Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

Merkantilismus

 • 16.-18. st. (16.-17. - zlatý věk merkantilních učení)
 • 1. myšlenkový koncept při vzniku tržního mechanismu - soustava doporučení praktické politice
 • státy by se měly chovat jako obchodníci soupeřící o zisk
 • vládní podpora zákonů udržující pracovní a další náklady na nízké úrovni
 • proexportní politika - podpora vývozu, omezení dovozu - důraz na zahraniční obchod
 • snaha o příznivé obchodní bilance - dovoz < vývoz
  • přebytek představuje zisk → růst zásob zlata a stříbra → ukazatel státního/národního bohatství
  • snahy získat kolonie → levná práce a suroviny + současně vývozní trh
   • př. VB - navigační zákony v am. koloniích
 • zboží je pouze prostředkem k bohatství
 • podpora průmyslového rozvoje - manufaktury
 • vznik velkých akciových společností - 1602 - Východoindická společnost
 • Jean B. Colbert, Jean Bodin
 • Francie - do pol. 18. st. státně dirigistická politika → poté zvrat
 • novomerkantilisté - dnes: země by měly podporovat příznivou obchodní bilanci + omezovat dovoz

Fyziokraté

 • fr. ekonomové 18. st.
 • vliv vzniku přirozenoprávní koncepce
 • skutečným zdrojem bohatství jsou zemědělské výrobky a další přír. zdroje
 • proti vládním snahám podporovat příznivou obchodní bilanci
 • nová hodnota vzniká pomocí lidské práce v přírodě - pracovní teorie hodnoty (pouze v přírodě, v zemědělství)
 • skutečné bohatství pocházelo z půdy → nejrozumnější - nechat přírodu jít svou cestou
  • politika laissez faire - politika čistého liberalismu
 • Francois Quesnay - lékař, popsal krevní oběh - přirovnává ekonomii
  • vymezil ekonomické subjekty, načrtl základní ekonomické vztahy
  • načrtl 1. ekonomický koloběh
  • dílo: Ekonomická tabulka

Klasická politická ekonomie

 • teoretická, nejvšeobecnější ekonomická věda
 • předchůdci: John Locke, David Hume
 • kvantitativní teorie peněz
 • kritika merkantilního ztotožnění peněz a bohatství
 • snaha o centrální řízení ekonomiky ← strach z „nekoordinovaného chaosu“ - vliv situace Šp. - vydrancování stř. a již. Am. → hyperinflace
 • Adam Smith - skotský filozof, sociolog, ekonom, právník
  • 1776 - Pojednání o původu a podstatě bohatství národů
   • firmy a domácnosti se na konkurenčních trzích chovají, jako by byly vedeny „neviditelnou rukou“ vedoucí je k maximalizaci blahobytu společnosti jako celku
  • kritik merkantilismu
  • zakladatel soudobé moderní ekonomie - ekonomie jako vědy
  • systém člení na výrobu, směnu, rozdělování a spotřebu
  • důraz na akumulaci kapitálu
  • význam specializace a s ní spojené dělby práce → zvyšuje produktivitu
  • ekonomika by fungovala nejlépe, kdyby byla ponechána sobě samotné, tj. bez státní regulace
   • působení neviditelné ruky trhu - dnes = nabídka + poptávka
    • osoby nevědomky přispívají sledováním svého zájmu cíli, který je v zájmu společnosti jako celku
  • politika „laissez faire“ - možnost dána podnikům fungovat bez zásahů státní regulace
 • Jean B. Say
  • Sayův zákon trhů
   • výroba si vytváří svou vlastní poptávku - lidé vyrábějí a prodávají zboží a služby proto, aby si koupili věci, kt. chtějí
   • jsou-li prodávány pouze ty zboží a služby, po nichž je skutečně poptávka a je-li příjem získaný z prodeje použit k nákupu věcí, které lidé chtějí - nabídka si vytváří poptávku
    • nemůže nastat nadprodukce a dlouhodobá nezaměstnanost (dočasná ano)
  • vícefaktorová nákladová teorie - hodnota se tvoří kombinací více výrobních faktorů
  • nadhodnota vytvářena pomocí lidské práce + půdy, kapitálu a podnikatelství
  • dílo: Pojednání o politické ekonomii - 1803
 • David Ricardo
  • dílo: Principy politické ekonomie a zdanění - 1817
  • zejména mezinárodní ekonomie
  • poukazuje na výhody volného obchodu
   • mezinárodní ekonomické uspořádání, při němž jsou cla a další bariéry mezinárodního pohybu zboží či služeb do značné míry odstraněny
   • koncepce - princip komparativních výhod
    • jedna země může se ziskem dovážet urč. zboží do země jiné, i když by byla schopna toto zboží vyrábět laciněji než exportér - př. VB - Portugalsko - víno a látky
    • Portugalsku se vyplatí specializovat se spíše na výrobu vína a importovat angl. látky, přestože je Portugalsko schopno vyrábět obojí efektivněji než VB - ta tedy vyrábí látky, sice ne tak efektivně jako Portugalsko, ale na druhou stranu si za ni vyžádá víno, které nevyrábí tak efektivně
  • člen brit. parlamentu - přesvědčoval, aby VB upustila od tradiční politiky ochodního ochranářství - 40. léta 19. st. - VB přijala politiku volného obchodu a stává se nejbohatší průmyslovou ekonomikou světa

Marxismus

 • Karl Marx
  • převzal pracovní teorii, dopracoval ji, změnil teorii nadhodnoty
  • ekonomická interpretace historie
   • historický vývoj je determinován výlučně ekonomickými silami
   • historie je především posloupností bojů mezi ekonomickými třídami
    • např. ve starém Římě - boj aristokracie se zemědělci a městskými řemeslníky, ve středověku - boje mezi cechy, obchodníky a šlechtou, VFR - obchodní třída a zemědělská aristokracie
  • vykořisťování práce
   • zboží a služby mají svou hodnotu v důsledku práce vložené dělníkem
   • dělníci placeni pouze „pro přežití“, zbytek si přivlastňuje vlastník továrny - kapitalista
   • zisky představují nadhodnotu - ta by měla patřit těm, kteří ji vytvořili
  • nevyhnutelnost zániku kapitalismu
   • kapitalistický systém vede k tomu, že bohatí se stávají bohatšími a chudí chudšími
   • výstřelky systému povedou k závěrečnému třídnímu boji - dělníci svrhnou kapitalisty, kteří je vykořisťují
   • v novém řádu nebude třídní boj nutný a stát prostě zmizí
   • každý pracovník bude pracovat „dle svých schopností“ a bude odměňován „dle svých potřeb“
   • soukromé vlastnictví bude nahrazeno společným → odstraní nerovnosti v rozdělení bohatství
 • uznává pouze státní vlastnictví, chce rušit trhy
 • centrálně plánované hospodářství
 • většina dnešních ekonomů s Marxem nesouhlasí, historii nelze vysvětlit jen na ekonomických pojmech, práce není jediným zdrojem hodnoty, chudí se nestávají chudšími

Německá historická (ekonomická) škola

 • pol. 19. st.
 • v zásadě odmítá liberalismus - ten je vhodný jen pro nejrozvinutější země - např. VB - v Německu jiné podmínky
 • v Něm. - věda o národním hospodářství
 • uznávají soukr. vlastnictví, podnikatelství
 • musí vítězit zájem celku - snaha o co největší prospěch - blaho národů
 • uznává princip dočasného protekcionismu

"Marginální revoluce" → Neoklasická ekonomická škola

 • 1871-74
 • 1871 - vyšla 2 důležitá díla:
  • Teorie politické ekonomie - William St. Jevons
  • Zásady národohospodářské teorie - Carl Menger
 • teorie marginální mezní užitečnosti
  • hodnotu chápe jako subjektivní posudek spotřebitele (ne objektivní jako u klasiků)
  • hodnota není dána celkovou užitečností, ale mezní užitečností = ne celkové uspokojení, ale přírůstek uspokojení při spotřebě poslední, dodatečné jednotky zboží
  • marginální analýza = porovnávání mezních ekon. veličin

Neoklasická ekonomická škola

 • až do 30. let 20. st. převažuje
 • soustředí se na mikroekonomii
 • předpokladem jsou podmínky dokonalé konkurence
 • hodnota chápána jako výsledek vzájemného působení 2 sil - nabídky a poptávky
 • ekonomická rovnováha
 • 1. Rakouská subjektivně-psychologická škola
  • Carl Menger
   • teorie mezní užitečnosti
  • Eugen v. Böhm-Bawerk
   • teorie kapitálu a úroku - 1. objasnění podstaty kapitálu
 • 2. Lausanneská (švýcarská) škola
  • využití matematickéhjo řešení při otázce rovnováhy
  • starší přístup k rovnováze - všeobecná rovnováha trhu
  • Leon M.E. Walras
   • systém všeobecné rovnováhy = situace, kdy jsou všechny dílčí trhy v rovnováze
   • soustava čistících cen - čistí trhy od převisu poptávky a nabídky
  • Vilfredo Pareto
   • přispěl k přeměně teorie mezní užitečnosti k teorii poptávky
 • 3. Švédská škola - Marginalisté
 • 4. Cambridgeská škola
  • angloamerická větev
  • Willian St. Jevons
   • Teorie politické ekonomie
  • Alfred Marshall
   • Principy ekonomie - 1890 - syntéza neoklasické teorie - uspořádal teorie klasických ekonomů
    • metoda dílčí rovnováhy
    • Marshallovy nůžky
     • rozlišení nabídky a poptávky v krátkém a dlouhém období
     • podobně jako ostří nůžek nemůže nabídka a poptávka fungovat jedna bez druhé
     • v krátkém období je nabídka zboží a služeb víceméně daná a neměnná, rozhodující význam má poptávka
     • v dlouhém období platí opak - nabídková strana trhu se pro stanovení ceny stává rozhodující
  • John. B. Clark
   • teorie mezní produktivity

Keynesiánství

 • po velké hospodářské krizi ve 30. letech 20. st. - velká nezaměstnanost
 • John M. Keynes
  • Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz - 1936
  • pokus objasnit příčiny Velké deprese + obecně vysvětlit výkyvy ekon. aktivity
  • ukázal, že je možné, aby souhrnná nabídka a poptávka byly v rovnováze v bodě, který se nachází pod úrovní plné zaměstnanosti a přirozeného produktu
  • pokud nezasáhne vláda a nezvýší souhrnnou poptávku, nezaměstnanost může přetrvávat velmi dlouho
  • k recesím může docházet kvůli nedostatečné poptávce po zboží a službách
  • podpora hospodářskopolitických opatření vedoucí ke zvýšení agregátní poptávky
  • teorie efektivní poptávky - zpochybnil Sayův zákon - pokles spotřeby vyvolá snížení důchodů výrobců spotř. zboží, čímž vyvolá snížení úspor
  • paradox spořivosti - budete-li spořivější, zvýší se vaše úspory, ovšem pouze, jestliže ostatní lidé spořivější nebudou
  • stát může vydávat peníze na veřejné práce
  • stát by měl opustit politiku „laissez faire“ a pokusit se stabilizovat ekonomiku
  • nesouhlasí s tím, že kdo spoří, prospívá ekonomice
  • pomocí fiskální politiky vtahuje stát jako další ekon. subjekt do reálných ekon. procesů - nejen „noční hlídač“
  • úlohy státu - je-li ekonomika v krizi, nastoupí stát, aby vybudil agregátní koupěschopnou poptávku - všechny možné a schopné koupě v nár. hospodářství
  • když je ekonomika v poklesu, není investiční optimismus - musí přijít vnější hybatel - stát - zaměstná lidi, i když je nepotřebuje, vybudí investice - po oživení se stát stáhne, aby nepotlačoval soukr. investice
  • roste-li ekonomika, má stát nechat být
  • odmítá ekon. liberalismus a kvantitativní teorii peněz
 • teoreticky dále rozvíjeno, politické zásahy do ekonomiky posvěceny - až zneužito - 50.+60. léta - zestátňování
  • 1964-65 - hospodářská a měnová krize

Chicagská škola

 • vzniká na chicagské univerzitě v 50. letech
 • Frank Knight
  • obhájce systému svobodného podnikání a politiky „laissez faire“
  • o zboží a službách, kt. budou nabízeny k prodeji by měla rozhodovat poptávka spotřebitelů
  • každá spotřeba kromě zákl. životních potřeb je demonstrativní
  • obhajuje zisky jako hybnou sílu, na níž je založeno podnikání - zisky jsou odměnou za to, že firma přijímá nejistotu trhu
  • rozlišuje riziko (lze předvídat a pojistit se proti němu) a nejistotu (nelze předvídat)
  • dílo: Riziko, nejistota a zisk - 1921

Monetarismus

 • = ekonomická teorie, kt. považuje peníze za ústřední kategorii makroekonomické teorie i hospodářské politiky - množství peněz v oběhu je rozhodující
 • stojí proti keynesiánství
 • nabídka peněz a její změny jsou nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím nominální HDP a hladinu cen
 • důraz na úlohu tržních sil a omezení státních zásahů do jejich působení
 • Milton Friedman
  • peníze jsou klíčovým prvkem v ekonomice
  • prudké zvýšení množství peněz vyvolává inflaci, prudké snížení depresi
 • projev za Reaganovy vlády v USA, ve VB v době vlády M. Thatcherové
 • vychází z kvantitativní teorie peněz
 • peněžní politika se má týkat hlavně regulace množství peněz v oběhu
 • samotná emise peněz nemůže dlouhodobě urychlit reálný ekonom. růst
 • odmítá příležitostné zásahy v podobě „dolaďování“ ekon. vývoje
 • pro stanovení fixního tempa růstu peněžní nabídky bez ohledu na ekon. podmínky

Institucionalismus

 • vznik ve 20.st. v USA
 • základ hospodářského vývoje spatřuje v tzv. institutech = např. soukromé vlastnictví, peníze, zisk, úvěr, ale i tradice, zvyky
 • spojení ekonomie a dalších společenských věd
 • snaha přiblížit teoretickou ekonomii skutečnosti
 • Thorstein Veblen - zakladatel
  • Teorie záhalčivé třídy - 1899
  • zpochybnil někt. charakteristiky tržní ekonomiky
  • spotřebitel není v tržní ekonomice král, který požaduje a dostává nejlepší zboží a služby za nejnižší možné ceny
  • spotřebitel vystaven soc. a psychol. tlakům → nerozumná rozhodnutí
   • př. tendence k demonstrativní spotřebě - kupujeme, abychom učinili dojem - vyšší cena nás neodrazuje, spíše naopak ⇒ tzv. Veblenovy statky
  • snaha dosahovat zisků vede podniky často k nevybíravému tržnímu chování → vedou k neschopnosti ekonomiky dosáhnout svého výrob. potenciálu
 • John R. Commons, Wesley C. Mitschell, John K. Galbright

Hlavní názorové proudy soudobé ekonomie

 • netvoří jednolitý názorový celek
 • k základním názorovým proudům patří:
  • klasická resp. neoklasická ekonomie
  • neokonzervatismus
  • keynesiánská ekonomie
 • 1. klasická ekonomická teorie
  • vychází z A. Smithe
  • představa samoregulujícího se trhu
   • jednotlivci, resp. firmy sledují svůj vlastní prospěch, přitom díky „neviditelné ruce“ trhu uspokojují zájmy spotřebitelů
   • tržní systém zajišťuje dělbu práce i efektivní vynakládání zdrojů
   • zásada „laissez faire“
  • neoklasičtí ekonomové - navazující na klas. školu od konce 19. st.
   • vytvořili řadu standardních analytických nástrojů ekonomie
 • 2. neokonzervatismus
  • vytvořena v 2.pol. 20. st. jako pokračovatel neoklasické ekonomie
  • k jejím hlavním podobám patří:
   • monetaristická teorie
   • ekonomie strany nabídky (A. Laffer)- důraz na význam ekon. motivací a omezení stát. regulace zvyšující náklady firem
  • liberální pohled na ekon. realitu
  • úkolem vlád a CB by mělo být vytváření obecných pravidel fungování ekonomiky - stabilní právní rámec, stálé tempo růstu, množství peněz apod.
 • 3. keynesiánská ekonomie
  • základy ce 30. letech angl. ekonom - J.M. Keynes
  • intervencionistický přístup k ekonomice
  • poptávkové omezení ekonomiky
  • požadavek rozpočtové politiky
  • původí keynesiánství modifikováno prvky neoklasické ekonomie - větší pozornost straně nabídky (zejm. trh práce) + monetární politice ⇒ neokeynesiánství
   • doplňuje klasickou keynesiánskou teorii někt. mikroekonom. prvky
 • odlišné názory především v představách o roli hospodářské politiky při stabilizaci agregátní poptávky

Prameny

 • Teorie národního hospodářství, Urban J., 3. doplněné a rozšířené vydání, 2011
 • Malá encyklopedie moderní ekonomie, Svojka M., Konečný B., Praha 1999
 • semináře doc. Bažantové - 1.+2. seminář LS 2011 - včetně přiloženého přehledu „Etapy vývoje ekonomie“
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code