Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka

Nabídka peněz

 • Celkové množství peněz v oběhu - také peněžní zásoba.
 • Nabídka na peněžním trhu je vytvářena bankovním systémem tvořeným státní centrální bankou a systémem komerčních bank. (viz Otázka číslo 5)
 • Centrální banka vytváří část peněžní nabídky zvanou měnová báze, kterou tvoří bankovky a mince v oběhu a depozita KB u centrální banky.
 • Zbývající část peněžní nabídky vytvářejí komerční banky, které půjčují ekonomickým subjektům.

Poptávka po penězích

 • Poptávkou po penězích ekonomie rozumí sklon ekonomických subjektů držet svá aktiva v peněžní podobě = dávat držbě peněz přednost před jinými, méně likvidními aktivy či druhy majetku – např. dluhopisy, akciemi, nemovitostmi atd.
 • Důvodem poptávky po penězích je jejich likvidita.
 • Na peněžním trhu platí, že tržní cena peněz (úroková míra) odpovídá průsečíku křivky poptávky po penězích a peněžní nabídky.

Faktory ovlivňující poptávku po penězích

 • Peníze – nejlikvidnější prostředek směny.
 • Poptávka po penězích = transakční poptávka a ta je motivována potřebou domácností i firem provádět opakovaně určité objemy nákupů zboží a služeb.
 • Množství peněz, které ekonomické subjekty drží (poptávají) pro uskutečňování svých pravidelných nákupů, závisí na cenách zboží a služeb i výši jejich důchodů.
 • Čím ↑ ceny, tím ↑ peněz jsou ekonomické subjekty nuceny držet k zabezpečení těchto transakcí. Proto vyšší cenová hladina znamená zvýšení množství poptávaných peněz.
 • Potřebu peněz odpovídající transakční poptávce vyjadřuje peněžní agregát M1.
 • Opatrnostní poptávka po penězích je dána potřebou ekonomických subjektů zabezpečit se proti nepředvídatelným budoucím výdajům.
 • Výnosová poptávka po penězích: souvisí se snahou získávat z držení peněz určitý pravidelný disponibilní výnos – např. v podobě úroků.
 • Celková poptávka po penězích je dána souhrnem peněžních prostředků, které se všechny ekonomické subjekty rozhodly držet, a to z důvodu buď nákupu zboží, nebo uchování hodnoty a zajištění majetkových výnosů.

Poptávka po penězích a úroková míra

 • Peníze udržované v likvidní podobě většinou nepřinášejí žádné nebo minimální výnosy – ekonomickým subjektům tak přináší náklady ušlých příležitostí.
 • Pokud by totiž tyto peníze byly převedeny do jiné méně likvidní formy (investice do kapitálu), získal by tak ekonomický subjekt vyšší výnos – úrok.
 • Úroková míra: je cenou peněz – udává, jaké úrokové výnosy ekonomické subjekty mohou získat, jestliže místo držení peněz v hotovosti vloží peníze do jiných aktiv (např. nákup obligací nebo vklad na terminovaný účet).
 • Vyšší hodnoty úrokové míry zvyšují náklady alternativ spojených s držením peněz a vedou k tomu, že domácnosti a firmy drží méně peněz v jejich likvidní formě = ukládaní i půjčování peněz se stává výnosnějším a poptávané (držené) množství se proto snižuje.
 • Naopak je tomu při nižší úrokové míře – poptávané množství peněz roste a motivace k uložení peněz do méně likvidních aktiv klesá.
 • Poptávka (poptávková křivka) po penězích nám udává závislost poptávaného množství peněz na výši úrokové míry. Tato poptávková křivka je klesající.
 • Peněžní trh
  • zde se střetává poptávka po penězích s jejich nabídkou.
  • Předmětem obchodování na tomto trhu jsou půjčky a výpůjčky peněz – tj. krátkodobých finančních prostředků, maximálně na 1 rok.
  • Peněžní trh má funkci především poskytování vysoce likvidních finančních prostředků a jeho subjekty jsou finanční instituce.
  • Pozor: finanční trh – obchodování s krátkodobě půjčovanými finančními prostředky x kapitálový trh – obchodování s dlouhodobě půjčovanými finančními prostředky.
 • Úroková míra – cena peněz se přizpůsobuje poptávce po penězích = uvádí nabízené a poptávané množství peněz do rovnováhy.
 • Rovnováha na trhu peněz - vyrovnání poptávky po penězích s nabídkou peněz, která nastává při rovnovážné úrokové míře na trhu.
 • Výnosová křivka
  • Udává vztah mezi úrokovým výnosem a dobou splatnosti na peněžním trhu.
  • Obvyklý tvar této křivky je rostoucí tj. úvěry s delší dobou splatnosti jsou spojeny s vyšší úrokovou mírou a naopak. (důvod – vyšší úrokové riziko spojené s delšími půjčkami)

Prameny

 • URBAN, Jan, Teorie národního hospodářství 3. vyd. Praha 2011. s. 330-333, 368.

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code