Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky

 • Ekonomiky zemí se propojují nejen v důsledku vzájemných tržních vztahů, ale i pod vlivem rozhodnutí svých vlád
 • Mezinárodní ekonomická integrace posiluje vzájemný obchod mezi zeměmi a další formy mezinárodních ekonomických vazeb

Hlavní cíle mezinárodní ekonomické integrace:

 • Odstraňování překážek bránících volnému pohybu zboží, služeb, práce a kapitálu
 • Koordinace hospodářské politiky jednotlivých zemí (daňové, rozpočtové, měnové)

Stupně integrace

1. Zóna volného obchodu

 • 2 nebo více zemí se dohodne, že mezi sebou sníží nebo zruší cla na některé výrobky
 • příklady
  • ASEAN (Brunej, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko)
  • NAFTA (Kanada, Mexiko, USA)
  • EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko)

2. Celní unie

 • sdružení zemí, které se dohodly na omezení vzájemných obchodních bariér a zároveň uplatňují společné celní sazby vůči třetím zemím – tzv. společný celní sazebník
 • příklady
  • Celní unie EU- Turecko
  • Jihoafrická celní unie
  • (do roku 2004 tvořilo celní unii i Česko a Slovensko)

3. Společný trh

 • členské státy odbouraly veškerá cla, používají společný celní sazebník vůči třetím zemím a je mezi nimi zabezpečen volný pohyb zboží, služeb, práce a kapitálu
 • příklad
  • Evropské společenství v 80. letech
 • vyšší stadium společného trhu je Jednotný vnitřní trh
  • členské země zavedly i společné technické a jiné normy pro své výrobky a služby
  • vnitřní hranice pro pohyb zboží, služeb práce a kapitálu již mezi v podstatě neexistují
  • příklad: Evropská unie od 1. poloviny 90. Let 20. Století

4. Hospodářská unie

 • ekonomiky zemí, které jsou plně zapojeny do jednotného vnitřního trhu, přenášejí část svých pravomocí na nadnárodní instituce
 • instituce mohou spolurozhodovat o společné obchodní politice, daňových předpisech, rozpočtových pravidlech, sociální politice

5. Měnová unie

 • jejím předpokladem je hospodářská unie
 • členské státy používají jako zákonné platidlo společnou měnu
 • k přijetí hospodářské a měnové unie se zavázala ČR se vstupem do EU
 • vrcholem je úplná ekon. a pol. integrace, kdy samostatné státy splynuly v nový celek řízený z jednoho centra (sjednocení Německa 1990)

Mezinárodní organizace

 • vznikly na podporu mezinárodních ekonomických vztahů
 • MMF
 • OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj-diskusní fórum pro výměnu ekonomických informací a zkušeností (boj s korupcí)
 • WTO-Světová obchodní organizace- pravidla obchodování mezi členskými státy, též slouží jako fórum pro jednání o změnách těchto pravidel a také jako orgán pro urovnávání sporů týkajících se mezinárodního obchodu
 • WB Světová banka- poskytuje státům prostředky pro zmírnění chudoby a hospodářský rozvoj, soustřeďuje se především na rozvojové země

Ekonomická globalizace

 • globalizace= rostoucí mezinárodní pohyb zboží, práce a kapitálu, ale i technologií či politických a kulturních hodnot spojený s rozvojem dopravy a komunikace, který vede ke zvyšujícímu se ekonomickému, politickému a kulturnímu propojení osob, podniků i národních ekonomik současného světa
 • Projevy
  • růst mezinárodního obchodu
  • rychlý růst mez. kapitálových toků včetně přímých zahraničních investic
  • zvyšování ekonomicky podmíněné migrace
  • rozvoj mezinárodních ekonomických organizací a dohod (MMF, OPEC- Organizace zemí vyvážejících ropu, WTO-Světová obchodní org.)
  • rostoucí přemisťování výroby prováděné v mezinárodním měřítku v souvislosti s vývojem poptávky a nákladů v jednotlivých zemích
  • rozvoj nadnárodních podniků působících současně ve velkém počtu zemí
 • Přínos
  • volný obchod a volný pohyb práce a kapitálu pro hospodářský růst
 • kritika
  • růst ekonomických rozdílů mezi zeměmi - bohaté si polepšily více

Prameny

 • TNH, Jan Urban, 3. doplněné a rozšířené vydání (str. 497-499)

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code