Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-34 [2011/12/10 05:52]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-34 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ===== Oligopol ===== ===== Oligopol =====
 +
   * Trh, na kterém dominuje omezený počet firem, koncentrujících velkou část produkce   * Trh, na kterém dominuje omezený počet firem, koncentrujících velkou část produkce
-    * konkurenční politika, zákonodárství ([[tnh:​zkouska:​otazka-42|]]) 
  
-**__Charakteristika__**  ​ +=== Charakteristika === 
-  * __Existence ​několika firem se značnou tržní ​silou__ +  
-  * __Bariéry ​vstupu ztěžují příchod nových ​firem__ ​ - stát může vyžadovat licence, vysoké investiční výdaje spojené se vstupem do odvětví (vstup do automobilového průmyslu = investice miliard dolarů), vstupní investice mají často charakter utopených nákladů, úspory z rozsahu výroby - velké firmy mohou zpravidla vyrábět s nižšími náklady než malé, některé technologie jsou navíc dostupné jen pro velké firmy, patentová ochrana - firmy platí za povolení užívat určitý výrobní proces, postup a platí držitelům patentů (hl. oblast elektroniky a chemického průmyslu), loajalita zákazníků - velké firmy nebo dlouho působící mají jednodušší situaci +  * Existence ​několika firem se značnou tržní ​silou 
-  * __Vzájemná ​závislost rozhodování oligopolních ​firem__ ​– stát kontroluje vytváření kartelů +  * Bariéry ​vstupu ztěžují příchod nových ​firem  - stát může vyžadovat licence, vysoké investiční výdaje spojené se vstupem do odvětví (vstup do automobilového průmyslu = investice miliard dolarů), vstupní investice mají často charakter utopených nákladů, úspory z rozsahu výroby - velké firmy mohou zpravidla vyrábět s nižšími náklady než malé, některé technologie jsou navíc dostupné jen pro velké firmy, patentová ochrana - firmy platí za povolení užívat určitý výrobní proces, postup a platí držitelům patentů (hl. oblast elektroniky a chemického průmyslu), loajalita zákazníků - velké firmy nebo dlouho působící mají jednodušší situaci 
-  * __Zpravidla ​diferenciovaný ​produkt__+  * Vzájemná ​závislost rozhodování oligopolních ​firem – stát kontroluje vytváření kartelů 
 +  * Zpravidla ​diferenciovaný ​produkt
   * například:​ automobilový průmysl, ropný průmysl, počítačový hardware   * například:​ automobilový průmysl, ropný průmysl, počítačový hardware
    
   * **Omezování vzájemné cenové konkurence** = tendence nekonkurovat si v cenách (není výhodné)\\ __Vzájemná závislost oligopolních firem__ = úspěch firem na oligopolním trhu závisí zvýšeno měrou na rozhodnutích,​ které přijmou v určité situaci ostatní podniky. Vzájemná závislost může vést jak ke snaze firem získat větší podíl na trhu, tak k jejich spolupráci a postupu podle vzájemných dohod.\\ __Volba cenově strategie firmy na oligopolním trhu__ závisí na tom jak firma očekává, že se zachovají její konkurenti resp. do jaké míry se s nimi firma dohodne - teorie her   * **Omezování vzájemné cenové konkurence** = tendence nekonkurovat si v cenách (není výhodné)\\ __Vzájemná závislost oligopolních firem__ = úspěch firem na oligopolním trhu závisí zvýšeno měrou na rozhodnutích,​ které přijmou v určité situaci ostatní podniky. Vzájemná závislost může vést jak ke snaze firem získat větší podíl na trhu, tak k jejich spolupráci a postupu podle vzájemných dohod.\\ __Volba cenově strategie firmy na oligopolním trhu__ závisí na tom jak firma očekává, že se zachovají její konkurenti resp. do jaké míry se s nimi firma dohodne - teorie her
  
-**Teorie her**+=== Teorie her === 
   * používá se __k popisu a vysvětlení chování firem v podmínkách oligopolu__   * používá se __k popisu a vysvětlení chování firem v podmínkách oligopolu__
   * //​tzv.vězňovo dilema// – ukazuje rozhodování dvou subjektů, jejichž výsledný stav (hospodářský výsledek) závisí na tom jakou důvěru ve spolupráci svého konkurenta budou mít   * //​tzv.vězňovo dilema// – ukazuje rozhodování dvou subjektů, jejichž výsledný stav (hospodářský výsledek) závisí na tom jakou důvěru ve spolupráci svého konkurenta budou mít
   * → dominantní strategie = strategie, která je pro hráče nejvýhodnější bez ohledu na to, jaké strategie vyberou ostatní hráči proto je pro kartely tak těžké udržet spolupráci výhodnou jako celek – firmy sledují své individuální zájmy   * → dominantní strategie = strategie, která je pro hráče nejvýhodnější bez ohledu na to, jaké strategie vyberou ostatní hráči proto je pro kartely tak těžké udržet spolupráci výhodnou jako celek – firmy sledují své individuální zájmy
-__Snahy oligopolistů omezit vzájemnou cenovou ​konkurenci:​__ ​+__Snahy oligopolistů omezit vzájemnou cenovou ​konkurenci__ ​
   * **cenové vůdcovství** = největší firma stanoví cenu, kterou pak ostatní firmy následují (není nelegální)   * **cenové vůdcovství** = největší firma stanoví cenu, kterou pak ostatní firmy následují (není nelegální)
   * **koluze** = tajná dohoda mezi dvěma či více firmami o stanovení ceny → vytvoření //cenového kartelu//, ve většině zemí nelegální,​ ale těžko dokazatelné = firmy v kartelu společně stanoví cenu zboží a jí odpovídající množství produkce (ta odpovídá dané ceně na poptávkové křivce) – toto množství si pak mezi sebe vzájemně rozdělí ve formě výrobních kvót, výsledek (zisk) je výhodný pro kartel jako celek, ale není nejvýhodnější pro jeho jednotlivé členy - často tendence k rozpadu (např. mezinárodní ropný kartel OPEC – nedodržuje stanovené kvóty) ​   * **koluze** = tajná dohoda mezi dvěma či více firmami o stanovení ceny → vytvoření //cenového kartelu//, ve většině zemí nelegální,​ ale těžko dokazatelné = firmy v kartelu společně stanoví cenu zboží a jí odpovídající množství produkce (ta odpovídá dané ceně na poptávkové křivce) – toto množství si pak mezi sebe vzájemně rozdělí ve formě výrobních kvót, výsledek (zisk) je výhodný pro kartel jako celek, ale není nejvýhodnější pro jeho jednotlivé členy - často tendence k rozpadu (např. mezinárodní ropný kartel OPEC – nedodržuje stanovené kvóty) ​
Řádek 26: Řádek 28:
     * oligopol s dominantní firmou (tzv. cenový vůdce)     * oligopol s dominantní firmou (tzv. cenový vůdce)
  
-**Smluvní oligopol**+=== Smluvní oligopol ​=== 
   * firma usiluje o nejvyšší zisk   * firma usiluje o nejvyšší zisk
   * pokud by vyráběla víc, svou celkovou produkci by vyráběla s nižšími průměrnými náklady (šetrnější k omezeným zdrojům) X firma tuto motivaci nemá (snížila by se cena)   * pokud by vyráběla víc, svou celkovou produkci by vyráběla s nižšími průměrnými náklady (šetrnější k omezeným zdrojům) X firma tuto motivaci nemá (snížila by se cena)
   * firmy mohou někdy působit jako kartel -  pokud 4 firmy nabízející benzín přemýšlejí,​ zda cenu zvýšit nebo snížit – tzv. Teorie her (výhra i prohra nezávisejí na rozhodování jedné firmy ale i ostatních). Pokud jedna zvýší cenu a ostatní ji napodobí  vyhrají všechny ale pokud zvýší cenu jen jedna a ostatní ne tak prohrává.   * firmy mohou někdy působit jako kartel -  pokud 4 firmy nabízející benzín přemýšlejí,​ zda cenu zvýšit nebo snížit – tzv. Teorie her (výhra i prohra nezávisejí na rozhodování jedné firmy ale i ostatních). Pokud jedna zvýší cenu a ostatní ji napodobí  vyhrají všechny ale pokud zvýší cenu jen jedna a ostatní ne tak prohrává.
- 
   * __Míra, ve které se oligopolní trhy vzdalují od dokonalé konkurence__   * __Míra, ve které se oligopolní trhy vzdalují od dokonalé konkurence__
     * větší počet firem a vyšší obtížnost vzájemné dohody → blíží se dokonalé konkurenci     * větší počet firem a vyšší obtížnost vzájemné dohody → blíží se dokonalé konkurenci
     * menší počet firem a nižší obtížnost vzájemné dohody (vytvoření kartelu) → blíží se situaci monopolu     * menší počet firem a nižší obtížnost vzájemné dohody (vytvoření kartelu) → blíží se situaci monopolu
- 
   * **snaha veřejné politiky omezovat monopolní chování oligopolu → antitrustové zákony**   * **snaha veřejné politiky omezovat monopolní chování oligopolu → antitrustové zákony**
  
 ===== Monopol ===== ===== Monopol =====
 +
   * Trh, na kterém existuje pouze jeden prodávající,​ jehož produkt nemá žádný blízký substitut nejvzdálenější podmínkám dokonalé konkurence   * Trh, na kterém existuje pouze jeden prodávající,​ jehož produkt nemá žádný blízký substitut nejvzdálenější podmínkám dokonalé konkurence
-    * protimonopolní politika ([[tnh:​zkouska:​otazka-42|]]) 
  
-**__Charakteristické podmínky__** ​ +=== Charakteristické podmínky ===  
-  * __nemožnost získat substituční zboží či služby__ - produkt monopolu nemá žádný blízký substitut + 
-  * na trhu je __jediný ​výrobce/firma__ +  * nemožnost získat substituční zboží či služby - produkt monopolu nemá žádný blízký substitut 
-  * __překážky__ (bariéry) ​__pro vstup na trh__ - trh má uzavřený charakter+  * na trhu je jediný ​výrobce/firma 
 +  * překážky (bariéry) ​pro vstup na trh - trh má uzavřený charakter
   * křivka poptávky po jeho produkci totožná s křivkou tržní poptávky   * křivka poptávky po jeho produkci totožná s křivkou tržní poptávky
-**Důsledky:**+**Důsledky**
   * monopol se snaží zvyšovat svůj zisk tím, že snižuje objem produktů a tím i nákladů na jejich výrobu -- vzrůstá cena, tzv. monopolní zisk (snižuje blahobyt, = __forma selhání trhu__)   * monopol se snaží zvyšovat svůj zisk tím, že snižuje objem produktů a tím i nákladů na jejich výrobu -- vzrůstá cena, tzv. monopolní zisk (snižuje blahobyt, = __forma selhání trhu__)
   * firmy jsou tvůrci cen (ne příjemci)- nemá nabídkovou křivku (určuje jak cenu, tak i rozsah výroby)   * firmy jsou tvůrci cen (ne příjemci)- nemá nabídkovou křivku (určuje jak cenu, tak i rozsah výroby)
-  * __neefektivita monopolu__ ​= monopol vždy __vyrábí ​méně než je společensky efektivní+  * neefektivita monopolu ​= monopol vždy vyrábí ​méně než je společensky efektivní
   * individuální snaha, mít co nejvyšší zisk - vyrábí takové množství, při kterém jsou průměrné náklady větší než by mohly být   * individuální snaha, mít co nejvyšší zisk - vyrábí takové množství, při kterém jsou průměrné náklady větší než by mohly být
-  * selhání tržní ​motivace__ ​__nedostatečný zájem__ ​monopolu ​__o kvalitu__ ​výroby a úroveň služeb (není tlačen konkurencí+  * selhání tržní ​motivace ​nedostatečný zájem ​monopolu ​o kvalitu ​výroby a úroveň služeb (není tlačen konkurencí
   * bariéry výstupu z odvětví - "too big to fail" příliš velké firmy, než aby je stát nechal padnout - zachraňuje je z peněz daňových poplatníků (České dráhy)   * bariéry výstupu z odvětví - "too big to fail" příliš velké firmy, než aby je stát nechal padnout - zachraňuje je z peněz daňových poplatníků (České dráhy)
   * politické důsledky - silný monopol diktuje státu ​   * politické důsledky - silný monopol diktuje státu ​
  
-  * __Tradiční monopol__ ​vyprofiluje se dominantní firma, ale z ekonomického hlediska je konkurence je možná X soud může monopol rozbít +  * __Tradiční monopol__ ​vyprofiluje se dominantní firma, ale z ekonomického hlediska je konkurence je možná X soud může monopol rozbít 
-  * __Přirozený monopol__ ​z ekonomického hlediska konkurence možná není, rozbít monopol možné není ale lze právně regulovat a např. určovat ceny+  * __Přirozený monopol__ ​z ekonomického hlediska konkurence možná není, rozbít monopol možné není ale lze právně regulovat a např. určovat ceny 
 + 
 +=== Příčiny vzniku monopolů ===
  
-__**Příčiny vzniku monopolů**__ +  ​výlučná kontrola nad klíčovými výrobními zdroji/nad vstupem na trh 
-  * v__ýlučná kontrola nad klíčovými výrobními zdroji/nad vstupem na trh__ \\ např. přírodní zdroje\\ není zpravidla zárukou trvalé monopolní pozice, stále vznikají nové způsoby výroby produktů, stávající výlučné vstupy se vyčerpávají  +    * např. přírodní zdroje 
-  * efekt __úspor z rozsahu výroby__\\ = nejlevnějším způsobem obsluhy trhu je jediná firma (přirozené monopoly) +  * není zpravidla zárukou trvalé monopolní pozice, stále vznikají nové způsoby výroby produktů, stávající výlučné vstupy se vyčerpávají  
-  * __patenty__/copyright \\ podporuje nové vynálezy – často vysoké náklady na jejich vývoj + firmy musí mít motivaci (= monopolní postavení díky patentu jim poskytuje možnost získat tyto náklady zpět\\ //- patenty// = chrání vynálezy, dává majiteli výlučné právo s patentem nakládat po určitý počet let\\ //- copyright// (autorská práva) = chrání původní písemnou a uměleckou činnost – výlučné právo prodeje či reprodukce poskytované autorovi na určitý počet let\\ //- obchodní známky// = značky, názvy, symboly identifikující službu, produkt či společnost – časově neomezené +  * efekt __úspor z rozsahu výroby__ = nejlevnějším způsobem obsluhy trhu je jediná firma (přirozené monopoly) 
-  * __státní licence__ ​\\ stanovují podmínky pro vstup na trh ale často vznikají jen kvůli nátlaku stávajících prodejců ​ poškozuje spotřebitele+  * __patenty/copyright__ 
 +    * podporuje nové vynálezy – často vysoké náklady na jejich vývoj + firmy musí mít motivaci (= monopolní postavení díky patentu jim poskytuje možnost získat tyto náklady zpět 
 +    * patenty = chrání vynálezy, dává majiteli výlučné právo s patentem nakládat po určitý počet let 
 +    * copyright (autorská práva) = chrání původní písemnou a uměleckou činnost – výlučné právo prodeje či reprodukce poskytované autorovi na určitý počet let 
 +    * obchodní známky = značky, názvy, symboly identifikující službu, produkt či společnost – časově neomezené 
 +  * __státní licence__ ​stanovují podmínky pro vstup na trh ale často vznikají jen kvůli nátlaku stávajících prodejců ​-> poškozuje spotřebitele
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
  
-  * URBAN, J. Teorie Národního hospodářství. 3. doplněné a rozšířené ​vydání. ​Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s  ​239-257přednášky+  * URBAN, J. Teorie Národního hospodářství. 3.vydání. 239-257 
 +  * přednášky 
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code