milost prezidenta republiky       * Milost prezidenta republiky
       * Případy zániku trestnosti přípravy a pokusu a trestnosti účastenství podle TZ       * Případy zániku trestnosti přípravy a pokusu a trestnosti účastenství podle TZ
       * Zánik PO (obdobně jako smrt FO) – jen v případě likvidace PO bez právních nástupců nebo v případě, kdy je právním nástupcem FO       * Zánik PO (obdobně jako smrt FO) – jen v případě likvidace PO bez právních nástupců nebo v případě, kdy je právním nástupcem FO
   * **Účinná lítost (§ 11)**   * **Účinná lítost (§ 11)**
-      * trestní odpovědnost zaniká, pokud PO __dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání__ a (alternativně): ​      * a) odstranila nebezpečí,​ které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, anebo škodlivému následku zamezila nebo škodlivý následek napravila, nebo +      * trestní odpovědnost zaniká, pokud PO __dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání__ a (alternativně):​ 
-        ​* b) učinila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o TČ oznámení v době, kdy nebezpečí,​ které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému následku TČ mohlo být ještě zabráněno +        - odstranila nebezpečí,​ které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, anebo škodlivému následku zamezila nebo škodlivý následek napravila, nebo 
-      * K některým pojmům: ​      ​* Dobrovolnost – PO splní podmínky účinné lítosti na základě vlastního rozhodnutí bez vlivu vnějších okolností, jde o projev změny postoje PO vůči TČ. Nejde o dobrovolnost,​ jedná-li PO pod tlakem zahájeného trestního stíhání, o dobrovolnost však může jít, jde-li o rozhodnutí vzešlé z obecné obavy ze stíhání, kdy toto ještě bezprostředně nehrozí+        ​učinila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o TČ oznámení v době, kdy nebezpečí,​ které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému následku TČ mohlo být ještě zabráněno 
 +      * K některým pojmům: 
 +        ​* Dobrovolnost – PO splní podmínky účinné lítosti na základě vlastního rozhodnutí bez vlivu vnějších okolností, jde o projev změny postoje PO vůči TČ. Nejde o dobrovolnost,​ jedná-li PO pod tlakem zahájeného trestního stíhání, o dobrovolnost však může jít, jde-li o rozhodnutí vzešlé z obecné obavy ze stíhání, kdy toto ještě bezprostředně nehrozí
         * Zamezení škodlivému následku – spočívá v zabránění jeho vzniku, možné tedy jen u ohrožovacích TČ a předčasně dokonaných TČ, dokud nevznikla porucha (např. zabránění výbuchu nálože při teroristickém útoku podle § 311)         * Zamezení škodlivému následku – spočívá v zabránění jeho vzniku, možné tedy jen u ohrožovacích TČ a předčasně dokonaných TČ, dokud nevznikla porucha (např. zabránění výbuchu nálože při teroristickém útoku podle § 311)
         * Škodlivý následek – skutečná újma vzniklá na objektu TČ spácháním TČ, jde o poruchu, event. o poruchu a související další ohrožení; škodlivým následkem ale není ohrožení samotné (to se odstraňuje jako „nebezpečí,​ které vzniklo zájmu chráněného TZ“), nezahrnují se sem ani následky na tzv. vedlejších objektech         * Škodlivý následek – skutečná újma vzniklá na objektu TČ spácháním TČ, jde o poruchu, event. o poruchu a související další ohrožení; škodlivým následkem ale není ohrožení samotné (to se odstraňuje jako „nebezpečí,​ které vzniklo zájmu chráněného TZ“), nezahrnují se sem ani následky na tzv. vedlejších objektech
Řádek 144: Řádek 160:
         * Tam, kde se uplatní zvláštní ustanovení o účinné lítosti podle TZ (využitím § 1(2)TOPO) – TČ neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241) a TČ účast na organizované zločinecké skupině (§ 361). Zvláštní ustanovení o účinné lítosti jsou v poměru speciality k obecné úpravě účinné lítosti, poněvadž stanoví pro pachatele-PO výhodnější podmínky.         * Tam, kde se uplatní zvláštní ustanovení o účinné lítosti podle TZ (využitím § 1(2)TOPO) – TČ neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241) a TČ účast na organizované zločinecké skupině (§ 361). Zvláštní ustanovení o účinné lítosti jsou v poměru speciality k obecné úpravě účinné lítosti, poněvadž stanoví pro pachatele-PO výhodnější podmínky.
   * **Promlčení trestní odpovědnosti (§ 12)**   * **Promlčení trestní odpovědnosti (§ 12)**
-      * Na promlčení trestní odpovědnosti PO platí obdobně § 34 TZ; obdobně se tedy užije úprava: ​      ​* délky promlčecí doby+      * Na promlčení trestní odpovědnosti PO platí obdobně § 34 TZ; obdobně se tedy užije úprava: 
 +        ​* délky promlčecí doby
         * stavení promlčecí doby         * stavení promlčecí doby
         * přerušení promlčecí doby – z logiky věci se však na rozdíl od FO nepřerušuje v případě vzetí do vazby, zatýkacího a evropského zatýkacího rozkazu         * přerušení promlčecí doby – z logiky věci se však na rozdíl od FO nepřerušuje v případě vzetí do vazby, zatýkacího a evropského zatýkacího rozkazu
Řádek 150: Řádek 167:
       * Ustanovení o promlčení se vztahuje na všechny TČ uvedené v § 7 s __výjimkou __TČ teroristického útoku (§ 311), byl-li spáchán za podmínek, kdy zakládá válečný zločin či zločin proti lidskosti       * Ustanovení o promlčení se vztahuje na všechny TČ uvedené v § 7 s __výjimkou __TČ teroristického útoku (§ 311), byl-li spáchán za podmínek, kdy zakládá válečný zločin či zločin proti lidskosti
  
 +
 +{{template>​trestni-pravo:​pfuk:​trest:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code