Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


79. Subjekty kapitálového trhu

 • Kapitálový trh je místo, kde se střetává nabídka dočasně volných finančních prostředků s poptávkou po nich → trh s finančními zdroji (peníze, akcie, obligace, atd.). Společně s finančními zprostředkovateli tvoří prostředníky, skrze něž se úspory mění v investice
 • Je podmnožinou thu finančního
 • Burza - instituce organizující trh s investičními nástroji
  1. Peněžní
   1. Cenných papírů
   2. Devizová
   3. Finančních derivátů
  2. Komoditní
  3. Služeb
 • Emitent - vydává cenné papíry a nabízí je k prodeji na burze → tímto způsobem získává zdroje pro financování vlastní činnosti
 • Investor (banky, podílové a penzijní fondy, fyzické osoby) - nakupuje cenné papíry → zhodnocuje tak své volné peněžní prostředky
 • Na kapitálovém trhu dochází k obchodování se střednědobým a dlouhodobým kapitálem - splatnost nad jeden rok

 • Subjekty kapitálového trhu v České republice
  1. Orgán dohledu nad finančním trhem
  2. Burza cenných papírů
  3. Organizátor mimoburzovního trhu
  4. Centrální depozitář cenných papírů
  5. Obchodník s cennými papíry
  6. Makléř
  7. Investiční společnost
  8. Investiční fond
  9. Tiskárna cenných papírů

Orgán dohledu nad finančním trhem

 • Česká národní banka - po integraci dohledu nad finančním trhem nejdůležitější orgán dohledu a regulace prostředí finančního trhu a ostatních subjektů
  • úloha - podpora zdravého rozvoje a transparentnosti kapitálového trhu, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, předcházení systémovým krizím, podpora emisních aktivit, ochrana investorů a klientů a posilování důvěry veřejnosti v kapitálový trh
 • Ministerstvo financí - vytváří legislativní rámec kapitálového trhu

Burza cenných papírů

 • V České republice - Burza cenných papírů Praha a vedle ní také RM-SYSTÉM
 • Jde o právnickou osobu, jejíž činnost upravuje Zákon o burze cenných papírů
 • Organizuje na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů kapitálového trhu

Organizátor mimoburzovního trhu

 • Obecně může být organizátorem mimoburzovního trhu pouze akciová společnost se sídlem na území České republiky
 • Dříve to byl RM-SYSTÉM, který byl ale v roce 2008 transformován na standartní burzu

Centrální depozitář cenných papírů

 • Centrální depozitář cenných papírů je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha a jako instituce kapitálového trhu funguje již od roku 1993.
 • Eviduje veškeré operace, které se týkají zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů

Obchodník s cennými papíry

 • Akciová společnost se sídlem na území ČR nebo pobočka obchodníka s cennými papíry se sídlem v zahraničí
 • Své odborné činnosti mohou obchodníci s cennými papíry vykonávat pouze s pomocí makléře

Makléř

 • Makléř je fyzická osoba, která splnila předepsané odborné kvalifikační předpoklady a obdržela k výkonu své funkce povolení od Komise pro cenné papíry

Investiční společnost

 • Akciové společnost - jejím výhradním předmětem podnikání je kolektivní investování
 • Shromažďuje peněžní prostředky v podílových fondech a tento majetek obhospodařuje
 • Obhospodařuje majetek investičních fondů
 • Obhospodařuje majetek penzijních fondů
 • Kupuje, prodává a půjčuje si cenné papíry na vlastní účet

Investiční fond

 • Jeho předmětem podnikání je kolektivní investování
 • Jedná se o samostatný právní ekonomický subjekt
 • Hospodaří se svým majetkem sám nebo může obhospodařování svého majetku svěřit výhradně investiční společnosti

Tiskárna cenných papírů

 • Tiskne registrované a veřejně nabízené cenné papíry

Prameny

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code