Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-7 [2011/10/29 18:07]
Jiří David [Marketing a jeho definice]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-7 [2012/01/22 19:50]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu ====== 
-  * Firma na konkurenčním trhu přežije jen tehdy, produkuje-li statky, o které mají kupující zájem a jsou schopni je kupovat. To samozřejmě vede k celé řadě konsekvencí,​ které jsou obsahem této otázky. 8-o 
  
-===== Marketing a jeho cíle===== 
-  * marketing je soubor činností, jejichž cílem je sledovat zájem spotřebitelů o firemní výrobky, podporovat jej a zlepšovat podmínky prodeje firemního zboží na trhu (omezování konkurence, zvyšování podílu na trhu) 
-  * ekonomicky řečeno, cílem je zvyšovat poptávku po produkci firmy (posunovat poptávku po této produkci směrem doprava) a omezovat cenovou pružnost této poptávky = snižovat citlivost prodávaného množství vůči zvýšení ceny 
-  * **finální cíl je zvýšení finanční rentability firemního podnikání,​ tj. zisku** 
- 
-==== Činnosti spadající do marketingu ==== 
-  * průzkum trhu a spotřebních preferencí 
-  * ověřování zájmu kupujících o nové výrobky 
-  * určení cílového zákaznického segmentu 
-  * určení potřeb zákaznického segmentu 
-  * přizpůsobování firemní produkce potřebám a preferencím zákazníků 
-  * stanovení cen 
-  * reklama 
-  * vytváření nových potřeb kupujících a ovlivňování jejich rozhodování 
-  * plánování a vytváření nových výrobků a služeb 
-  * podpora prodeje 
-  * služby zákazníkům 
-  * získání nových zákazníků 
-  * volba způsobu prodeje a sledování prodeje 
-  * vyřazování výrobků z prodeje na základě sledování 
-  * komunikace se zákazníky 
-  * budování loajality zákazníků 
-  * budování dobrého jména a vlastní značky 
- 
-  * Tyto aktivity jsou zaměřeny na tzv. **cílový trh = zákaznický segment = segment trhu**, což je skupina zákazníků,​ která je vybrána na základě daných kritérií (př. věk, pohlaví), a promítají se v ceně produktu, jeho vlastnostech,​ reklamě apod. 
- 
-===== Konkurence a její typy ===== 
-  * __ve vztahu k ceně rozeznáváme 2 typy konkurence:​__ 
- 
-==== 1. Cenová konkurence ==== 
-  * snaha prodávajících získat větší podíl na trhu a větší příjmy z prodeje snižováním cen zboží, aniž by to bylo vlivem převahy nabídky nad poptávkou 
-  * pohnutkou je přesvědčení,​ že konkurence se nižší ceně nepřizpůsobí 
-  * u firem prodávajících více výrobků se vychází nejen z izolované ziskovosti jednoho výrobku, ale i z maximalizace celkového zisku, např. záměrně se cena jednoho statku zvýší a druhého sníží (často se jedná o komplementy,​ např. levné mobily prodávané operátory - nízká cena se zaplatí v cenách za služby) 
-  * pro spotřebitele výhodnější než necenová 
-  * extrémem je tzv. **cenová válka mezi prodávajícími** - je výhodná pro spotřebitele,​ nevýhodná pro výrobce (může vést až k zániku firmy) 
- 
-=== Dumping === 
-  * zvláštní případ cenové konkurence 
-  * **situace, kdy výrobce** (většinou firma s velkým kapitálem schopná vydržet krátkodobou ztrátu) **prodává v rámci cenové konkurence své zboží za nižší ceny, než jsou jeho náklady** 
-  * cílem je např. zničit konkurenci, donutit ji odejít z trhu, a získat tak dominantní (či monopolní) postavení - ceny se pak samozřejmě zvednou pro získání monopolního zisku 
-  * těžké odlišit, co dumping vlastně je: např. při výprodeji skladových zásob se lze též dostat na ceny nižší než náklady, dumping se používá při vstupu na trh 
-  * často je obvinění z dumpingu jen lobby domácích výrobců pro zavedení cel ;-) 
- 
-==== 2. Necenová konkurence ==== 
-  * principem je získání a udržení kupujících jiným způsobem než snižováním cen 
-  * pro kupující méně výhodná než cenová 
-  * např. růst kvality produkce, reklama, balení, prodej na úvěr, služby v souvislosti s prodejem, poskytování (zdánlivých) slev, zákaznické a věrnostní programy atd. 
-  * pozitivní dopad na kvalitu a technické vlastnosti výrobků 
-  * pozitivní efekt z pohledu výrobce je růst poptávky, který vede ke zvýšení objemu výroby bez poklesu cen, případně zvýšení ceny bez snížení objemu prodaného zboží 
-  * negativní dopady: neefektivně vynaložené prostředky na propagaci, reklamu, obalová média apod. 
-  * **výsledkem úspěšné necenové konkurence je růst zisku** 
- 
-===== Marketing a jeho definice ===== 
-  * též **marketingová strategie** či **marketingový mix** 
-  * jedná se o souhrn základních nástrojů, kterými výrobce působí na rozhodování svých spotřebitelů,​ podporuje prodej a cenu své produkce 
-  * __existují 4 základní principy (označovány jako 4P):__ 
-  - **Product** (volba produktu) 
-  - **Price** (cena) 
-  - **Place** (místo a způsob prodeje) 
-  - **Promotion** (propagace, reklama a podpora prodeje) 
- 
-=== 1. Product === 
-  * **představuje nejzákladnější rozhodnutí podniku, tj. co a pro koho vyrábět** 
-  * **cílen na určitý segment trhu** = zákaznický segment, tzn. komu daný výrobek nabízím (viz výše) - zpravidla se určí na základě průzkumu trhu: použije se vzorek spotřebitelů,​ který reprezentuje daný zákaznický segment 
-  * v případě vysoce nasyceného trhu je nutné vůbec vytvořit zájem o daný produkt 
- 
-=== 2. Price === 
-  * opírá se o náklady výrobků (fixní i predikované variabilní),​ ceny konkurence (většinou je cena velmi podobná té konkurenční),​ určení zákaznického segmentu a ocenění výrobku z jeho strany (tzv. tržní umístění produktu) 
-  * náklady slouží k určení tzv. **bodu zvratu (break-even point)**, který udává hranici výroby, po jejímž dosažení je produkce už zisková 
-  * vyjadřuje tzv. cenovou strategii firmy 
-  * rozlišujeme konkurenci cenovou a necenovou (pro výrobce výhodnější necenová, pro kupujícího cenová - viz výše) 
-  * dumping (extrémní případ cenové konkurence - viz výše) 
- 
-=== 3. Place === 
-  * tj. problém jak a kde prodávat 
-  * **jde především o dostupnost pro kupujíc**í (vhodná volba prodejní sítě, rozsah služeb, snadné dodání apod.) 
- 
-=== 4. Promotion === 
-  * tj. propagace výrobku, otázka, jak přilákat kupujícího 
-  * **z ekonomického pohledu není takový problém vyrobit jako spíš prodat a vzbudit zájem o daný výrobek** 
-  * jde tedy o to, zda firma získá dostatečně velký zákaznický segment - k tomu je nutný určitý podíl na trhu označovaný jako bod zvratu (break-even point - viz výše) 
-  * cílem je získat kupující a udržovat poptávku na stálé či ideálně na stoupající úrovni 
-  * zajímavost:​ problém značkových prodejen (ty budí zdání exkluzivity a brání tak srovnání s alternativami) 
-  * **nejčastěji v podobě reklamy, reklama je součást marketingu, ne jeho synonymum!** 
- 
-=== Reklama === 
-  * **nejdůležitější součást podpory prodeje** 
-  * v průmyslových zemích s nasycenými trhy patří mezi největší ekonomická odvětví 
-  * lze ji dělit z mnoha hledisek: klamavá, podprahová apod. 
-  * **smysl má jen tehdy, když podle ní lze statky a zboží diferencovat!** (tj. např. reklama na kečup dané značky, ne reklama na jablka či zelí jako celek za komunistů) 
-  * z výše uvedeného plyne nutnost právní regulace 
-  * obecně chápána jako pozitivní z hlediska výrobce, negativní z hlediska kupujícího 
-  * **má pozitivní i negativní dopady (často sporná problematika)** 
- 
-  * __pozitivní dopady:​__ ​   
-  - podporuje směnu a agregátní poptávku, stimuluje NH 
-  - informuje o výrobcích,​ jejich vlastnostech,​ zlepšeních a cenách 
-  - může vést k nižším cenám tím, že vytváří masové trhy (výrobci snižují výrobní náklady, což se projeví v nižší ceně) 
-  - podporuje konkurenci v daném odvětví (tlak na ostatní výrobce, aby nabízeli cenově i kvalitativně srovnatelné zboží) 
-  - váží se na ni média: platí většinu nákladů komerčních novin a časopisů, komerčního rozhlasu a televize i internetu (značně navázána na všechna elektronická média) 
- 
-  * __negativní dopady:​__ ​ 
-  - informace v reklamě jsou často neobjektivní,​ nepřesné a zavádějící 
-  - nese s sebou velké náklady, které zvyšují ceny zboží 
-  - nutí kupovat "​nepotřebné"​ zboží a může vyvolávat zadlužování (v extrému až krize) 
-  - média jejím vlivem nejsou zcela nezávislá a mohou podléhat tlaku inzerentů 
- 
-=== Problém značek === 
-  * Je zajímavé zamyslet se nad principem značkových výrobků. Značka sama o sobě nevypovídá nic o tom, zda reprezentuje kvalitnější či "​lepší"​ zboží. Jde o to, že novou značku si může vytvořit kdokoli. Pokud se ale značka stane léty prověřenou,​ vypovídá o tom, že za daným zbožím stojí určitá investice a zázemí, které už objektivně mohou znamenat kvalitu. Nutno podotknout, že značkové zboží je často mnohem dražší než srovnatelné neznačkové,​ tzv. placení za značku (důsledek reklamy, marketingu a necenové konkurence). Značky navíc přesahují hranice NH - stávají se atributem společenského a sociálního postavení člověka. 
-  * Další úvaha vede ke značkovým prodejnám. Co je jejich cílem? Bezpochyby vzbudit zdání exkluzivity a zabránit tak srovnání s alternativami. (Toto jsou dva základní principy, na kterých fungují značky.) 8-) 
- 
-===== Použité zkratky ===== 
-  * **NH** - národní hospodářství 
- 
-===== Zdroje ===== 
-  * přednáška TNH z 21. dubna 2011 - doc. Urban 
-  * URBAN, Jan: Teorie národního hospodářství. 3. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 202-207 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code