Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


50. Monetární politika a její nástroje

 • ovlivňuje množství peněz v oběhu, jejich likviditu a úroveň úrokových sazeb
 • za měnovou politiku je odpovědná centrální banka, která rozhoduje o výši peněžní zásoby
 • je součástí hospodářské politiky
 • je základním nástrojem národohospodářského ovlivňování vytvořené produkce, nezaměstnanosti a inflace
 • význam MP je ovlivněn mnoha faktory
  • postavením a úlohou centrální banky
  • strukturou bankovního systému
  • existencí peněžních a kapitálových trhů
  • rozsahem a intenzitou platebních styků se zahraničím

Cíle MP

 • zprostředkující cíle
  • ovlivnění peněžní zásoby
  • ovlivnění úrokových měr
 • konečné cíle
  • nízká inflace - nízká míra cenového růstu
  • stálý růst HDP
  • nízká míra nezaměstnanosti
  • stabilita měnového kurzu
  • vyrovnanost obchodní bilance
 • pro MP jsou výchozí množství peněz v oběhu a úroveň ekonomické aktivity
 • expanzivní politika = růst peněžní nabídky
  • klesají úrokové sazby a poskytuje se více úvěrů
  • rostou výdaje, roste HDP a zaměstnanost
  • je-li růst příliš vysoký, nastává inflace, ceny rostou
 • restriktivní politika = redukce peněžní nabídky
  • rostou úrokové sazby a poskytování úvěrů je přísnější
  • klesá poptávka, klesá objem produkce a klesá zaměstnanost
  • sníží se dynamika růstu cen, inflace je nižší

Cílování inflace

 • stanovení cílů Českou národní bankou vztahujících se k míře inflace
 • centrální banka veřejně vyhlásí inflační cíl(e) o něž bude usilovat - vytvoří inflační očekávání, které se promítá do chování eko. subjektů
 • tyto cíle slouží k hodnocení měnového vývoje a banka na jejich základě rozhodne o uplatnění nástrojů MP, tj. banka buď uplatní restriktivní nebo expanzivní politiku

Nástroje MP

 • jak může centrální banka ovlivnit peněžní nabídku?
 • vychází ze vztahu mezi výší úrokových měr a celkovou nabídkou peněz
  • operace na volném trhu
   • prodeje a nákupy státních cenných papírů od bank a dalších investorů – snadný a účinný nástroj
   • CB nakupuje → zvyšuje množství peněz v ekonomice a prování expanzivní měnovou politiku
   • CB prodává → snižuje množství peněz v ekonomice a provádí restriktivní politiku
  • změna diskontní sazby
   • diskontní půjčka = půjčka centrální banky komerčním bankám (většinou krátkodobé)
   • diskontní sazba = úrok, který si za půjčku účtuje centrální banka (její zvýšení snižuje množství rezerv v ekonomice a to vede ke snížení peněžní nabídky a naopak)
   • poskytováním diskontní půjčky působí centrální banka jako tzv. věřitel poslední instance (reguluje množství peněz v ekonomice a pomáhá fin. institucím v nouzi)
  • úprava požadavků na minimální bankovní rezervy
   • centr. banka má ze zákona právo stanovit komerčním bankám povinnou míru jejich rezerv (rezervní poměr, tj. hranice, pod kterou nesmějí bankovní rezervy klesnout)
   • zvýšení rezervního poměru vede ke snížení schopnosti bank půjčovat peníze a to vede k poklesu peněžní nabídky (a naopak)

Omezení regulace peněžní zásoby

 • omezení kontroly centrální banky dvěma skutečnostmi, které nedokáže plně ovlivnit ani předvídat
  • rozhodnutí domácností o tom, jaké množství peněz si ponechají v hotovosti a jaké množství uloží do bank
  • rozhodnutí bank o tom, jaké množství peněz si ponechají a jaké množství zapůjčí (banky si mohou vytvářet dobrovolné rezervy nad rámec rezervního poměru = dobrovolné rezervy, v extrému může dojít k úvěrovému ochromení, kdy banky odmítají půjčovat)
 • centrální banka může na toto chování domácností a bank reagovat, a tak peněžní nabídku přizpůsobovat

Nezávislost centrální banky

 • centrální banka závislá na vládě přizpůsobuje svou monetární politiku zájmům vlády
 • centrální banka nezávislá na vládě má jako prestižní úkol udržování cenové stability v zemi
 • zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

Funkce bankovního systému

 • bankovní systém = komerční banky a centrální banka
 • komerční banky
  • finanční instituce, které přijímají vklady (depozita) a poskytují komerční půjčky
  • finanční prostředníci
  • zajišťují bezhotovostní platební styk
  • směňování peněz
  • vydávání platebních a úvěrových karet
  • provádění investičních a makléřských služeb
  • poskytování bankovních záruk a akreditivů
  • uschování cenných předmětů…
 • centrální banka
  • kontroluje nabídku peněz v národním hospodářství
  • poskytuje bankovní služby komerčním bankám (podobné jako komerční banky poskytují ekonomické veřejnosti)
  • slouží jako banka vlády
  • dohlíží nad komerčními bankami
  • mezibankovní platební styk
  • drží běžné účty vládních institucí
  • vydává a stahuje státní obligace a další cenné papíry

Prameny

 • TNH, Urban Jan, 2. doplněné a rozšířené vydání, 2006, str. 308-320, 3. vydání str. 341-352

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code