Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech

Náklady alternativ

 • skryté (implicitní) náklady provedeného rozhodování
 • také označovány jako náklady ušlých příležitostí
 • nebo jako ekonomické náklady (narozdíl od nákladů účetních, které zahrnují pouze náklady explicitní)
 • jsou jednou z častých chyb, které se subjeky při rozhodování dopouštějí, je, že tyto skryté náklady do svého rozhodování nezahrnují
 • rozhodne-li se ekonomický subjekt provést určitou činnost, tj. vybrat si z možností užití svých zdrojů jednu určitou, ztrácí možnost provést jinou činnost, a využít tak své zdroje jiným způsobem
 • cenou za získání určitého statku je vždy nemožnost získat jiné statky - náklady alternativ udávají hodnotu toho nejcenějšího z nich
 • respektovat náklady alternativ znamená zahrnout do rozhodování veškeré náklady, které toto rozhodování nese (při rozhodování, zda danou věc učiním, či nikoli, musím vzít v úvahu i tyto náklady a brát je jako relevantní)

Křivka výrobních možností

 • náklady alternativ vystupují i na národohospodářské úrovni, zde je značí tato křivka
 • též označována jako hranice výrobních možností - maximum toho, co národní hospodářství může v daném okamžiku vyprodukovat
 • znázorňuje rozdílné kombinace dvou různých statků, které může výrobce produkovat při plném využití daných zdrojů

A - zdroje nejsou využity na 100%; B - reálně nedosažitelné využití zdrojů; C - efektivní využití zdrojů; X,Y - dva různé statky vyráběné státem

 • čím více stát vyrobí statku X, tím méně vyrobí statku Y - úbytek statku Y znázorňuje náklady ušlých příležitostí

Příklady nákladů alternativ

 • pozve-li nás někdo na oběd, platíme za něj cenu v podobě ztráty času, který jsme mohli věnovat něčemu jinému
 • náklady alternativ, které nese spotřebitel při nákupu určitého předmětu. Jeho náklady ušlých příležitostí odpovídají ztrátě možnosti získat předmět jiný, který by pro něj měl vyšší hodnotu
 • společnost se rozhodne realizovat projekt, čímž se ovšem připraví o možnost realizovat projekt jiný - např. koupí zařízení ztrácí podnik možnost vynaložit dané přostředky na údržbu stávajícího zařízení, což zvyšuje riziko poruchy
 • město se rozhodne postavit parkoviště, tím se připraví o možnost postavit na daném pozemku např. nemocnici
 • stát se rozhodne dát peníze na opravu silnic, čímž připraví o peníze resort školství

Utopené náklady

 • další chyba ekonomického rozhodování
 • jsou to náklady, které v okamžiku rozhodování již nelze zachránit (osoba je nese bez ohledu na to, jaké rozhodnutí provede)
 • jejich výše je pro rozhodování irelevantní, je třeba je ignorovat narozdíl od nákladů alternativ
 • averze ke ztrátě - snaha zabránit ztrátě prostředků, které jsme již vynaložili; snaha brát utopené náklady jako stále relevantní, to souvisí s tzv. Concorde efektem
 • Concorde efekt - název podle rozhodnutí francouzské a britské vlády pokračovat ve vývoji nadzvukového osobního letadla Concorde i poté, co bylo jasné, že tento projekt nebude ekonomicky výhodný
 • jsou jednou z bariér vstupu potencionálních konkurentů na trh oligopolu (viz otázka 34); vstupní investice v řadě odvětví mají charakter utopených nákladů - v případě odchodu firmy z odvětví je obtížné, je získat zpět

Příklady utopených nákladů

 1. Jedu na výlet do Berlína autem. Do nákladů cesty nebudu počítat cenu automobilu ani řidičského průkazu. Toto jsou utopené náklady, které v dané situaci neberu v úvahu.
 2. Koupil jsem si lístek do kina, ale nechce se mi tam. Peníze za lístek jsou utopené náklady (neřešíme možnost vrácení lístku). Rozhodování je založeno na porovnání nákladů a výnosů dvou možných činností. Buď do kina jít, nebo čas strávit jinak. Cenu za lístek jsme zaplatili v obou případech. Rozhodovat by se mělo podle toho, jestli chci film vidět bez ohledu na cenu lístku.
 3. Příklad Temelína. Souvisí s averzí ke ztrátě - stát rozhodl o tom, že elektrárnu dokončí vzhledem k tomu, že již vynaložil enormní finanční prostředky na její stavbu. - příklad ze semináře JUDr. Hraby

Prameny

 • Urban, Jan: Teorie národního hospodářství,2011, str. 38-41
 • seminář

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code