Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování

 • ekonomika prochází neustále krátkodobými výkyvy aktivity označovanými jako hospodářský cyklus
 • státu ke stabilizaci ekonomiky od výkyvů slouží dva druhy nástrojů:
  • nástroje monetární politiky - jde o regulaci měnové zásoby
  • nástroje fiskální politiky - jde o regulaci výdajů a příjmů státního rozpočtu
 • podle toho v jaké fázi se ekonomika momentálně nachází rozdělujeme tyto nástroje na:
  • restriktivní fis./mon. politiku - aplikuje se v případě růstu, aby se ekonomika nepřehřála (cílem je snížení inflace = růstu cen)
  • expanzivní fis./mon. politiku - aplikuje se v případě poklesu, aby se ekonomika nastartovala (cílem je zvýšení agregátní poptávky)

Expanzivní fiskální politika

 • jde o zvýšené státní výdaje nebo snížení daní s cílem povzbudit celkovou poptávku a oživit růst ekonomiky
 • užívá dva druhy nástrojů
  • diskreční fis. politiku = kroky podmíněné rozhodnutím exekutivy (výdaje na infrastrukturu, firemní pobídky)
  • automatické stabilizátory = začínají působit samy (progresivní zdanění, příspěvky v nezaměstanosti), ale mají slabší efekt
 • její efektivita je ovlivněna dvěma klíčovými protichůdnými faktory:
  • fiskálním multiplikátorem - pozitivní efekt expanze (znásobení dopadu státních výdajů na výdaje v celé ekonomice)
  • efektem vytěsňování - negativní efekt expanze (omezení investičních a spotřebních výdajů v ekonomice následke státních výdajů)

Fiskální multiplikátor

 • pozitivně ovlivňuje poptávku = zvyšuje efekt fiskální expanze
 • výdajový multiplikační efekt = celková poptávka se změní o více než jen o sumu státního výdaje, protože státní výdaj přes různé převody způsobí další výdaje v ekonomice působící na růst poptávky. Např.:
  • zvýšení zaměstanosti = lidé mají více peněz a více utrácejí
  • růst zisků firem = firmy mají více peněz a více investují
 • investiční akcelerátor = následkem růstu důchodů roste i celkový HDP ekonomiky, to povzbuzuje podnikatelské aktivity a vede k dodatečným investicím, které dále zvyšují agregátní poptávku
 • vyšší spotřeba vede k vyšším daňovým výnosům, což snižuje cenu fiskální expanze pro státní rozpočet
 • daňový multiplikační efekt = nižší daně vedou k vyšším spotřebitelským výdajům (lidé dají méně státu, tak mohou více utratit za nákupy), vyšší spotřeba zvyšuje příjmy firem a osob což dále působí jako zmíněný výdajový multiplikační efekt
 • výše daňového multiplikátoru je závislá na ochotě lidí utrácet (mohou si přebytek z daní spořit na účtu)
 • daň.multip. = výdaj.multip. x mezní sklon ke spotřebě
 • ochota lidí utrácet závisí hodně na době trvání daňové úlevy = trvalá X přechodná (čím delší tím spíš ji lidé utratí a tím vyšší multiplikační efekt)
 • multiplikační efekt závisí na ochotě domácností utrácet a firem investovat = při riziku recese je multiplikační efekt nižší

Efekt vytěsňování

 • negativně ovlivňuje poptávku = snižuje efekt fiskální expanze
 • působí ve třech základních podobách:
  • Zvýšení státních výdajů vede k vyšší poptávce po kapitálu a to (při nezměněné nabídce peněz) vede k vyšší ceně peněz = zvýšení úrokové míry. Vyšší úroková míra omezuje možnosti investic (výdajů firem) i nákupů (výdajů domácností), protože půjčky jsou dražší (vyšší úrok) a tak si půjčují méně.
  • Důsledkem výdajového multiplikátoru (vyšší zisky a důchody = vyšší spotřeba) se zvyšuje poptávka po kapitálu a to (při nezměněné nabídce peněz) opět vede k vyšší ceně peněz = zvýšení úrokové míry.
  • Nižší daně vedou opět k vyšším důchodům a ziskům, což zvyšuje spotřebu, čímž se opět zvyšuje poptávka po kapitálu a to (při nezměněné nabídce peněz) opět vede k vyšší ceně peněz = zvýšení úrokové míry.
 • síla vytěsňovacího efektu závisí na množství volných finančních prostředků v ekonomice = při riziku recese je vytěsňovací efekt menší

Celkový účinek fiskální expanze

 • účinek záleží na síle obou protichůdných faktorů = multiplikačního efektu a efektu vytěsňování
 • multiplikační efekt zvyšuje prostředky firem a domácností což je vede k vyšší spotřebě a podporuje to poptávku
 • efekt vytěsňování zvyšuje úrokovou sazbu, tedy cenu peněz, což omezuje prostředky firem a domácností a snižuje to jejich spotřebu
 • pokud je efekt vytěsňování silnější než multiplikační efekt může expanzivní fiskální politika (vyšší výdaje nebo nižší daně) ekonomice dokonce uškodit a prohloubit její problémy

Prameny

 • URBAN, Jan, Teorie národního hospodářství, str. 419-431

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code