Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze

 • strukturální – nepatří do hospodářského cyklu, dochází ke změnám v odvětvích (např. nové technologie, změna preference spotřebitele atd.)
 • cyklické – projevují se všeobecným poklesem a následně nárůstem spotřeby a zaměstnanosti v prakticky všech odvětvích dané ekonomiky
 • Reakce vlády popř. centrální banky je problematická, protože se velmi těžko tyto dva druhy změn rozlišují.
 • Cyklické změny jsou hospodářské cykly. Jedná se o střídání expanze (růst HDP) a recese (pokles HDP více jak 2 čtvrtletí). Fáze hlubokého a dlouhotrvajícího poklesu HDP se nazývá deprese, nejvyšší je ekonomická aktivita ve fázi vrcholící konjunktury neboli boomu.

Fáze

 • Vrcholící konjunktura
  • podniky vyrábějí s plně/téměř plně využitými kapacitami; rostou spotřebitelské výdaje, podnikové investice, produkce
  • roste poptávka po zboží a službách, což vede také k růstu cen
  • na konci fáze dochází k hornímu bodu obratu hospodářského cyklu
 • Recese (pokles)
  • sestupná fáze ekonomického cyklu
  • spotřebitelé a podniky omezují své výdaje, podniky dále omezují nákupy surovin, přijímání pracovníků, odkládají investice
  • dochází k propouštění zaměstnanců, k odbytovým potížím, k růstu zásob, ke zkracování pracovní doby apod.
 • Deprese
  • nejnižší část ekonomického cyklu
  • pokračuje pokles produkce zboží a služeb, nízká úroveň výroby
  • je obtížné nalézt práci, míra nezaměstnanosti je vysoká
  • klesá míra inflace
  • tato fáze ekonomického cyklu je zakončena dolním bodem obratu, tzv. sedlem
 • Expanze (vzestup)
  • vzestupná fáze ekonomického cyklu
  • zvyšují se výdaje, firmy investují do rozšiřování výrobních kapacit
  • klesá nezaměstnanost, což vede ke zvýšení spotřebitelských výdajů (dále k expanzi zaměstnanosti, výroby i spotřeby)

Typy hospodářských cyklů podle délky

 • Krátkodobé cykly (Kitchinovy cykly)
  • délka cca 18 - 40 měsíců, souvisejí s výkyvy v zásobách
 • Střednědobé cykly (Juglarovy cykly)
  • perioda cca 8 - 10 let, souvisejí s investicemi do strojů a zařízení
 • Dlouhodobé cykly (Kondratěvovy cykly)
  • perioda cca 50 let, souvisejí se zásadními inovacemi a převratnými změnami ve výrobních technologiích

Příčiny hospodářského cyklu

 • Monetární teorie
  • Wicksell, Hayek
  • Tato teorie vidí problém v peněžní zásobě na trhu (viz 94). Objem peněz se mění a dochází k poptávkovým šokům.
 • Reálná teorie
  • Keynes
  • Problém vidí v reálných zásazích do trhu – inovace, investice atd.
  • Střídání investičního pesimismu a optimismu, to vyvolává změny agregátní poptávky a tedy i HDP. Expanze i recese jsou tedy výkyvy HDP kolem potencionálního produktu způsobené poptávkovými šoky. (Jednoduše řečeno HDP roste nad dlouhodobě udržitelnou míru v důsledku vyšší poptávky po statcích na trhu nebo naopak klesá, v důsledku nižší poptávky.)
  • Inovační vlny způsobí rychlý růst ekonomiky v důsledku zavedení nového produktu (popř. levnějšího produktu apod.) a po vyčerpání dojde k prudkému poklesu.
 • Teorie se nevylučují, mnoho ekonomů zdůrazňuje, že se mohou doplňovat
 • Příklad – Sníží se úroková míra (zvýší se peněžní zásoba na trhu) → firmy investují → úroková míra se opět zvýší (domácnosti zaznamenají nedostatek peněz v důsledku zvýšení cenové hladiny vyvolané nižší úrokovou mírou) → cena peněz, resp. úroky z úvěrů pomocí kterých firmy investovali se zvýší → pro investory se stávají investice nevýhodné → odvolávají zakázky u dodavatelů → dodavatelé, kteří investovali do rozšíření výroby nevyužijí svých kapacit → dostávají se do problémů → snižují počet zaměstnanců → domácnostem klesnou příjmy → snižuje se poptávka (agregátní poptávka) → recese
 • Změny úrokové míry centrální banka provádí, protože potencionální produkt není statický a mění se. Proto je také těžké najít optimální míru peněžních zásob. V důsledku spojení tohoto vlivu s investorským optimismem/pesimismem dochází k cyklům v ekonomice.
 • Externí příčiny cyklů
  • vznikají mimo rámec ekonomického systému
  • např. změny v počtu obyvatel (> přírůstek obyvatelstva může vést ke zvýšení produkce a nastartovat vzestupnou fázi cyklu, úbytek naopak), vynálezy, inovace (> vzestup podnikových investic, který dále vede ke růstu prac. příležitostí, zvýšení produkce), války (> může způsobit urychlení vývoje i útlum)
 • Interní příčiny cyklů
  • vznikají uvnitř ekonomiky
  • např. vývoj spotřeby a ekonomických investic, nákladové šoky, hospodářsko-politická aktivita státu

Pojmy

 • Agregátní poptávka – AD je v ekonomické teorii úhrn výdajů všech subjektů (domácností, firem, subjektů, státu, dovozců…). Neboli AD = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX).
 • Potenciální produkt - nejvyšší udržitelný výkon ekonomiky za podmínek daného množství a kvality vstupů. Odpovídá optimálnímu (plnému) využití disponibilních zdrojů.

Prameny

 • Ekonomie - Bob Holman str. 512 - 517
 • Teorie národního hospodářství, Jan Urban, 2006, str. 350 - 355
 • seminář JUDr. Ing. Zdeňka Hraby na téma Hospodářská politika

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code