Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu

Oligopol

 • Trh, na kterém dominuje omezený počet firem, koncentrujících velkou část produkce

Charakteristika

 • Existence několika firem se značnou tržní silou
 • Bariéry vstupu ztěžují příchod nových firem - stát může vyžadovat licence, vysoké investiční výdaje spojené se vstupem do odvětví (vstup do automobilového průmyslu = investice miliard dolarů), vstupní investice mají často charakter utopených nákladů, úspory z rozsahu výroby - velké firmy mohou zpravidla vyrábět s nižšími náklady než malé, některé technologie jsou navíc dostupné jen pro velké firmy, patentová ochrana - firmy platí za povolení užívat určitý výrobní proces, postup a platí držitelům patentů (hl. oblast elektroniky a chemického průmyslu), loajalita zákazníků - velké firmy nebo dlouho působící mají jednodušší situaci
 • Vzájemná závislost rozhodování oligopolních firem – stát kontroluje vytváření kartelů
 • Zpravidla diferenciovaný produkt
 • například: automobilový průmysl, ropný průmysl, počítačový hardware
 • Omezování vzájemné cenové konkurence = tendence nekonkurovat si v cenách (není výhodné)
  Vzájemná závislost oligopolních firem = úspěch firem na oligopolním trhu závisí zvýšeno měrou na rozhodnutích, které přijmou v určité situaci ostatní podniky. Vzájemná závislost může vést jak ke snaze firem získat větší podíl na trhu, tak k jejich spolupráci a postupu podle vzájemných dohod.
  Volba cenově strategie firmy na oligopolním trhu závisí na tom jak firma očekává, že se zachovají její konkurenti resp. do jaké míry se s nimi firma dohodne - teorie her

Teorie her

 • používá se k popisu a vysvětlení chování firem v podmínkách oligopolu
 • tzv.vězňovo dilema – ukazuje rozhodování dvou subjektů, jejichž výsledný stav (hospodářský výsledek) závisí na tom jakou důvěru ve spolupráci svého konkurenta budou mít
 • → dominantní strategie = strategie, která je pro hráče nejvýhodnější bez ohledu na to, jaké strategie vyberou ostatní hráči proto je pro kartely tak těžké udržet spolupráci výhodnou jako celek – firmy sledují své individuální zájmy

Snahy oligopolistů omezit vzájemnou cenovou konkurenci

 • cenové vůdcovství = největší firma stanoví cenu, kterou pak ostatní firmy následují (není nelegální)
 • koluze = tajná dohoda mezi dvěma či více firmami o stanovení ceny → vytvoření cenového kartelu, ve většině zemí nelegální, ale těžko dokazatelné = firmy v kartelu společně stanoví cenu zboží a jí odpovídající množství produkce (ta odpovídá dané ceně na poptávkové křivce) – toto množství si pak mezi sebe vzájemně rozdělí ve formě výrobních kvót, výsledek (zisk) je výhodný pro kartel jako celek, ale není nejvýhodnější pro jeho jednotlivé členy - často tendence k rozpadu (např. mezinárodní ropný kartel OPEC – nedodržuje stanovené kvóty)
 • síla tradic, zvyk
 • Existuje několik modelů oligopolu(oba jsou nelegální)
  • smluvní oligopol
  • oligopol s dominantní firmou (tzv. cenový vůdce)

Smluvní oligopol

 • firma usiluje o nejvyšší zisk
 • pokud by vyráběla víc, svou celkovou produkci by vyráběla s nižšími průměrnými náklady (šetrnější k omezeným zdrojům) X firma tuto motivaci nemá (snížila by se cena)
 • firmy mohou někdy působit jako kartel - pokud 4 firmy nabízející benzín přemýšlejí, zda cenu zvýšit nebo snížit – tzv. Teorie her (výhra i prohra nezávisejí na rozhodování jedné firmy ale i ostatních). Pokud jedna zvýší cenu a ostatní ji napodobí  vyhrají všechny ale pokud zvýší cenu jen jedna a ostatní ne tak prohrává.
 • Míra, ve které se oligopolní trhy vzdalují od dokonalé konkurence
  • větší počet firem a vyšší obtížnost vzájemné dohody → blíží se dokonalé konkurenci
  • menší počet firem a nižší obtížnost vzájemné dohody (vytvoření kartelu) → blíží se situaci monopolu
 • snaha veřejné politiky omezovat monopolní chování oligopolu → antitrustové zákony

Monopol

 • Trh, na kterém existuje pouze jeden prodávající, jehož produkt nemá žádný blízký substitut nejvzdálenější podmínkám dokonalé konkurence

Charakteristické podmínky

 • nemožnost získat substituční zboží či služby - produkt monopolu nemá žádný blízký substitut
 • na trhu je jediný výrobce/firma
 • překážky (bariéry) pro vstup na trh - trh má uzavřený charakter
 • křivka poptávky po jeho produkci totožná s křivkou tržní poptávky

Důsledky

 • monopol se snaží zvyšovat svůj zisk tím, že snižuje objem produktů a tím i nákladů na jejich výrobu – vzrůstá cena, tzv. monopolní zisk (snižuje blahobyt, = forma selhání trhu)
 • firmy jsou tvůrci cen (ne příjemci)- nemá nabídkovou křivku (určuje jak cenu, tak i rozsah výroby)
 • neefektivita monopolu = monopol vždy vyrábí méně než je společensky efektivní
 • individuální snaha, mít co nejvyšší zisk - vyrábí takové množství, při kterém jsou průměrné náklady větší než by mohly být
 • selhání tržní motivace - nedostatečný zájem monopolu o kvalitu výroby a úroveň služeb (není tlačen konkurencí
 • bariéry výstupu z odvětví - „too big to fail“ příliš velké firmy, než aby je stát nechal padnout - zachraňuje je z peněz daňových poplatníků (České dráhy)
 • politické důsledky - silný monopol diktuje státu
 • Tradiční monopol - vyprofiluje se dominantní firma, ale z ekonomického hlediska je konkurence je možná X soud může monopol rozbít
 • Přirozený monopol - z ekonomického hlediska konkurence možná není, rozbít monopol možné není ale lze právně regulovat a např. určovat ceny

Příčiny vzniku monopolů

 • výlučná kontrola nad klíčovými výrobními zdroji/nad vstupem na trh
  • např. přírodní zdroje
 • není zpravidla zárukou trvalé monopolní pozice, stále vznikají nové způsoby výroby produktů, stávající výlučné vstupy se vyčerpávají
 • efekt úspor z rozsahu výroby = nejlevnějším způsobem obsluhy trhu je jediná firma (přirozené monopoly)
 • patenty/copyright
  • podporuje nové vynálezy – často vysoké náklady na jejich vývoj + firmy musí mít motivaci (= monopolní postavení díky patentu jim poskytuje možnost získat tyto náklady zpět
  • patenty = chrání vynálezy, dává majiteli výlučné právo s patentem nakládat po určitý počet let
  • copyright (autorská práva) = chrání původní písemnou a uměleckou činnost – výlučné právo prodeje či reprodukce poskytované autorovi na určitý počet let
  • obchodní známky = značky, názvy, symboly identifikující službu, produkt či společnost – časově neomezené
 • státní licence - stanovují podmínky pro vstup na trh ale často vznikají jen kvůli nátlaku stávajících prodejců → poškozuje spotřebitele

Prameny

 • URBAN, J. Teorie Národního hospodářství. 3.vydání. 239-257
 • přednášky

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code