Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce

Co je to kapitál

 • kapitál je jedním z výrobních faktorů
 • není primárním výrobním faktorem jako např. práce, půda, přírodní zdroje atd., tzn. že je produkován společností nebo jiným ekonomickým subjektem
 • produktem výroby a znovu vstupuje do výroby jako její vstup

Vznik kapitálu

 • v tržní ekonomice nabývá kapitál nejprve podobu zapůjčitelných fondů (úspor), které vznikají odložením spotřeby ekonomickými subjekty
 • Vznik kapitálu vyžaduje investici („přítok“), zapůjčitelné fondy jsou tedy investovány
 • Investice znamená, že se místo spotřebních statků budou vyrábět kapitálové statky (tzn. investice je odložená spotřeba)
 • Pokud se společnost místo spotřebního statku rozhodne vyrobit kapitálový statek (s vidinou vyšší výroby spotřebních statků v budoucnosti) → znamená to, že část současné spotřeby musí společnost obětovat/investovat ve prospěch výroby kapitálových statků, což sice způsobí omezení současné spotřeby, ale zvýšení budoucí spotřeby, protože uvolněné/vyrobené kapitálové statky mohou být dále investovány.
 • („místo abys lovil ryby celý den holýma rukama, vyrob si odpoledne prut, večer sice budeš o hladu, ale zítra budeš mít více ryb“ - přečtěte si příklad Robinsonův člun = dobrý k pochopení)
 • vztah kapitálu a investice
  • kapitál je stav (budov, strojů, zásob, znalostí) a investice je tok, který doplňuje popřípadě zvětšuje stav kapitálu
  • kapitál se výrobou opotřebovává ⇒ je nutné jej investicemi stále obnovovat
  • je-li tok investic větší než opotřebení kapitálu, pak jeho stav roste
  • hrubé investice - investice od obnovy i navýšení; čisté invetsice - investice pouze do navýšení kapitálu
 • pojem „útěk kapitálu“ - trpí jím ty země, které provádějí politiku zvyšující riziko kapitálu → investoři utíkají do zemí s nízkým rizikem kapitálu

Formy kapitálu

 1. Fyzický kapitál
  • Fixní kapitál - kapitálové statky, dlouhodobé užití (budovy, stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky, komunikace)
  • Firemní zásoby - zboží na skladě, zásoby materiálu
 2. Finanční kapitál - zapůjčitelné fondy
  • jedná se o úspory, které vytvořily ekonomické subjekty a které jsou dočasně volné pro použití k firemním investicím
  • obchoduje se snimi na kapitálovém trhu
  • motivem pro ekonomické subjekty, aby nabízely své úspory na kapitálovém trhu, je důchod, o který se úspory v budoucnosti navýší (úrok)
 3. Lidský kapitál(není vždy uváděn) - vzdělání a školení → znalosti, schopnosti a dovednosti, know-how…
  • mzdové rozdíly mezi nekvalifikovanou a kvalifikovanou prací jsou výnosem z lidského kapitálu
 4. Technologie (není vždy uváděn) - vyžaduje investici do výzkumu

Kapitálový trh

 • kapitálový trh je místo, kde se střetává nabídka dočasně volných finančních prostředků s poptávkou po těchto prostředcích
 • dochází zde k přeměně úspor na investice (převod zapůjčitelných fondů z rukou těch, kdo spoří, do rukou těch, kdo mají investiční příležitosti)
 • druhy kapitálových trhů: trh cenných papírů, finanční trh, …
 • různé finanční instituce zprostředkovávají tyto obchody
  • banka
  • pojišťovna
  • investiční společnosti
  • penzijní a vzájemné fondy
  • burzy cenných papírů
 • lze získat různé druhy finančních aktiv (prostředků) - bankovní úvěr (převažuje v Německu, v ČR), prodej cenných papírů (USA,UK)
 • lze získat různé druhy výnosu ze zapůjčení kapitálu
  • úrok z vkladu či obligace = nájemní cena zapůjčitelných fondů, nutnost k překonání časové preference (nebudu utrácet dnes, ale až později)
  • dividenda z akcie
  • tzv. kapitálový výnos - prodej cenných papírů v případě, že současná prodejní cena převyšuje původní cenu kupní

Prameny

 • Robert Holman. (2011). Ekonomie, 5.vydání. Praha: nakladatelství C.H.Beck. kapitola 13: Kapitál a úrok
 • prezentace prof. Urbana TNH
 • Teorie národního hospodářství, Jan Urban., 3.vydání, 2011, str. 54, str. 270

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code