Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy

Cíle

 • Národohospodářská teorie vychází z předpokladu, že základním cílem ekonomického rozhodování firmy je maximalizovat svůj ekonomický zisk
 • Přeměna vstupů na výstupy prodávané na trhu
 • Maximalizace okamžitého zisku
 • Maximalizace budoucích zisků/ hodnoty firmy (snaha dosáhnout určitého podílu na trhu, nové tržní oblasti)

Náklady

 • Jsou potřebné pro firemní výrobu
 • Používání výrobních faktorů
 • Explicitní
  • Používání cizích výrobních faktorů (koupě vstupů na výrobu zboží a služeb)
  • Např. nákup materiálu, nájem strojů, mzdy zaměstnancům
   • = účetní náklady
 • Implicitní
  • Náklady alternativ (ušlých příležitostí)
  • Např. nájemné, které by mohla firma získat, kdyby budovu, kterou používá, pronajala; úroky, které by podnikatel získal, kdyby finanční kapitál uložil; mzda za vlastní práci podnikatele, kdyby se nechal zaměstnat

Ekonomické náklady = implicitní + explicitní

 • * Celkové náklady
  • Fixní
   • Bez ohledu na rozsah výroby neměnné
   • Např. nájem za budovy, pozemky, stroje, úroky z půjček
   • Nejsou pro rozhodování firmy podstatné, mají povahu utopených nákladů (firma je nese i v případě uzavření výroby)
  • Variabilní
   • Zvyšují se/snižují se změnou objemu výroby
   • Např. náklady na spotřebu surovin a energie
   • Jsou zásadní pro fungování firmy, jestliže jsou vyšší než celk. příjmy firmy, je výhodnější výrobu krátkodobě uzavřít a omezit tak ekonomickou ztrátu

Celkové náklady = fixní + variabilní

 • Průměrné celkové náklady
  • Náklady na jednotku výroby = (celkové náklady)/(objem výroby)
  • Křivka má tvar U (se zvýšením produkce nejprve klesnou, poté se ale zvyšují)
   • → Klesající část křivky = úspory z rozsahu výroby
   • → Rostoucí část křivky = průměrné variabilní náklady se s větší produkcí zvyšují a to v důsledku klesajícího mezního produktu (př. vyšší poruchovost plně využitých strojů, vyšší nároky na pracovníky snižují jejich výkonnost…)

Průměrné celkové náklady = průměrné fixní + průměrné variabilní

 • Efektivní rozsah výroby → rozsah výroby firmy, při kterém dosahuje nejnižších průměrných celk. nákladů
 • Mezní náklady
  • Zvýšení celk. nákladů díky kterému se zvýší výroba o jednotku
  • Nejprve se sníží, ale se zvyšováním produkce se zvyšují (stejně jako průměrné celk. náklady)
  • Jsou zásadní pro rozhodování firmy o objemu produkce

Zisk

 • Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady

Zisk firmy = celkové výnosy – celkové náklady

 • Ekonomický zisk = celkové výnosy – ekonomické náklady
  • Firma jej dosáhne jen tehdy, jsou-li celkové výnosy větší než celkové explicitní a implicitní náklady
  • Přežití firmy je možné i v případě nulového či záporného ekonomického zisku
  • Ekonomický zisk je důležitý pro racionální rozhodování firmy – má-li v činnosti setrvat, nebo se začít věnovat jiné
  • Kladný ekonomický zisk = ekonomická renta
 • Účetní zisk = celkové výnosy – účetní náklady
  • → Ekonomický zisk firmy je zpravidla nižší než účetní
 • Hospodářský výsledek firmy
  • Kladný = účetní zisk
  • Záporný = ztráta
 • Kladný ekonomický zisk = ekonomická renta
  • Je možná pouze krátkodobě (díky konkurenci), trvale jen při monopolním postavení firmy
 • Mezní (marginální) analýza
  • Zkoumá, co se stane, jestliže se firma rozhodne vyrobit o jednotku více
  • Mezní příjem firmy = zisk z dodatečné jednotky (náklady na tuto jednotky = mezní náklady)

Mezní zisk = mezní příjem – mezní náklady

 • S růstem produkce klesají (firma sníží ceny, aby prodala více)
 • Maximální zisk nastane tehdy, když jsou mezní zisky nulové (mezní výnosy = mezní náklady → optimální objem produkce, firemní rovnováha)

Příjmy

 • Ke svému fungování potřebují firmy finanční zdroje

Dle způsobu opatření

Vlastní Cizí
Prodej vyráběných statků Úvěry
Peněžní vklady od společníků Dotace ze státního rozpočtu
Emise dluhopisů

Dle původu

Vnitřní Vnější - Získané mimo podnik
Prodej vlastní produkce Půjčky
Investice akcionářů firmy Dodatečný kapitál od vlastníků

Prameny

 • TNH, Urban Jan, 2. doplněné a rozšířené vydání, 2006, str. 154 - 168.

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code