Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky

 • síly nabídky a poptávky působí v případě ceny práce podobně jako u ostatních výrobních faktorů: je-li poptávka po práci ve srovnání s její nabídkou vysoká, jsou mzdy osob vyšší, než v případě poptávky nízké; je-li nabídka pracovníků ve srovnání s poptávkou vysoká, jsou mzdy těchto pracovníků zpravidla nižší

Specifické faktory determinace mezd

Tržní faktory determinace mezd

 • faktory ovlivňující nabídku, resp. poptávku po jednotlivých druzích práce související s její povahou
 • jejich důsledkem jsou různé úrovně rovnovážné mzdy u různých druhů práce
 1. Kompenzující rozdíl
  • rozdíl v úrovni mezd plynoucí z různé nabídky práce, resp. charakteristik různých profesí (např. náročnost, bezpečnost, zajímavost apod.)
  • ovlivňuje nabídku práce
  • má-li práce nějakou nepeněžní výhodu, bude ji ochotno vykonávat více lidí i za menší mzdu, než je tomu u práce např. nebezpečné
 2. Lidský kapitál
  • vzdělaná pracovní síla má vyšší produktivitu → zaměstnavatelé jsou ochotni za ni zaplatit více (mezní produkt vzdělaných pracovníků je vyšší)
  • investice do kvalifikace lidského kapitálu zvyšuje produktivitu práce podobně jako investice do fyzického kapitálu
  • pro pracovníky je vyšší mzda motivací a kompenzací pro vynaložení nákladů na zvýšení kvalifikace (např. ušlé příjmy z doby studia)
 3. Efektivní mzdy
  • koncepce, podle níž zvýšením mezd (nad rovnovážnou mzdu)pracovníků může firma dosáhnout vyšší produktivity
   • nedochází tolik k fluktuaci pracovníků → zvláště u kvalifikovaných znamená vyšší náklady
   • povzbuzení pracovníků k vyšším výkonům → jsou více motivování si práci udžet a plnit pracovní povinnosti
   • firma si může vybrat z více uchazečů o pracovní místo → nabídka práce je vyšší než poptávka
 4. Diskriminace
  • = získání pracovního místa je omezeno na základě rasy, pohlaví, věku,…
  • vede k omezení nabídky práce a tím k růstu mezd pro nediskriminované skupiny
  • poptávka po diskriminovaných skupinách klesá a s tím klesají i jejich mzdy

Netržní faktory determinace mezd

 1. Omezená mobilita pracovní síly
  • lidé mají tendenci nestěhovat se, i když by to pro ně bylo ekonomicky výhodné
  • → pokud by fungovaly zákony nabídky práce a poptávce po ní, lidé by se stěhovali do místa s vyšší mzdou → ta by tam poklesla a naopak by vzrostla mzda v místech, odkud odešli = zákon jedné ceny
  • omezená mobilita pracovní síly může být způsobena i nedostatečnou informovaností o pracovních příležitostech jinde
  • práce se touto vlastností výrazně odlišuje od vysoce mobilního kapitálu
 2. Legislativa
  • zejména stanovení minimální mzdy a mzdových tarifů zákonem
  • dalé různé pracovně právní předpisy - např. délka pracovní doby, odměňování za přesčasy…
 3. Působení odborů
  • kolektivní vyjednávání
   • = jednání mezi odbory a managementem firmy
   • odbory tak ovlivňují mzdy i další vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
   • vede k vyloučení konkurence při stanovení mezd - na straně nabídky práce i poptávky po práci - v extrémním případě může vzniknout monopol nebo monopson

Mzdová strnulost

 • na změny nabídky nebo poptávky reagují příliš pomalu nebo omezeně
 • udržuje mzdy na trhu vyšší, než by odpovídalo rovnovážné úrovni → tím vzniká převaha nabídky nad poptávkou = nezaměstnanost
 • vzniká, pokud jsou mzdy příliš ovlivňovány netržními faktory nebo interními firemními tarify
  • minimální mzda - důvodem nezaměstnanosti jen u nejméně kvalifikovaných pracovníků → mzda ostatních je nad minimální mzdou
  • častějším důvodem je působení odborů - kolektivní vyjednávání, mohou přinutit zaměstnavatele k vyplácení vyšších mezd, dále používají nástroje jako snižování nabídky práce (např. zkrácením pracovní doby) nebo zvyšení poptávky po práci (např. požadují dovozní omezení na některé produkty → více se bude vyrábět doma)
  • interní mzdové tarify
   • sazby mezd pro různé kategorie zaměstnanců
   • zejména u větších firem
   • jednodušší správa mezd, rozhodování o mzdových nákladech i větší pocit spravedlnosti zaměstnanců

Prameny

 • Teorie národního hospodářství, Jan Urban, 3. doplněné a rozšířené vydání, str. 302 - 308

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code