Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace

(Nájemní) trhy výrobních faktorů

 • trhy, na kterých se střetává poptávka po nájmu jednotlivých výrobních faktorů s nabídkou jejich pronájmu
 • výrobci (podnikatelé) najímají výrobní faktory od jejich vlastníků na trzích
 • za nájem VF platí výrobci vlastníkům nájemní ceny (ceny výrobních faktorů)
 • ceny na trhu jsou ovlivněny:
  • poptávkou firem po jednotlivých výrobních faktorech
  • tržní nabídkou – zájmem vlastníků výrobní faktory za určité ceny pronajmout
  • pro výrobce vystupují nájemní ceny VF jako výrobní náklady (náklady na výrobní vstupy)
  • pro vlastníky VF tvoří tyto ceny příjem (důchod)
  • výrobce, který je současně i vlastníkem VF, platí za pronájem sám sobě; platí implicitní nájemní cenu
 • ceny určují podíl jednotlivých osob na vytvořeném produktu tím, že službám jednotlivých výrobních faktorů přisuzují určitou hodnotu
 • příjmy (důchody) vlastníků jednotlivých VF určují jejich podíl na vyrobené produkci
 • mezi hlavní trhy VF patří trh práce a kapitálu

Výrobní faktory

 • ekonomické zdroje, které se v národním hospodářství uplatňují při výrobě zboží a služeb
 • každý faktor má funkci označovanou jako služba výrobního faktoru
 • O nájmu výrobních faktorů hovoříme i v případě, kdy je vlastník současně nájemcem → pronajímá sám sobě → platí tzv. implicitní nájemní cenu
 • 4 skupiny:
  • přírodní zdroje čili „půda“
   • statky poskytované přírodou, které se účastní tvorby zboží a služeb
    • např. zemědělská půda, nerostné suroviny, voda, vzduch…
   • cena placená za užívání/pronájem půdy = renta
   • renta
    • náklad výrobců používajících při výrobě přírodní zdroje
    • příjem/důchod majitelů „půdy“, kteří ji pronajímají
  • lidské zdroje čili „práce“
   • fyzické a mentální úsilí, které lidé vkládají do výroby zboží a služeb
   • cena vyplácená zaměstnancům za pronájem = mzda
   • určují ji vztahy nabídky a poptávky (v tržním systému)
  • kapitál
   • soubor statků, které byly vytvořeny k výrobě jiných druhů zboží a služeb
   • jakékoli hmotné bohatství, které lze použít k tvorbě dalších statků, a tím i k dosažení zisku
   • základní funkce: zvyšování výrobní schopnosti (produktivity) lidské práce
   • např. továrny, budovy, dopravní prostředky, zásoby surovin, ekonomická infrastruktura (silnice, mosty, plynovody, telekomunikační zařízení…)
    • fyzický kapitál
     • ve formě fyzických kapitálových statků
    • finanční kapitál – 2 významy:
     • v podobě finančních fondů, které slouží na nákup fyzických kapitálových statků plnících výrobní funkci (např. továrny, stroje…)
     • určitá finanční aktiva představující právní nárok na vlastnictví určitého fyzického kapitálu, resp. jeho části (např. podnikové akcie)
   • úrok = odměna vlastníků kapitálových statků dávajících svůj kapitál k dispozici jiným ekonomickým subjektům
    • úrok:
     • důchodem majitele kapitálu
     • kompenzací majitele kapitálu jakožto věřitele za to, že se vzdává možnosti používat svůj kapitál
     • zpravidla stanoven jako určité procento z hodnoty kapitálu nebo půjčené částky (jistiny) = úroková míra
     • nákladem toho, kdo si kapitál půjčuje
     • u finančních aktiv má povahu úroku i výnos označovaný jiným způsobem, např. dividenda
  • podnikání/podnikatelská činnost
   • zahrnuje:
    • řídící a organizační schopnosti osob
    • schopnosti a ochotu podstupovat nevyhnutelné riziko spojené s výrobou pro trh
   • úlohou podnikatele je spojit 3 další výrobní faktory a vyhledávat pro ně produktivní využití
   • nutnost nacházet nové tržní příležitosti (zavádět nové výrobky a služby na trh), zavádět nové výrobní postupy a technologie a tím riskovat
   • záleží na něm zisk X ztráta
    • zisk:
     • odměna podnikatelů za jejich organizační schopnosti, inovativní přístupy, podstupovaná rizika
     • normální - udává hodnotu užití výrobního faktoru podnikání
      • zisk, který by podnikatel mohl získat či očekávat, pokud by se věnoval jiné oblasti podnikání
      • z ekonomického hlediska je nákladem
     • ekonomický – rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady firmy
      • je-li ekonomický zisk větší než nula, získává podnikatel vyšší než normální zisk

Národní důchod

 • součet všech příjmů majitelů jednotlivých výrobních faktorů za jejich pronájem a služby za určité období (zpravidla 1 rok) = hodnota národního důchodu
 • identická hodnota s národním produktem (=celkovým objemem výroby a služeb v národním hospodářství)
 • na trzích výrobních faktorů se rozhoduje o tom, jak se hodnota národního důchodu rozdělí mezi pracující, majitele půdy, vlastníky kapitálu a podnikatele
 • většina celkového důchodu připadá na výrobní faktor práce

Prameny

 • Urban Jan: Teorie národního hospodářství. 3. doplněné a rozšířené vydání (str. 54-58)

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code