Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy

 • K zahájení své činností, úhradě svých výrobních nákladů i k rozšiřování svých výrobních kapacit potřebuje firma finanční zdroje. Jejich zabezpečení je označováno jako financování firmy.

Finanční zdroje firmy

 • Členění finančních zdrojů
  • Podle způsobu opatření – vlastní a cizí
  • Podle jejich původu – vnitřní a vnější
  • Tato 2 dělení se často překrývají

Cíle financování

 1. Financování průběžných potřeb firmy
  • většina finančních prostředků pochází z prodeje jejich výrobků a služeb – vnitřní zdroje
  • Cash-flow (tok hotovosti) – průběh příjmů z prodeje zboží a služeb a její výdaje. Není neměnný – v některých obdobích do firmy příchází více peněz, než je potřeba k úhradě jejích nákladů, jindy se zase firma může potýkat s nedostatkem prostředků nutných k náhradě nákladů
  • Pokud nemá dostatek financí k úhradě průběžných nákladů
   1. Snížit náklady
   2. Získat dodatečný kapitál od vlastníků
   3. Půjčka (krátkodobá)
  • 2. a 3. = vnější zdroje
   • Vlastní finanční zdroje – firma vytváří prodejem statků nebo získává od svých vlastníků
   • Cizí finanční zdroje – půjčky, závazky jiným subjektům, dotace.
 2. Financování firemního rozvoje - slouží především zisk firmy – tj. finanční prostředky, které firmě zůstanou po zaplacení všech jejích nákladů. Vlastníci si všechen získ nerozdělí, většinou určitá část zisku zůstává ve formě tzv. nerozděleného zisku. Tato část zisku + částka strnou odložených odpisů (náklady vzniklé opotřebením fixního kapitálu – vnitřní finanční zdroje firemního rozvoje (investic)
 • Další finanční zdroje
  • Vlastní: Vklady stávajících vlastníků/nových vlastníku (vydáním nových akcii a u akciových společností)
  • Cizí: Půjčky (dlouhodobé) – úvěry, emise dluhopisů.
 • U firem majících povahu obchodních společností je souhrn vkladů jejich vlastníku (i nepeněžitá forma) vznikající při založení firmy označován jako základní kapitál, který pak tvoří součást jejich vlastních fin. zdrojů.

Krátkodobé a dlouhodobé financování

 • Rozhodující část cizích finančních zdrojů představují úvěry. Půjčky mohou být krátkodobé (splatnost do 1 roka), střednědobé (do 5 let) nebo dlouhodobé (více než 5 let)
 • Krátkodobé půjčky – financování průběžných nákladů podniku (mzdy, nákupy materiálu). Běžnými typy krátkodobých půjček jsou obchodní úvěr, půjčky od bank nebo směnečné úvěry. Firma však může také vydat splatné cenné papíry, které si mohou koupit investoři. Věřitelé (nejčastěji finanční instituce) očekávají, že jako důchod za užití jimi zapůjčených peněz získají úrok, který je vyjádřen procentem zapůjčené částky.
 • Dlouhodobé půjčky – financované bankami (splatnost je obvykle do 10 let) nebo prostřednictvím emisí firemních dluhopisů jsou užívány na nákup zařízení, budov… Věřitelům přinášejí pravidelný tok peněz (úroků) po dobu splatnosti úvěru.
 • Financování pomocí cenných papírů
  • Dlouhodobé financování - úvěry pro malé podniky, prodej cenných papírů, dluhopisů (obligací) nebo akcií pro velké podniky
  • Cenný papír – listina, jenž představuje nárok svého majitele vůči osobě, která cenný papír vydala (emitent)
  • Dluhopis – dlužnický závazek emitenta vůči vlastníkovi dluhopisu. Stanoví, kdy má být obligace splacena, jaký je úrok (může být stanoven fixně nebo v závislosti na vývoji úrokových sazeb v ekonomice). Osoba, která si obligaci kupuje, se stává věřitelem firmy. Obligace přináší svému vlastníku určité riziko (firma nebude schopna splácet). Míru tohoto rizika lze posoudit na základě ratingu (agentury vydávají hodnocení důvěryhodnosti firem).
 • Akciové společnosti můžou získat finanční prostředky vydáním nových akcií. Akcie je cenný papír představující vlastnický podíl na základním kapitálu akciové společnosti (akcie zní na určitou nominální hodnotu, která představuje vlastnický podíl na základním kapitálu). Emise může být soukromá nebo veřejná - blíže neurčenému okruhu zájemců na akciových trzích (burzách). Noví vlastnící akcií se na rozdíl od vlastníků obligací stávají spolumajiteli firmy. Tím ztrácejí nárok na vrácení investovaných prostředků, na druhou stranu se ale podílejí na zisku firmy v podobě dividend (akcie mohou být výnosnější než obligace, ale nesou větší míru rizika).
 • Druhy akcií
  1. Kmenové – základní druh akcií. Majitel má všechna akcionářská práva bez omezení.
  2. Prioritní – oproti vlastníkům kmenových akcií mají přednostní právo na výplatu dividendy a přednostní podíl na likvidačním zůstatku firmy, tj. majetku společnosti, v případě, že je likvidována
  3. Na majitele – cenný papír na doručitele
  4. Na jméno – a.s. má seznam svých akcionářů a převoditelnost může být vázána jejich souhlasem.
 • na burzách probíhá tzv. ochrana investrorů - určité instituce na burze, které mají za úkol řídit prodej a nákup cenných papírů.
 • Snaží se zajistit investorům při nákupu potřebné informace,stanovují pravidla, kterým se obchodování řídí.

Základní principy finančního řízení firmy

 • Finanční řízení – zajišťování finančních zdrojů firmy a rozhodování o jejich rozdělení a užití. Cílem je zajistit platební schopnost, zajistit potřebnou likviditu, a dbát o rentabilitu firmy (její ziskovost).
 • Zabezpečeno skrz finanční plánování, krátkodobé financování, dlouhodobé financování, volby optimální majetkové a kapitálové struktury firmy a provádění finančních analýz.
 • Finanční plán - plán peněžních příjmů (tržby za výrobky a služby) a výdajů (nákup materiálu, mzdy…)
 • Rozhodování o optimální majetkové a kapitálové struktuře firmy, která se odráží v tzv. rozvaze (bilanci firmy), zahrnuje rozdělení firemního majetku (tzv. aktiv) a rozdělení jeho finančních zdrojů (tzv. pasiv).
 • Aktiva - souhrn hodnoty věcí, peněz, pohledávek, majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Stálá (majetek dlouhodobé povahy) a oběžná aktiva (zásoby a peněžní prostředky)
 • Pasiva - informují o tom z jakých zdrojů byl majetek firmy (její aktiva) pořízen. Zdroje firmy mohou být vlastní (především základní kapitál a nerozdělený zisk) a cizí (úvěry a závazky vůči jiným subjektům).
 • Finanční analýza firmy - hodnocení jejího podnikáni z finančního hlediska, Dává představu o současném i perspektivním finančním stavu firmy. Podkladem pro finanční rozhodování i srovnávání firemních údajů s plánem nebo výsledky jiných podniků. Slouží také pro stanovení finanční hodnoty firmy.

Podklady pro finanční analýzu

 1. Rozvaha (bilance firmy) – přehled o majetku podniku(jeho aktiva) a zdrojích jeho krytí(pasiva)v peněžním vyjádření k určitému datu. Umožňuje nám tak posoudit finanční pozici firmy. Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici - součet aktiv = součet pasiv.
 2. Výsledovka firmy – výkaz zisků a ztrát
 3. Výkaz finančních toků – cash flow – příjem a výdej peněžních prostředků (hotových vkladů)
 • Tento soubor finančních výkazů je označován jako účetní uzávěrka.

Finanční ukazatele

 • Provádí se jimi finanční analýza firmy. 3 základní skupiny, které tvoří:
  • Ukazatele rentability (ziskovost)
  • Ukazatele likvidity (platební schopnosti podniku)
  • Ukazatele zadluženosti
 • Ukazatele rentability
  • Dílčí ukazatele firemní rentability
   • Ukazatel rentability tržeb – podíl zisku na tržbách firmy (úspěšnost prodeje)
   • Ukazatel rentability nákladů – podíl zisku na nákladech firmy
   • Ukazatel rentability investic – informuje o ziskovosti investičních projektů
  • Souhrnným ukazatelem firemní rentability
   • Ukazatel rentability vlastního kapitálu - podíl zisku k vlastnímu kapitálu firmy a informující o ziskovosti firmy pro její vlastníky
 • Ukazatele likvidity
  • Udávají schopnost podniku dostát svým finančním závazkům. Udávají vztah mezi oběžným majetkem firmy a jejím krátkodobými závazky (krátkodobými pasivy).
 • Ukazatele zadluženosti
  • Charakterizují tzv. kapitálovou strukturu firmy, tj. podíl zdrojů vlastních a cizích k celkovým aktivům
  • Udávají tak na příklad, kolik procent z celkových aktiv firmy je financováno cizím kapitálem či kolik procent tvoří zadlužení firmy vzhledem k jejím vlastním zdrojům
  • Posledně uvedený ukazatel bývá u akciových společností označován jako tzv. debt-equity ratio (pojem equity je používán jako označení pro hodnotu vlastního kapitálu, tj. finančních zdrojů vložených do firmy jejími akcionáři)

Prameny

Urban, Jan: Teorie národního hospodářství,2011, str. 191-202

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code