Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání

Firma

 • Vedle domácností jedna ze základních kategorií subjektů ekonomického rozhodování
 • Tržní subjekt specializující se na přeměnu výrobních vstupů (zdrojů či již vyrobených statků) na výstupy – zboží a služby, které firma prodává na trhu
 • Pro tuto činnost nakupuje a využívá služby výrobních faktorů – především práce a kapitálu
 • Termín firma v právu představuje název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku
 • Firma jako označení je součástí podniku – nehmotný majetek

Explicitní náklady a implicitní náklady

Ekonomický a účetní zisk

Normální zisk

 • Normální zisk – náklady příležitosti prostředků poskytnutých majiteli firmy (odpovídá důchodu, který by podnikatel mohl získat, pokud by řídil třeba jinou firmu)
 • Normální zisk je určen alternativními náklady použití výrobních faktorů ve vlastnictví majitele firmy. Rovná se tedy implicitním nákladům.
 • Normální zisk je implicitní důchod, který zahrnuje: výnos práce podnikatele, výnos kapitálu a jiných výrobních faktorů v jeho vlastnictví a odměnu za podstoupené podnikatelské riziko.
 • Normální zisk = implicitní náklady
 • Normální zisk = účetní zisk – ekonomický zisk
 • Majitel firmy, která dosahuje pouze normálního zisku, získá zpět náklady příležitosti spojené s invsticí vlastních prostředků do firmy, a nic víc
 • Majitel firmy vykazující kladný ekonomický zisk však vydělává více, než jsou náklady příležitosti jeho investice do vlastní firmy
 • Je-li ekonomický zisk firmy kladný, je odměna pro podnikatele nadnormální, je-li záporný je podnormální a firma zaznamenává ekonomickou ztrátu

Ekonomická renta

 • Kladný ekonomický zisk neboli nadnormální zisk bývá označován i jako ekonomická renta
 • Ekonomický zisk (nadnormální zisk) = ekonomická renta
 • Schopnost firmy získat na konkurenčním trhu ekonomickou rentu je omezená, krátkodobá
 • Pokud trh umožňuje firmě dosáhnout ekonomické renty, přiláká to nové firmy, vzroste nabídka a cena poklesne
 • Z dlouhodobého hlediska je kladný ekonomický zisk na konkurenčním trhu roven nule
 • Z krátkodobého hlediska ho firma může dosáhnout snížením nákladů (úspory, nové výrobní postupy)
 • Trvalou možnost ekonomické renty přináší naopak monopolní postavení firmy
 • Příklad
  • Břícháč Tom
  • Břicháč Tom je farmář a ročně zaplatí za nájem půdy, nářadí a dodávky potřebného materiálu 10 000 dolarů. Jediný vstup, který do farmaření vkládá, je jeho vlastní práce. Je mu jedno, jestli pracuje jako farmář, nebo jako prodejce v obchodě s ročním platem 11 000 dolarů. Roční příjem z prodeje kukuřice činí 22 000 dolarů.
  • Celkový příjem – 22 000
  • Explicitní náklady – 10 000
  • Implicitní náklady – 11 000
  • Účetní zisk - 12 000
  • Ekonomický zisk - 1 000
  • Normální zisk - 11 000

Dobývání ekonomické renty

 • Neboli rent seeking
 • Snaha jednotlivce nebo skupiny získat monopolní postavení v určité oblasti a získat tak ekonomickou rentu plynoucí z tohoto postavení
 • Především působení zájmových (nátlakových) skupin
 • Dobyvatel se snaží různými prostředky (legální i nelegálními) přimět vládu, parlament a další veřejné instituce k přijetí výhodných zákonů, poskytnutí výjimek, zavedení či zrušení regulace, nebo zadání státní zakázky ve prospěch dobyvatele
 • Ale i nátlak na rozhodování voličů - ovlivněné průzkumy, reklama politiků, které prosazují, zdarma odvoz do volební místnosti
 • Složité odlišit korupci od dobývání renty – možné rozdělení: podplacení politiků k prosazení zákonů – korupce
 • Peníze poskytnuté lobbistovi či právníkovi, aby ovlivnili přijetí zákona, lze považovat za dobývání renty
 • Podmínky vzniku monopolního postavení a z něho plynoucí ekonomická renta:
  • Existence omezení trhu – regulace exportu a importu, bariéry zabraňující volnému vstupu do odvětví
  • Vstup na trh – omezeno koupí licence – renta, kterou dobývajícímu plyne z koupě privilegií
  • Snaha získat přednostní právo na získání nedostatkové komodity – veřejné zakázky, legislativní výjimky
  • Přirozený vznik renty – objev nových zdrojů – rychle se rozplyne (příchod nových firem do odvětví s vyšším ziskem než v jiných odvětvích)
  • Plýtvání vzácnými zdroji, které nejsou efektivně alokovány do produkce za účelem zvýšení celkového bohatství a blahobytu
  • Zdroje jsou využity k pouhému přesunu stávajícího bohatství směrem k úspěšným dobyvatelům
  • Plýtvání a redistribuce současného bohatství
  • Dobývání renty nevytváří žádný kladný produkt
  • Náklady - náklady firem v boji proti sobě a výběr firem vytvářející prostor pro korupci
  • Výdaje soutěžících o příjem renty, náklady na lobbisty, soupeření politiků o pozice, kde budou moci získat úplatky, čím více peněz na lobbing, tím větší odchod schopných právníků a pracovníků ze svých pozic na pozici lobbistů – ztráta specialistů → sociální aspekt
  • Společnosti budou ochotné vynaložit takové množství prostředků do výše příjmu z renty
  • Příklad
   • Soupeření leteckých společností o licenci na lety přes oceán: nutné získat licenci - nefunguje volná konkurence – omezený počet hráčů – netlačí cenu dolů a firmy tak inkasují ekonomickou rentu, firmy bojují mezi sebou o získání licence – reklama, dary, úplatky, lobbing – takové náklady zaplatí zákazník a nic za ně nedostane → nezvyšuje se blahobyt, jen se přerozděluje stávající bohatství k dobyvateli, plýtvání

Prameny

 • URBAN, Jan: Teorie národního hospodářství. 3. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 172-174, 527-528
 • Robert H. Frank, Ben S. Bernanke: Ekonomie. Grada Publishing 2002
 • vypracované otázky z minulých let

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code