Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků

 • Statek = slouží k uspokojení lidských potřeb
 • Druhy statků
  1. Soukromé statky
  2. Veřejné statky
   1. Čisté - spotřebu nelze rozdělit na jednotky
   2. Smíšené - jsou spotřebované ve svém úhrnu a společně všemi spotřebiteli (př. veřejné osvětlení, obrana)

Soukromé statky

 • Přináší užitek omezenému množství osob
 • Vylučitelné = ostatní lidé mohou být relativně snadno vyloučeni z užívaní daného statku
 • Rivalitní = užívání statku jedním člověkem omezuje možnost jeho využívání někým jiným

Veřejné statky

 • Přinášejí prospěch širokému okruhu osob
 • Nevylučitelné
  • V užívání statku nelze ostatním lidem účinně zabránit
  • Výlučná spotřeba není možná nebo její dosažení je velmi nákladné
  • Problém tzv. černého pasažéra
 • Nerivalitní
  • Užitek pramenící určité osobě z využívání tohoto statku nesnižuje fakt, že daný statek využívá současně někdo jiný
  • Mezní náklady poskytnutí statku dalšímu spotřebiteli jsou nulové
 • Důležité statky vyžadující vysoké investice s dlouhodobou návratností a rizikovostí
 • Př: Obrana země, základní vědecký výzkum, veřejné sociální programy
 • Problém černého pasažéra = nemožnost kohokoli ze spotřeby veřejného statku vyloučit
  • Každý může tento statek spotřebovávat bez ohledu na to, zda za něj zaplatí či ne
  • Neexistuje žádná motivace platit cenu statku dobrovolně
  • Problém černého pasažéra vede k tomu, že soukromé trhy při poskytování veřejných statků selhávají - soukromé trhy nejsou schopni jejich nabídku zabezpečit

Poskytování veřejných statků

 • Případ pozitivních externalit
 • Vytvořená hodnota nemá tržní cenu
 • V případě soukromého subjektu
  • Zvýšení blahobytu ostatních, aniž by je mohl přinutit zaplatit za užitek
  • Určité případy poskytování veřejného statku soukromými subjekty existují
   • Př.: stavění majáků velkými soukromými lodními společnostmi
  • Vláda může občany donutit k placení ceny veřejných statků daňovou povinností ale i jinak, např. zavedení povinného očkování

Efektivita veřejných statků

 • Vyšší celková nabídka veřejných statků → snižuje nabídku soukromých statků
 • Problém: stanovení efektivní nabídky veřejných statků - metoda analýzy nákladů a přínosů → porovnávání celkových přínosů statku s jeho celkovými náklady
  • Veřejné statky nemají tržně stanovenou cenu - cena statku se stanovuje pouze odhadem

Statky částečně veřejné

 • Vylučitelné
 • Nerivalitní
 • Veřejné poskytování může být efektivnější než soukromé - mezní náklady na zvýšení uživatelů jsou téměř nulové
 • Př.: nevytížená silnice
 • Může provozovat i soukromý sektor - může neplatiče vyloučit ze spotřeby → dochází tak ale zbytečně k nedostatečné produkci → neexistuje ekonomický důvod pro omezování spotřeby
 • Veřejný sektor je při poskytování těchto statků efektivnější - vyplývá z analýzy mezních nákladů a mezního užitku: ztráta z neuskutečněného využití zpoplatněné silnice = rozdíl mezi mezním užitkem spotřebitele a mezními náklady užívání silnice (téměř nulové)
 • Financování může být smíšené
 • Hlavní náklady jsou financovány z daní
 • Spotřebitelé mohou platit jen mezní náklady
 • V obráceném případě – jsou-li náklady spojené se zvýšením uživatelů vysoké, stává se vyloučení ze spotřeby prospěšným  částečně veřejný statek se mění v soukromý

Společné zdroje

 • Nejsou vylučitelné
 • Rivalitní
 • Př.:přírodní zdroje, které nejsou v soukromém vlastnictví (voda, ovzduší, veřejné prostranství), volně žijící zvěř, volně přístupné a vysoce vytížené silnice
 • Tragédie obecní pastviny = problém nadužívání společných zdrojů
  • Nemusí se za ně platit → nadužívány
  • Rozpor mezi soukromou a společenskou motivací (chránit x užívat)
  • Řešením jsou veřejně politická opatření – regulace, daně, dotace, poukázky

Veřejně poskytované soukromé statky

 • Podobná povaha jako společné zdroje
 • Rivalitní
 • Bezplatné (nebo poskytované za malý poplatek) – ne z důvodu jejich nevylučitelnosti, ale z politického rozhodnutí
  • Důvody
   • Spravedlnost
   • Pozitivní externality spojené s jejich spotřebou
    • Př.: bezplatně poskytované vysokoškolské vzdělání
    • Bezplatné poskytování způsobuje spotřebu nad její efektivní úroveň → spotřebitelé nebudou statek využívat do doby, kdy se mezní užitek rovná jeho ceně, ale až do bodu, kdy se mezní užitek bude rovnat nule
    • Ekonomické ztráty – jsou větší u statků, kde je velký rozdíl mezi efektivním a spotřebovávaným množstvím
  • Nástroje k omezení spotřeby veřejně poskytovaných statků
   1. Poplatky – nestačí k financování celkových nákladů
   2. Administrativní omezování spotřeby
 • Poskytování stejné úrovně statků všem spotřebitelům – i těm, kteří by byli ochotni za jejich vyšší úroveň připlatit - problém uniformity

nedostatečné přizpůsobení nabídky statků potřebám nebo vkusu spotřebitelů

 • Vzniká především, když není možnost získat vyšší úroveň statků v soukromém sektoru (např. veřejně poskytované zdravotní služby)
 • Neefektivita – spotřebitel s nižší poptávkou spotřebovává statky mající pro něj nižší užitek, než který by přinesly spotřebiteli s vyšší poptávkou
 • Čekání na obsluhu
 • Úmyslné i neúmyslné omezení poptávky po veřejně poskytovaných statcích
  • Vyžaduje-li poskytnutí určitého bezplatného statku čekání na jeho získání → poptávka se částečně přizpůsobí skutečné potřebě – ti, kdo statek skutečně potřebují si na něj počkají
 • Placení za poskytovaný statek je nahrazeno čekáním
 • Neefektivita – nebrání nadspotřebě těch, pro které má čas nízkou cenu (důchodci, nezaměstnaní), a vede k plýtvání času pro ty, kteří by jej mohli využít produktivněji
 • Soukromé statky
 • Mohou být poskytovány veřejně/soukromě/souběžně
 • Faktory rozhodující, jakým způsobem bude soukromý statek poskytován
  1. Životní úroveň obyvatelstva - růst životní úrovně snižuje zájem o spotřebu některých veřejně poskytovaných statků
  2. Technické možnosti vybírání poplatků za poskytování těchto statků - technologické změny snižují náklady na vybírání poplatků → přecházejí na soukromé poskytování
  3. Preference a vkus spotřebitelů

Prameny

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code