Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu

 • Kapitálový trh: jednotný trh volných finančních prostředků (úspor), na kterém finanční investoři své úspory nabízejí a firmy hledající zdroje financování svých reálných investic je poptávají

Nabídka na kapitálovém trhu

 • Na kapitálovém trhu dochází k nabídce tzv. volných – tj. uspořených finančních prostředků, které nabízejí osoby, především domácnosti
 • Nabídka kapitálu udává vztah mezi jeho cenou (úrokovou mírou) a nabízeným množstvím
 • Domácnosti jsou ochotny odložit do budoucnosti své spotřeby a vytvářet úspory tehdy, když jim tento odklad zajistí zvýšení jejich spotřeby v budoucnosti. Tvorba úspor je závislá na výši úrokové míry. Křivka nabídky zapůjčitelných fondů udávajících závislost množství nabízených úspor na jejich ceně proto rostoucí.
 • Tuto nabídku ovlivňuje však mnoho okolností. Domácnosti, či osoby mohou mít celou řadu motivů k odkladu spotřeby a tvorbě úspor – např. ušetřit prostředky k nákupu náročnějších spotřebních předmětů později, pojistit se proti nepředvídaným událostem, či získat z uspořených prostředků určitý výnos.
 • Výnos = úrok závisí na aktuální úrokové míře – cena zápůjčního kapitálu za určité časové období (zpravidla 1 rok).
 • Můžeme rozdělit 2 základní skupiny faktorů ovlivňující nabízené množství kapitálu:
  1. cena kapitálu – úroková míra
  2. ostatní faktory
 • závislost mezi úrokovou mírou a jeho nabízeným množstvím (např. rozsah úspor) nám určuje křivka nabídky kapitálu.
 • Změny nabídky kapitálu:
 • Další faktory ovlivňující výši úspor na trhu či výši nabízeného množství kapitálu na trhu jsou především
  1. výše disponibilních příjmů domácností
  2. spotřební netrpělivost (současná spotřeba preferovaná před spotřebou budoucí)
 • Dále může být nabídka kapitálu v národním hospodářství také ovlivněna
  1. daňovou politikou státu – (dojde-li ke změně daní – např.snížení daňového zatížení úroku či příjmu z dividend, dojde tím pádem i ke zvýšení nabídky kapitálu)
  2. rizikem zapůjčení svého kapitálu(v důsledku snadného investování fin. Prostředků v zahraničí způsobuje odliv kapitálu ze země)
  3. výší rozpočtového deficitu – rozdíl mezi státními výdaji,daňovými výdaji a dalšími příjmy státu
 • Všechny výše zmíněné faktory vyvolávají změny resp. posuny nabídky kapitálu.
 • Disponibilní či čistý příjem domácností
  • Důležitý faktor, který ovlivňuje výši úspor domácností, protože s růstem tohoto příjmu roste i spotřeba domácností.
  • Důvod proč tomu tak je, je, že čím nižší příjem domácnosti, tím méně dojde k uspokojení méně naléhavých potřeb, protože je potřeba uspokojit pouze potřeby základní.
  • S růstem příjmu se však poptávka domácností přesune na méně naléhavé potřeby.
 • Spotřební netrpělivost
  • Psychologický činitel, který ovlivňuje to, jak velkou část svých příjmů jednotlivé domácnosti dají na spotřebu a jak velkou část uspoří.
  • Jinými slovy spotřebitelé chtějí všechno hned – ať už když jim roste příjem nebo při očekávání nějaké velké inflace.
 • Celková nabídka kapitálu v národním hospodářství = národní úspory
  • Jsou to veškeré soukromé úspory (úspory domácností) a veřejné úspory (daňové příjmy, které zůstávají státu po zaplacení všech stát. výdajů – pokud je státní rozpočet schodkový dochází k poklesu investic).
  • Tomuto se říká efekt vytěsňování (pod vlivem vzestupu schodku státního rozpočtu dochází ke snížení disponsibilních zapůjčitelných fondů v národním hospodářství, a tím k poklesu investic).

Poptávka na kapitálovém trhu

 • jde především o poptávku firem po úvěru na investice do kapitálových statků
 • vyšší úroková míra výpůjčky prodražuje, takže poptávané množství úvěru při rostoucích úrokových mírách klesá; proto je křivka poptávky po zapůjčitelných fondech udávající závislost jejich poptávaného množství na úrokové míře klesající
 • Změny poptávky po kapitálu
  • Poptávka (firem) po kapitálu odpovídá vztahu mezi cenou kapitálu a množstvím kapitálu, které firmy poptávají.
  • V praxi to znamená, že dojde-li ke zvýšení ceny kapitálu, musejí se firmy omezit pouze na ty investice, které se jim vyplatí.
  • Poptávka po kapitálu klesá, pokud se poptávka po zboží a službách snižuje (období hospodářského poklesu) a roste, pokud se poptávka po zboží a službách zvyšuje (období ekonomického růstu).
  • Faktory ovlivňující změny v poptávce po kapitálu
   • a) změny v cenách substitučních výrobních faktorů, především mezd
   • b) daňová politika státu (daňové úlevy firmám, ty více investují a tím se zvýší i poptávka po kapitálu).

Rovnováha na kapitálovém trhu

 • Na kapitálovém trhu sehrává úroková míra úlohu ceny, která nabídku kapitálu a poptávku po něm vyrovnává.
 • Příklad: Zvýšení ceny kapitálu vede ke snížení investic firem, ale zájem finančních investorů nabídnout své finanční prostředky roste. Opačná situace nastane při snížení úrokové míry (ceny).
 • Je-li úroková míra na trhu vyšší, nabídka kapitálu převyšuje poptávku a investoři musí úroky (za které nabízejí na trhu svůj kapitál) snížit.
 • V případě, že je cena kapitálu nižší, je tomu naopak a nabízené množství kapitálu je nižší než poptávané, tím dojde k převisu poptávky nad nabídkou a to vede investory ke zvýšení cen kapitálu – tj. růst úroků.
 • Z toho vyplývá, že ke změnám rovnováhy na kapitálovém trhu dochází se změnou poptávky po kapitálu nebo změnou jeho nabídky.

Reálná a Nominální úroková míra

 • Nominální - peněžní výnos z vkladů a současně cena (náklad) úvěrů.
 • Reálná- na rozdíl od nominální je odlišná tím, že je očištěna od inflace
  • vypočítává se rozdílem mezi nominální úrokovou mírou a mírou inflace.
  • Udává nám reálný výnos z úspor.
  • Nabídka kapitálu i poptávka po něm jsou proto závislé na reálných úrokových mírách.

Prameny

 • Teorie národního hospodářství, Urban – 3. doplněné a rozšířené vydání, str. 281 – 287; 292

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code