Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv

Aktiva

 • Aktiva = statky, které svému vlastníkovi přinášejí určitý příjem. Tvoří se investováním (vkladem kapitálu ať už fyzického nebo finančního)
 • Pojem aktivum je v účetnictví odlišné od pojmu aktiva v ekonomice → V případě účetnictví se jedná o majetek podniku zachycený v jeho rozvaze. Dělí se dle toho, jak dlouho v podniku zůstávají
 1. Dlouhodobá (fixní) – déle než 1 rok (dlouhodobý hmotný, dlouhodobý nehmotný, finanční majetek)
 2. Krátkodobá (oběžná) – méně než 1 rok (zásoby, pohledávky, peněžní prostředky)

Druhy a vlastnosti

 • Trvalá - Perpetuita, pozemky, akcie velkých firem
 • Dlouhodobá - stavby, stroje, výrobní zařízení
 • Dočasná - Anuita, přináší výnos jen po určitou dobu, dluhopisy, patenty
 • Reálná - výsledek reálných investic (nákup nových kapitálových statků a jejich vložení do výroby). Teprve poté přichází výnos.
 • Finanční - vznik na základě finančních investic (bankovní vklady, nákup cenných papírů Investice představují práva na výnosy z reálných aktiv)
 • Hmotná
 • Nehmotná - obchodní značky, autorská práva, patenty, know-how
 • Více riziková - akcie neznámých podniků, jsou levnější, slibují větší výnos
 • Méně riziková - bankovní vklady, státní dluhopisy, akcie známých podniků, dražší, menší výnos

Výnosy, ceny, rizika aktiv

 • Příjem aktiva (výnos z jeho nájmu) není totožný s cenou aktiva
 • Př. renta, za kterou se pozemek pronajímá, není totožná s cenou pozemku, za kterou se prodává

Míra výnosu aktiva

 • roční příjem, který aktivum přináší, dělený jeho tržní cenou (cenou, za kterou je možné aktivum koupit nebi prodat)
 • udává, jaké % své tržní ceny aktivum vlastníkovi ročně přináší

P/E (Price/Earnings ratio)

 • poměr ceny aktiva k jeho výnosů, (hodnocení výnosnosti)
 • tržní cena akcie vydělená výnosem akcie (dividendou)
 • ve vyspělých ekonomikách kolem 15 (při vyšším nadhodnocením se očekává blízký výnos, při nižším nadhodnocením se naopak očekává pokles zisku či důvěryhodnosti podniku)

Tržní cena aktiv

 • cena, za které jsou aktiva investory prodávána, kupována
 • jsou určovány jejich poptávkou a nabídkou
 • je ovlivněna rizikovostí, očekáváním budoucí (ne)výnosnost, úrokovými mírami v ekonomice
 • Není naopak ovlivněna náklady na pořízení (to jsou utopené náklady)

Neriziková aktiva

 • platí, že tržní cena aktiv je závislá na očekáváním čistého výnosu aktiva (odečteny jsou náklady nezbytné k udržení hodnoty aktiva a zdanění výnosu) a úrokové míře.
 • (Tržní cena - očekávaný roční výnos či roční úroková míra)
 • Investor zaplatí maximálně tolik, kolik má uloženo při úrokové míře, aby z ní získal stejný výnos jako z daného aktiva
 • Tržní cena u dočasných aktiv závisí na očekávaném budoucím výnosu. Závisí na tom, kdy osoba aktivum získá. Investor zaplatí maximální cenu, která se rovná dnešní hodnotě očekávaného výnosu za celkovou dobu životnosti aktiva = doba výnosu
 • Odúročení budoucího výnosu = cena aktiva je dána přepočtem budoucího výnosu na jejich současnou hodnotu. Vychází z ročních výnosů a úrokových měr / zápůjční cena peněz
 • Snížením úrokové míry zvyšuje tržní hodnotu obou aktiv a naopak (za jinak stejných podmínek)

Investiční riziko

 • Možnost ztráty/ zničení hodnoty aktiva
 • Závisí na povaze daného aktiva, kdo je jeho garantem, jaké jsou záruky
 • V praxi je téměř vždy nějaké riziko
  • Riziko likvidity - aktivum se nepodaří na trhu prodat
  • Kapitálové (fin.) riziko - investovaná částka bude ztracena (bankrot podniku)
  • Tržní riziko - cena aktiva klesne (kurz akcie)
  • Inflační riziko - nastane znehodnocení měny
  • Kurzové riziko - aktiva držena v zahraničních měnách a změna devizového kurzu
 • Riziko můžeme omezit diverzifikací - investováním do širšího okruhu investic
 • Při investování se rozhoduje mezi cenou aktiva a jeho rizikovostí

Postupy investování

 1. investování (v užším slova smyslu)
  • nákup akcií s cílem získat podíl na ziscích a růstu hodnoty společnosti za delší časové období
  • Investoři získávají pravidelná dividenda společnosti
  • Dlouhodobá prosperita, časem mohou ceny akcií vzrůst – investoři je pak mohou výhodně prodat a získat kapitálový zisk z prodeje
 2. spekulace
  • nákup či prodej akcií za dosažením rychlého zisku plynoucího z krátkodobých kurzových pohybů cenných papírů
  • spekulanti
   • býci – čekají, že kurz akcie poroste. Nakoupí, čekají na výhodný prodej
   • medvědi – věří, že kurz klesne. Tzv. prodej nakrátko, akcie si půjčí od obchodníků a prodají je za současnou cenu. Cena pak poklesne, akcie koupí nazpět, vrátí brokerovi – zisk
   • Pokud se spletou, znamenají ztrátu

Prameny

 • TNH, Jan Urban, 3. doplněné a rozšířené vydání (str. 467-470)

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code