Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování

Základní ekonomické principy

 • Omezená možnost získat materiální statky
  • → vzácnost ekonomických zdrojů
  • → vede k rozhodování jak těchto zdrojů nejlépe využít
  • Národohospodářská teorie/ekonomie: společenská věda, která popisuje a zkoumá, jak společnosti a jejich jednotlivé hospodářské jednotky (subjekty) volí – a jak by měly volit – mezi různými možnostmi využití omezených zdrojů k uspokojení svých potřeb.

Přínosy a náklady

 • Ekonomické rozhodování založeno na
  • Měli bychom provést tuto činnost?
  • Měli bychom dát přednost činnosti A před činností B?
 • = porovnání nákladů a přínosů (užitku), které jednotlivé činnosti svým aktérům přinášejí
 • = model racionální volby

Užitek

 • Užitek - subjektivní uspokojení, které přináší spotřeba daného statku
 • Rozhodování na základě - užitek > cena (+ rozdíl je větší než u jiné činnosti)
 • Předpoklady modelu racionální volby
  • Předpoklad úplnosti – očekáváné důsledky v jakémkoliv pořadí (A – B – C nebo C – A – B, je to jedno) → indiference
  • Předpoklad tranzitivity – pokud subjekt preferuje činnost A před B a B před C → preferuje A před C
  • Předpoklad dokonalých informací – co nastane, když zvolí jistou činnost
 • Teorie omezené racionality - zabývá se rozhodováním v podmínkách, kdy nejsou splněny předpoklady modelu racionální volby
 • Kolektivní rozhodování – zobecnění preferencí více osob → odklon od modelu

Porovnání na základě peněžních hodnot

 • Je nutné náklady i užitek vyčíslit → peněžní hodnota (možné vyčíslit i když činnost nevyžaduje přímé náklady)
 • Náklady a výnosy v krátkém/dlouhém období
  • Náklady a přínosy z určitého období nemusí přicházet současně
  • Ztěžuje to ekonomické rozhodování
  • „efekt krátkozrakosti“ - sklon brát v úvahu jen krátkodobé přínosy/náklady

Racionalita a vlastní zájem

 • Racionální rozhodování - rozhodovat se podle kritérií nákladů a výnosů
 • Základ racionálního rozhodování - maximalizace vlastního ekonomického zájmu = ziskový motiv
 • Ekonomická koncepce racionality - racionálně se rozhodující osoba se rozhoduje tak, aby sledovala své vlastní cíle či zájmy a že mezi těmito zájmy hrají klíčovou úlohu pobídky materiální čili ekonomické
 • Homo economicus - model lidského chování → předpokládá, že se lidé rozhodují převážně na základě porovnání vlastního materiálního prospěchu
  • Využití - popis a predikce rozhodování ekonomických subjektů

Náklady alternativ a utopené náklady

Uvažování v mezních (marginálních) veličinách

 • Mezní veličiny - udávají změny ekonomických výnosů a nákladů, které určité rozhodnutí vyvolá
 • Mezní výnosy/náklady
 • Racionální rozhodování - činnost má smysl pouze tehdy, pokud m. výnos této činnosti (tj. dodatečný přínos, který tímto krokem získáme)je vyšší, než jsou m. náklady (tj. dodatečné náklady, které tento krok bude vyžadovat)
 • Např. Ceny zájezdů „na poslední chvíli“ – Raději prodat zájezd za jakoukoliv cenu, která převýší její náklady na dodatečného účastníka → v té chvíli má už velká část vynaložených nákladů CK povahu utopených nákladů . Náklady na dodatečného úč. Jsou proti tomu minimální.

Ekonomická efektivnost

 • Využití omezených zdrojů, při kterém společnost jako celek získává maximální ekonomický blahobyt
 • Jak nejlépe vzácných zdrojů využít - uvažování v mezních/marginálních veličinách
 • Vztah mezi dosaženým uspokojením potřeb (ek.blahobyt) a zdroji, které byly na jeho získávání vynaloženy

X

Ekonomická rovnost

 • Sleduje rozdělení maximálního ekonomického blahobytu
 • Není objektivní; často si efektivnost a rovnost odporují
 • přerozdělování příjmů mezi finančně úspěšnějšími subjekty směrem k méně úspěšným sice zvyšuje rovnost, ale snižuje ekonomickou efektivitu, protože snižuje motivaci k vyššímu zisku a vede k nižší celkové produkci ekonomických statků
Paretova efektivnost Kaldor-Hicksova efektivnost
Ve společnosti již nelze zvýšit blahobyt některého subjektu, aniž by byl snížen blahobyt subjektu jiného. Za efektivní lze považovat tu situaci, kdy by ty osoby, jejichž blahobyt se zvýšil, mohly alespoň teoreticky odškodnit ty, kterým se snížil.
 • Paretova efektivnost a Kaldor-Hicksova efektivnost - otazka-17

Ekonomické modely

 • Co je ekonomický model?
  • Jakékoli zjednodušené konstatování, diagram či vzorec sloužící k pochopení a predikci (odhadů a předpovědí) ekonomických jevů
 • Model ekonomického koloběhu - 49. Model ekonomického koloběhu

Ekonomické subjekty

Výrobní faktory

Základní typy trhů

Metodické/logické chyby ekonomického uvažování

 • 2 tendence - jedna tendence se snaží napodobit metody přírodních věd a považuje míru vědeckosti, exaktnosti ekonomie úměrnou pronikání matematických metod do ekonomie. Druhá tendence, rovněž významná, poukazuje na to, že ekonomické myšlení je zcela specifický způsob myšlení a největší chybou ekonomů je napodobování metod přírodních věd
 • nedodržení předpokladu neměnnosti ostatních podmínek
  • Na ekonomické jevy působí vždy více proměnných
  • Při zkoumání vzájemného vztahu dvou veličin předpokládáme, že ostatní veličiny zůstávají neměnné
  • Tento předpoklad je v ekonomii označován: ceteris paribus („za jinak stejných okolností“)
 • klam „post hoc ergo propter hoc“ – „Díky tomu, že tato skutečnost nastala po této skutečnosti, lze předpokládat, že první skutečnost způsobila tu druhou“
  • stalo se A → vedlo to k B
  • pokud je B nežádoucí: Zabránění A → nestane se B
  • ne vždy existuje příčinná souvislost mezi jevy A a B. Je tedy chybou jí předpokládat.
 • chyba kompozice
  • co je dobré pro hospodářský subjekt neznamená, že to musí být dobré pro celý hospodářský celek
  • nesprávné uvažování z části na celek a naopak
 • neurčitost či nejistota
  • ekonomické zákony platí v průměru → mají pravděpodobnostní charakter
  • nemusí platit pro každý jednotlivý případ
 • ignorování sekundárních (vedlejších) účinků
  • vedle chtěných, přímých a zamýšlených důsledků ekonomických jevů existují i sekundární, nechtěné a nezamýšlené důsledky (občas i významnější než primární)
  • dobré úmysly ekonomických iniciativ nevedou nutně k dobrým důsledkům
  • Příklad: tzv. efekt mrtvé váhy (= pokles produkce, ke kterému dochází v důsledku vedlejších efektů daňových, příp. dalších vládních opatření)

Prameny

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code