Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky ke zkoušce

ERRATANALEZENÉ A OPRAVENÉ CHYBY

DOWNLOAD

Kontrola kolektivní

8-) = hotovo, opraveno, řádně naformátováno

A Předmět a metody národohospodářské teorie
Otázka Autor vypracování Zk.
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie Dominika Marková 8-)
30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení Petra Lopatová 8-)
B Základní ekonomické pojmy a principy
Otázka Autor vypracování Zk.
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování Julie Zabrodska 8-)
54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech Štěpán Pastorek 8-)
97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů Adam Polánský 8-)
17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti Dominika Klimešová 8-)
85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace Kateřina Švecová 8-)
89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství Jakub Růžička 8-)
49. Model ekonomického koloběhu Klára Švandelíková 8-)
55. Národohospodářské agregáty a jejich význam Jan Buchar 8-)
46. Metody měření HDP Klára Švandelíková 8-)
C Tržní systém a státní ekonomická regulace
Otázka Autor vypracování Zk.
82. Trh a tržní systém, typy trhů Andrea Černíková 8-)
87. Tržní cena a její funkce Tereza Valachová 8-)
7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu Jiří Petr David 8-)
31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník Veronika Pochobradská 8-)
88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech Jakub Růžička 8-)
90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání Jakub Růžička 8-)
75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice Petr Holuša 8-)
73. Selhání vlády a jeho příčiny Petr Holuša 8-)
D Poptávka, nabídka a tržní cena
Otázka Autor vypracování Zk.
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny Petr Mundl 8-)
8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky Ilona Slabáková 8-)
70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy Olivia Hütterová 8-)
77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita Petr Holuša 8-)
E Rozhodování, ekonomika a správa firem
Otázka Autor vypracování Zk.
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy Kateřina Hricová 8-)
35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk Anna Kotulová 8-)
61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání Marek Novotný 8-)
53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů Andrea Jindrová 8-)
44. Marginální náklady a jejich význam Martina Belková 8-)
99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu Julie Zabrodska 8-)
25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy Marek Chlup 8-)
96. Význam a struktura rozvahy firmy Jindra Vít 8-)
21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody Jan Ježek 8-)
18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance František Kasl 8-)
F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
Otázka Autor vypracování Zk.
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh Jakub Růžička 8-)
15. Efektivnost dokonalé konkurence Kryštof Petrusek 8-)
83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu Andrea Jindrová 8-)
58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence Sandra Loudová 8-)
33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence Andrea Černíková 8-)
34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu Andrea Černíková 8-)
42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů Andrea Černíková 8-)
G Kapitál a kapitálové trhy
Otázka Autor vypracování Zk.
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce Kodetová Kristýna 8-)
37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam Klára Kmoníčková 8-)
52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu Marie Bitomská 8-)
3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv Petra Chvátalová 8-)
39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ Andrea Černíková 8-)
79. Subjekty kapitálového trhu Jakub Růžička 8-)
67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam Tereza Dvořáková, František Kasl 8-)
H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
Otázka Autor vypracování Zk.
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce Michaela Wentová 8-)
84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) Samuel Koreň 8-)
86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky Tereza Jedličková 8-)
59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace Michaela Wentová 8-)
72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje Marek Chlup 8-)
I Peníze a měnová politika
Otázka Autor vypracování Zk.
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz Lenka Václavíková 8-)
94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty Anča Součková 8-)
41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem Lenka Václavíková 8-)
51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka Marie Bitomská 8-)
5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor Petr Holuša 8-)
50. Monetární politika a její nástroje Kateřina Hricová 8-)
56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost Bára Vrajíková 8-)
57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost Bára Vrajíková 8-)
6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace Petr Holuša 8-)
43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost Tomáš Hájek 8-)
62. Omezení měnové a fiskální politiky Marek Pizur 8-)
45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh Alexandra Javoreková 8-)
14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje Petr Holuša 8-)
29. Funkce a nástroje centrální banky Petra Lopatová 8-)
60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky Matěj Kučera 8-)
36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň Tereza Stulíková 8-)
12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování Kryštof Petrusek 8-)
J Hospodářský růst
Otázka Autor vypracování Zk.
80. Teorie hospodářského růstu Lenka Hanušová 8-)
69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany Martina Belková 8-)
22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika Veronika Pochobradská 8-)
K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
Otázka Autor vypracování Zk.
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze Petr Mundl 8-)
66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese Tomáš Hájek 8-)
38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu Zdeněk Bezpalec 8-)
26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky Kateřina Buchtová 8-)
10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky Andrea Jindrová 8-)
2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt Jan Ježek 8-)
4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu Andrea Gabonay 8-)
27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování František Kasl 8-)
20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) Alexandra Javoreková 8-)
28. Fiskální politika, její cíle a nástroje Petr Holuša 8-)
L Státní rozpočet a daňový systém
Otázka Autor vypracování Zk.
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity Petr Holuša 8-)
76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky Andrea Gabonay 8-)
11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika Petr Holuša 8-)
16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka Petr Holuša 8-)
23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu Jenda Exner 8-)
M Mezinárodní ekonomické vztahy
Otázka Autor vypracování Zk.
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu Petra Chvátalová 8-)
48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny Kateřina Buchtová 8-)
64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam Andrea Jindrová 8-)
13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky Monika Chromečková 8-)
47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky Andrea Jindrová 8-)
95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU Jenda Exner 8-)
N Základy ekonomie veřejného sektoru
Otázka Autor vypracování Zk.
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení Klára Švandelíková 8-)
81. Transakční náklady a Coaseův teorém Hana Janotová 8-)
92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje Andrea Jindrová 8-)
74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků Jakub Růžička 8-)
68. Principy ekonomické teorie veřejné volby Veronika Černovská 8-)
91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky Veronika Saurova 8-)
19. Ekonomické chování veřejné byrokracie Bára Schmidtová 8-)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code