Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


82. Trh a tržní sytém, typy trhů

 • UPOZORNĚNÍ: tato otázka je poměrně obecná a ani v učebnici není přesně poznat rozsah. Dost se překrývá s ostatními tématy → uvedeno je zde hlavně schéma, které není jinde zpracované, od toho jsou pak v závorkách odkazy na otázky, které se věnují naznačeným tématům samostatně a podrobněji!
 • Termín TRH je v Teorii národního hospodářství používán ve dvou hlavních smyslech
  • Trh v užším pojetí
  • Trh v širším pojetí

Trh v užším pojetí

 • místo a nástroj organizované směny statků (zboží a služeb včetně služeb výrobních faktorů) probíhající mezi kupujícími a prodávajícími
 • kupující, kteří chtějí na trhu určité zboží nebo služby získat, tvoří poptávkovou stranu trhu, prodávající, kteří toto zboží a služby nabízejí, tvoří nabídkovou stranu trhu.
 • ke směně mezi nakupujícími a prodávajícími dochází dobrovolně, za cenu, na které se dohodli a kterou považují za oboustranně výhodnou → obě strany zvyšují svůj blahobyt
 • Rozdělení trhu - v ekonomice existuje mnoho dělení trhů, základní je na
 1. trh zboží (statků) a služeb
  • firmy tvoří nabídku a zákazníci poptávku
  • V podstatě se jedná o každodenní obchod
  • ten lze dále dělit podle druhu statků, se kterými obchoduje, např.: trh potravin, trh právních služeb
  • zvláštní kategorií jsou komoditní trhy, na kterých se ve velkém obchoduje se surovinami, zemědělskými produkty…
 2. trh výrobních faktorů
  • poptávku na tomto trhu tvoří firmy, shánějící pracovní sílu a nabídku lidé, tj. ta pracovní síla\
  • trh práce (otazka-84) + trh kapitálu + trh přírodních zdrojů
 3. finanční trh
  • (pojem finanční trh někdy používán v užším významu jako trh s cennými papíry)
  • trh finančního kapitálu (otazka-52) + peněžní trh (otazka-51) + devizový trh (obchod s peněžními prostředky v zahr. měnách)
  • instituce kapitálového trhu (otazka-37 a otazka-67) = finanční instituce, jejichž prostřednictvím jsou finanční prostředky subjektů tvořících úspory převáděny k subjektům, které tyto úspory využívají. K institucím kapitálového trhu patří banky, pojišťovny, investiční společnosti, penzijní a další fondy, burzy cenných papírů atd.
 • Jiné dělení
  • může reflektovat například, do jaké míry jsou jednotlivé trhy organizované či neorganizované
   • Organizované → pravidla vztahující se k obchodování mohou například určovat, kdo na ně smí vstoupit, jaké informace musejí prodávající ke svému zboží a službám poskytovat, jak musí informovat kupující o cenách. Např.: burzy cenných papírů.
 • Další dělení
  • podle počtu kupujících a prodávajících na trhu
  • podle podmínek pro vstup na trh a výstupu z něj
  • podle velikosti trhu (tržní síly)
  • podle míry konkurence panující na trhu (dokonalá či nedokonalá soutěž)
  • s ohledem na národní hranice(domácí, mezinárodní, světový…)

Trh v širším pojetí

 • jako nástroj alokace zdrojů opírající se o působení cen
 • rozhodování co, kde, jak a pro koho vyrábět
 • částečně splývá s pojmem tržní systém!

Tržní systém

 • X centrálně plánovaná ekonomika
 • tržní systém souvisí s širším pojetím trhu (viz výše)
 • většinu rozhodnutí o alokaci zdrojů podnikají v tržním systému domácnosti a firmy (s ohledem na svůj zájem a tržní ceny, které jejich vzájemnou činnost koordinují) → někdy označován jako systém cenový
 • vzhledem k tomu, že na něm ceny i vznikají, se trh řídí (reguluje) sám
 • Základní předpoklady tržního systému
  • soukromé vlastnictví kapitálových statků
   • motivace vlastníků k efektivnímu využívání, udržování a rozvoji majetku (x veřejné statky v podstatě nemají pravého vlastníka → nižší zisk, přezaměstnanost, stát je dotuje i když by některé zkrachovali)
   • vlastník má vlastnická práva, ale podnik nemusí vést sám → najímá manažery, ti jsou pod tlakem a to je nutí pracovat efektivně.
  • volný pohyb cen
   • volné přizpůsobení cen, jinak dochází k deformaci cen (stát vytvoří cenové stropy nebo prahy a to může vést ke snížené kvalitě výrobků nebo omezené nabídce)
   • alternativní distribuční mechanismy: statek nedostanou ti, kteří jsou schopni nejvíce zaplatit, ale ti, kteří mají známé…
  • volná konkurence
   • na trhu panuje soutěž, protože statky jsou omezené
   • → mezi prodávajícími - soupeří o spotřebitele - snižují ceny a náklady a zvyšují kvalitu
   • → mezi kupujícími - zvyšuje ceny
   • → napříč trhem - soutěž o celkovou hodnotu přebytku spotřebitele a výrobce
   • podle toho, kdo je v lepší pozici se rozlišuje:
    1. trh kupujících (hodně prodávajících a málo kupujících)
    2. trh prodávajících (méně prodávajících a více kupujících)
   • podniky se snaží omezit konkurenci, aby zvýšili své postavení → negativně působí na národní hospodářství, ale někdy je omezení konkurence způsobeno samotným státem (reguluje ceny, zakazuje, vyžaduje určité licence a zamezuje volnému vstupu na trh - snaží se hájit zájmy spotřebitelů, ale zároveň zvýhodňuje jen některé subjekty)
 • Mohl by se (asi) ptát i na

Prameny

 • URBAN, J. Teorie Národního hospodářství. 3.vydání. 80-86, 44-46
 • přednášky

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code