Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

Vznik kapitálu

 • kapitál - výsledek předchozí výroby, který nebyl vyroben k bezprostřední spotřebě, ale aby sloužil k výrobě dalších statků
  • jeden ze čtyř základních výrobních faktorů
 • vznik kapitálu má dvě podmínky
  • odložená spotřeba (= úspory) - někdo si musí dnes něco odpustit, aby to mohlo být investováno do kapitálu (= např. spořící účty)
  • investice - někdo musí mít nápad a příležitost, jak uspořené prostředky využít k vytvoření kapitálových statků ke zvýšení produktivity (jinak by odložená spotřeba byla pouze zásobou na horší časy - např. výroba pracovních nástrojů - lopat)
 • ti, co spoří, většinou nemívají příležitost investovat, proto své prostředky (=zapůjčitelné fondy) zapůjčují těm, co ji mají (např. uloží peníze do banky, která půjčí podniku na investice) = tím vzniká trh zapůjčitelných fondů
 • zapůjčitelé mají motivaci v tom, že jim zapůjčovaní prostředků vynáší úrok (= „nájem finančních prostředků), investoři zase v tom, že jim investice zvyšuje zisk = hnací motiv ekonomického rozvoje

Trh kapitálu

 • trh zapůjčitelných fondů - trh kapitálu (X nejde o jeden trh, má mnoho různých forem a podob)
 • přeměňuje úspory v investice - převádí zapůjčené fondy z rukou těch, kdo spoří, do rukou těch, kdo mají investiční příležitosti
 • kapitálové trhy zahrnují řadu (tzv. finančních) institucí, které fungují jako prostředníci a ulehčují fungování transferu střadatel-investor (+ dobře na tom vydělávají)
 • mezi tyto instituce patří především banky, pojišťovny, penzijní a další fondy, burzy cenných papírů atd.
 • instituce kapitálového trhu dělíme do dvou kategorií
  • trhy cenných papírů
   • finanční prostředky jsou nabízeny a poptávány přímo (jednotlivé osoby samy rozhodují, do kterých podniků vloží své fin. prostředky –> role zprostředkovatele minimalizována)
   • především burzy = trhy finančních instrumentů (= akcie, obligace, deriváty apod.), které splňují přísné vstupní požadavky (= investoři jsou informováni o vlastnostech těchto instrumentů) a fungují nejblíže představě dokonalého trhu (velká konkurence, neustálé vyrovnávání nabídky s poptávkou, omezená informační bariéra apd.)
   • ceny (kurzy) jsou neustále upravovány vývojem poptávky a nabídky
    • akcie- poptávaka nabídka závisí na očekávané ziskovosti podniku
    • obligace (fixní úrok- konstantní výnos)- poptávka a nabídka závisí na inflaci
  • instituce fungující jako finanční zprostředkovatelé
   • finanční prostředky jsou nabízeny nepřímo (klíčová role zprostředkovatele- nemůžete si vybrat, kam investujete)
    • Banky
     • debetní úrok- banka platí vkladatelům
     • kreditní úrok- banka získává od těch, co si půjčí
    • Instituce kolektivního investování- portfoliové investice- investice do cenných papírů více podniků, více investorů (podíly)
     • výhody
      • více investorů → více kapit. prostředků → můžeme investovat do více podniků → snižuje se riziko naprostého neúspěchu
      • místo vás jedná profesionál

Primární a sekundární trh

 • kapitálový trh, řekněme nyní konkrétně burza, má dvě role
  • zajistit firmám, které na ni vstoupí (= splní podmínky a nabízejí své cenné papíry s cílem získat investiční kapitál) financování jejich investic
  • zajistit investorům co největší zisk (= umožnit jim spekulace s cennými papíry)

Primární kapitálový trh

 • trh nových emisí
 • dochází k prvotnímu prodeji emise = nové cenné papíry (akcie, dluhopisy apd.) nacházejí své první majitele, ale mnohem podstatnější - určuje se jejich první cena (= nabídka nových CP se prvně setkává s poptávkou = zájmem investorů, a to určuje jejich prvotní cenu = emisní kurz)
 • emisní kurz x počet cenných papírů = objem finančních prostředků, které získá společnost za své CP pro své investice
 • hlavní funkcí primárního trhu je tedy získání prostředků pro nové investice
 • prodej nových cenných papírů= upisování
 • prodej zcela nových cenných papírů (vstup firmy na burzovní trh)= první veřejná nabídka akcií (= IPO - initial public offering) - zdlouhavý a nákladný proces (musí se splnit a zkontrolovat všechny požadavky banky) - využívají se služby tzv. underwriterů (tj. hlavně investičních bank) - v primární emisi se akcie většinou nenabízejí všem investorům, ale hlavně velkým partnerům underwriterů (= penzijní fondy, investiční fondy, banky, pojišťovny apd.) - IPO jsou lákavé pro investory (= ty velké, kterým je nabídnuto), protože jejich emisní kurz je většinou podhodnocený = zmínění partneři mohou získané akcie z primární emise výhodně prodat dalším investorům (= široké veřejnosti, malým investorům) a realizovat tím snadný zisk na sekundárním trhu

Sekundární kapitálový trh

 • jde o burzu, jak ji známe = cenné papíry, které byly jednou emitovány, mohou být dále obchodovány mezi investory = zisk z prodeje již nejde firmě, která CP emitovala, ale investorovi, který ho prodal
 • jsou zde tedy obchodovány takové finanční instrumenty (=CP), které byly již nejméně jednou prodány (na primárním trhu při první emisi)
 • obchody mezi
  1. těmi, co místo vlastnictví CP upřednostňují likviditu (hotovost)
  2. a těmi, co CP chtějí vlastnit a pravidelně pobírat dividendy
 • nemají na financování firem bezprostřední vliv, ale ceny CP, kt. se zde tvoří, mohou ovlivnit možnosti podniku záskat další finance na novou emisi
 • národohospodářský význam: vznik cen jednotilvých CP–> ocenění podniků
 • kurzy se vyvíjejí na základě nabídky a poptávky
 • kurzy akcií mohou signalizovat špatné řízení podniku a mohou iniciovat její převzetí novými vlastníky se schopnějším managementem
 • kurzy se také řídí potenciální veřitelé rozhodující se o nákupu firemních obligací
 • fungování sekund. trhů je důležité pro efektivní využívání kap. zdrojů a jejich efektivní alokaci

Prameny

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code