Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-32 [2011/11/17 10:36]
Lucie Krameriusová
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-32 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
   * **strukturální** – nepatří do hospodářského cyklu, dochází ke změnám v odvětvích (např. nové technologie,​ změna preference spotřebitele atd.)   * **strukturální** – nepatří do hospodářského cyklu, dochází ke změnám v odvětvích (např. nové technologie,​ změna preference spotřebitele atd.)
   * **cyklické** – projevují se všeobecným poklesem a následně nárůstem spotřeby a zaměstnanosti v prakticky všech odvětvích dané ekonomiky   * **cyklické** – projevují se všeobecným poklesem a následně nárůstem spotřeby a zaměstnanosti v prakticky všech odvětvích dané ekonomiky
- 
   * Reakce vlády popř. centrální banky je problematická,​ protože se velmi těžko tyto dva druhy změn rozlišují.   * Reakce vlády popř. centrální banky je problematická,​ protože se velmi těžko tyto dva druhy změn rozlišují.
- 
   * Cyklické změny jsou hospodářské cykly. Jedná se o střídání //expanze// (růst HDP) a //recese// (pokles HDP více jak 2 čtvrtletí). Fáze hlubokého a dlouhotrvajícího poklesu HDP se nazývá //​deprese//,​ nejvyšší je ekonomická aktivita ve fázi //​vrcholící konjunktury//​ neboli //boomu//.   * Cyklické změny jsou hospodářské cykly. Jedná se o střídání //expanze// (růst HDP) a //recese// (pokles HDP více jak 2 čtvrtletí). Fáze hlubokého a dlouhotrvajícího poklesu HDP se nazývá //​deprese//,​ nejvyšší je ekonomická aktivita ve fázi //​vrcholící konjunktury//​ neboli //boomu//.
   ​   ​
-====== Fáze ======+===== Fáze =====
  
   * **Vrcholící konjunktura** ​   * **Vrcholící konjunktura** ​
Řádek 14: Řádek 12:
       * roste poptávka po zboží a službách, což vede také k růstu cen       * roste poptávka po zboží a službách, což vede také k růstu cen
       * na konci fáze dochází k hornímu bodu obratu hospodářského cyklu       * na konci fáze dochází k hornímu bodu obratu hospodářského cyklu
- 
   * **Recese (pokles)**   * **Recese (pokles)**
       * sestupná fáze ekonomického cyklu       * sestupná fáze ekonomického cyklu
       * spotřebitelé a podniky omezují své výdaje, podniky dále omezují nákupy surovin, přijímání pracovníků,​ odkládají investice       * spotřebitelé a podniky omezují své výdaje, podniky dále omezují nákupy surovin, přijímání pracovníků,​ odkládají investice
       * dochází k propouštění zaměstnanců,​ k odbytovým potížím, k růstu zásob, ke zkracování pracovní doby apod.        * dochází k propouštění zaměstnanců,​ k odbytovým potížím, k růstu zásob, ke zkracování pracovní doby apod. 
- 
   * **Deprese**   * **Deprese**
       * nejnižší část ekonomického cyklu       * nejnižší část ekonomického cyklu
Řádek 26: Řádek 22:
       * klesá míra inflace       * klesá míra inflace
       * tato fáze ekonomického cyklu je zakončena dolním bodem obratu, tzv. sedlem       * tato fáze ekonomického cyklu je zakončena dolním bodem obratu, tzv. sedlem
- 
   * **Expanze (vzestup)**   * **Expanze (vzestup)**
       * vzestupná fáze ekonomického cyklu       * vzestupná fáze ekonomického cyklu
Řádek 33: Řádek 28:
  
  
-====== Typy hospodářských cyklů podle délky ======+===== Typy hospodářských cyklů podle délky ===== 
   * **Krátkodobé cykly (Kitchinovy cykly)**   * **Krátkodobé cykly (Kitchinovy cykly)**
       *délka cca 18 - 40 měsíců, souvisejí s výkyvy v zásobách       *délka cca 18 - 40 měsíců, souvisejí s výkyvy v zásobách
- 
   * **Střednědobé cykly (Juglarovy cykly)**   * **Střednědobé cykly (Juglarovy cykly)**
       *perioda cca 8 - 10 let, souvisejí s investicemi do strojů a zařízení       *perioda cca 8 - 10 let, souvisejí s investicemi do strojů a zařízení
- 
   * **Dlouhodobé cykly (Kondratěvovy cykly)**   * **Dlouhodobé cykly (Kondratěvovy cykly)**
       * perioda cca 50 let, souvisejí se zásadními inovacemi a převratnými změnami ve výrobních technologiích       * perioda cca 50 let, souvisejí se zásadními inovacemi a převratnými změnami ve výrobních technologiích
  
-====== Příčiny hospodářského cyklu ======+===== Příčiny hospodářského cyklu =====
  
   * **Monetární teorie**   * **Monetární teorie**
     * Wicksell, Hayek     * Wicksell, Hayek
     * Tato teorie vidí problém v peněžní zásobě na trhu (viz 94). Objem peněz se mění a dochází k poptávkovým šokům.     * Tato teorie vidí problém v peněžní zásobě na trhu (viz 94). Objem peněz se mění a dochází k poptávkovým šokům.
- 
   * **Reálná teorie**   * **Reálná teorie**
     * Keynes     * Keynes
Řádek 54: Řádek 47:
     * Střídání investičního pesimismu a optimismu, to vyvolává změny agregátní poptávky a tedy i HDP. Expanze i recese jsou tedy výkyvy HDP kolem potencionálního produktu způsobené poptávkovými šoky. (Jednoduše řečeno HDP roste nad dlouhodobě udržitelnou míru v důsledku vyšší poptávky po statcích na trhu nebo naopak klesá, v důsledku nižší poptávky.)     * Střídání investičního pesimismu a optimismu, to vyvolává změny agregátní poptávky a tedy i HDP. Expanze i recese jsou tedy výkyvy HDP kolem potencionálního produktu způsobené poptávkovými šoky. (Jednoduše řečeno HDP roste nad dlouhodobě udržitelnou míru v důsledku vyšší poptávky po statcích na trhu nebo naopak klesá, v důsledku nižší poptávky.)
     * Inovační vlny způsobí rychlý růst ekonomiky v důsledku zavedení nového produktu (popř. levnějšího produktu apod.) a po vyčerpání dojde k prudkému poklesu.     * Inovační vlny způsobí rychlý růst ekonomiky v důsledku zavedení nového produktu (popř. levnějšího produktu apod.) a po vyčerpání dojde k prudkému poklesu.
- 
   * Teorie se nevylučují,​ mnoho ekonomů zdůrazňuje,​ že se mohou doplňovat   * Teorie se nevylučují,​ mnoho ekonomů zdůrazňuje,​ že se mohou doplňovat
   * Příklad – Sníží se úroková míra (zvýší se peněžní zásoba na trhu) → firmy investují → úroková míra se opět zvýší (domácnosti zaznamenají nedostatek peněz v důsledku zvýšení cenové hladiny vyvolané nižší úrokovou mírou) → cena peněz, resp. úroky z úvěrů pomocí kterých firmy investovali se zvýší → pro investory se stávají investice nevýhodné → odvolávají zakázky u dodavatelů → dodavatelé,​ kteří investovali do rozšíření výroby nevyužijí svých kapacit → dostávají se do problémů → snižují počet zaměstnanců → domácnostem klesnou příjmy → snižuje se poptávka (agregátní poptávka) → recese   * Příklad – Sníží se úroková míra (zvýší se peněžní zásoba na trhu) → firmy investují → úroková míra se opět zvýší (domácnosti zaznamenají nedostatek peněz v důsledku zvýšení cenové hladiny vyvolané nižší úrokovou mírou) → cena peněz, resp. úroky z úvěrů pomocí kterých firmy investovali se zvýší → pro investory se stávají investice nevýhodné → odvolávají zakázky u dodavatelů → dodavatelé,​ kteří investovali do rozšíření výroby nevyužijí svých kapacit → dostávají se do problémů → snižují počet zaměstnanců → domácnostem klesnou příjmy → snižuje se poptávka (agregátní poptávka) → recese
- 
   * Změny úrokové míry centrální banka provádí, protože potencionální produkt není statický a mění se. Proto je také těžké najít optimální míru peněžních zásob. V důsledku spojení tohoto vlivu s investorským optimismem/​pesimismem dochází k cyklům v ekonomice.   * Změny úrokové míry centrální banka provádí, protože potencionální produkt není statický a mění se. Proto je také těžké najít optimální míru peněžních zásob. V důsledku spojení tohoto vlivu s investorským optimismem/​pesimismem dochází k cyklům v ekonomice.
- 
   * **Externí příčiny cyklů**   * **Externí příčiny cyklů**
       * vznikají mimo rámec ekonomického systému       * vznikají mimo rámec ekonomického systému
       * např. změny v počtu obyvatel (> přírůstek obyvatelstva může vést ke zvýšení produkce a nastartovat vzestupnou fázi cyklu, úbytek naopak), vynálezy, inovace (> vzestup podnikových investic, který dále vede ke růstu prac. příležitostí,​ zvýšení produkce), války (> může způsobit urychlení vývoje i útlum)       * např. změny v počtu obyvatel (> přírůstek obyvatelstva může vést ke zvýšení produkce a nastartovat vzestupnou fázi cyklu, úbytek naopak), vynálezy, inovace (> vzestup podnikových investic, který dále vede ke růstu prac. příležitostí,​ zvýšení produkce), války (> může způsobit urychlení vývoje i útlum)
- 
   * **Interní příčiny cyklů**   * **Interní příčiny cyklů**
       * vznikají uvnitř ekonomiky       * vznikají uvnitř ekonomiky
       * např. vývoj spotřeby a ekonomických investic, nákladové šoky, hospodářsko-politická aktivita státu       * např. vývoj spotřeby a ekonomických investic, nákladové šoky, hospodářsko-politická aktivita státu
  
-====== Pojmy ======+===== Pojmy =====
  
   * Agregátní poptávka – AD je v ekonomické teorii úhrn výdajů všech subjektů (domácností,​ firem, subjektů, státu, dovozců…). Neboli AD = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX).   * Agregátní poptávka – AD je v ekonomické teorii úhrn výdajů všech subjektů (domácností,​ firem, subjektů, státu, dovozců…). Neboli AD = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX).
Řádek 78: Řádek 67:
   * Teorie národního hospodářství,​ Jan Urban, 2006, str. 350 - 355   * Teorie národního hospodářství,​ Jan Urban, 2006, str. 350 - 355
   * seminář JUDr. Ing. Zdeňka Hraby na téma Hospodářská politika   * seminář JUDr. Ing. Zdeňka Hraby na téma Hospodářská politika
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code