Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost

Expanzívní monetární politika

 • měnová politika centrální banky (viz otazka-29)
 • snaží se o zvýšení množství peněz v oběhu (peněžní nabídku)
 • důsledky
  • zvýšení nabídky peněz
  • snížení úrokové sazby
  • zvýšení investic (podniky si půjčují za menší úroky a více peněz investují)
  • zvýšení HDP (rostou investice = roste i HDP)
  • snížení nezaměstnanosti
  • ve finále ale často vede ke zvýšené cenové hladině = zvýšení míry inflace
 • expanzívní politika slouží k povzbuzení ekonomiky a posílení hospodářského růstu

Expanzívní nástroje monetární politiky

 1. Změna úrokové sazby (diskontní)
  • Diskontní půjčka je půjčka, kterou centrální banka poskytuje komerční bance
  • Diskontní sazba je tedy úroková sazba diskontní půjčky (úvěru)
  • Další typ tzv. lombardní úvěry – lombardní sazba (úvěr za cenné papíry jako zástava)
  • Banky si od centrální banky půjčují tehdy, nemají-li dostatek zdrojů pro naplnění svých rezerv – poskytnutím diskontní půjčky centrální banka zvyšuje množství peněz v ekonomice, protože umožňuje komerčním bankám poskytnout vyšší úvěry (zároveň také může diskontní půjčka sloužit jako pomoc bance, která se dostala do potíží)
  • Význam pro expanzívní politiku – dochází ke snížení diskontní sazby → banky jsou motivovány k diskontním půjčkám (za nižší úroky) → zvýšení likvidních rezerv bank → zvýšení objemu poskytovaných výpůjček komerčních bank (i jejich úvěrové sazby se totiž sníží a tím se zvýší zájem lidí si půjčovat) → zvýšení peněžní nabídky (zásoby) v ekonomice
  • pozor!! ukládání peněz či půjčky přes noc - ČNB označuje úrokové sazby používané pro půjčky komerčním bankám jako lombardní ( = marginální zápůjční, ty jsou nejvyšší ze sazeb), pro úročení depozit komerčních bank se používá termín diskontní sazba (depozitní facilita, jsou nejnižší)
 2. Operace na volném trhu
  • spočívají v obchodech s cennými papíry mezi centrální bankou a bankami
  • význam pro expanzívní politiku - dochází ke koupi cenných papírů centrální bankou od bank a dalších investorů → zvýšení likvidních rezerv banky (či získání oběživa pokud se jedná o jiného investora) → zvýšení objemu poskytovaných úvěrů bankami → zvýšení peněžní nabídky (zásoby) v ekonomice
  • nejběžnější a nejúčinnější nástroj monetární politiky
 3. Změny povinných minimálních rezerv
  • Centrální banka ze zákona stanovuje komerčním bankám povinnou míru jejich rezerv, tzn. kolik % ze svých vkladů (od podniků, lidí) musí mít komerční banky uloženy jako rezervu na zvláštním neúročeném účtu u centrální banky
  • Je to minimální hranice, pod kterou bankovní rezervy nesmí klesnout
  • Význam pro expanzívní politiku – dochází ke snížení povinných minimálních rezerv → zvýší se množství peněz, které mají banky k dispozici a mohou je pustit do oběhu → zvýšení objemu poskytovaných úvěrů (mohou půjčovat větší podíl svých depozit za nižší úrokové sazby) → zvýšení peněžní nabídky (zásoby) v ekonomice
  • velmi razantní zásah do bankovního systému!
  • Pozor, dnes už prakticky nemá význam, protože země EU mají ze zákona fixní PMR ve výši 2% - centrální banka ji už tedy nemůže regulovat

Expanzivní fiskální politika

 • fiskální politika = vládní/rozpočtová politika, která stimuluje agregátní poptávku (otázka č.2) pomocí různých nástrojů (nejčastěji daně a vládní výdaje)
 • expanzivní fiskální politika se projevuje podpořením, zvýšením agregátní poptávky
 • pokud dojde ke snížení agregátní poptávky, projeví se to celkovým poklesem produkce a snížením cenové hladiny →nižší firemní tržby, zvýšení nezaměstnanosti
 • Nástroje expanzívní fiskální politiky
  • Zvýšení vládních výdajů nebo snížení daní
  • dojde k napumpování peněz do ekonomiky (zvýšení příjmů domácností i firem, ti pak více utrácejí = zvýšení agregátní poptávky)
  • působí tzv. multiplikační efekt – posun agregátní poptávky vyvolaný zvýšením vládních výdajů je ve skutečnosti větší, než odpovídá tomuto zvětšení. Na každou jednotku zvýšených výdajů vlády připadá zvýšení agregátní poptávky odpovídající nejen tomuto zvýšením ale i dodatečnému zvýšení související s následným růstem důchodů a spotřebitelských výdajů.
  • efekt vytěsňování - růst produktu v důsledku fiskální expanze je doprovázen protichůdným pohybem. Zvýšení vládních výdajů totiž povede ke zvýšení úrokové míry a to naopak snižuje poptávku (po investicích, nákupy nemovitostí domácností atd). Tento efekt tedy ruší částečně vliv zvýšených vládních výdajů na agregátní poptávku.
  • aby se tedy zvýšila účinnost expanzivní fiskální politiky, měla by být posílena expanzivní monetární politikou, která zvýšením peněžní nabídky snižuje dopad efektu vytěsňování (koordinace v otázce 10)
 • krátkodobý efekt: stát buď sníží daně, nebo zvýší své nákupy což vede k růstu hrubého národního produktu, růstu zaměstnanosti, ale často také k růstu cenové hladiny
 • dlouhodobý efekt: vede zpravidla ke zvyšování cen a tedy k inflaci, to znamená, že se nemění úroveň produktu a zaměstnanosti, ale zvyšuje se úroveň cen.

Prameny

 • Urban, J.. Teorie národního hospodářství . III. vyd. str. 308 - 315, 366 - 385
 • Přednášky a seminář Jurošková

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code