Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace

 • Trh práce je jako jakýkoli jiný trh a působí na něm stejné ekonomické zákony. Přesto je ale jiný tím, že se na něm vyskytuje nezaměstnanost
 • Měříme ji ukazatelem míry nezaměstnanosti u=U/(E+U), kde u je míra nezaměstnanosti, U je počet nezaměstnaných a E je počet zaměstnaných
 • Nezaměstnaným nazveme toho, kdo nemá práci a aktivně ji hledá. Hledání zaměstnání je nezbytným znakem
 • Při výpočtech nezaměstnanosti se započítávají lidé reg. na Úřadu práce, zjistíme tím tedy registrovanou nezaměstnanost
 • Někteří se ale na ÚP nehlásí, např. protože jsou nezaměstnaní krátkodobě, nebo naopak dlouhodobě, proto už ztratili nárok na podporu a i víru v to, že jim ÚP pomůže v hledání práce
 • Skutečná nezaměstnanost je tedy o něco vyšší než ta registrovaná
 • Ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní obyvatelstvo
  • Ekonomicky aktivní
   • Zaměstnaní – mají placené zaměstnání, nebo zaměstnávají sami sebe
   • Nezaměstnaní – nemají placené zaměstnání nebo sebezaměstnání, ale práci aktivně hledají – ochotní a schopní pracovat
  • Ekonomicky neaktivní – nehledají zaměstnání – neochotní nebo neschopní pracovat – studenti, penzisté, invalidé…
 • Plná zaměstnanost – neznamená, že by byla nezaměstnanost úplně odstraněna, ale je to stav, kdy je nezaměstnanost způsobena pouze frikční a strukturální nezaměstnaností, ne cyklickou
 • Přirozená míra nezaměstnanosti - nejnižší dlouhodobě udržitelná míra nezaměstnanosti odpovídající potenciálnímu produktu (tvořena frikční a strukturální nezaměstnaností)
 • Ekonomický dopad nezaměstnanosti – vysoká nezaměstnanost – plýtvání zdroji – ekonomika nevytváří tolik, kolik je schopna
 • Vládní politika na podporu zaměstnanosti
  • Pasivní – zmírnění následků nezaměstnanosti vyplácením podpory v nezaměstnanosti (ale pokud je tato podpora vysoká, snižuje se motivace nezaměstnaných k hledání práce)
  • Aktivní – snaha udržet vysokou zaměstnanost – zlepšování informací o volných pracovních místech, financování rekvalifikace, vytváření nových pracovních míst atd.
 • Phillipsova křivka – vztah mezi nezaměstnaností a inflací; krátkodobá – předpoklad, že se nemění očekávaná míra inflace
 • Dlouhodobá Phillipsova křivka – ustálí se na bodě přirozené míry nezaměstnanosti – snaha snížit nezaměstnanost pod její přirozenou míru – růst inflace; snížení míry inflace – zvýšení nezaměstnanosti nad přirozenou míru

Dělení nezaměstnanosti

Podle příčiny vzniku

 • Frikční nezaměstnanost
  • Nezaměstnanost lidí, kteří opustili staré místo a nové teprve hledají
 • Strukturální nezaměstnanost
  • Vzniká v důsledku strukturálních změn v ekonomice, kdy se některá odvětví zmenšují a jiná naopak expandují
  • Toto způsobuje, že klesá poptávka po některých profesích, zároveň však roste poptávka po jiných
  • Obvykle trvá déle než frikční nezaměstnanost
  • Představuje větší zásah do života, lidé mění profese, prochází rekvalifikačními kurzy apod.
  • Je to přirozená nezaměstnanost, trh se přirozeně vyvíjí, pokud by tomu tak nebylo, trh by se vyřadil ze světové soutěže a zaostával by
 • Cyklická nezaměstnanost
  • Nastává, když je ekonomika v poklesu (recesi) a nastává pokles zaměstnanosti prakticky ve všech odvětvích
  • Není téměř možné se rekvalifikovat na jinou profesi a najít práci, protože nezaměstnanost panuje ve všech odvětvích
  • Okunův zákon - když domácí produkt roste rychleji, míra nezaměstnanosti klesá, a když naopak DP roste pomaleji nebo klesá, míra nezaměstnanosti se zvyšuje
   • Svědčí o tom, že část nezaměstnanosti má skutečně cyklickou povahu
 • Sezónní nezaměstnanost
  • Souvisí se změnami ročního období, kdy se některé práce nedají vykonávat
  • Týká se stavebnictví, zemědělství…

Podle času

 • Krátkodobá nezaměstnanost
  • Nepůsobí vážnější problémy
 • Dlouhodobá nezaměstnanost
  • Nejenom ekonomické dopady, ale i existenční potíže, ztráta sebeúcty a kvalifikace
  • Příčiny
  • Časem mění postoj k práci, stává se novým životním stylem a tím i dobrovolnou nezaměstnaností.

Podle dobrovolnosti

 • Dobrovolná nezaměstnanost
  • Nezaměstnaný hledá práci, ovšem požaduje vyšší mzdu, než je mu trhem nabízena, proto nemůže práci najít
  • Mezi alternativní příležitosti patří podpora v nezaměstnanosti. Jsou-li nízké a doba poskytování krátká, jsou lidé motivování k tomu, najít si rychle nové zaměstnání
 • Nedobrovolná nezaměstnanost
  • Nezaměstnaný hledá práci, akceptuje takovou mzdu, kterou trh nabízí, přesto práci nemůže najít
  • Příčinou jsou překážky bránící poklesu mezd. Jednou z nich bývají odbory, které se zasazují o zvýšení mezd a neuvědomují si, že tím trhu škodí daleko více. Příčinou je i uzákoněná minimální mzda (hlavně čerství absolventi nebo dělníci ochotni pracovat i za míň, ale nesmí)
  • Postihuje i lidi, kteří nemají dobré alternativní příležitosti, protože je pro ně rekvalifikace nebo nalezení jiného zdroje obživy velmi obtížné
  • Špatně se odlišují, neboť i dobrovolně nezaměstnaní jsou často registrováni na ÚP. Registrovaná míra nezaměstnanosti tedy zčásti obsahuje i nezaměstnanost dobrovolnou

Prameny

 • Robert Holman - Ekonomie, 4. vydání, str. 292-313
 • Jan Urban - Teorie národního hospodářství, 2.vydání, kap. 7 a 10

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code